Fellesegenskaper

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO_SL_AR50_2014 CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 1..1
Identifikasjon 1..1
Name Type English Description
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet
informasjon CharacterString
identifikasjon Identifikasjon

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ArealressursFlate supertype Fellesegenskaper
arv subtype ArealressursGrense supertype Fellesegenskaper