TerrenglinjeType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høydekurve linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng). hoeydekurve
Hjelpekurve linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene Merknad: Tidligere kalt mellomkurve hjelpekurve
Forsenkningskurve linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven. forsenkningskurve
Terrenglinje linje som benyttes der hvor terrenget markert forandrer helning og/eller retning (på tvers av terrenglinja) Typisk skal terrenglinjer benyttes i søkk, på rygger, over topper, i bunnen av forsenkninger, i sadel eller på flate områder hvor det er lite annen høydeinformasjon Merknad: Benyttes normalt som et supplement utover annen høydebærende informasjon slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form og høyde innenfor de kvalitetskrav som er satt. Det er ikke krav om at terrenglinjen skal være lukket eller sammenhengende med andre linjeelementer. Merknad 2: Terrenglinjer rundt bygg og langs veg er definert som egne objekttyper. terrenglinje
TerrenglinjeBygg angivelse av terrengnivå rundt fot av bygninger, registrert like utenfor projeksjonen av takkanten ned på bakken (ikke inntil husveggen) terrenglinjeBygg
TerrenglinjeVeg linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner lang veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant, vegskulder mv terrenglinjeVeg
Bruddlinje linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner. bruddlinje
Verdi Navn Beskrivelse
Høydekurve linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng).
Hjelpekurve linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene Merknad: Tidligere kalt mellomkurve
Forsenkningskurve linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven.
Terrenglinje linje som benyttes der hvor terrenget markert forandrer helning og/eller retning (på tvers av terrenglinja) Typisk skal terrenglinjer benyttes i søkk, på rygger, over topper, i bunnen av forsenkninger, i sadel eller på flate områder hvor det er lite annen høydeinformasjon Merknad: Benyttes normalt som et supplement utover annen høydebærende informasjon slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form og høyde innenfor de kvalitetskrav som er satt. Det er ikke krav om at terrenglinjen skal være lukket eller sammenhengende med andre linjeelementer. Merknad 2: Terrenglinjer rundt bygg og langs veg er definert som egne objekttyper.
TerrenglinjeBygg angivelse av terrengnivå rundt fot av bygninger, registrert like utenfor projeksjonen av takkanten ned på bakken (ikke inntil husveggen)
TerrenglinjeVeg linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner lang veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant, vegskulder mv
Bruddlinje linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner.
Name Description Code value
Høydekurve line in the terrain with a fixed height value (z value) above the reference height
Hjelpekurve line which follows the terrain with a fixed height value (z value), and which is used to provide a better description of the terrain between the ordinary ??(contour lines / height contours)
Forsenkningskurve line in the terrain with a fixed height value (z value) which describes a depression in the terrain
Terrenglinje
TerrenglinjeBygg indication of terrain level around the base of buildings registered right outside the projection of the roof edge onto the ground (not right along the building wall)
TerrenglinjeVeg line which describes characteristic break points in terrain formations along road constructions, such as median, traffic island, curb, hard shoulder, etc.
Bruddlinje

Vis TerrenglinjeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1