Skogbruksplan - bestand

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: et bestand er et avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen. Bestandet skal være stort nok til å utgjøre en selvstendig behandlings- og driftsenhet

Viser treff 1 - 1 av 1