FiktivDelelinje

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
FelleskomponenterLosmasseGrense
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Medium (kodeliste) 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
medium Medium (kodeliste)
opphav CharacterString
grense Kurve

Vis FiktivDelelinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* LosmasseFlate
arv subtype FiktivDelelinje supertype FelleskomponenterLosmasseGrense