Bunnsedimenter kornstørrelse

Norges geologiske undersøkelse Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

DataAvgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


FellesegenskaperAvgrensning objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperKornstrFlate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


KartbladKant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


KornstrFlate objekttype

areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)