Hekk Hedge

objekttype

Geovekst Gyldig

plantede busker som utgjør en hekk
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del GM_Curve 1..1
treType aktuell tretype TreType (kodeliste) 1..1
høydereferanse koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt Høydereferanse (kodeliste) 1..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 1..1
KvalitetPåkrevd
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
- synbarhet beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene). Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato tidspunkt for siste endring på objektet Merknad FKB: Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler: i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten). ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”. iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato. iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres. DateTime 1..1
sluttdato Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere. Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant. DateTime 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten. Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet) Date 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (kodeliste) 0..1
informasjon generell opplysning. Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 1 0..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (kodeliste) 10 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
GM_Curve 1..1
TRE_TYP TreType 2 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
MEDIUM Medium 1 1..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime
datafangstdato Date
verifiseringsdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon (kodeliste)
informasjon CharacterString
senterlinje GM_Curve centerline
treType TreType treeType
høydereferanse Høydereferanse heightReference
medium Medium

Vis Hekk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Curve 1 ..1
TreType 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Medium 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Hekk supertype KvalitetPåkrevd