FellesegenskaperUranAktsomhet

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Utkast

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
informasjon CharacterString
opphav CharacterString

Vis FellesegenskaperUranAktsomhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype UranAktsomhetFlate supertype FellesegenskaperUranAktsomhet