SedKornstorrelse SEDKORNSTR

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
uspesifisert Kornstørrelse ikke angitt uspesifisert
tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn
bartFjell Områder med bart fjell uten sedimentdekke bartFjell
leire Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% leire
organiskSlam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale organiskSlam
slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2% slam
slamMedBlokkerAvSedimenter Slam i veksling med blokker av harde sedimenter slamMedBlokkerAvSedimenter
sandholdigLeire Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% sandholdigLeire
sandholdigSlam Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% sandholdigSlam
silt Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% silt
sandholdigSilt Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% sandholdigSilt
leirholdigSand Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% leirholdigSand
slamholdigSand Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2% slamholdigSand
siltholdigSand Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% siltholdigSand
finSand Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922) finSand
sand Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2% sand
grovSand Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922) grovSand
grusholdigSlam Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30% grusholdigSlam
grusholdigSandholdigSlam Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30% grusholdigSandholdigSlam
grusholdigSlamholdigSand Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% grusholdigSlamholdigSand
grusholdigSand Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30% grusholdigSand
slamholdigGrus Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% slamholdigGrus
slamholdigSandholdigGrus Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80% slamholdigSandholdigGrus
sandholdigGrus Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80% sandholdigGrus
grus Grus >80% grus
grusOgStein Dominans av grus og stein grusOgStein
grusSteinOgBlokk Dominans av grus, stein og blokk grusSteinOgBlokk
steinOgBlokk Dominans av stein og blokk steinOgBlokk
sandGrusOgStein Dominans av sand, grus og stein sandGrusOgStein
leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton Sediment med blandede kornstørrelser og dårlig sortering leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton
slamSandOgSteinBlokk Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter slamSandOgSteinBlokk
slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk
steinBlokkMedSlam-Sanddekke Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale steinBlokkMedSlam-Sanddekke
sandGrusSteinOgBlokk Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning sandGrusSteinOgBlokk
hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter
biogentMateriale Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse biogentMateriale
Verdi Navn Beskrivelse
0 uspesifisert Kornstørrelse ikke angitt
1 tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse
5 bartFjell Områder med bart fjell uten sedimentdekke
10 leire Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%
15 organiskSlam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%. Høyt innhold av organisk materiale
20 slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &gt;90%, sand &lt; 10%, grus &lt;2%
21 slamMedBlokkerAvSedimenter Slam i veksling med blokker av harde sedimenter
30 sandholdigLeire Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
40 sandholdigSlam Leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
50 silt Leir:silt &lt;1:2 og leir+silt &gt;90%, sand &lt;10%, grus &lt;2%
60 sandholdigSilt Silt:leir &gt;2:1 og leir+silt &gt;50%, sand &lt;50%, grus &lt;2%
70 leirholdigSand Sand &gt;50%, leir:silt &gt;2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
80 slamholdigSand Sand &gt;50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
90 siltholdigSand Sand &gt;50%, silt:leir &gt;2:1 og leir+silt &lt;50%, grus &lt;2%
95 finSand Sand &gt;90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922)
100 sand Sand &gt;90%, leir+silt &lt;10%, grus &lt;2%
105 grovSand Sand &gt;90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922)
110 grusholdigSlam Sand:silt+leir &lt;1:9, grus 2-30%
115 grusholdigSandholdigSlam Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%
120 grusholdigSlamholdigSand Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30%
130 grusholdigSand Sand:silt+leir &gt;9:1, grus 2-30%
140 slamholdigGrus Sand:silt+leir &lt;1:1, grus 30-80%
150 slamholdigSandholdigGrus Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80%
160 sandholdigGrus Sand: silt+leir &gt;9:1, grus 30-80%
170 grus Grus &gt;80%
174 grusOgStein Dominans av grus og stein
175 grusSteinOgBlokk Dominans av grus, stein og blokk
180 steinOgBlokk Dominans av stein og blokk
185 sandGrusOgStein Dominans av sand, grus og stein
200 leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton Sediment med blandede kornstørrelser og dårlig sortering
205 slamSandOgSteinBlokk Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter
206 slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser
210 steinBlokkMedSlam-Sanddekke Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale
215 sandGrusSteinOgBlokk Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning
300 hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen
500 biogentMateriale Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse
Name Type Description Code value
uspesifisert <undefined>
tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn <undefined>
bartFjell <undefined>
leire <undefined>
organiskSlam <undefined>
slam <undefined>
slamMedBlokkerAvSedimenter
sandholdigLeire <undefined>
sandholdigSlam <undefined>
silt <undefined>
sandholdigSilt <undefined>
leirholdigSand <undefined>
slamholdigSand <undefined>
siltholdigSand <undefined>
finSand <undefined>
sand <undefined>
grovSand <undefined>
grusholdigSlam <undefined>
grusholdigSandholdigSlam <undefined>
grusholdigSlamholdigSand <undefined>
grusholdigSand <undefined>
slamholdigGrus <undefined>
slamholdigSandholdigGrus <undefined>
sandholdigGrus <undefined>
grus <undefined>
grusOgStein
grusSteinOgBlokk <undefined>
steinOgBlokk <undefined>
sandGrusOgStein <undefined>
leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton <undefined>
slamSandOgSteinBlokk
slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk
steinBlokkMedSlam-Sanddekke
sandGrusSteinOgBlokk
hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter
biogentMateriale

Vis SedKornstorrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1