IkkeSjømåltGenerell

objekttype

Kartverket Gyldig

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose general.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning GM_Surface 1..1
informasjonstekstNorsk Tekstlig beskrivelse av målemetode og datadekning. Kode for CATZOC - Zone of Confidence). CharacterString 1..1
informasjonstekstEngelsk Textual description of surveying method and data coverage. Code of CATZOC - Zone of confidence). CharacterString 1..1
GenerelleEgenskaperDatakvalitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
Flate GM_Surface 1..1
INFORMASJONSTEKST_NORSK CharacterString 200 1..1
INFORMASJONSTEKST_ENGELSK CharacterString 200 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
område GM_Surface extent area over which an object extends
informasjonstekstNorsk CharacterString
informasjonstekstEngelsk CharacterString

Vis IkkeSjømåltGenerell i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype IkkeSjømåltGenerell supertype GenerelleEgenskaperDatakvalitet