Landareal LandArea

objekttype

Kartverket Ukjent

området på "land"-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57
the area on the "land" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
SOSI_objekt_NMG_flater
arealKvadratkilometer Definisjon produktspesifikasjon: beregnet fra primærdata flatens areal i kvadratkilometer Real 0..1
datafangstdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 0..1
gyldigFra dato for ikrafttredelse av lov, forskrift eller traktat DateTime 0..1
informasjon offisiell definisjon samt annen informasjon CharacterString 0..*
landKode Produktspesifikasjon: påkrevet på alle flater med unntak i Internasjonalt farvann Landkode (kodeliste) 1..*
link link til lov, forskrift eller traktat CharacterString 0..*
lovref Produktspesifikasjon: henviser til lover, forskrifter eller traktater CharacterString 0..*
navn CharacterString 1..*
oppdateringsdato for fastsatte grenser/flater er datafangstdato det samme som vedtaksdato eller dato for undertegning av traktat eller avtale DateTime 1..1
status Status 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
DateTime 0..1
DateTime 0..1
CharacterString 0..*
Landkode (kodeliste) 1..*
CharacterString 0..*
CharacterString 0..*
CharacterString 1..*
DateTime 1..1
Status 1..*
Flate 1..1
Name Type English Description
arealKvadratkilometer Real
datafangstdato DateTime
gyldigFra DateTime
informasjon CharacterString
landKode Landkode (kodeliste)
link CharacterString
lovref CharacterString
navn CharacterString
oppdateringsdato DateTime
status Status
område Flate extent area over which an object extends

Vis Landareal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Landareal supertype SOSI_objekt_NMG_flater