GrabbPrøver

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Prøver som er samlet inn med grab. Samples collected by the use of grab.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists. Punkt 1..1
redskap type redskap benyttet for prøvetakingen. Name of equipment used for the sampling. CharacterString 1..1
arterEnhet enhet for antall arter. Unit used for number of species. CharacterString 1..1
biomasseEnhet enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment. CharacterString 1..1
individerEnhet enhet benyttet for individer for det aktuelle redskapet. Unit used for number of individuals for this equipment. CharacterString 1..1
FellesEgenskaperPrøver
referanseStasjon referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation). Integer 1..1
toktNummer toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR. Integer 1..1
arter antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample. Integer 1..1
individer individer funnet i prøven. Individuals in the sample. Real 1..1
biomasseVekt biomasse av arter funnet i prøven. Weight of individuals in sample. Real 1..1
lengdegrad lengdegrad som prøven ble tatt på. Longitude where the sample was taken. Real 1..1
breddegrad breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken. Real 1..1
bunndyp bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken. Real 1..1
GenerelleEgenskaperPrøver
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
REFERANSESTASJON Integer 4 1..1
TOKTNUMMER Integer 7 1..1
ARTER Integer 3 1..1
INDIVIDER Real 9.2 1..1
BIOMASSEVEKT Real 9.2 1..1
LENGDEGRAD Real 11.8 1..1
BREDDEGRAD Real 11.8 1..1
BUNNDYP Real 7.2 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt Punkt 1..1
REDSKAP CharacterString 7 1..1
ARTERENHET CharacterString 16 1..1
BIOMASSEENHET CharacterString 10 1..1
INDIVIDERENHET CharacterString 12 1..1
Name Type English Description
referanseStasjon Integer
toktNummer Integer
arter Integer
individer Real
biomasseVekt Real
lengdegrad Real
breddegrad Real
bunndyp Real
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
opphav CharacterString
posisjon Punkt position
redskap CharacterString
arterEnhet CharacterString
biomasseEnhet CharacterString
individerEnhet CharacterString

Vis GrabbPrøver i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype GrabbPrøver supertype FellesEgenskaperPrøver