Jordsmonnflate Soil

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet
geographic area with approximately uniform soil characteristics
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
kartleggingsetappe tidspunkt for kartlegging. Angis med sesong (V=vår, S=sommer H=høst, samt årstall med to siffer, V05) CharacterString 0..1
jordkvalitet Inndelingen er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Kartlaget er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Jordkvalitet (kodeliste) 1..1
kartleggingsmetode Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn. Kartleggingsmetode (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO_SL_Jordkvalitet_2014. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 1..1
KL_TIDSP CharacterString 5 0..1
Jordkvalitet 1..1
KL_METODE Kartleggingsmetode 2 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
verifiseringsdato DateTime
område Flate extent area over which an object extends
kartleggingsetappe CharacterString mappingPhase time of mapping. Indicated by season (??Sp=spring, ??Su=summer, A=autumn along with the year in two digits, S05)
jordkvalitet Jordkvalitet
kartleggingsmetode Kartleggingsmetode

Vis Jordsmonnflate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Jordkvalitet 1 ..1
Kartleggingsmetode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon grense Jordsmonnflate 1..2 avgrensning/avgrensning Jordsmonngrense 1..*
arv subtype Jordsmonnflate supertype Fellesegenskaper