Søket gav 9 treff

ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

2.0


FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5

Eier: Geovekst

Foreslått

4.6


Forurenset Grunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

2.0


Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 produktspesifikasjon

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


PlanleggingIgangsatt produktspesifikasjon

modell for å identifisere og avgrense hvor det er igangsatt planlegging Området skal registreres i kommunens planregister. Modellen beskriver hvordan forslagstiller skal sende det inn til kommunen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanleggingIgangsatt

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreslått

2022


Regplanforslag-2022 produktspesifikasjon

UML-modell for kartdelen av et reguleringsforslag. Reguleringsplanforslaget skal sendes inn til kommunene via altInn og vil bli validert der. Den videre forvaltningen av planforslaget i kommunens forslagsbase dekkes også. Modellen for plankartet består av objektet Arealplan med tilhørende plankartobjekter. For digitale planbestemmer henvises til en egen modell.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Regplanforslag-2022

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreslått

2022_rev20221215


Naturtyper_Utvalgte-2.0 produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Foreslått

1.0


FKB-Vann produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann

Eier: Geovekst

Foreslått

4.6


FKB-Vann produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 4.6 baserer seg på generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann

Eier: Geovekst

Foreslått

4.61