StoetteforbygningSnoe

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold. AdkomstStoetteforbygningSnoe (kodeliste) 0..1
antallRader Antall rader med forbygninger i skredsikringen. Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
høydeSikringselement Angir gjennomsnittlig høyde for forbygningene. Real 0..1
sikraAreal Angir areal for området skredsikringen dekker. Real 0..1
totaltAntall Totalt antall forbygninger i skredsikringen. Integer 0..1
type Angir type forbygning. TypeStoetteforbygningSnoe (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AdkomstStoetteforbygningSnoe 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Integer 0..1
TypeStoetteforbygningSnoe 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
adkomst AdkomstStoetteforbygningSnoe
antallRader Integer
etableringsår Integer
høydeSikringselement Real
sikraAreal Real
totaltAntall Integer
type TypeStoetteforbygningSnoe
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis StoetteforbygningSnoe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdkomstStoetteforbygningSnoe 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
TypeStoetteforbygningSnoe 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1