Arbeidsgiveravgiftsone

objekttype

Kartverket Utkast

sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
arbeidsgiveravgiftsonekode arbeidsgiveravgiftsone iht. kodeliste med tilhørende differensierte avgiftssatser. Arbeidsgiveravgiftsonekode (kodeliste) 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 1..1
ARBEIDSGIVERAVGIFTSONEKODE Arbeidsgiveravgiftsonekode 1..1
Identifikasjon 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
område Flate
arbeidsgiveravgiftsonekode Arbeidsgiveravgiftsonekode
identifikasjon Identifikasjon
datauttaksdato DateTime

Vis Arbeidsgiveravgiftsone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Arbeidsgiveravgiftsonekode 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Arbeidsgiveravgiftgrense 0..* Arbeidsgiveravgiftsone