KvFormFlatetype FORMELFLATE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Utkast

område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Esker Tydelig ryggform i sorterte løsmasser, som opprinnelig ble avsatt i tunneler eller hulrom i en bre. For å tydeliggjøre ryggformen kan linjesymbol for esker (12) brukes i kombinasjon med dette flatesymbolet. 1
Haug- og ryggformet terreng Område karakterisert av hauger og rygger med ulik lengde og orientering. 2
Drumlin Strømlinjeformet rygg i løsmasse orientert parallelt med isbevegelsesretningen. 3
Drumlinsverm Område med mange drumliner med lik orientering. 4
Dødislandskap Område med landformer og løsmasser avsatt ved nedsmelting av dynamisk død breis. Kan omfatte både morene (oftest ablasjonsmorene) og glasifluvialt materiale. 8
Rogenmoreneområde Bølgende rygger av hovedsakelig morenemateriale, orientert på tvers av brebevegelsen. Forekommer ofte i nær relasjon til områder med drumliner. 12
Tuemarkområde Område med tuer som er et resultat av frostaktivitet i torv. 31
Polygonmark område Område hvor overflaten er preget av mønstre oppstått ved gjentatte fryse-tineprosesser. Dette kan være dannet som isfylte sprekker i bakken eller ved steinsortering. 32
Palsområde Myrområde med torvdekke, isfylte hauger. Oppstått ved dannelse av is i torva som ikke smelter om sommeren. 33
Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser 40
Område med landformer fra fjellskredmasser Område med landformer fra fjellskredmasser 41
Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger 42
Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger 43
Vifte, uspesifisert Uspesifisert dannelsesmåte 44
Område som er bakkeplanert Område som er bakkeplanert 51
Deltaflate Deltaflate 52
Elveslette Elveslette 53
Karst område Karst område 55
Sandbølgefelt Sandbølgefelt 61
Område med pløyespor Område med furer på havbunnen som dannes når isfjell driver vilkårlig med havstrømmene og skraper ned i havbunnen 63
Skredvifte Skredvifte 301
Gjel Trang dal med bratte sider som er oppstått ved at en elv eller undersjøiske strømmer har gravd seg ned i berggrunnen eller i harde sedimenter 350
Grop dannet av isfjell Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro. 910
Glasitektonisk haug Glasitektonisk haug 911
Glasitektonisk grop Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget 913
Skredområde Skredpåvirket område, kan bl.a. omfatte skredgrop, skredløp og skredvifte 951
Parallellfuret overflate Område med furer dannet av isbreer parallelt med den tidligere isbevegelsen. Også kalt fluted surface. 953
Mudringsmasser Mudringsmasser 954
Mudringsområde Mudringsområde 955
Dumpeplass Dumpeplass 956
Massetak Massetak 957
Fylling Fylling 958
Sedimentbølger Område med sedimentbølger 959
Område med rygger Område med rygger av uspesifisert opprinnelse 960
Korallrev Enkelt rev eller område med flere rev på havbunnen, dannet av koraller og andre organismer 961
Randmorene Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. 962
Israndavsetning Landform av morenemateriale og/eller breelvmateriale dannet langs breranden 963
Morenerygg Ryggformet moreneavsetning 964
Rygg, uspesifisert Klar ryggform på havbunnen med uspesifisert opprinnelse 965
Verdi Navn Beskrivelse
1 Esker Tydelig ryggform i sorterte løsmasser, som opprinnelig ble avsatt i tunneler eller hulrom i en bre. For å tydeliggjøre ryggformen kan linjesymbol for esker (12) brukes i kombinasjon med dette flatesymbolet.
2 Haug- og ryggformet terreng Område karakterisert av hauger og rygger med ulik lengde og orientering.
3 Drumlin Strømlinjeformet rygg i løsmasse orientert parallelt med isbevegelsesretningen.
4 Drumlinsverm Område med mange drumliner med lik orientering.
8 Dødislandskap Område med landformer og løsmasser avsatt ved nedsmelting av dynamisk død breis. Kan omfatte både morene (oftest ablasjonsmorene) og glasifluvialt materiale.
12 Rogenmoreneområde Bølgende rygger av hovedsakelig morenemateriale, orientert på tvers av brebevegelsen. Forekommer ofte i nær relasjon til områder med drumliner.
31 Tuemarkområde Område med tuer som er et resultat av frostaktivitet i torv.
32 Polygonmark område Område hvor overflaten er preget av mønstre oppstått ved gjentatte fryse-tineprosesser. Dette kan være dannet som isfylte sprekker i bakken eller ved steinsortering.
33 Palsområde Myrområde med torvdekke, isfylte hauger. Oppstått ved dannelse av is i torva som ikke smelter om sommeren.
40 Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser
41 Område med landformer fra fjellskredmasser Område med landformer fra fjellskredmasser
42 Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger
43 Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger
44 Vifte, uspesifisert Uspesifisert dannelsesmåte
51 Område som er bakkeplanert Område som er bakkeplanert
52 Deltaflate Deltaflate
53 Elveslette Elveslette
55 Karst område Karst område
61 Sandbølgefelt Sandbølgefelt
63 Område med pløyespor Område med furer på havbunnen som dannes når isfjell driver vilkårlig med havstrømmene og skraper ned i havbunnen
301 Skredvifte Skredvifte
350 Gjel Trang dal med bratte sider som er oppstått ved at en elv eller undersjøiske strømmer har gravd seg ned i berggrunnen eller i harde sedimenter
910 Grop dannet av isfjell Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro.
911 Glasitektonisk haug Glasitektonisk haug
913 Glasitektonisk grop Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget
951 Skredområde Skredpåvirket område, kan bl.a. omfatte skredgrop, skredløp og skredvifte
953 Parallellfuret overflate Område med furer dannet av isbreer parallelt med den tidligere isbevegelsen. Også kalt <i>fluted surface.</i>
954 Mudringsmasser Mudringsmasser
955 Mudringsområde Mudringsområde
956 Dumpeplass Dumpeplass
957 Massetak Massetak
958 Fylling Fylling
959 Sedimentbølger Område med sedimentbølger
960 Område med rygger Område med rygger av uspesifisert opprinnelse
961 Korallrev Enkelt rev eller område med flere rev på havbunnen, dannet av koraller og andre organismer
962 Randmorene Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener.
963 Israndavsetning Landform av morenemateriale og/eller breelvmateriale dannet langs breranden
964 Morenerygg Ryggformet moreneavsetning
Rygg, uspesifisert Klar ryggform p&#229; havbunnen med uspesifisert opprinnelse
Name Type Description Code value
Esker <undefined>
Haug- og ryggformet terreng <undefined>
Drumlin <undefined>
Drumlinsverm <undefined>
Dødislandskap <undefined>
Rogenmoreneområde <undefined>
Tuemarkområde <undefined>
Polygonmark område <undefined>
Palsområde <undefined>
Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser <undefined>
Område med landformer fra fjellskredmasser <undefined>
Område med landformer fra løsmasseskredavsetninger <undefined>
Område med landformer fra kvikkleireskredsavsetninger <undefined>
Vifte, uspesifisert <undefined>
Område som er bakkeplanert <undefined>
Deltaflate <undefined>
Elveslette <undefined>
Karst område <undefined>
Sandbølgefelt <undefined>
Område med pløyespor <undefined>
Skredvifte <undefined>
Gjel <undefined>
Grop dannet av isfjell <undefined>
Glasitektonisk haug <undefined>
Glasitektonisk grop <undefined>
Skredområde <undefined>
Parallellfuret overflate <undefined>
Mudringsmasser <undefined>
Mudringsområde <undefined>
Dumpeplass <undefined>
Massetak <undefined>
Fylling <undefined>
Sedimentbølger <undefined>
Område med rygger <undefined>
Korallrev <undefined>
Randmorene <undefined>
Israndavsetning <undefined>
Morenerygg <undefined>
Rygg, uspesifisert <undefined>

Vis KvFormFlatetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1