BunnprøverPunkt

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD.
Mareano station where bottom samples are collected using vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer and CTD..
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists Punkt 1..1
redskap type redskap benyttet for prøvetakingen. CharacterString 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Integer 1..1
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Integer 1..1
stasjonNummer Integer 1..1
prøveNummer Integer 1..1
redskapKode Integer 1..1
dato observasjonsdato. Date 1..1
lengdegrad lengdegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
breddegrad breddegrad som prøven ble tatt på. Real 1..1
bunndyp bunndyp der prøven er tatt. Integer 1..1
GenerelleEgenskaperStasjoner
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
REDSKAP CharacterString 7 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
REFERANSESTASJON Integer 7 1..1
STASJONNUMMER Integer 3 1..1
PRØVENUMMER Integer 4 1..1
REDSKAPKODE Integer 1 1..1
DATO Date 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
BUNNDYP Integer 4 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position
redskap CharacterString Name of equipment used for the sampling.
toktNummer Integer cruiseNumber Cruise number at IMR.
referanseStasjon Integer referenceNumber Reference number during MAREANO prosject (superstation).
stasjonNummer Integer
prøveNummer Integer
redskapKode Integer
dato Date Date of observation.
lengdegrad Real Longitude where the sample was taken.
breddegrad Real Latitude where the sample was taken.
bunndyp Integer Bottomdepth where the sample is taken.

Vis BunnprøverPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Date 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype BunnprøverPunkt supertype GenerelleEgenskaperStasjoner