Avrenning Runoff

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

punkt eller isolinjer som viser midlere årsavrennng for en periode i mm Merknad: Verdiene i et punkt eller langs en linje viser gjennomsnitt avrenning (mm/døgn) for perioden 1961-1990. Avrenning er differansen mellom nedbør og fordampning
Point or isoline which shows average runoff per year for a normalized period in millimetres. Note: The values in a point or along an isoline shows the average runoff (mm/24 hours) for the period 1961 - 1990. The runoff is the differanse between precipitation and evaporation/evapotranspiration.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object

Vis Avrenning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Kurve 1 ..1