Ødometer Oedometer

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

undersøkelse for bestemmelse av deformasjonsegenskaper og spennings-tøyningsrelasjoner ved en-dimensjonal tøyningstilstand i laboratoriet
determination of deformation properties and stress-strain relations in one-dimensional strain conditions in the laboratory
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forKonsolideringSpenning største effektivspenning prøven og/eller jordlagene tidligere har vært konsolidert for Real 0..1
konsolideringKoeffisient parameter knyttet til et materiales konsolideringsegenskaper Real 0..1
modulTall beregnet parameter fra målte verdier Real 0..1
overKonsolideringGrad forholdet mellom forkonsolideringsspenning og nåværende effektivt overlagringstrykk (OCR) Real 0..1
permeabilitetKoeffisient parameter for angivelse av prøven permeabilitets egenskap Real 0..1
poretallEndring endring i prøvens poretall ved belastning. Poretall = volum av porer dividert med volum av fast stoff Real 0..1
setning vertikal deformasjon av prøve og/eller jordlag Real 1..1
volumTøyningVedP0 volumetrisk tøyning ved belastning opp til nåværende in situ effektivspenning ved ødometerprøving Real 0..1
ødometerRingAreal areal av ødometerring [cm2] CharacterString 0..1
ødometerRingID identitet for anvendt ødometerring CharacterString 0..1
GeotekniskLabTest
testID identitet til prøvningen CharacterString 1..1
vanninnhold prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff Real 0..1
saltinnhold målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi) Real 0..1
dybde avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn Real 0..1
densitet tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
stratigrafi identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå CharacterString 0..1
mineralogi beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper CharacterString 0..1
organiskMateriale informasjon om mengde, type og alder CharacterString 0..1
beskrivelse vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning CharacterString 0..1
labTemperatur temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utført Real 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start laboratorieprøvningen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TESTID CharacterString 1..1
VANNINNHOLD Real 0..1
SALTINNHOLD Real 0..1
DYBDE Real 8 0..1
DENSITET Real 0..1
CharacterString 0..1
MINERALOGI CharacterString 0..1
ORGANISKMATERIALE CharacterString 0..1
GEO-BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
LABTEPMERATUR Real 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
SETNING Real 1..1
Real 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
testID CharacterString identity of the sampling
vanninnhold Real the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter
saltinnhold Real measured content of ions in porewater
dybde Real distance in meter below terrain or seabed
densitet Real gravity by unit of space (kN/m3)
stratigrafi CharacterString identification of a layer in the underground
mineralogi CharacterString description of minerals physical attributes
organiskMateriale CharacterString organicMaterial information about quantity, type and age
beskrivelse CharacterString evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening
labTemperatur Real temperature the laboratory temperature at which the test was performed
undersøkelseStart DateTime time and date for start of laboratory testing
undersøkelseSlutt DateTime time and date for stop of laboratory testing
forKonsolideringSpenning Real the maximum effective stress the sample and/or the soil layers previously have been consolidated for
konsolideringKoeffisient Real parameter related to consolidation properties
modulTall Real calculated parameter from measured values
overKonsolideringGrad Real the ratio between preconsolidation stress and present effective overburden stress (OCR)
permeabilitetKoeffisient Real
poretallEndring Real change in the void ratio during loading. The void ratio = volume of pores divided by volume of solid particles
setning Real vertical deformation of the sample and/or soil layers
volumTøyningVedP0 Real volumetric strain after loading up to the present in situ effective stress in oedometer testing
ødometerRingAreal CharacterString area of Oedometer ring [cm<sup>2</sup>]
ødometerRingID CharacterString identification of the applied oedometer ring

Vis Ødometer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ødometerLogg ØdometerLogg 0..* Ødometer
assosiasjon ØdometerLabProsedyre ødometerObservasjon Ødometer 0..*
arv subtype Ødometer supertype GeotekniskLabTest