FiktivDelelinje

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Fellesegenskaper_Losmassegrenser
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
egnetMålestokk beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 111 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
EGNETMÅLESTOKK Integer 8 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
egnetMålestokk Integer
grense Kurve

Vis FiktivDelelinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* MarinGrenseFlate
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* MuligMarinLeireFlate
arv subtype FiktivDelelinje supertype Fellesegenskaper_Losmassegrenser