FellesegenskaperLosmasse

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Utkast

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. Date 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO Date 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO Date 0..1
MEDIUM Medium 1 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato Date
førsteDigitaliseringsdato Date
oppdateringsdato Date
medium Medium
opphav CharacterString

Vis FellesegenskaperLosmasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 1 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Medium 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LosmasseFlate supertype FellesegenskaperLosmasse