GeotekniskBorehull GeotechnicalBorehole

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag
geographical area represented by a location which is the logical unit for interpretation of stratification and properties for the different strata
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rådata data fra en geoteknisk undersøkelse som ikke er bearbeidet Link (datatype) 0..*
GeovitenskapligBorehull
posisjon sted objektet eksisterer på bestemt av måleutstyr Punkt 0..1
planlagtPosisjon sted objektet er planlagt å eksistere på Merknad: kan være forskjellig fra utført posisjon på grunn av hindringer eller terrengforhold. Punkt 0..1
lokalIdentitet navn og/eller nummer som identifiserer dette borehullet Merknad: Det kan være en eller flere fysiske borehull, dvs. borhullundersøkelser, assosiert til borehullet. CharacterString 1..1
antallBorehullUndersøkelser antall borehullsundersøkeelser i borehullets område Merknad: Borhullet er et logisk borhull hvor det innen et lite område er foretatt flere fysiske borhullsundersøkelser som tilhører det samme borehull. Integer 0..1
boretLengdeTilBerg dybde til berg som ikke er målt men basert på tolkning BorlengdeTilBerg (datatype) 0..1
- borlengdeTilBerg dybde til fjell som ikke er målt men basert på tolkning Real 1..1
- borlengdeKvalitet beskriver om dybden til berg er antatt eller påvist med en sikker metode KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) 1..1
beskrivelse forklaring til objektet og undersøkelser utført på lokaliteten CharacterString 0..1
gjennomboretMedium material som er gjennomboret Merknad: spesifisert ved å bruke kodeliste GjennomboretMedium. GjennomboretMedium (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
Punkt Punkt 0..1
LOKALIDENTITET CharacterString 1..1
Integer 0..1
BorlengdeTilBerg (datatype) 0..1
- BORLENGDEBERG Real 1..1
KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) 1..1
BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
GJENNOMBORETMEDIUM GjennomboretMedium (kodeliste) 1 0..*
Link 0..*
Name Type English Description
posisjon Punkt the actual position of the object determined by a measuring device
planlagtPosisjon Punkt plannedPosition the position planned for the borehole Note: may differ from actual position due to obstacles, terrain conditions, etc.
lokalIdentitet CharacterString localIdentity identity/name of the borehole. Note: There may be one or several physical boreholes
antallBorehullUndersøkelser Integer numberOfBoreholeInvestigations Number of boreholeInvestigations (virtual boreholes) performed at the location of the borehole Note: A virtual borehole is a fictitious feature for all boreholes/soundings performed within an reasonable small area (e.g. <5 m or so)
boretLengdeTilBerg BorlengdeTilBerg (datatype) depth to bedrock based on interpretation
- borlengdeTilBerg Real depth to bedrock based on interpretation
- borlengdeKvalitet KvalitetBorlengdeTilBerg (kodeliste) defines the quality of the depth information either assumed or confirmed by a secure method
beskrivelse CharacterString a short description of the investigations at the location of the borehole
gjennomboretMedium GjennomboretMedium (kodeliste) examinedMaterial, drilledMaterial .. material penetrated by the borehole Note: Specified by using codes from codelist: GjennomboretMedium
rådata Link data from a geotechnical investigation that have not been processed

Vis GeotekniskBorehull i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Link 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon tolkning GeotekniskTolkning 0..* tilhører GeotekniskBorehull 0..1
assosiasjon geotekniskObservasjon GeotekniskObservasjon 0..* GeotekniskBorehull
assosiasjon harUndersøkelse GeotekniskBorehullUndersøkelse 0..* GeotekniskBorehull
assosiasjon GeotekniskUndersøkelse 0..* undersøkelsePunkt GeotekniskBorehull 0..*
arv subtype GeotekniskBorehull supertype GeovitenskapligBorehull