Målemetode MeasuringMethod

kodeliste

Kystverket Ukjent

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) 21
Analytisk plotter 22
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet 19
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) 79
Autograf - vanlig registrering 23
Beregnet 69
Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) 56
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 43
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 44
Digitalisert fra krokering på kart 81
Digitalisert fra ortofoto 45
Digitalisert fra ortofoto - film 41
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 42
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 51
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 40
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 55
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 52
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 50
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 53
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 54
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 46
Digitalt stereoinstrument 24
Direkte innlagt på skjerm 82
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Flybåren laserscanner 36
Frihåndstegning 80
Generalisert 64
Generert i terrengmodell 61
Generert sentralpunkt 65
Generert sirkelgeometri 63
Genererte data (interpolasjon) 60
GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic) 96
GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase 94
GPS Fasemåling, float-løsning 97
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 93
GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 92
GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange 91
Kombinasjon av GPS/Treghet 95
Koordinater hentet fra GAB 67
Koordinater hentet fra JREG 68
Målt med målehjul 73
Målt med stigningsmåler 74
Målt med stikkstang 71
Målt med waterstang 72
Ortogonalmetoden 14
Sammenknytningspunkt/randpunkt 66
Scannet fra blyantoriginal 31
Scannet fra kart 30
Scannet fra papirkopi 35
Scannet fra rissefolie 32
Scannet fra transparent folie - god kvalitet 33
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 34
Spesielle metoder 70
Stereoinstrument 20
Tatt fra plan 18
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12
Teodolitt med målebånd 13
Terrengmålt 10
Totalstasjon 11
Treghetsstedfesting 90
Ukjent målemetode 99
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning 15
Vektet middel 62
Verdi Navn Beskrivelse
Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering)
Analytisk plotter
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode)
Autograf - vanlig registrering
Beregnet
Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster)
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi
Digitalisert fra krokering på kart
Digitalisert fra ortofoto
Digitalisert fra ortofoto - film
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde
Digitalt stereoinstrument
Direkte innlagt på skjerm
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Flybåren laserscanner
Frihåndstegning
Generalisert
Generert i terrengmodell
Generert sentralpunkt
Generert sirkelgeometri
Genererte data (interpolasjon)
GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)
GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase
GPS Fasemåling, float-løsning
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell
GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange
GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange
Kombinasjon av GPS/Treghet
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Målt med målehjul
Målt med stigningsmåler
Målt med stikkstang
Målt med waterstang
Ortogonalmetoden
Sammenknytningspunkt/randpunkt
Scannet fra blyantoriginal
Scannet fra kart
Scannet fra papirkopi
Scannet fra rissefolie
Scannet fra transparent folie - god kvalitet
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet
Spesielle metoder
Stereoinstrument
Tatt fra plan
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler
Teodolitt med målebånd
Terrengmålt
Totalstasjon
Treghetsstedfesting
Ukjent målemetode
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning
Vektet middel
Name Type Description Code value
Aerotriangulated <undefined> Point calculated by aerotriangulation Aerotriangulated
Analytical plotter <undefined> Analytical plotter
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) <undefined>
???? <undefined> ????
Autograph - normal registration <undefined> Autograph - normal registration
Calculated <undefined> Calculated
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Digitised from aerial photo - mono-digitised from film <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from film
Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy
Digitised from sketching on map <undefined> Digitised from sketching on map
Digitised from orthophoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitised from orthophoto - film <undefined> Digitised from orthophoto - film
Digitised from orthophoto - photocopy <undefined> Digitised from orthophoto - photocopy
Digitised on dig.table from pencilled original <undefined> Digitised on dig.table from pencilled original
Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitised on dig.table from paper copy <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Digitised on dig.table from ??scribing folio <undefined> Digitised on dig.table from ??scribing folio
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitised on dig.table from transparency film - good quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - good quality
Digitised on dig.table from transparency film - lower quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - lower quality
Digitised on screen from satellite photo <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digital stereo instrument <undefined> Digital stereo instrument
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Stipulated by court decision or royal decree <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
Airbourne laser scanner <undefined> Airbourne laser scanner
Free-hand drawing <undefined> Free-hand drawing
Generalised <undefined> Generalised
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Generated central point <undefined> Generated central point
Generated circular geometry <undefined> Generated circular geometry
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
GPS phase measurement RTK <undefined> (Real time kinematic measurement). Previous GPS kinematic (Real time kinematic) GPS phase measurement RTK
GPS phase measurement, other methods <undefined> (not including RTK). Previous Absolute GPS, phase GPS phase measurement, other methods
GPS phase measurement, float solution <undefined> GPS phase measurement, float solution
GPS phase measurement, static measurement <undefined> Previous GPS, differential GPS phase measurement, static measurement
GPS code measurement, individual measurements <undefined> Previous GPS, absolute, pseudorange GPS code measurement, individual measurements
GPS code measurement, relatively measurements <undefined> Previous GPS differential, pseudorange GPS code measurement, relatively measurements
Combination of GPS/Inertia <undefined> Combination of GPS/Inertia
Coordinates retrieved from GAB <undefined> Coordinates retrieved from GAB
Coordinates retrieved from JREG <undefined> Coordinates retrieved from JREG
Measured with measuring wheel <undefined> Measured with measuring wheel
Measured with rate of climb indicator <undefined> Measured with rate of climb indicator
Measured with range pole <undefined> Measured with range pole
Measured with <undefined> Measured with
Orthogonal method <undefined> Orthogonal method
Connection point/edge point <undefined> Connection point/edge point
Scannet from pencilled original <undefined> Scannet from pencilled original
Scanned from map <undefined> Scanned from map
Scannet from paper / hard copy <undefined> Scannet from paper / hard copy
Scanned from ??scribing folio <undefined> Scanned from ??scribing folio
Scanned from transparency folio - good quality <undefined> Scanned from transparency folio - good quality
Scanned from transparency folio - inferior quality <undefined> Scanned from transparency folio - inferior quality
Special methods <undefined> Special methods
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Taken from plan <undefined> Taken from plan
Theodolite with electronic rangefinder <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Theodolite with measuring tape <undefined> Theodolite with measuring tape
Measured in terrain <undefined> Measured in terrain
Total station <undefined> Total station
Inertial ??positioning/localization <undefined> Inertial ??positioning/localization
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method
MeasureOut <undefined> Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. MeasureOut
Weighted mean <undefined> Weighted mean

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1