Navnetype NAVNTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Adm. by Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus 268
Adm. bydel (Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også Bydel 132. 269
Adm. tettsted Statistisk sentralbyrås spesifikasjon. 270
Adressenavn Omfatter et område, ev. som supplement til gate-/veiadresse. (Kommunalt adresseområde) 231
Allmenning Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Noter i merknadsfelt) 185
Ankringsplass F.eks. opplagsplass for store båter/skip 160
Annen adm. Inndeling Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Noter type i merknadsfelt) 253
Annen bygning for religiøse aktiviteter Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden. 249
Annen kulturdetalj Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Noter forklaring med dato i merknadsfeltet 225
Badeplass Offentlige og private badeplasser 222
Bakke Skråning 9
Bakke i sjø Skrånende sjøbunn 95
Banke Flatt, større undervannsområde 55
Banke i sjø Flatt, større undervannsområde 94
Barnehage Offentlig eller privat barnehage 229
Bekk Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt smalere enn 3 meter 37
Berg Mindre fjell 1
Bergverk (underjord./dagbrudd) Gruve, skjerp 218
Boligblokk Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter 259
Boligfelt Regulert boligområde 105
Bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg 151
Borettslag Bofellesskap, vanligvis blokkbebyggelse 106
Botn Dalende 17
Bru Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer. 146
Bruk (gardsbruk) Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes). 108
Brygge Mindre, fast bryggeanlegg 155
Busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk 163
By Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også Adm. by 268). 100
Bydel Kulturmessig del av by. F.eks. Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også Adm. bydel 269) 132
Bygdelag (bygd) Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde 103
Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bu, naust, uthus, fjøs, gamme 112
Båe Stein under vannflaten 53
Båe i sjø Stein under vannflaten. 91
Båke Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast. 276
Campingplass Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt 191
Dal Mellomstor eller liten dal 16
Dalføre Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres 15
Dam Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer 201
Del av innsjø Mindre deler av store innsjøer. F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden 257
Dyp (havdyp) Område mer enn 200-300 meter under havflaten 97
Egg Undersjøisk kant mot havdyp 99
Eid Lavt/smalt parti mellom to vannkanter, elver eller vann 48
Eid i sjø Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter 88
Eiendommer Matrikulert eiendom 170
Elv Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt bredere enn 3 meter 36
Elvemel Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann) 238
Enebolig/mindre boligbygg (villa) Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks­navn.) 109
Eng Kultivert slåtte/gressmark 67
Fabrikk Større industrivirksomhet 113
Farled/Skipslei Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia 144
Fengsel Fengsel, arbeidskoloni 250
Ferjekai Punktet legges på ferjelemmen på kaia for vegtrafikken 156
Ferjestrekning Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett 145
Fiskeoppdrettsanlegg På land, i sjø og i ferskvann 205
Fiskeplass Fiskested, fiskemed i sjø. 256
Fjell Stort fjell 2
Fjellheis Gondolbane. 193
Fjellkant (aksel) Skulder, nese, bryn 245
Fjellområde Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane 3
Fjellside Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet 239
Fjord Arm av havet inn i fastlandet 80
Fjordmunning Område ytterst i en fjord 241
Flyplass Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning 164
Fløtningsannlegg Kunstig fløtningsanlegg 204
Fonn Liten snø- eller isflate 51
Fornøyelsespark (Store, regulerte anlegg) 223
Forretningsbygg Hus for kontor- og servicevirksomhet 116
Forsamlingshus/Kulturhus Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc. 125
Foss Vann i tilnærmet fritt fall 39
Fritidsbolig (hytte, sommerhus) Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dass. bruks­navn.) 110
Fylke (Offisielt navn) 181
Fyllplass Plass for deponering av masse 264
Fyr(Fyrstasjon) Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten. 129
Gammel bosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin. 206
Garasje/hangarbygg Parkeringshus/ trikkestall/ bussgarasje/flyhangar/ lokomotivstall 252
Gard Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes) på et sentralt pla 280
Gjerde Steingjerde, tregjerde etc. 233
Gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser. 235
Grend Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde 104
Grensemerke Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc. 258
Grind Port i gjerde 152
Grotte Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana) 260
Grunne Lite område under vann 54
Grunne i sjø Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring 92
Grunnkrets Se også 253 annen adm. inndeling 184
Gruppe av tjern Flere små vann 262
Gruppe av vann Flere middels store vann 261
Grustak/Steinbrudd Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein 226
Grøft Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr 38
Halvøy Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland 46
Halvøy i sjø Større nes med smalt eid mot fastland 86
Haug Liten markant terrengform 8
Havn Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø. 221
Havnehage Inngjerdet beitemark 69
Havområde Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet 81
Hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark 4
Heller Steinhule, steinsatt overnattingssted 22
Helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende 122
Holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane og trikk 162
Holme Liten øy i ferskvann 45
Holme i sjø Liten øy/skjær i sjø 85
Holmegruppe i sjø Flere små skjær i sjø 265
Hotell Offentlig godkjent overnattingssted 117
Hylle (hjell) Flatt område i fjellside 212
Hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter. 228
Høl Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk 42
Høyde Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell 5
Idrettsanlegg (Alle typer utendørsanl. Noter type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane) 190
Idrettshall Alle typer innendørsanlegg Ishall/svømmehall idrettshall. 128
Industriområde Større sammenhengende område benyttet for industriformål 107
Innsjø Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser 30
Isbre Større sammenhengende snø- eller is område som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna 50
Jernbanestrekning Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen, Bergensbanen 219
Jorde Kultivert dyrknings- mark 68
Juv Kløftlignende dal, canyon 19
Kabel Alle typer kabler i både sjø og ferskvann. 200
Kai Større, fast bryggeanlegg 154
Kanal Utgravd vannveg i sjø og ferskvann 159
Kilde Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen 243
Kirke Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke 123
Klakk Spiss grunne. (Trøndersk/Nordnorsk uttrykk) 217
Klopp Gangbru over sjø og ferskvann 147
Kommune (Offisielt navn) 182
Kraftgate (Rørgate) Store tilførselsrør for kraftanlegg 199
Kraftledning Vanligvis store overføringsledninger 198
Kraftstasjon Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme) 114
Kryss (Veg/Gate) (For alle type veger) 149
Landingsstripe Landingsplass for privat flygning 165
Landskapsområde Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger 247
Lanterne Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast 272
Li Vanligvis skogkledd skrånende terreng 10
Lone Nesten stillestående vik i elv eller bekk 43
Lykt (Fyrlykt) Offisiell og privat lykt/fyrlykt langs kysten og i innlandet. 130
Lysbøye Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende 275
Melkeplass Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet 224
Militært bygg/Anlegg Militærleir, militært bygg 127
Mo Flatt område, vanligvis skogkledd 14
Molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen 236
Museum/ Galleri/Bibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek 251
Myr Alle typer fra gressmyr til våt moldjord 61
Nasjon Selvstendig land (Offisielt navn) 180
Nes Landområde stikkende ut i ferskvann 47
Nes i sjø Landområde stikkende ut i saltvann 87
Nes ved elver Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller fasong. 242
Offersted Samisk, norsk eller finsk offersted 207
Oljeinstallasjon (Sjø) Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende) 197
Os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann) 41
Overett Offisiell og privat. To stenger med/uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste. 277
Park Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk) 72
Parkeringsplass Offentlig og privat 153
Pensjonat Offentlig godkjent overnattingssted 118
Plass/torg (I tettsted eller by) 232
Poststed (Postkontor) Offisielt poststed 230
Pytt Liten dam, myrpytt 33
Rasteplass Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet 278
Renne Undersjøisk dal 93
Rygg Langstrakt terrengform 7
Rygg i sjø Undersjøisk ås 98
Rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc. 196
Rådhus (komm, fylke, stat) Adm. senteret (-huset) i adm. enheten. 237
Sand Sand-grusområde over vannkontur/kystkontur. Morenemateriale 66
Senkning Flat forsenkning, dalsenkning 244
Serveringssted Serveringssted utenfor tettbygd område 267
Seter (sel, støl) Enklere landbruksbe­byggelse. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid. 111
Setervoll Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus 71
Severdighet Noter forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke 208
Sjøstykke Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. F.eks. Folda, Hustadvika 255
Skar Markant senkning i fjell 18
Skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg. 192
Skjær Stein i vannflaten 52
Skjær i sjø Stein i vannflaten. 90
Skog Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark 60
Skogområde Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen 246
Skole Offentlig og privat skole 120
Skred Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.) 263
Skytebane Pistol- eller geværbane (o.l. våpen) 210
Skytefelt Militære skytefelt. 186
Slalåm- og utforbakke Alle typer regulerte alpinanlegg. 194
Slette Åpent, flatt, ikke skogbevokst område 13
Sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag 158
Småbåthavn Regulerte havneanlegg for småbåter 195
Sogn Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke 183
Soneinndeling til havs Fiskerisone, havrettssone, etc. (Noter type i merknadsfelt) 188
Stake Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende 274
Stang Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast 273
Stasjon Betjent stoppested for jernbane og trikk 161
Stein F.eks. flyttstein i fjellet 21
Sti Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger 143
Strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten 49
Strand i sjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten 89
Stryk Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk 40
Stup Loddrett eller svært bratt, fallende terreng 11
Stø Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust 234
Sund Innsnevret område i vann eller vassdrag 34
Sund i sjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland 82
Sva Bart fjell-/steinparti 63
Sykehus Offentlig og privat sykehus 121
Søkk Mindre markant, begrenset fordypning 20
Søkk i sjø Stor eller liten grop på sjøbunnen 96
Taubane Uten persontrafikk. Se også 193 203
Terrengdetalj Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand-/stein-/grusflater, etc. 213
Tettbebyggelse Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde 102
Tettsted Mindre bymessig bebygd område av sentrumskarakter 101
Tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. Se også navnetype 101. 266
Tjern Lite vann 32
Topp (fjelltopp/tind) Øverste fjelltopp 211
Torvtak Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv. 70
Traktorveg Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil. 142
Tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for lange og ett punkt midt på for korte tunneler 148
Turisthytte Overnattingssted 119
TV/Radio-mast TV/Radio ?tårn. Alle typer bakkebasert telekommunikasjon 131
Tømmerrenne Kunstig tømmeranlegg 202
Tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer 227
Universitet/høgskole Offentlig og privat høyskole og universitet 248
Ur Steinområde, steinrøys 64
Utmark Ikke inngjerdet beitemark 62
Utsiktspunkt Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt 209
Utstikker Flytende bryggeanlegg 157
Vad Vassested i elv, bekk vann eller sjø. 220
Vaktstasjon/Beredsskapsbygning Bygning for Politi/Brann/Los/Toll/Ambulanse/Fly- og skipsovervåkning 126
Vann Middels stort vann 31
Vanndetalj Alle typer : Noter forklaring i merknadsfeltet 56
Varde F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet 254
Veg (Gate) Formelle veg/gatenavn ellers kode 240 140
Vegbom Mindre bomanlegg på privat veg 150
Vegstrekning Fjellovergang, turiststrekning, f.eks. Kvænangsfjellet, Gamle Bynesveg, Friisvegen 240
Verksted Mindre industrivirksomhet 115
Verneområder (Alle typer både sjø og land. Noter type f.eks. Nasjonalpark i merknadsfelt) 187
Vidde Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi, Hardangervidda, Finnmarksvidda, Laksefjordvidda 12
Vik Kil, bukt i vann eller vassdrag. 35
Vik i sjø Kil, bukt 83
Våg Fjordarm, større vik 215
Øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet 44
Øy i sjø Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet 84
Øygruppe To eller flere øyer i ferskvann 214
Øygruppe i sjø To eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten 216
Øyr Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann 65
Ås Langstrakt, vanligvis skogkledd høydedrag. 6
Verdi Navn Beskrivelse
268 Adm. by Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus
269 Adm. bydel (Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også Bydel 132.
270 Adm. tettsted Statistisk sentralbyrås spesifikasjon.
231 Adressenavn Omfatter et område, ev. som supplement til gate-/veiadresse. (Kommunalt adresseområde)
185 Allmenning Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Noter i merknadsfelt)
160 Ankringsplass F.eks. opplagsplass for store båter/skip
253 Annen adm. Inndeling Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Noter type i merknadsfelt)
249 Annen bygning for religiøse aktiviteter Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden.
225 Annen kulturdetalj Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Noter forklaring med dato i merknadsfeltet
222 Badeplass Offentlige og private badeplasser
9 Bakke Skråning
95 Bakke i sjø Skrånende sjøbunn
55 Banke Flatt, større undervannsområde
94 Banke i sjø Flatt, større undervannsområde
229 Barnehage Offentlig eller privat barnehage
37 Bekk Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt smalere enn 3 meter
1 Berg Mindre fjell
218 Bergverk (underjord./dagbrudd) Gruve, skjerp
259 Boligblokk Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter
105 Boligfelt Regulert boligområde
151 Bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg
106 Borettslag Bofellesskap, vanligvis blokkbebyggelse
17 Botn Dalende
146 Bru Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer.
108 Bruk (gardsbruk) Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes).
155 Brygge Mindre, fast bryggeanlegg
163 Busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk
100 By Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også Adm. by 268).
132 Bydel Kulturmessig del av by. F.eks. Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også Adm. bydel 269)
103 Bygdelag (bygd) Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde
112 Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bu, naust, uthus, fjøs, gamme
53 Båe Stein under vannflaten
91 Båe i sjø Stein under vannflaten.
276 Båke Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast.
191 Campingplass Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt
16 Dal Mellomstor eller liten dal
15 Dalføre Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres
201 Dam Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer
257 Del av innsjø Mindre deler av store innsjøer. F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden
97 Dyp (havdyp) Område mer enn 200-300 meter under havflaten
99 Egg Undersjøisk kant mot havdyp
48 Eid Lavt/smalt parti mellom to vannkanter, elver eller vann
88 Eid i sjø Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter
170 Eiendommer Matrikulert eiendom
36 Elv Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt bredere enn 3 meter
238 Elvemel Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann)
109 Enebolig/mindre boligbygg (villa) Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks­navn.)
67 Eng Kultivert slåtte/gressmark
113 Fabrikk Større industrivirksomhet
144 Farled/Skipslei Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia
250 Fengsel Fengsel, arbeidskoloni
156 Ferjekai Punktet legges på ferjelemmen på kaia for vegtrafikken
145 Ferjestrekning Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett
205 Fiskeoppdrettsanlegg På land, i sjø og i ferskvann
256 Fiskeplass Fiskested, fiskemed i sjø.
2 Fjell Stort fjell
193 Fjellheis Gondolbane.
245 Fjellkant (aksel) Skulder, nese, bryn
3 Fjellområde Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane
239 Fjellside Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet
80 Fjord Arm av havet inn i fastlandet
241 Fjordmunning Område ytterst i en fjord
164 Flyplass Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning
204 Fløtningsannlegg Kunstig fløtningsanlegg
51 Fonn Liten snø- eller isflate
223 Fornøyelsespark (Store, regulerte anlegg)
116 Forretningsbygg Hus for kontor- og servicevirksomhet
125 Forsamlingshus/Kulturhus Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc.
39 Foss Vann i tilnærmet fritt fall
110 Fritidsbolig (hytte, sommerhus) Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dass. bruks­navn.)
181 Fylke (Offisielt navn)
264 Fyllplass Plass for deponering av masse
129 Fyr(Fyrstasjon) Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten.
206 Gammel bosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin.
252 Garasje/hangarbygg Parkeringshus/ trikkestall/ bussgarasje/flyhangar/ lokomotivstall
280 Gard Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes) på et sentralt pla
233 Gjerde Steingjerde, tregjerde etc.
235 Gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser.
104 Grend Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde
258 Grensemerke Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc.
152 Grind Port i gjerde
260 Grotte Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana)
54 Grunne Lite område under vann
92 Grunne i sjø Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring
184 Grunnkrets Se også 253 annen adm. inndeling
262 Gruppe av tjern Flere små vann
261 Gruppe av vann Flere middels store vann
226 Grustak/Steinbrudd Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein
38 Grøft Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr
46 Halvøy Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland
86 Halvøy i sjø Større nes med smalt eid mot fastland
8 Haug Liten markant terrengform
221 Havn Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø.
69 Havnehage Inngjerdet beitemark
81 Havområde Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet
4 Hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark
22 Heller Steinhule, steinsatt overnattingssted
122 Helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende
162 Holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane og trikk
45 Holme Liten øy i ferskvann
85 Holme i sjø Liten øy/skjær i sjø
265 Holmegruppe i sjø Flere små skjær i sjø
117 Hotell Offentlig godkjent overnattingssted
212 Hylle (hjell) Flatt område i fjellside
228 Hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter.
42 Høl Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk
5 Høyde Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell
190 Idrettsanlegg (Alle typer utendørsanl. Noter type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane)
128 Idrettshall Alle typer innendørsanlegg Ishall/svømmehall idrettshall.
107 Industriområde Større sammenhengende område benyttet for industriformål
30 Innsjø Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser
50 Isbre Større sammenhengende snø- eller is område som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna
219 Jernbanestrekning Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen, Bergensbanen
68 Jorde Kultivert dyrknings- mark
19 Juv Kløftlignende dal, canyon
200 Kabel Alle typer kabler i både sjø og ferskvann.
154 Kai Større, fast bryggeanlegg
159 Kanal Utgravd vannveg i sjø og ferskvann
243 Kilde Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen
123 Kirke Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke
217 Klakk Spiss grunne. (Trøndersk/Nordnorsk uttrykk)
147 Klopp Gangbru over sjø og ferskvann
182 Kommune (Offisielt navn)
199 Kraftgate (Rørgate) Store tilførselsrør for kraftanlegg
198 Kraftledning Vanligvis store overføringsledninger
114 Kraftstasjon Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme)
149 Kryss (Veg/Gate) (For alle type veger)
165 Landingsstripe Landingsplass for privat flygning
247 Landskapsområde Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger
272 Lanterne Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast
10 Li Vanligvis skogkledd skrånende terreng
43 Lone Nesten stillestående vik i elv eller bekk
130 Lykt (Fyrlykt) Offisiell og privat lykt/fyrlykt langs kysten og i innlandet.
275 Lysbøye Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende
224 Melkeplass Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet
127 Militært bygg/Anlegg Militærleir, militært bygg
14 Mo Flatt område, vanligvis skogkledd
236 Molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen
251 Museum/ Galleri/Bibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek
61 Myr Alle typer fra gressmyr til våt moldjord
180 Nasjon Selvstendig land (Offisielt navn)
47 Nes Landområde stikkende ut i ferskvann
87 Nes i sjø Landområde stikkende ut i saltvann
242 Nes ved elver Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller fasong.
207 Offersted Samisk, norsk eller finsk offersted
197 Oljeinstallasjon (Sjø) Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende)
41 Os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann)
277 Overett Offisiell og privat. To stenger med/uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste.
72 Park Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk)
153 Parkeringsplass Offentlig og privat
118 Pensjonat Offentlig godkjent overnattingssted
232 Plass/torg (I tettsted eller by)
230 Poststed (Postkontor) Offisielt poststed
33 Pytt Liten dam, myrpytt
278 Rasteplass Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet
93 Renne Undersjøisk dal
7 Rygg Langstrakt terrengform
98 Rygg i sjø Undersjøisk ås
196 Rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc.
237 Rådhus (komm, fylke, stat) Adm. senteret (-huset) i adm. enheten.
66 Sand Sand-grusområde over vannkontur/kystkontur. Morenemateriale
244 Senkning Flat forsenkning, dalsenkning
267 Serveringssted Serveringssted utenfor tettbygd område
111 Seter (sel, støl) Enklere landbruksbe­byggelse. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid.
71 Setervoll Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus
208 Severdighet Noter forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke
255 Sjøstykke Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. F.eks. Folda, Hustadvika
18 Skar Markant senkning i fjell
192 Skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg.
52 Skjær Stein i vannflaten
90 Skjær i sjø Stein i vannflaten.
60 Skog Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark
246 Skogområde Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen
120 Skole Offentlig og privat skole
263 Skred Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.)
210 Skytebane Pistol- eller geværbane (o.l. våpen)
186 Skytefelt Militære skytefelt.
194 Slalåm- og utforbakke Alle typer regulerte alpinanlegg.
13 Slette Åpent, flatt, ikke skogbevokst område
158 Sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag
195 Småbåthavn Regulerte havneanlegg for småbåter
183 Sogn Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke
188 Soneinndeling til havs Fiskerisone, havrettssone, etc. (Noter type i merknadsfelt)
274 Stake Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende
273 Stang Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast
161 Stasjon Betjent stoppested for jernbane og trikk
21 Stein F.eks. flyttstein i fjellet
143 Sti Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger
49 Strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten
89 Strand i sjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten
40 Stryk Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk
11 Stup Loddrett eller svært bratt, fallende terreng
234 Stø Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust
34 Sund Innsnevret område i vann eller vassdrag
82 Sund i sjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland
63 Sva Bart fjell-/steinparti
121 Sykehus Offentlig og privat sykehus
20 Søkk Mindre markant, begrenset fordypning
96 Søkk i sjø Stor eller liten grop på sjøbunnen
203 Taubane Uten persontrafikk. Se også 193
213 Terrengdetalj Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand-/stein-/grusflater, etc.
102 Tettbebyggelse Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde
101 Tettsted Mindre bymessig bebygd område av sentrumskarakter
266 Tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. Se også navnetype 101.
32 Tjern Lite vann
211 Topp (fjelltopp/tind) Øverste fjelltopp
70 Torvtak Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv.
142 Traktorveg Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil.
148 Tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for lange og ett punkt midt på for korte tunneler
119 Turisthytte Overnattingssted
131 TV/Radio-mast TV/Radio ?tårn. Alle typer bakkebasert telekommunikasjon
202 Tømmerrenne Kunstig tømmeranlegg
227 Tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer
248 Universitet/høgskole Offentlig og privat høyskole og universitet
64 Ur Steinområde, steinrøys
62 Utmark Ikke inngjerdet beitemark
209 Utsiktspunkt Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt
157 Utstikker Flytende bryggeanlegg
220 Vad Vassested i elv, bekk vann eller sjø.
126 Vaktstasjon/Beredsskapsbygning Bygning for Politi/Brann/Los/Toll/Ambulanse/Fly- og skipsovervåkning
31 Vann Middels stort vann
56 Vanndetalj Alle typer : Noter forklaring i merknadsfeltet
254 Varde F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet
140 Veg (Gate) Formelle veg/gatenavn ellers kode 240
150 Vegbom Mindre bomanlegg på privat veg
240 Vegstrekning Fjellovergang, turiststrekning, f.eks. Kvænangsfjellet, Gamle Bynesveg, Friisvegen
115 Verksted Mindre industrivirksomhet
187 Verneområder (Alle typer både sjø og land. Noter type f.eks. Nasjonalpark i merknadsfelt)
12 Vidde Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi, Hardangervidda, Finnmarksvidda, Laksefjordvidda
35 Vik Kil, bukt i vann eller vassdrag.
83 Vik i sjø Kil, bukt
215 Våg Fjordarm, større vik
44 Øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet
84 Øy i sjø Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet
214 Øygruppe To eller flere øyer i ferskvann
216 Øygruppe i sjø To eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten
65 Øyr Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann
6 Ås Langstrakt, vanligvis skogkledd høydedrag.
Name Type Description Code value
Adm. by <undefined>
Adm. bydel <undefined>
Adm. tettsted <undefined>
Adressenavn <undefined>
Allmenning <undefined>
Ankringsplass <undefined>
Annen adm. Inndeling <undefined>
Annen bygning for religiøse aktiviteter <undefined>
Annen kulturdetalj <undefined>
Badeplass <undefined>
Bakke <undefined>
Bakke i sjø <undefined>
Banke <undefined>
Banke i sjø <undefined>
Barnehage <undefined>
Bekk <undefined>
Berg <undefined>
Bergverk (underjord./dagbrudd) <undefined>
Boligblokk <undefined>
Boligfelt <undefined>
Bomstasjon <undefined>
Borettslag <undefined>
Botn <undefined>
Bru <undefined>
Bruk (gardsbruk) <undefined>
Brygge <undefined>
Busstopp <undefined>
By <undefined>
Bydel <undefined>
Bygdelag (bygd) <undefined>
Bygg for jordbruk, fiske og fangst <undefined>
Båe <undefined>
Båe i sjø <undefined>
Båke <undefined>
Campingplass <undefined>
Dal <undefined>
Dalføre <undefined>
Dam <undefined>
Del av innsjø <undefined>
Dyp (havdyp) <undefined>
Egg <undefined>
Eid <undefined>
Eid i sjø <undefined>
Eiendommer <undefined>
Elv <undefined>
Elvemel <undefined>
Enebolig/mindre boligbygg (villa) <undefined>
Eng <undefined>
Fabrikk <undefined>
Farled/Skipslei <undefined>
Fengsel <undefined>
Ferjekai <undefined>
Ferjestrekning <undefined>
Fiskeoppdrettsanlegg <undefined>
Fiskeplass <undefined>
Fjell <undefined>
Fjellheis <undefined>
Fjellkant (aksel) <undefined>
Fjellområde <undefined>
Fjellside <undefined>
Fjord <undefined>
Fjordmunning <undefined>
Flyplass <undefined>
Fløtningsannlegg <undefined>
Fonn <undefined>
Fornøyelsespark <undefined>
Forretningsbygg <undefined>
Forsamlingshus/Kulturhus <undefined>
Foss <undefined>
Fritidsbolig (hytte, sommerhus) <undefined>
Fylke <undefined>
Fyllplass <undefined>
Fyr(Fyrstasjon) <undefined>
Gammel bosettingsplass <undefined>
Garasje/hangarbygg <undefined>
Gard <undefined>
Gjerde <undefined>
Gravplass <undefined>
Grend <undefined>
Grensemerke <undefined>
Grind <undefined>
Grotte <undefined>
Grunne <undefined>
Grunne i sjø <undefined>
Grunnkrets <undefined>
Gruppe av tjern <undefined>
Gruppe av vann <undefined>
Grustak/Steinbrudd <undefined>
Grøft <undefined>
Halvøy <undefined>
Halvøy i sjø <undefined>
Haug <undefined>
Havn <undefined>
Havnehage <undefined>
Havområde <undefined>
Hei <undefined>
Heller <undefined>
Helseinstitusjon <undefined>
Holdeplass <undefined>
Holme <undefined>
Holme i sjø <undefined>
Holmegruppe i sjø <undefined>
Hotell <undefined>
Hylle (hjell) <undefined>
Hyttefelt <undefined>
Høl <undefined>
Høyde <undefined>
Idrettsanlegg <undefined>
Idrettshall <undefined>
Industriområde <undefined>
Innsjø <undefined>
Isbre <undefined>
Jernbanestrekning <undefined>
Jorde <undefined>
Juv <undefined>
Kabel <undefined>
Kai <undefined>
Kanal <undefined>
Kilde <undefined>
Kirke <undefined>
Klakk <undefined>
Klopp <undefined>
Kommune <undefined>
Kraftgate (Rørgate) <undefined>
Kraftledning <undefined>
Kraftstasjon <undefined>
Kryss (Veg/Gate) <undefined>
Landingsstripe <undefined>
Landskapsområde <undefined>
Lanterne <undefined>
Li <undefined>
Lone <undefined>
Lykt (Fyrlykt) <undefined>
Lysbøye <undefined>
Melkeplass <undefined>
Militært bygg/Anlegg <undefined>
Mo <undefined>
Molo <undefined>
Museum/ Galleri/Bibliotek <undefined>
Myr <undefined>
Nasjon <undefined>
Nes <undefined>
Nes i sjø <undefined>
Nes ved elver <undefined>
Offersted <undefined>
Oljeinstallasjon (Sjø) <undefined>
Os <undefined>
Overett <undefined>
Park <undefined>
Parkeringsplass <undefined>
Pensjonat <undefined>
Plass/torg <undefined>
Poststed (Postkontor) <undefined>
Pytt <undefined>
Rasteplass <undefined>
Renne <undefined>
Rygg <undefined>
Rygg i sjø <undefined>
Rørledning <undefined>
Rådhus (komm, fylke, stat) <undefined>
Sand <undefined>
Senkning <undefined>
Serveringssted <undefined>
Seter (sel, støl) <undefined>
Setervoll <undefined>
Severdighet <undefined>
Sjøstykke <undefined>
Skar <undefined>
Skiheis <undefined>
Skjær <undefined>
Skjær i sjø <undefined>
Skog <undefined>
Skogområde <undefined>
Skole <undefined>
Skred <undefined>
Skytebane <undefined>
Skytefelt <undefined>
Slalåm- og utforbakke <undefined>
Slette <undefined>
Sluse <undefined>
Småbåthavn <undefined>
Sogn <undefined>
Soneinndeling til havs <undefined>
Stake <undefined>
Stang <undefined>
Stasjon <undefined>
Stein <undefined>
Sti <undefined>
Strand <undefined>
Strand i sjø <undefined>
Stryk <undefined>
Stup <undefined>
Stø <undefined>
Sund <undefined>
Sund i sjø <undefined>
Sva <undefined>
Sykehus <undefined>
Søkk <undefined>
Søkk i sjø <undefined>
Taubane <undefined>
Terrengdetalj <undefined>
Tettbebyggelse <undefined>
Tettsted <undefined>
Tettsteddel <undefined>
Tjern <undefined>
Topp (fjelltopp/tind) <undefined>
Torvtak <undefined>
Traktorveg <undefined>
Tunnel <undefined>
Turisthytte <undefined>
TV/Radio-mast <undefined>
Tømmerrenne <undefined>
Tømmervelte <undefined>
Universitet/høgskole <undefined>
Ur <undefined>
Utmark <undefined>
Utsiktspunkt <undefined>
Utstikker <undefined>
Vad <undefined>
Vaktstasjon/Beredsskapsbygning <undefined>
Vann <undefined>
Vanndetalj <undefined>
Varde <undefined>
Veg (Gate) <undefined>
Vegbom <undefined>
Vegstrekning <undefined>
Verksted <undefined>
Verneområder <undefined>
Vidde <undefined>
Vik <undefined>
Vik i sjø <undefined>
Våg <undefined>
Øy <undefined>
Øy i sjø <undefined>
Øygruppe <undefined>
Øygruppe i sjø <undefined>
Øyr <undefined>
Ås <undefined>

Vis Navnetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1