Triaksial Triaxial

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

undersøkelse for bestemmelse av skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved treaksial spenningstilstand i laboratoriet
determination of undrained shear strength and stress-strain relations in triaxial testing in the laboratory
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
aksialTøyning forholdet mellom aksiell deformasjon og prøvens initielle høyde Real 0..1
effektivtOverlagringTrykk spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstanden Real 0..1
horisontalKonsolideringSpenning horisontal spenning beregnet fra vertikalt overlagringstrykk og effektiv hviletrykkkoeffisient Ko' Real 0..1
insituVertikalEffektivSpenning spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstanden Real 0..1
poreTrykk trykk i prøvens porevann under prøvingen Real 0..1
skjærSpenning opptredende skjærspenning på vilkårlig valgte plan i prøven Real 0..1
skjærTøyning forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyde Real 0..1
statPoretrykkVedBrudd opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand Real 0..1
statSkjærfasthet opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøven Real 0..1
statSkjærtøyningVedBrudd opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøven Real 0..1
syklPoretrykk opptredende sykliske poretrykk i prøven under prøvingen Real 0..1
syklSnittSkjærSpenning gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSnittSkjærTøyning gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSykliskSkjærSpenning skjærspenning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSykliskSkjærTøyning skjærtøyning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSyklusNummerVedBrudd antall gjennomførte sykler ved brudd Real 0..1
vertikalKonsolideringSpenning vertikal spenning påført prøven i drenert konsolideringsfase. Tilsvarer vanligvis in situ vertikal effektivspenning Real 0..1
vertikalTøyningVedKonsolidering vertikal tøyning av prøven i drenert konsolideringsfase Real 0..1
volumEndring endring av prøvevolum under drenert konsolideringsfase Real 0..1
volumetriskTøyningVedKonsolidering volumetrisk tøyning etter endt konsolideringsfase. Tilsvarer forholdet mellom prøvens volumendring i konsolideringsfasen og prøvens initielle volum Real 0..1
GeotekniskLabTest
testID identitet til prøvningen CharacterString 1..1
vanninnhold prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff Real 0..1
saltinnhold målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi) Real 0..1
dybde avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn Real 0..1
densitet tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
stratigrafi identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå CharacterString 0..1
mineralogi beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper CharacterString 0..1
organiskMateriale informasjon om mengde, type og alder CharacterString 0..1
beskrivelse vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning CharacterString 0..1
labTemperatur temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utført Real 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start laboratorieprøvningen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TESTID CharacterString 1..1
VANNINNHOLD Real 0..1
SALTINNHOLD Real 0..1
DYBDE Real 8 0..1
DENSITET Real 0..1
CharacterString 0..1
MINERALOGI CharacterString 0..1
ORGANISKMATERIALE CharacterString 0..1
GEO-BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
LABTEPMERATUR Real 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
PORETRYKK Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
testID CharacterString identity of the sampling
vanninnhold Real the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter
saltinnhold Real measured content of ions in porewater
dybde Real distance in meter below terrain or seabed
densitet Real gravity by unit of space (kN/m3)
stratigrafi CharacterString identification of a layer in the underground
mineralogi CharacterString description of minerals physical attributes
organiskMateriale CharacterString organicMaterial information about quantity, type and age
beskrivelse CharacterString evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening
labTemperatur Real temperature the laboratory temperature at which the test was performed
undersøkelseStart DateTime time and date for start of laboratory testing
undersøkelseSlutt DateTime time and date for stop of laboratory testing
aksialTøyning Real ratio between axial deformation and the initial height of the sample
effektivtOverlagringTrykk Real stress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table
horisontalKonsolideringSpenning Real horizontal stress calculated from the vertical overburden stress and the effective at rest coefficient Ko'
insituVertikalEffektivSpenning Real stress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table
poreTrykk Real the pressure in the pore water phase during testing
skjærSpenning Real occuring shear stress on arbitrarily chosen planes in the sample
skjærTøyning Real ratio between occuring shear deformation and the initial height of the sample
statPoretrykkVedBrudd Real occuring static pore pressures with defined failure state in the sample
statSkjærfasthet Real occuring critical shear stresses with defined failure conditions in the sample
statSkjærtøyningVedBrudd Real occuring shear strains with defined failure state in the sample
syklPoretrykk Real occuring cyclic pore pressures in the sample during testing
syklSnittSkjærSpenning Real average shear stresses during cyclic loading
syklSnittSkjærTøyning Real average shear strains during cyclic loading
syklSykliskSkjærSpenning Real shear stresses during cyclic loading
syklSykliskSkjærTøyning Real shear strains during cyclic loading
syklSyklusNummerVedBrudd Real number of completed cycles at failure
vertikalKonsolideringSpenning Real vertical stress applied to the sample in the drained consolidation phase. Usually corresponds to the in situ vertical effective stress
vertikalTøyningVedKonsolidering Real vertical strain of the sample in drained consolidation phase
volumEndring Real change of sample volume during drained consolidation phase
volumetriskTøyningVedKonsolidering Real volumetric strain after completed consolidation. Corresponds to the ratio between the volume change and the initial volume of the sample

Vis Triaksial i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon sykliskTriaksialLogg SykliskTriaksialLogg 0..* Triaksial
assosiasjon statiskTriaksialLogg StatiskTriaksialLogg 0..* Triaksial
assosiasjon TriaksialLabProsedyre triaksialObservasjon Triaksial 0..*
arv subtype Triaksial supertype GeotekniskLabTest