PlastisitetsGrenser PlasticityLimits

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

undersøkelse for bestemmelse av Atterberg's konsistensgrenser for kohesjonsjordarter. Merknad: Defineres av flytegrense, plastisitetsgrense og svinngrense
determination of Atterberg's consistency limits for cohesive soils. Defined by liquid limit, plasticity limit and shrinkage limit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
flyteGrense bestemmelse av flytegrense ved hjelp av støt- eller konusmetode i laboratoriet Merknad: Flytegrensen angir det vanninnhold der en omrørt leire går over fra å være flytende til å bli plastisk (formbar) Real 1..1
flyteIndeks forholdet mellom differensen mellom naturlig vanninnhold og plastisitetsgrense og materialets plastisitet Merknad: Et mål på hvor nær in situ vanninnhold er flytegrensen Real 1..1
plastitetsGrense bestemmelse av plastisitetsgrense ved hjelp av utrullingsmetode Merknad: Også kalt utrullingsgrense som angir det vanninnhold der en omrørt leire går over fra plastisk (formbar) til smuldrende konsistens Real 1..1
plastitetsIndeks differensen mellom prøvematerialets flyte- og plastisitetsgrense. Definerer det plastiske området i prosent vanninnhold Real 1..1
GeotekniskLabTest
testID identitet til prøvningen CharacterString 1..1
vanninnhold prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff Real 0..1
saltinnhold målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi) Real 0..1
dybde avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn Real 0..1
densitet tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
stratigrafi identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå CharacterString 0..1
mineralogi beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper CharacterString 0..1
organiskMateriale informasjon om mengde, type og alder CharacterString 0..1
beskrivelse vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning CharacterString 0..1
labTemperatur temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utført Real 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start laboratorieprøvningen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TESTID CharacterString 1..1
VANNINNHOLD Real 0..1
SALTINNHOLD Real 0..1
DYBDE Real 8 0..1
DENSITET Real 0..1
CharacterString 0..1
MINERALOGI CharacterString 0..1
ORGANISKMATERIALE CharacterString 0..1
GEO-BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
LABTEPMERATUR Real 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
Real 1..1
Real 1..1
Real 1..1
Real 1..1
Name Type English Description
testID CharacterString identity of the sampling
vanninnhold Real the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter
saltinnhold Real measured content of ions in porewater
dybde Real distance in meter below terrain or seabed
densitet Real gravity by unit of space (kN/m3)
stratigrafi CharacterString identification of a layer in the underground
mineralogi CharacterString description of minerals physical attributes
organiskMateriale CharacterString organicMaterial information about quantity, type and age
beskrivelse CharacterString evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening
labTemperatur Real temperature the laboratory temperature at which the test was performed
undersøkelseStart DateTime time and date for start of laboratory testing
undersøkelseSlutt DateTime time and date for stop of laboratory testing
flyteGrense Real determination of liquid limit flytegrense by percussion- or fall cone method in the laboratory Note:The liquid limit corresponds to a water content where the remoulded material goes from a liquid to a plastic state
flyteIndeks Real the ratio between the difference between the in situ water content and the plasticity limit and the plasticity of the material Note: The liquidity index is a measure how close the in situ water content is to the liquid limit
plastitetsGrense Real determination of the plasticity limit by a hand rolling method Note: Expresses the water content where a remoulded clay leaves the plastic state and starts to crumble
plastitetsIndeks Real the difference between the liquid and plastic limits for a remoulded clay sample. Defineres the plastic area of the clay in % water content

Vis PlastisitetsGrenser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon plastisitetGrenserObservasjon PlastisitetsGrenser 0..* PlastisitetsGrenseProsedyre
arv subtype PlastisitetsGrenser supertype GeotekniskLabTest