KornstrFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
sedKornstørrelse klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning. SedKornstorrelse (kodeliste) 1..1
- Uspesifisert Kornstørrelse ikke angitt 1..1
- Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse 1..1
- Bart fjell Områder med bart fjell uten sedimentdekke 1..1
- Leire Leir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% 1..1
- Organisk slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale 1..1
- Slam Leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt >90%, sand < 10%, grus <2% 1..1
- Slam med blokker av sedimenter Slam i veksling med blokker av harde sedimenter 1..1
- Sandholdig leire Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 1..1
- Sandholdig slam Leir:silt >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 1..1
- Silt Leir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2% 1..1
- Sandholdig silt Silt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2% 1..1
- Leirholdig sand Sand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 1..1
- Slamholdig sand Sand >50%, leir:silt fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 1..1
- Siltholdig sand Sand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2% 1..1
- Fin sand Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922) 1..1
- Sand Sand >90%, leir+silt <10%, grus <2% 1..1
- Grov sand Sand >90%, inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922) 1..1
- Grusholdig slam Sand:silt+leir <1:9, grus 2-30% 1..1
- Grusholdig sandholdig slam Sand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30% 1..1
- Grusholdig slamholdig sand Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30% 1..1
- Grusholdig sand Sand:silt+leir >9:1, grus 2-30% 1..1
- Slamholdig grus Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% 1..1
- Slamholdig sandholdig grus Sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 30-80% 1..1
- Sandholdig grus Sand: silt+leir >9:1, grus 30-80% 1..1
- Grus Grus >80% 1..1
- Grus og stein Dominans av grus og stein 1..1
- Grus, stein og blokk Dominans av grus, stein og blokk 1..1
- Stein og blokk Dominans av stein og blokk 1..1
- Sand, grus og stein Dominans av sand, grus og stein 1..1
- Sand og blokk Bimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn. 1..1
- Slam/sand og stein/blokk Bimodal bunntype der stein/blokk forekommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter 1..1
- Slam og sand med grus, stein og blokk Finkornige sedimenter med varierende innslag av grovere kornstørrelser 1..1
- Stein/blokk med slam-/sanddekke Stein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale 1..1
- Sand, grus, stein og blokk Sand, grus, stein og blokk i vekslende sammensetning 1..1
- Harde sedimenter eller sedimentære bergarter Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen 1..1
- Biogent materiale Slam, sand og grus av biologisk opprinnelse 1..1
- Antropogent materiale Sedimenter tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Kornstørrelser kan variere fra leir til blokker. 1..1
sedKornstørrelseNavn klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning. CharacterString 0..1
gravbarhet angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. Gravbarhet (kodeliste) 0..1
- Gravbar, stabil grøft Finkornete leir- og siltholdige sedimenter 1..1
- Gravbar, ustabil grøft Grus- og sandholdige sedimenter 1..1
- Vanskelig gravbar Grove sedimenter, steinrik bunn 1..1
- Ikke gravbar Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter 1..1
gravbarhetNavn angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. CharacterString 0..1
FellesegenskaperKornstrFlate
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. Date 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO Date 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
Flate 1..1
SEDKORNSTR SedKornstorrelse 3 1..1
SEDKORNSTØRRELSENAVN CharacterString 55 0..1
Gravbarhet 0..1
GRAVBARHETNAVN CharacterString 23 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato Date
førsteDigitaliseringsdato Date
område Flate
sedKornstørrelse SedKornstorrelse
sedKornstørrelseNavn CharacterString
gravbarhet Gravbarhet
gravbarhetNavn CharacterString

Vis KornstrFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SedKornstorrelse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Gravbarhet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning FiktivDelelinje 0..* KornstrFlate
assosiasjon avgrensning Dataavgrensning 0..* KornstrFlate
assosiasjon avgrensning GeolAvgrLinje 0..* KornstrFlate
assosiasjon avgrensning LosmasseGrense 0..* KornstrFlate
assosiasjon avgrensning KartbladKant 0..* KornstrFlate
arv subtype KornstrFlate supertype FellesegenskaperKornstrFlate