LosmasseFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

areal bestående av en løsmassetype (jordart)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
losmassetype kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Losmassetype (kodeliste) 1..1
infiltrasjonEvne løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann InfiltrasjonEvne (kodeliste) 0..1
grunnvannPotensiale løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser GrunnvannPotensiale (kodeliste) 0..1
FelleskomponenterLosmasseFlate
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 1..1
JORDART Losmassetype 3 1..1
InfiltrasjonEvne 0..1
GRUNNVANN GrunnvannPotensiale 1 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
område Flate
losmassetype Losmassetype
infiltrasjonEvne InfiltrasjonEvne
grunnvannPotensiale GrunnvannPotensiale

Vis LosmasseFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Losmassetype 1 ..1
InfiltrasjonEvne 0 ..1
GrunnvannPotensiale 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon dataavgrensning Dataavgrensning 0..* LosmasseFlate
assosiasjon løsmassegrense LosmasseGrense 1..* LosmasseFlate
assosiasjon kartbladkant Kartbladkant 0..* LosmasseFlate
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* LosmasseFlate
arv subtype LosmasseFlate supertype FelleskomponenterLosmasseFlate