SaltvannssjøbunnNinTypePred

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

Saltvannsbunnsystem, predikert klassifisering innen de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer definert av Artsdatabanken.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Polygon som viser geografisk utstrekning. GM_Surface () 1..1
arealM2 Real 1..1
sikkerhet Sikkerhet (kodeliste) 1..1
ninType Hoved- eller grunntypegruppe i NA Natursystem. CharacterString 1..1
ninBeskrivelse CharacterString 1..1
GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Punkt GM_Surface 1..1
AREAL_M2 Real 11.2 1..1
SIKKERHET Sikkerhet 9 1..1
NIN_TYPE CharacterString 5 1..1
NINBESKRIVELSE CharacterString 150 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
område GM_Surface extent
arealM2 Real
sikkerhet Sikkerhet
ninType CharacterString
ninBeskrivelse CharacterString

Vis SaltvannssjøbunnNinTypePred i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
Real 1 ..1
Sikkerhet 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SaltvannssjøbunnNinTypePred supertype GenerelleEgenskaperSaltvannssjøbunn