VideregåendeSkole VideregåendeSkole

objekttype

Kartverket Gyldig

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet til videregående skoler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon plassering av institusjon Punkt 1..1
skolenavn Navnet til skolen CharacterString 1..1
nsrId i nasjonalt skoleregister (NSR) har den enkelte enhet en egen NSR-id. CharacterString 1..1
organisasjonsnummer organisasjonsnummer i "Foretaksregisteret" CharacterString 0..1
trinn Klassetrinn fra og til som den aktuelle skolen har Trinn (datatype) 0..1
- lavesteTrinn Laveste trinn i skolen Integer 0..1
- høyesteTrinn Høyeste trinn i skolen Integer 0..1
eier Institusjonseier Skoleeier (datatype) 0..1
- epostadresse e-postadresse til kontaktperson CharacterString 0..1
- organisasjonsnavn navn på eierorganisasjon CharacterString 0..1
- organisasjonsnummer organisasjonsnummer i "Foretaksregisteret" Integer 0..1
- telefonnummer telefonnummer til kontaktperson Integer 0..1
eierforhold eierforhold knyttet til et objekt Eierforhold (kodeliste) 0..1
antallElever Totalt antall elever i skolen Integer 0..1
antallAnsatte Antall av ansatte i skolen Integer 0..1
besøksadresse adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav Besøksadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
postadresse offisielle postadresse til institusjonen Postadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
kontaktinformasjon informasjon for å komme i kontakt med ansatte i skolen Kontaktinformasjon (datatype) 0..1
- epostadresse e-postadresse til kontaktperson CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til kontaktperson Integer 0..1
webside Skolens webside CharacterString 0..1
iDrift viser om barnehagen er i drift eller ikke JaNei (kodeliste) 1..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Punkt 1..1
SKOLENAVN CharacterString 100 1..1
NSRID CharacterString 8 1..1
ORGANISASJONSNUMMER CharacterString 9 0..1
TRINN Trinn 2 0..1
Skoleeier 0..1
Eierforhold 0..1
ANTALL_ELEVER Integer 4 0..1
ANTALL_ANSATTE Integer 3 0..1
Besøksadresse 0..1
POSTADRESSE Postadresse 0..1
Fylkesnummer 1..1
KONTAKTINFORMASJON Kontaktinformasjon 0..1
WEBSIDE CharacterString 400 0..1
IDRIFT JaNei 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
posisjon Punkt
skolenavn CharacterString
nsrId CharacterString
organisasjonsnummer CharacterString
trinn Trinn
eier Skoleeier
eierforhold Eierforhold
antallElever Integer
antallAnsatte Integer
besøksadresse Besøksadresse
postadresse Postadresse
fylkesnummer Fylkesnummer
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon
webside CharacterString
iDrift JaNei

Vis VideregåendeSkole i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Trinn 0 ..1
Skoleeier 0 ..1
Eierforhold 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Besøksadresse 0 ..1
Postadresse 0 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VideregåendeSkole supertype GenerelleEgenskaper