Fellesegenskaper

objekttype

Geovekst Gyldig

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato tidspunkt for siste endring på objektet Merknad FKB: Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler: i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten). ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”. iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato. iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres. DateTime 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten. Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet) Date 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (kodeliste) 0..1
informasjon generell opplysning. Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett. CharacterString 0..1
sluttdato Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere. Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
oppdateringsdato DateTime
datafangstdato Date
verifiseringsdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon
informasjon CharacterString
sluttdato DateTime

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 1 ..1
Date 1 ..1
Date 0 ..1
Registreringsversjon 0 ..1
CharacterString 0 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havflate supertype Fellesegenskaper
arv subtype Innsjø supertype Fellesegenskaper
arv subtype SnøIsbre supertype Fellesegenskaper
arv subtype Kanal supertype Fellesegenskaper
arv subtype Elv supertype Fellesegenskaper
arv subtype KvalitetPåkrevd supertype Fellesegenskaper
arv subtype KvalitetOpsjonell supertype Fellesegenskaper