Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk uspesifisert;Kornstørrelse ikke angitt;uspesifisert;;; tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn;Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse;tyntEllerUsammenhengendeSedimentdekkeOverBerggrunn;;; bartFjell;Områder med bart fjell uten sedimentdekke;bartFjell;;; leire;Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%;leire;;; organiskSlam;Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale;organiskSlam;;; slam;Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2%;slam;;; slamMedBlokkerAvSedimenter;Slam i veksling med blokker av harde sedimenter;slamMedBlokkerAvSedimenter;;; sandholdigLeire;Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;sandholdigLeire;;; sandholdigSlam;Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;sandholdigSlam;;; silt;Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%;silt;;; sandholdigSilt;Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%;sandholdigSilt;;; leirholdigSand;Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;leirholdigSand;;; slamholdigSand;Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;slamholdigSand;;; siltholdigSand;Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%;siltholdigSand;;; finSand;Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922);finSand;;; sand;Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2%;sand;;; grovSand;Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922);grovSand;;; grusholdigSlam;Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30% ;grusholdigSlam;;; grusholdigSandholdigSlam;Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%;grusholdigSandholdigSlam;;; grusholdigSlamholdigSand;Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% ;grusholdigSlamholdigSand;;; grusholdigSand;Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30%;grusholdigSand;;; slamholdigGrus;Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80%;slamholdigGrus;;; slamholdigSandholdigGrus;Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80%;slamholdigSandholdigGrus;;; sandholdigGrus;Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80%;sandholdigGrus;;; grus;Grus >80% ;grus;;; grusOgStein;Dominans av grus og stein;grusOgStein;;; grusSteinOgBlokk;Dominans av grus, stein og blokk;grusSteinOgBlokk;;; steinOgBlokk;Dominans av stein og blokk;steinOgBlokk;;; sandGrusOgStein;Dominans av sand, grus og stein;sandGrusOgStein;;; leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton;Sediment med blandede kornstørrelser og dårlig sortering;leirSiltSandGrusSteinBlokkDiamikton;;; slamSandOgSteinBlokk;Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter;slamSandOgSteinBlokk;;; slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk;Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser;slamOgSandMedGrusSteinOgBlokk;;; steinBlokkMedSlam-Sanddekke;Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale;steinBlokkMedSlam-Sanddekke;;; sandGrusSteinOgBlokk;Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning;sandGrusSteinOgBlokk;;; hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter;Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen;hardeSedimenterEllerSedimentæreBergarter;;; biogentMateriale;Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse;biogentMateriale;;;