GeotekniskPrøvetaking GeotechnicalSampling

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

innsamling av fysisk prøvemateriale som inndeles i prøvedeler hvor det for hver prøvedel kan utføres ett eller flere geotekniske laboratorieforsøk
sampling of physical material separated into sample parts, where one or several laboratory tests can be carried out on each part
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
prøvetakingID identitet for prøvetakingen CharacterString 1..1
fraBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
tilBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
prøvetype klassifisering av fysisk prøvemateriale, avhengig av type prøvetaking og jordart PrøvetakingType (kodeliste) 1..1
densitetPrøvetaking tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
miljøtekniskUndersøkelse beskrivelse og resultater fra miljøteknisk undersøkelse CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PRØVETAKINGID CharacterString 1..1
FRABORLENGDE Real 1..1
Real 1..1
PrøvetakingType 1..1
DENSITETPRØVETAKING Real 0..1
MILJØTEKNISKUNDERSØKELSE CharacterString 0..1
Name Type English Description
prøvetakingID CharacterString SampleID identification of the sampling
fraBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
tilBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
prøvetype PrøvetakingType classification of sampled material, depending on type of sampling and soil type
densitetPrøvetaking Real gravity by unit of space (kN/m3)
miljøtekniskUndersøkelse CharacterString description and results from environmental investigation

Vis GeotekniskPrøvetaking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
PrøvetakingType 1 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prøvetaking GeotekniskPrøvetaking 0..* GeotekniskBorehullUndersøkelse
assosiasjon prøvedel GeotekniskPrøveDel 0..* GeotekniskPrøvetaking
arv subtype StempelPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype VannPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype RamPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype SedimentPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype BlokkPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype GravePrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype KannePrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype NaverPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype GassPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype SkovlPrøve supertype GeotekniskPrøvetaking
arv subtype KjernePrøve supertype GeotekniskPrøvetaking