FredningRubrikk ??ListingSection/PreservationSection

datatype

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
statement of ??listing/preservation of the Sefrak heritage site Note: Section no. 35 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fredning angivelse av etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet. Endringsgrad (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Endringsgrad 1..1
Name Type English Description
fredning Endringsgrad

Vis FredningRubrikk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Endringsgrad 1 ..1