LineærPosisjonStrekning

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Gyldig

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fraPosisjon <font color="#0f0f0f">startposisjon langs </font>nettverkselementet,<font color="#0f0f0f"> i henhold til referansemetoden </font> <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: Ref <i>ISO19148: fromPosition - distanceAlong</i> </font> Real 1..1
tilPosisjon <font color="#0f0f0f">sluttposisjon langs </font>nettverkselementet<font color="#0f0f0f">, i henhold til referansemetoden</font> <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: Ref <i>ISO19148: toPosition - distanceAlong</i> </font> Real 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LRFRAPOSISJON Real 10 1..1
LRTILPOSISJON Real 10 1..1
Name Type English Description
fraPosisjon Real
tilPosisjon Real

Vis LineærPosisjonStrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LineærPosisjonStrekning supertype LineærPosisjon
Navn Beskrivelse
fraPosisjon mindre enn tilPosisjon inv:self.fraPosisjon&lt;self.tilPosisjon