DirekteSkjær Shear

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

undersøkelse for bestemmelse av udrenert skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved direkte skjærprøving i laboratoriet
determination of undrained shear strength and stress-strain relations in direct shear testing in the laboratory
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
aksialSpenning forholdet mellom påført aksiallast og prøvens tverrsnittsareal i prøvingen Real 0..1
skjærSpenning opptredende skjærspenning på prøvens endeflater og/eller på vilkårlig valgte plan i prøven. Real 0..1
skjærTøyning forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyde Real 0..1
statPoretrykkVedBrudd opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand Real 0..1
statSkjærfasthet opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøven Real 0..1
statSkjærtøyningVedBrudd opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøven Real 0..1
syklPoretrykkVedBrudd opptredende sykliske poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand Real 0..1
syklSnittSkjærspenning gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSnittSkjærtøyning gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSykliskSkjærspenning skjærspenning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSykliskSkjærTøyning skjærtøyning ved syklisk belastning Real 0..1
syklSyklusNummerVedBrudd antall gjennomførte sykler ved brudd Real 0..1
GeotekniskLabTest
testID identitet til prøvningen CharacterString 1..1
vanninnhold prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff Real 0..1
saltinnhold målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi) Real 0..1
dybde avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn Real 0..1
densitet tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
stratigrafi identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå CharacterString 0..1
mineralogi beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper CharacterString 0..1
organiskMateriale informasjon om mengde, type og alder CharacterString 0..1
beskrivelse vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning CharacterString 0..1
labTemperatur temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utført Real 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start laboratorieprøvningen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TESTID CharacterString 1..1
VANNINNHOLD Real 0..1
SALTINNHOLD Real 0..1
DYBDE Real 8 0..1
DENSITET Real 0..1
CharacterString 0..1
MINERALOGI CharacterString 0..1
ORGANISKMATERIALE CharacterString 0..1
GEO-BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
LABTEPMERATUR Real 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
testID CharacterString identity of the sampling
vanninnhold Real the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter
saltinnhold Real measured content of ions in porewater
dybde Real distance in meter below terrain or seabed
densitet Real gravity by unit of space (kN/m3)
stratigrafi CharacterString identification of a layer in the underground
mineralogi CharacterString description of minerals physical attributes
organiskMateriale CharacterString organicMaterial information about quantity, type and age
beskrivelse CharacterString evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening
labTemperatur Real temperature the laboratory temperature at which the test was performed
undersøkelseStart DateTime time and date for start of laboratory testing
undersøkelseSlutt DateTime time and date for stop of laboratory testing
aksialSpenning Real ratio between applied axial load and the cross-sectional area of the sample during testing
skjærSpenning Real occuring shear stress on the end surfaces of the sample and/or on arbitrarily chosen planes in the sample
skjærTøyning Real ratio between occuring shear deformation and the initial height of the sample
statPoretrykkVedBrudd Real occuring static pore pressure in the sample in defined failure state
statSkjærfasthet Real occuring critical shear stresses with defined failure state in the sample
statSkjærtøyningVedBrudd Real occuring shear strains with a defined failure state in the sample
syklPoretrykkVedBrudd Real occuring cyclic pore pressures with a defined failure state in the sample
syklSnittSkjærspenning Real average shear stress during cyclic loading
syklSnittSkjærtøyning Real average shear strain during cyclic loading
syklSykliskSkjærspenning Real shear stresses during cyclic loading
syklSykliskSkjærTøyning Real shear strains during cyclic loading
syklSyklusNummerVedBrudd Real number of completed cycles at failure

Vis DirekteSkjær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skjærObservasjon DirekteSkjær 0..* SkjærLabProsedyre
assosiasjon statiskSkjærLogg StatiskSkjærLogg 0..* DirekteSkjær
assosiasjon sykliskSkjærLogg SykliskSkjærLogg 0..* DirekteSkjær
arv subtype DirekteSkjær supertype GeotekniskLabTest