SSRForekomst

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert')
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ssrId Integer 1..1
navnetype Navnetype (kodeliste) 1..1
- Adm. by Alle steder hvor kommunen har vedtatt bystatus <undefined> 1..1
- Adm. bydel (Offisielt navn på bydelsforvaltningen). Se også Bydel 132. <undefined> 1..1
- Adm. tettsted Statistisk sentralbyrås spesifikasjon. <undefined> 1..1
- Adressenavn Omfatter et område, ev. som supplement til gate-/veiadresse. (Kommunalt adresseområde) <undefined> 1..1
- Allmenning Område hvor rettighetene er regulert. (Alle typer. Noter i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Ankringsplass F.eks. opplagsplass for store båter/skip <undefined> 1..1
- Annen adm. Inndeling Landsdel, havnedistrikt, politidistrikt bispedømme, prestegjeld, skolekrets, valgkrets, postområde, etc. (Noter type i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Annen bygning for religiøse aktiviteter Synagoge, moske, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium. Noter i merknadsfelt hvilken type + dato for merknaden. <undefined> 1..1
- Annen kulturdetalj Alle typer kulturdetaljer f.eks. lekeplass, tårn, fiskeplass, etc. Noter forklaring med dato i merknadsfeltet <undefined> 1..1
- Badeplass Offentlige og private badeplasser <undefined> 1..1
- Bakke Skråning <undefined> 1..1
- Bakke i sjø Skrånende sjøbunn <undefined> 1..1
- Banke Flatt, større undervannsområde <undefined> 1..1
- Banke i sjø Flatt, større undervannsområde <undefined> 1..1
- Barnehage Offentlig eller privat barnehage <undefined> 1..1
- Bekk Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt smalere enn 3 meter <undefined> 1..1
- Bergverk (underjord./dagbrudd) Gruve, skjerp <undefined> 1..1
- Boligblokk Stort boligbygg med 2 eller flere etasjer hvor det er 5 eller flere boligenheter <undefined> 1..1
- Boligfelt Regulert boligområde <undefined> 1..1
- Bomstasjon Større bomanlegg på offentlig veg <undefined> 1..1
- Borettslag Bofellesskap, vanligvis blokkbebyggelse <undefined> 1..1
- Botn Dalende <undefined> 1..1
- Bru Både for veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for store bruer og ett midt på for små bruer. <undefined> 1..1
- Bruk (gardsbruk) Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Bruksnamn, namn på eigedom med eitt eller fleire bruksnummer eller festenummer under eit gardsnummer. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes). <undefined> 1..1
- Brygge Mindre, fast bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Busstopp Stoppested for rutegående vegtrafikk <undefined> 1..1
- By Tettsted med handels- og servicefunksjoner. Bymessig med mer eller mindre sammenhengende, kvartalsbebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere etasjer. (Se også Adm. by 268). <undefined> 1..1
- Bydel Kulturmessig del av by. F.eks. Gamlebyen, Vålerenga, Posebyen, Nordnes, Lade, Tromsdalen, Fagernes. (Se også Adm. bydel 269) <undefined> 1..1
- Bygdelag (bygd) Stort uregulert gårdsbruk- og boligområde <undefined> 1..1
- Bygg for jordbruk, fiske og fangst Bu, naust, uthus, fjøs, gamme <undefined> 1..1
- Båe Stein under vannflaten <undefined> 1..1
- Båe i sjø Stein under vannflaten. <undefined> 1..1
- Båke Offisiell og privat båke langs kysten og i innlandet, fast. <undefined> 1..1
- Campingplass Alle typer både for campinghytter, campingvogner og telt <undefined> 1..1
- Dal Mellomstor eller liten dal <undefined> 1..1
- Dalføre Stor dal: Gudbrandsdalen, Namdalen, Setesdal, Valdres <undefined> 1..1
- Dam Store reguleringsdammer og små fløtningsdammer <undefined> 1..1
- Del av innsjø Mindre deler av store innsjøer. F.eks. Steinsfjorden i Tyrifjorden <undefined> 1..1
- Dyp (havdyp) Område mer enn 200-300 meter under havflaten <undefined> 1..1
- Egg Undersjøisk kant mot havdyp <undefined> 1..1
- Eid Lavt/smalt parti mellom to vannkanter, elver eller vann <undefined> 1..1
- Eid i sjø Lavt parti i terrenget mellom to sjøkanter <undefined> 1..1
- Eiendommer Matrikulert eiendom <undefined> 1..1
- Elv Rennende vann i naturlig vannvei. Generelt bredere enn 3 meter <undefined> 1..1
- Elvemel Bratt sand- eller grus- skråning langs en elv (eller et vann) <undefined> 1..1
- Enebolig/mindre boligbygg (villa) Enebolig eller tomannsbolig Hus for fast bosetting, utenom våningshus, jf. 108. (Vanligvis dss. bruks­navn.) <undefined> 1..1
- Eng Kultivert slåtte/gressmark <undefined> 1..1
- Fabrikk Større industrivirksomhet <undefined> 1..1
- Farled/Skipslei Normal strekning for skip f.eks. Trondheimsleia <undefined> 1..1
- Fengsel Fengsel, arbeidskoloni <undefined> 1..1
- Ferjekai Punktet legges på ferjelemmen på kaia for vegtrafikken <undefined> 1..1
- Ferjestrekning Eksisterende ferjesamband som inngår i områdets samferdselsnett <undefined> 1..1
- Fiskeoppdrettsanlegg På land, i sjø og i ferskvann <undefined> 1..1
- Fiskeplass Fiskested, fiskemed i sjø. <undefined> 1..1
- Fjell Stort fjell <undefined> 1..1
- Fjellheis Gondolbane. <undefined> 1..1
- Fjellkant (aksel) Skulder, nese, bryn <undefined> 1..1
- Fjellområde Stort fjellområde: Rondane, Saltfjellet, Lyseheiane <undefined> 1..1
- Fjellside Vanligvis åpent skrånende terreng i fjellet <undefined> 1..1
- Fjord Arm av havet inn i fastlandet <undefined> 1..1
- Fjordmunning Område ytterst i en fjord <undefined> 1..1
- Flyplass Landingsplass for rutegående flytrafikk og regulert privat flygning <undefined> 1..1
- Fløtningsannlegg Kunstig fløtningsanlegg <undefined> 1..1
- Fonn Liten snø- eller isflate <undefined> 1..1
- Fornøyelsespark (Store, regulerte anlegg) <undefined> 1..1
- Forretningsbygg Hus for kontor- og servicevirksomhet <undefined> 1..1
- Forsamlingshus/Kulturhus Teater, kino, samf.hus, grendehus, etc. <undefined> 1..1
- Foss Vann i tilnærmet fritt fall <undefined> 1..1
- Fritidsbolig (hytte, sommerhus) Hus som ikke er ment for fast bosetting. (Vanligvis dass. bruks­navn.) <undefined> 1..1
- Fylke (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Fyllplass Plass for deponering av masse <undefined> 1..1
- Fyr(Fyrstasjon) Offisielt fyr og fyrstasjon langs kysten. <undefined> 1..1
- Gammel bosettingsplass Nedlagt bruk, seter, boplass, gamme. MRK !! Hus borte eller kun ruin. <undefined> 1..1
- Garasje/hangarbygg Parkeringshus/ trikkestall/ bussgarasje/flyhangar/ lokomotivstall <undefined> 1..1
- Gard Landbruksbebyggelse som er eller har vært knyttet til jord- og/eller skogbruksdrift. Gardsnamn, namnet på heile det gardsområdet som eitt eller fleire gardsnummer er knytte til. Punktet ligger normalt på våningshuset (hvis dette finnes) på et sentralt pla <undefined> 1..1
- Gjerde Steingjerde, tregjerde etc. <undefined> 1..1
- Gravplass Alle typer gravlunder, gravplasser. <undefined> 1..1
- Grend Mindre uregulert gårdsbruk-, seterfelt- og boligområde <undefined> 1..1
- Grensemerke Off. godkjent grensemerke (generelt): Varde, tre, stein, bolt, kors etc. <undefined> 1..1
- Grind Port i gjerde <undefined> 1..1
- Grotte Naturlig fjellgrotte f.eks. Grønnligrotta (Rana) <undefined> 1..1
- Grunne Lite område under vann <undefined> 1..1
- Grunne i sjø Forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring <undefined> 1..1
- Grunnkrets Se også 253 annen adm. inndeling <undefined> 1..1
- Gruppe av tjern Flere små vann <undefined> 1..1
- Gruppe av vann Flere middels store vann <undefined> 1..1
- Grustak/Steinbrudd Uttaksplass, område, drevet i dagen for sand, grus, pukk, skifer eller stein <undefined> 1..1
- Grøft Rennende vann der forløpet er menneskeskapt f.eks. dreneringsgrøfter i myr <undefined> 1..1
- Halvøy Større nes i ferskvann med smalt eide mot fastland <undefined> 1..1
- Halvøy i sjø Større nes med smalt eid mot fastland <undefined> 1..1
- Haug Liten markant terrengform <undefined> 1..1
- Havn Sted der fartøy kan laste, losse eller søke ly for vær og sjø. <undefined> 1..1
- Havnehage Inngjerdet beitemark <undefined> 1..1
- Havområde Store områder: Barentshavet Nordsjøen, Atlanterhavet <undefined> 1..1
- Hei Berglendt, høyere beliggende område med beitemark <undefined> 1..1
- Heller Steinhule, steinsatt overnattingssted <undefined> 1..1
- Helseinstitusjon Aldershjem, rekreasjonshjem og lignende <undefined> 1..1
- Holdeplass Ubetjent stoppested for jernbane og trikk <undefined> 1..1
- Holme Liten øy i ferskvann <undefined> 1..1
- Holme i sjø Liten øy/skjær i sjø <undefined> 1..1
- Holmegruppe i sjø Flere små skjær i sjø <undefined> 1..1
- Hotell Offentlig godkjent overnattingssted <undefined> 1..1
- Hylle (hjell) Flatt område i fjellside <undefined> 1..1
- Hyttefelt Offentlig eller privat hyttefelt. Område som har høy utnyttelsesgrad med tanke på hytter. <undefined> 1..1
- Høl Dyp elvebunn under foss eller ved ende av stryk <undefined> 1..1
- Høyde Mindre terrengform som ikke vurderes som fjell <undefined> 1..1
- Idrettsanlegg (Alle typer utendørsanl. Noter type i merknadsfelt, f.eks. ridebane, fotballbane) <undefined> 1..1
- Idrettshall Alle typer innendørsanlegg Ishall/svømmehall idrettshall. <undefined> 1..1
- Industriområde Større sammenhengende område benyttet for industriformål <undefined> 1..1
- Innsjø Stort vann: Altevatnet, Femunden, Mjøsa, Nisser <undefined> 1..1
- Isbre Større sammenhengende snø- eller is område som ikke smelter i løpet av sommeren. F.eks. Svartisen eller Folgefonna <undefined> 1..1
- Jernbanestrekning Lang jernbanestrekning. F.eks. Ofotbanen, Bergensbanen <undefined> 1..1
- Jorde Kultivert dyrknings- mark <undefined> 1..1
- Juv Kløftlignende dal, canyon <undefined> 1..1
- Kabel Alle typer kabler i både sjø og ferskvann. <undefined> 1..1
- Kai Større, fast bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Kanal Utgravd vannveg i sjø og ferskvann <undefined> 1..1
- Kilde Oppkomme, olle, vannkilde. Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen <undefined> 1..1
- Kirke Kirke / Kapell / Arbeidskirke knyttet til Den norske kirke <undefined> 1..1
- Klakk Spiss grunne. (Trøndersk/Nordnorsk uttrykk) <undefined> 1..1
- Klopp Gangbru over sjø og ferskvann <undefined> 1..1
- Kommune (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Kraftgate (Rørgate) Store tilførselsrør for kraftanlegg <undefined> 1..1
- Kraftledning Vanligvis store overføringsledninger <undefined> 1..1
- Kraftstasjon Alle størrelser for energi produksjon, (el. og varme) <undefined> 1..1
- Kryss (Veg/Gate) (For alle type veger) <undefined> 1..1
- Landingsstripe Landingsplass for privat flygning <undefined> 1..1
- Landskapsområde Stort landskapsområde: Dalane, Jæren, Romerike, Grenland, Salten, Varanger <undefined> 1..1
- Lanterne Offisiell og privat lanterne langs kysten og i innlandet, fast <undefined> 1..1
- Li Vanligvis skogkledd skrånende terreng <undefined> 1..1
- Lone Nesten stillestående vik i elv eller bekk <undefined> 1..1
- Lykt (Fyrlykt) Offisiell og privat lykt/fyrlykt langs kysten og i innlandet. <undefined> 1..1
- Lysbøye Offisiell og privat lysbøye langs kysten og i innlandet, flytende <undefined> 1..1
- Melkeplass Seterplass uten hus. Vanligvis i bratte områder på Vestlandet <undefined> 1..1
- Militært bygg/Anlegg Militærleir, militært bygg <undefined> 1..1
- Mo Flatt område, vanligvis skogkledd <undefined> 1..1
- Molo Fast byggverk, utstikkende voll i sjøen <undefined> 1..1
- Museum/ Galleri/Bibliotek Alle typer museum, galleri og bibliotek <undefined> 1..1
- Myr Alle typer fra gressmyr til våt moldjord <undefined> 1..1
- Nasjon Selvstendig land (Offisielt navn) <undefined> 1..1
- Nes Landområde stikkende ut i ferskvann <undefined> 1..1
- Nes i sjø Landområde stikkende ut i saltvann <undefined> 1..1
- Nes ved elver Landet mellom to møtende elver. Vanligvis kun brukt i samiske områder. Stedsnavnets skrivemåte skal IKKE avgjøre om navnet skal gis denne koden, men KUN lokalitetens størrelse eller fasong. <undefined> 1..1
- Offersted Samisk, norsk eller finsk offersted <undefined> 1..1
- Oljeinstallasjon (Sjø) Stasjonære oljeinstallasjoner (faste og flytende) <undefined> 1..1
- Os Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann) <undefined> 1..1
- Overett Offisiell og privat. To stenger med/uten lys overett langs kysten og i innlandet, faste. <undefined> 1..1
- Park Kultivert område med eller uten trær. Kolonihage (i by eller tettbygd strøk) <undefined> 1..1
- Parkeringsplass Offentlig og privat <undefined> 1..1
- Pensjonat Offentlig godkjent overnattingssted <undefined> 1..1
- Plass/torg (I tettsted eller by) <undefined> 1..1
- Poststed (Postkontor) Offisielt poststed <undefined> 1..1
- Pytt Liten dam, myrpytt <undefined> 1..1
- Rasteplass Rasteplass med ansvarlig Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet <undefined> 1..1
- Renne Undersjøisk dal <undefined> 1..1
- Rygg Langstrakt terrengform <undefined> 1..1
- Rygg i sjø Undersjøisk ås <undefined> 1..1
- Rørledning Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann, etc. <undefined> 1..1
- Rådhus (komm, fylke, stat) Adm. senteret (-huset) i adm. enheten. <undefined> 1..1
- Sand Sand-grusområde over vannkontur/kystkontur. Morenemateriale <undefined> 1..1
- Senkning Flat forsenkning, dalsenkning <undefined> 1..1
- Serveringssted Serveringssted utenfor tettbygd område <undefined> 1..1
- Seter (sel, støl) Enklere landbruksbe­byggelse. Kan ha periodisk fast bosetting, vanligvis sommerstid. <undefined> 1..1
- Setervoll Ryddet, gressbevokst område på ei seter, med eller uten hus <undefined> 1..1
- Severdighet Noter forklaring i merknadsfeltet, f.eks. minnesmerke <undefined> 1..1
- Sjøstykke Del av sjøen, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann. F.eks. Folda, Hustadvika <undefined> 1..1
- Skar Markant senkning i fjell <undefined> 1..1
- Skiheis Skitrekk og stolheis i skianlegg. <undefined> 1..1
- Skjær Stein i vannflaten <undefined> 1..1
- Skjær i sjø Stein i vannflaten. <undefined> 1..1
- Skog Alle typer fra stor barskog til vierkratt i Finnmark <undefined> 1..1
- Skogområde Stort skogområde: Nordmarka, Bymarka, Finnskogen <undefined> 1..1
- Skole Offentlig og privat skole <undefined> 1..1
- Skred Rasområde: Alle typer materiale (f.eks. stein, jord, sand, leire, o.l.) <undefined> 1..1
- Skytebane Pistol- eller geværbane (o.l. våpen) <undefined> 1..1
- Skytefelt Militære skytefelt. <undefined> 1..1
- Slalåm- og utforbakke Alle typer regulerte alpinanlegg. <undefined> 1..1
- Slette Åpent, flatt, ikke skogbevokst område <undefined> 1..1
- Sluse Kunstig løfteanretning for båter i vassdrag <undefined> 1..1
- Småbåthavn Regulerte havneanlegg for småbåter <undefined> 1..1
- Sogn Kirkesogn Knyttet til Den norske kirke <undefined> 1..1
- Soneinndeling til havs Fiskerisone, havrettssone, etc. (Noter type i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Stake Offisiell og privat stake langs kysten og i innlandet, flytende <undefined> 1..1
- Stang Offisiell og privat jernstang langs kysten og i innlandet, fast <undefined> 1..1
- Stasjon Betjent stoppested for jernbane og trikk <undefined> 1..1
- Stein F.eks. flyttstein i fjellet <undefined> 1..1
- Sti Stistrekning, sleper (gamle drifteveger), reindriftsveger <undefined> 1..1
- Strand Sand-, grus- eller steindekket område i vannkanten <undefined> 1..1
- Strand i sjø Sand-, grus- eller steindekket område i sjøkanten <undefined> 1..1
- Stryk Parti der vannet går i stryk og skiller seg tydelig fra resten av elv eller bekk <undefined> 1..1
- Stup Loddrett eller svært bratt, fallende terreng <undefined> 1..1
- Stø Båtstø, båtplass i vannkanten uten naust <undefined> 1..1
- Sund Innsnevret område i vann eller vassdrag <undefined> 1..1
- Sund i sjø Innsnevret område mellom øyer eller fastland <undefined> 1..1
- Sva Bart fjell-/steinparti <undefined> 1..1
- Sykehus Offentlig og privat sykehus <undefined> 1..1
- Søkk Mindre markant, begrenset fordypning <undefined> 1..1
- Søkk i sjø Stor eller liten grop på sjøbunnen <undefined> 1..1
- Taubane Uten persontrafikk. Se også 193 <undefined> 1..1
- Terrengdetalj Alle typer små naturdetaljer. f.eks. sprekker, hulveier, sand-/stein-/grusflater, etc. <undefined> 1..1
- Tettbebyggelse Mindre bebygd område uten sentrumskarakter f.eks. boligområde <undefined> 1..1
- Tettsted Mindre bymessig bebygd område av sentrumskarakter <undefined> 1..1
- Tettsteddel Kulturmessig del av tettsted. Se også navnetype 101. <undefined> 1..1
- Tjern Lite vann <undefined> 1..1
- Topp (fjelltopp/tind) Øverste fjelltopp <undefined> 1..1
- Torvtak Sted for uttak av myrtorv / brenntorv / veksttorv. <undefined> 1..1
- Traktorveg Driftsveger for kjøretøyer hvor vegen ikke kan kjøres med vanlig bil. <undefined> 1..1
- Tunnel Vanlig tunnel, rasoverbygg, undergang. Både gangveg, veg og jernbane. Angi ett punkt i hver ende for lange og ett punkt midt på for korte tunneler <undefined> 1..1
- Turisthytte Overnattingssted <undefined> 1..1
- TV/Radio-mast TV/Radio ?tårn. Alle typer bakkebasert telekommunikasjon <undefined> 1..1
- Tømmerrenne Kunstig tømmeranlegg <undefined> 1..1
- Tømmervelte Midlertidig lagringsplass for tømmer <undefined> 1..1
- Universitet/høgskole Offentlig og privat høyskole og universitet <undefined> 1..1
- Ur Steinområde, steinrøys <undefined> 1..1
- Utmark Ikke inngjerdet beitemark <undefined> 1..1
- Utsiktspunkt Både i tårn og på bakken f.eks. Kongens utsikt <undefined> 1..1
- Utstikker Flytende bryggeanlegg <undefined> 1..1
- Vad Vassested i elv, bekk vann eller sjø. <undefined> 1..1
- Vaktstasjon/Beredsskapsbygning Bygning for Politi/Brann/Los/Toll/Ambulanse/Fly- og skipsovervåkning <undefined> 1..1
- Vann Middels stort vann <undefined> 1..1
- Vanndetalj Alle typer : Noter forklaring i merknadsfeltet <undefined> 1..1
- Varde F.eks. merkerøys, steinrøys. Langs kysten og i innlandet <undefined> 1..1
- Veg (Gate) Formelle veg/gatenavn ellers kode 240 <undefined> 1..1
- Vegbom Mindre bomanlegg på privat veg <undefined> 1..1
- Verksted Mindre industrivirksomhet <undefined> 1..1
- Verneområder (Alle typer både sjø og land. Noter type f.eks. Nasjonalpark i merknadsfelt) <undefined> 1..1
- Vidde Høyere liggende større område uten skog med lave terrengvariasjoner innenfor området. F.eks. Valdresflyi, Hardangervidda, Finnmarksvidda, Laksefjordvidda <undefined> 1..1
- Vik Kil, bukt i vann eller vassdrag. <undefined> 1..1
- Vik i sjø Kil, bukt <undefined> 1..1
- Våg Fjordarm, større vik <undefined> 1..1
- Øy Tørt landområde i ferskvann atskilt fra fastlandet <undefined> 1..1
- Øy i sjø Tørt landområde i saltvann atskilt fra fastlandet <undefined> 1..1
- Øygruppe To eller flere øyer i ferskvann <undefined> 1..1
- Øygruppe i sjø To eller flere øyer i saltvann f.eks. Hvaler og Lofoten <undefined> 1..1
- Øyr Sand-grusområde i elvemunning, elvedelta både mot innsjø/vann og saltvann <undefined> 1..1
- Ås Langstrakt, vanligvis skogkledd høydedrag. <undefined> 1..1
stedsnavn CharacterString 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- Bergen <undefined> 1..1
- Bodø <undefined> 1..1
- Drammen <undefined> 1..1
- Eigersund <undefined> 1..1
- Flora <undefined> 1..1
- Halden <undefined> 1..1
- Harstad <undefined> 1..1
- Horten <undefined> 1..1
- Jan Mayen <undefined> 1..1
- Kongsvinger <undefined> 1..1
- Kristiansand <undefined> 1..1
- Lillehammer <undefined> 1..1
- Molde <undefined> 1..1
- Oslo <undefined> 1..1
- Porsgrunn <undefined> 1..1
- Risør <undefined> 1..1
- Sokkelen sør for 62 grader Nord <undefined> 1..1
- Spitsbergen <undefined> 1..1
- Steinkjer <undefined> 1..1
- Trondheim <undefined> 1..1
- Vardø <undefined> 1..1
- Vestby <undefined> 1..1
- Bjørnøya <undefined> 1..1
- Etne <undefined> 1..1
- Gjøvik <undefined> 1..1
- Grimstad <undefined> 1..1
- Gulen <undefined> 1..1
- Hamar <undefined> 1..1
- Hemne <undefined> 1..1
- Holmestrand <undefined> 1..1
- Kongsberg <undefined> 1..1
- Kristiansund <undefined> 1..1
- Mandal <undefined> 1..1
- Moss <undefined> 1..1
- Namsos <undefined> 1..1
- Narvik <undefined> 1..1
- Sandnes <undefined> 1..1
- Ski <undefined> 1..1
- Skien <undefined> 1..1
- Sokkelen nord for 62 grader Nord <undefined> 1..1
- Tromsø <undefined> 1..1
- Vadsø <undefined> 1..1
- Arendal <undefined> 1..1
- Bindal <undefined> 1..1
- Dovre <undefined> 1..1
- Farsund <undefined> 1..1
- Hammerfest <undefined> 1..1
- Hopen <undefined> 1..1
- Kvæfjord <undefined> 1..1
- Meråker <undefined> 1..1
- Notodden <undefined> 1..1
- Ringerike <undefined> 1..1
- Ringsaker <undefined> 1..1
- Sarpsborg <undefined> 1..1
- Snillfjord <undefined> 1..1
- Solund <undefined> 1..1
- Stavanger <undefined> 1..1
- Sveio <undefined> 1..1
- Tønsberg <undefined> 1..1
- Ålesund <undefined> 1..1
- Ås <undefined> 1..1
- Guovdageaidnu - Kautokeino <undefined> 1..1
- Bømlo <undefined> 1..1
- Flekkefjord <undefined> 1..1
- Fredrikstad <undefined> 1..1
- Frogn <undefined> 1..1
- Gjerstad <undefined> 1..1
- Haugesund <undefined> 1..1
- Hitra <undefined> 1..1
- Hole <undefined> 1..1
- Hyllestad <undefined> 1..1
- Lesja <undefined> 1..1
- Løten <undefined> 1..1
- Sandefjord <undefined> 1..1
- Siljan <undefined> 1..1
- Skånland <undefined> 1..1
- Stjørdal <undefined> 1..1
- Sømna <undefined> 1..1
- Vanylven <undefined> 1..1
- Alta <undefined> 1..1
- Bamble <undefined> 1..1
- Bjarkøy <undefined> 1..1
- Brønnøy <undefined> 1..1
- Flå <undefined> 1..1
- Frosta <undefined> 1..1
- Frøya <undefined> 1..1
- Hvaler <undefined> 1..1
- Høyanger <undefined> 1..1
- Larvik <undefined> 1..1
- Nesodden <undefined> 1..1
- Sande i Møre og Romsdal <undefined> 1..1
- Skjåk <undefined> 1..1
- Sokndal <undefined> 1..1
- Stange <undefined> 1..1
- Stord <undefined> 1..1
- Vegårshei <undefined> 1..1
- Vennesla <undefined> 1..1
- Aremark <undefined> 1..1
- Fitjar <undefined> 1..1
- Herøy i Møre og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal <undefined> 1..1
- Ibestad <undefined> 1..1
- Kragerø <undefined> 1..1
- Leksvik <undefined> 1..1
- Lom <undefined> 1..1
- Loppa <undefined> 1..1
- Lund <undefined> 1..1
- Nes i Buskerud <undefined> 1..1
- Nord-Odal <undefined> 1..1
- Oppegård <undefined> 1..1
- Songdalen <undefined> 1..1
- Svelvik <undefined> 1..1
- Tvedestrand <undefined> 1..1
- Vega <undefined> 1..1
- Vik <undefined> 1..1
- Ørland <undefined> 1..1
- Agdenes <undefined> 1..1
- Balestrand <undefined> 1..1
- Bjerkreim <undefined> 1..1
- Bærum <undefined> 1..1
- Drangedal <undefined> 1..1
- Froland <undefined> 1..1
- Gol <undefined> 1..1
- Gratangen <undefined> 1..1
- Hasvik <undefined> 1..1
- Levanger <undefined> 1..1
- Marker <undefined> 1..1
- Sande i Vestfold <undefined> 1..1
- Søgne <undefined> 1..1
- Sør-Odal <undefined> 1..1
- Tysnes <undefined> 1..1
- Ulstein <undefined> 1..1
- Vevelstad <undefined> 1..1
- Vågå <undefined> 1..1
- Asker <undefined> 1..1
- Eidskog <undefined> 1..1
- Hareid <undefined> 1..1
- Hemsedal <undefined> 1..1
- Herøy i Nordland <undefined> 1..1
- Hof <undefined> 1..1
- Hå <undefined> 1..1
- Kvalsund <undefined> 1..1
- Kvinnherad <undefined> 1..1
- Lavangen <undefined> 1..1
- Leikanger <undefined> 1..1
- Lillesand <undefined> 1..1
- Marnardal <undefined> 1..1
- Nome <undefined> 1..1
- Nord-Fron <undefined> 1..1
- Rissa <undefined> 1..1
- Rømskog <undefined> 1..1
- Verdal <undefined> 1..1
- Alstahaug <undefined> 1..1
- Aurskog-Høland <undefined> 1..1
- Bardu <undefined> 1..1
- Birkenes <undefined> 1..1
- Bjugn <undefined> 1..1
- Bø i Telemark <undefined> 1..1
- Grue <undefined> 1..1
- Jondal <undefined> 1..1
- Klepp <undefined> 1..1
- Mosvik <undefined> 1..1
- Måsøy <undefined> 1..1
- Re <undefined> 1..1
- Sel <undefined> 1..1
- Sogndal <undefined> 1..1
- Trøgstad <undefined> 1..1
- Volda <undefined> 1..1
- Ål <undefined> 1..1
- Åseral <undefined> 1..1
- Andebu <undefined> 1..1
- Audnedal <undefined> 1..1
- Aurland <undefined> 1..1
- Hol <undefined> 1..1
- Leirfjord <undefined> 1..1
- Nordkapp <undefined> 1..1
- Odda <undefined> 1..1
- Salangen <undefined> 1..1
- Sauherad <undefined> 1..1
- Spydeberg <undefined> 1..1
- Sør-Fron <undefined> 1..1
- Sørum <undefined> 1..1
- Time <undefined> 1..1
- Verran <undefined> 1..1
- Ørsta <undefined> 1..1
- Åfjord <undefined> 1..1
- Åmli <undefined> 1..1
- Åsnes <undefined> 1..1
- Askim <undefined> 1..1
- Fet <undefined> 1..1
- Gjesdal <undefined> 1..1
- Iveland <undefined> 1..1
- Lindesnes <undefined> 1..1
- Lærdal <undefined> 1..1
- Målselv <undefined> 1..1
- Namdalseid <undefined> 1..1
- Porsanger <undefined> 1..1
- Ringebu <undefined> 1..1
- Roan <undefined> 1..1
- Sigdal <undefined> 1..1
- Stokke <undefined> 1..1
- Tinn <undefined> 1..1
- Ullensvang <undefined> 1..1
- Vefsn <undefined> 1..1
- Våler i Hedmark Våler i Hedmark <undefined> 1..1
- Ørskog <undefined> 1..1
- Eidfjord <undefined> 1..1
- Eidsberg <undefined> 1..1
- Elverum <undefined> 1..1
- Evje og Hornnes <undefined> 1..1
- Grane <undefined> 1..1
- Hjartdal <undefined> 1..1
- Inderøy <undefined> 1..1
- Kárásjohka - Karasjok <undefined> 1..1
- Krødsherad <undefined> 1..1
- Lyngdal <undefined> 1..1
- Norddal <undefined> 1..1
- Nøtterøy <undefined> 1..1
- Osen <undefined> 1..1
- Rælingen <undefined> 1..1
- Sola <undefined> 1..1
- Sørreisa <undefined> 1..1
- Øyer <undefined> 1..1
- Årdal <undefined> 1..1
- Bygland <undefined> 1..1
- Dyrøy <undefined> 1..1
- Enebakk <undefined> 1..1
- Gausdal <undefined> 1..1
- Hattfjelldal <undefined> 1..1
- Hægebostad <undefined> 1..1
- Lebesby <undefined> 1..1
- Luster <undefined> 1..1
- Modum <undefined> 1..1
- Oppdal <undefined> 1..1
- Randaberg <undefined> 1..1
- Seljord <undefined> 1..1
- Skiptvet <undefined> 1..1
- Snåsa <undefined> 1..1
- Stranda <undefined> 1..1
- Tjøme <undefined> 1..1
- Trysil <undefined> 1..1
- Ulvik <undefined> 1..1
- Askvoll <undefined> 1..1
- Dønna <undefined> 1..1
- Forsand <undefined> 1..1
- Gamvik <undefined> 1..1
- Granvin <undefined> 1..1
- Kvinesdal <undefined> 1..1
- Kviteseid <undefined> 1..1
- Lardal <undefined> 1..1
- Lierne <undefined> 1..1
- Lørenskog <undefined> 1..1
- Rakkestad <undefined> 1..1
- Rennebu <undefined> 1..1
- Stordal <undefined> 1..1
- Tranøy <undefined> 1..1
- Valle <undefined> 1..1
- Østre Toten <undefined> 1..1
- Øvre Eiker <undefined> 1..1
- Åmot <undefined> 1..1
- Berlevåg <undefined> 1..1
- Bykle <undefined> 1..1
- Fjaler <undefined> 1..1
- Meldal <undefined> 1..1
- Nedre Eiker <undefined> 1..1
- Nesna <undefined> 1..1
- Nissedal <undefined> 1..1
- Røyrvik <undefined> 1..1
- Råde <undefined> 1..1
- Sirdal <undefined> 1..1
- Skedsmo <undefined> 1..1
- Stor-Elvdal <undefined> 1..1
- Strand <undefined> 1..1
- Sykkylven <undefined> 1..1
- Torsken <undefined> 1..1
- Vestre Toten <undefined> 1..1
- Voss <undefined> 1..1
- Berg Berg <undefined> 1..1
- Deatnu - Tana <undefined> 1..1
- Fyresdal <undefined> 1..1
- Gaular <undefined> 1..1
- Hemnes <undefined> 1..1
- Hjelmeland <undefined> 1..1
- Jevnaker <undefined> 1..1
- Kvam <undefined> 1..1
- Lier <undefined> 1..1
- Namsskogan <undefined> 1..1
- Nittedal <undefined> 1..1
- Orkdal <undefined> 1..1
- Rendalen <undefined> 1..1
- Rygge <undefined> 1..1
- Skodje <undefined> 1..1
- Engerdal <undefined> 1..1
- Fusa <undefined> 1..1
- Gjerdrum <undefined> 1..1
- Grong <undefined> 1..1
- Jølster <undefined> 1..1
- Lenvik <undefined> 1..1
- Lunner <undefined> 1..1
- Rana <undefined> 1..1
- Røros <undefined> 1..1
- Røyken <undefined> 1..1
- Sula <undefined> 1..1
- Suldal <undefined> 1..1
- Tokke <undefined> 1..1
- Unjárga - Nesseby <undefined> 1..1
- Våler i Østfold <undefined> 1..1
- Balsfjord <undefined> 1..1
- Båtsfjord <undefined> 1..1
- Førde <undefined> 1..1
- Giske <undefined> 1..1
- Gran <undefined> 1..1
- Hobøl <undefined> 1..1
- Holtålen <undefined> 1..1
- Hurum <undefined> 1..1
- Høylandet <undefined> 1..1
- Lurøy <undefined> 1..1
- Samnanger <undefined> 1..1
- Sauda <undefined> 1..1
- Tolga <undefined> 1..1
- Ullensaker <undefined> 1..1
- Vinje <undefined> 1..1
- Finnøy <undefined> 1..1
- Flesberg <undefined> 1..1
- Haram <undefined> 1..1
- Karlsøy <undefined> 1..1
- Midtre Gauldal <undefined> 1..1
- Naustdal <undefined> 1..1
- Nes i Akershus <undefined> 1..1
- Os i Hordaland <undefined> 1..1
- Overhalla <undefined> 1..1
- Søndre Land <undefined> 1..1
- Sør-Varanger <undefined> 1..1
- Træna <undefined> 1..1
- Tynset <undefined> 1..1
- Alvdal <undefined> 1..1
- Austevoll <undefined> 1..1
- Bremanger <undefined> 1..1
- Eidsvoll <undefined> 1..1
- Fosnes <undefined> 1..1
- Lyngen <undefined> 1..1
- Melhus <undefined> 1..1
- Nordre Land <undefined> 1..1
- Rennesøy <undefined> 1..1
- Rollag <undefined> 1..1
- Rødøy <undefined> 1..1
- Vestnes <undefined> 1..1
- Flatanger <undefined> 1..1
- Folldal <undefined> 1..1
- Kvitsøy <undefined> 1..1
- Meløy <undefined> 1..1
- Nannestad <undefined> 1..1
- Nore og Uvdal <undefined> 1..1
- Rauma <undefined> 1..1
- Skaun <undefined> 1..1
- Storfjord <undefined> 1..1
- Sund <undefined> 1..1
- Sør-Aurdal <undefined> 1..1
- Vågsøy <undefined> 1..1
- Bokn <undefined> 1..1
- Etnedal <undefined> 1..1
- Fjell <undefined> 1..1
- Gáivuotna - Kåfjord <undefined> 1..1
- Gildeskål <undefined> 1..1
- Hurdal <undefined> 1..1
- Klæbu <undefined> 1..1
- Nesset <undefined> 1..1
- Os i Hedmark <undefined> 1..1
- Selje <undefined> 1..1
- Vikna <undefined> 1..1
- Askøy <undefined> 1..1
- Beiarn <undefined> 1..1
- Eid <undefined> 1..1
- Malvik <undefined> 1..1
- Midsund <undefined> 1..1
- Nord-Aurdal <undefined> 1..1
- Nærøy <undefined> 1..1
- Skjervøy <undefined> 1..1
- Tysvær <undefined> 1..1
- Hornindal <undefined> 1..1
- Karmøy <undefined> 1..1
- Leka <undefined> 1..1
- Nordreisa <undefined> 1..1
- Saltdal <undefined> 1..1
- Sandøy <undefined> 1..1
- Selbu <undefined> 1..1
- Vaksdal <undefined> 1..1
- Vestre Slidre <undefined> 1..1
- Aukra <undefined> 1..1
- Fauske <undefined> 1..1
- Gloppen <undefined> 1..1
- Kvænangen <undefined> 1..1
- Modalen <undefined> 1..1
- Tydal <undefined> 1..1
- Utsira <undefined> 1..1
- Øystre Slidre <undefined> 1..1
- Fræna <undefined> 1..1
- Osterøy <undefined> 1..1
- Skjerstad Skjerstad <undefined> 1..1
- Stryn <undefined> 1..1
- Vang <undefined> 1..1
- Vindafjord <undefined> 1..1
- Eide <undefined> 1..1
- Meland <undefined> 1..1
- Sørfold <undefined> 1..1
- Averøy <undefined> 1..1
- Steigen <undefined> 1..1
- Øygarden <undefined> 1..1
- Hamarøy <undefined> 1..1
- Radøy <undefined> 1..1
- Gjemnes <undefined> 1..1
- Lindås <undefined> 1..1
- Tysfjord <undefined> 1..1
- Austrheim <undefined> 1..1
- Lødingen <undefined> 1..1
- Tingvoll <undefined> 1..1
- Fedje <undefined> 1..1
- Sunndal <undefined> 1..1
- Tjeldsund <undefined> 1..1
- Evenes <undefined> 1..1
- Masfjorden <undefined> 1..1
- Surnadal <undefined> 1..1
- Ballangen <undefined> 1..1
- Rindal <undefined> 1..1
- Aure <undefined> 1..1
- Røst <undefined> 1..1
- Halsa <undefined> 1..1
- Værøy <undefined> 1..1
- Flakstad <undefined> 1..1
- Smøla <undefined> 1..1
- Vestvågøy <undefined> 1..1
- Vågan <undefined> 1..1
- Hadsel <undefined> 1..1
- Bø i Nordland Bø i Nordland <undefined> 1..1
- Øksnes <undefined> 1..1
- Sortland <undefined> 1..1
- Andøy <undefined> 1..1
- Moskenes <undefined> 1..1
stedsnavnRegistreringsdato Date 1..1
produkt [0..1] CharacterString 1..1
kartbladindeks [0..1] CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SSR-ID Integer 8 1..1
NAVNTYPE Navnetype 4 1..1
SNAVN CharacterString 50 1..1
Punkt 1..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
SNREGDATO Date 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
ssrId Integer
navnetype Navnetype
stedsnavn CharacterString
posisjon Punkt
kommunenummer Kommunenummer
stedsnavnRegistreringsdato Date
produkt [0..1] CharacterString
kartbladindeks [0..1] CharacterString

Vis SSRForekomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Navnetype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Punkt 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon navneforekomst SSRForekomst 0..* skrivemåte Skrivemåte 1