OrganiskMiljøgift

objekttype

Havforskningsinstituttet Erstattet

Kjemiske analyser av organiske miljøgifter i det øverste laget (0-1 cm) av bunnsedimenter i norske hav- og kystområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists Punkt 1..1
stasjon stasjonsnummer for redskapet, unikt innen toktNummer. Station number for the equipment, unique on cruisenumber. Integer 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR. Integer 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation). Integer 1..1
dato prøvetakningsdato. Sampling date. Date 1..1
bunndyp bunndyp der prøven ble tatt. Bottomdepth where the sample was taken. Real 1..1
breddegrad breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken. Real 1..1
lengdegrad lengdegrad som prøven ble tatt på. Longitude where the sample was taken. Real 1..1
antracen Konsentrasjoner av antracen i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
antracenEnhet enhet for Antracen, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
BDE209 Konsentrasjoner av dekabromdifenyleter (BDE-209) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
BDE209Enhet enhet for BDE-209, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
benzoapyren Konsentrasjoner av benzo(a)pyren i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
benzoapyrenEnhet enhet for Benzoapyren, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
dieldrin Konsentrasjoner av dieldrin i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
dieldrinEnhet enhet for Dieldrin, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
fenantren Konsentrasjoner av fenantren i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
fenantrenEnhet enhet for Fenantren, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
HCB Konsentrasjoner av heksaklorobensen (HCB) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
HCBEnhet enhet for HCB, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
naftalen Konsentrasjoner av naftalen i overflatesedimenter, i µg/kg. Real 0..1
naftalenEnhet enhet for Naftalen, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
nonylfenol Nivåer av 4-nonylfenol i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
nonylfenolEnhet enhet for Nonylfenol, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
NPD Summerte nivåer av naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylerte homologer i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
NPDEnhet enhet for NPD, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
PAH16 Summerte nivåer av 16 polyaromatiske hydrokarboner (PAH) identifisert som prioriterte miljøgifter. Real 0..1
PAH16Enhet enhet for PAH16, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
PCB7 Konsentrasjoner av PCB7 i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
PCB7Enhet enhet for PCB7, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
perylen Konsentrasjoner av perylen i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
perylenEnhet enhet for Perylen, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
pyren Konsentrasjoner av pyren i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
pyrenEnhet enhet for Pyren, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
sum7PFAS Nivåer av 7 PFAS i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
sum7PFASEnhet enhet for PFAS , µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
sumDDT Summerte konsentrasjoner av p,p'-DDT, p,p'-DDE og p,p'-DDD i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
sumDDTEnhet enhet for DDT, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
sumHCH Summerte konsentrasjoner av a-HCH, b-HCH og g-HCH (lindan) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
sumHCHEnhet enhet for HCH, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
sumPAH Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) konsentrasjoner i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Dette er summerte verdier av konsentrasjoner av 48 enkelte PAH forbindelser. Real 0..1
sumPAHEnhet enhet for PAH, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
sumPBDE Konsentrasjoner av polybromerte difenyletere (PBDE) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Dette er summerte verdier av konsentrasjoner av 26 enkelte PBDE-forbindelser. Real 0..1
sumPBDEEnhet enhet for PBD, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
THC Total hydrokarbon (THC) konsentrasjoner i overflatesedimenter, i mg/kg tørrvekt. Real 0..1
THCEnhet enhet for THC , mgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
TNC Konsentrasjoner av trans-nonaklor (TNC) i overflatesedimenter, i µg/kg tørrvekt. Real 0..1
TNCEnhet enhet for TNC, µgPrKgTørrvekt. CharacterString 0..1
GenEgenskaperOrganiskMiljøgift
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
STASJON Integer 3 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
REFERANSESTASJON Integer 7 1..1
DATO Date 1..1
BUNNDYP Real 7.2 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
ANTRACEN Real 9.3 0..1
ANTRACENENHET CharacterString 14 0..1
BDE209 Real 9.3 0..1
BDE209ENHET CharacterString 14 0..1
BENZOAPYREN Real 9.3 0..1
BENZOAPYRENENHET CharacterString 14 0..1
DIELDRIN Real 9.3 0..1
DIELDRINENHET CharacterString 14 0..1
FENANTREN Real 9.3 0..1
FENANTRENENHET CharacterString 14 0..1
HCB Real 9.3 0..1
HCBENHET CharacterString 14 0..1
NAFTALEN Real 9.3 0..1
NAFTALENENHET CharacterString 14 0..1
NONYLFENOL Real 9.3 0..1
NONYLFENOLENHET CharacterString 14 0..1
NPD Real 9.3 0..1
NPDENHET CharacterString 14 0..1
PAH16 Real 9.3 0..1
PAH16ENHET CharacterString 14 0..1
PCB7 Real 9.3 0..1
PCB7ENHET CharacterString 14 0..1
PERYLEN Real 9.3 0..1
PERYLENENHET CharacterString 14 0..1
PYREN Real 9.3 0..1
PYRENENHET CharacterString 14 0..1
SUM7PFAS Real 9.3 0..1
SUM7PFASENHET CharacterString 14 0..1
SUMDDT Real 9.3 0..1
SUMDDTENHET CharacterString 14 0..1
SUMHCH Real 9.3 0..1
SUMHCHENHET CharacterString 14 0..1
SUMPAH Real 9.3 0..1
SUMPAHENHET CharacterString 14 0..1
SUMPBDE Real 9.3 0..1
SUMPBDEENHET CharacterString 14 0..1
THC Real 9.3 0..1
THCENHET CharacterString 14 0..1
TNC Real 9.3 0..1
TNCENHET CharacterString 14 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position
stasjon Integer
toktNummer Integer
referanseStasjon Integer
dato Date
bunndyp Real
breddegrad Real
lengdegrad Real
antracen Real
antracenEnhet CharacterString
BDE209 Real
BDE209Enhet CharacterString
benzoapyren Real
benzoapyrenEnhet CharacterString
dieldrin Real
dieldrinEnhet CharacterString
fenantren Real
fenantrenEnhet CharacterString
HCB Real
HCBEnhet CharacterString
naftalen Real
naftalenEnhet CharacterString
nonylfenol Real
nonylfenolEnhet CharacterString
NPD Real
NPDEnhet CharacterString
PAH16 Real
PAH16Enhet CharacterString
PCB7 Real
PCB7Enhet CharacterString
perylen Real
perylenEnhet CharacterString
pyren Real
pyrenEnhet CharacterString
sum7PFAS Real
sum7PFASEnhet CharacterString
sumDDT Real
sumDDTEnhet CharacterString
sumHCH Real
sumHCHEnhet CharacterString
sumPAH Real
sumPAHEnhet CharacterString
sumPBDE Real
sumPBDEEnhet CharacterString
THC Real
THCEnhet CharacterString
TNC Real
TNCEnhet CharacterString

Vis OrganiskMiljøgift i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Date 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype OrganiskMiljøgift supertype GenEgenskaperOrganiskMiljøgift