DatatyperAdresse

diagram

Kartverket Gyldig

DatatyperAdresse