Vernetype PreservationType

kodeliste

Riksantikvaren Erstattet

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har
which administrative preservation status an object has

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
Statlig listeført STAT Kulturminner som anses som verneverdige av staten, men som ikke har formelt vern etter lov. Inneholder hovedsaklig verneklasse 2 fra statlige verneplaner.
Forskriftsfredet FOR Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning.
Automatisk fredet AUT Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet.
Vedtaksfredet VED Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kulturmiljøer etter § 20 er fattet av Kongen i statsråd.
Fredningssak pågår FPG Igangsatt fredningssak, men ingen formelle vedtak ennå
Listeført kirke LIST Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori.
Midlertidig fredet MID Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova § 22.4
Uavklart vernestatus UAV Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.
Fredning opphevet OPP Har tidligere hatt status som fredet
Fjernet (automatisk fredet) FJE Objekt som har vært underlagt bestemmelsene for automatisk freding, men som nå er borte. I slike tilfeller oppheves likevel ikke fredingsstatusen.
Ikke fredet IKKE
Verdi Navn Beskrivelse
Statlig listeført Kulturminner som anses som verneverdige av staten, men som ikke har formelt vern etter lov. Inneholder hovedsaklig verneklasse 2 fra statlige verneplaner.
FOR Forskriftsfredet Fredet etter forskrift (Kulturminneloven § 22a): Bygninger i Statens eie kan være fredet ved forskrift. Rettsvirkning og konsekvensene av fredningen er den samme som ved vedtaksfredning.
AUT Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet.
VED Vedtaksfredet Vedtaksfredet (Kulturminneloven §§ 15, 20) er bygninger og anlegg fredet etter eget vedtak. Fredningen omfatter eksteriør, interiør og veggfast inventar, dersom ikke annet er nevnt i fredningsvedtaket. Vedtak om bygninger i fredete kulturmiljøer etter § 20 er fattet av Kongen i statsråd.
FPG Fredningssak pågår Igangsatt fredningssak, men ingen formelle vedtak ennå
LIST Listeført kirke Rundskriv T-3/2000 fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet gir en rekke kirker et spesielt vern, ved at de ikke kan rives, ombygges eller gjennomgå større forandringer uten tillatelse fra biskopen. Bygninger på byantikvarens gule liste i Oslo gir ikke bygningene formelt juridisk vern, og skal derfor ikke oppføres i denne kategori.
MID Midlertidig fredet Kulturminne eller kulturmiljø som er midlertidig freda etter Kulturminnelova § 22.4
UAV Uavklart vernestatus Brukes om objekter som kan komme inn under bestemmelsene for automatisk fredning, men der status ennå ikke er formelt avklart.
OPP Fredning opphevet Har tidligere hatt status som fredet
FJE Fjernet (automatisk fredet) Objekt som har vært underlagt bestemmelsene for automatisk freding, men som nå er borte. I slike tilfeller oppheves likevel ikke fredingsstatusen.
IKKE Ikke fredet
Name Type English Description
Statlig listeført <undefined>
Forskriftsfredet <undefined>
Automatisk fredet <undefined> Automatically preserved All cultural artefacts/heritage sites dating back to before 1537 and Sami cultural artefacts/heritage sites more than 100 years old are automatically preserved (Section 4 of the Cultural Heritage Act). This preservation also includes a protection zone of five metres around the cultural artefact/heritage sites. Existing buildings erected during the period 1537 to 1649 are <??truncated>
Vedtaksfredet <undefined> Specifically preserved Buildings and installations preserved by special/individual decisions (pursuant to Sections 15 and 20 of the Cultural Heritage Act) are said to be specifically preserved. This preservation includes exteriors, interiors and fittings affixed to walls, unless otherwise mentioned in the preservation decision. Decision regarding buildings in preserved cultural environments in accordance with Section 2 <??truncated>
Fredningssak pågår <undefined> Preservation proceedings in progress
Listeført kirke <undefined> Listed object Circular letter T-3/2000 from the Ministry of Education, Research and Church Affairs and the Ministry of the Environment grants a series of churches particular protection, in the form of prohibition against demolition, remodelling or major changes without permission from the bishop. Listed buildings (Cultural Heritage Management Office)
Midlertidig fredet <undefined> Temporarily preserved Cultural heritage site or cultural environment which has been temporarily preserved in accordance with Section 22.4 of the Cultural Heritage Act
Uavklart vernestatus <undefined> Inconclusive preservation status Used about objects which fall in under the provisions for automatic preservation (listing) but whose status has not been formally clarified.
Fredning opphevet <undefined> Preservation revoked
Fjernet (automatisk fredet) <undefined> Removed (automatically preserved)
Ikke fredet <undefined> Not preserved

Vis Vernetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1