Kornstørrelse GrainSize

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fordeling av enkeltkornenes størrelse og fordeling i en fysisk materialprøve
distribution of the size of soil particles in a physical soil sample
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kornstørrelse størrelse av enkeltkorn i en fysisk materialprøve Real 1..1
leirinnhold innhold av korn med ekvivalent diameter < 2 µm, regnet i masseprosent Real 1..1
siltinnhold innhold av korn med ekvivalent diameter < 63 µm, regnet i masseprosent Real 1..1
GeotekniskLabTest
testID identitet til prøvningen CharacterString 1..1
vanninnhold prøvematerialets vanninhold bestemt ved tørking i varmeskap Merknad: forholdet mellom masse vann og masse tørt stoff Real 0..1
saltinnhold målt ioneinnhold i porevannet (tallverdi) Real 0..1
dybde avstand i meter under terrengoverflate eller sjøbunn Real 0..1
densitet tyngde pr. volumenhet (kN/m3) Real 0..1
stratigrafi identifikasjon av en lagdeling under terrengnivå CharacterString 0..1
mineralogi beskrivelse av mineralers fysiske egenskaper CharacterString 0..1
organiskMateriale informasjon om mengde, type og alder CharacterString 0..1
beskrivelse vurdering av prøvematerialets tilstand og egenskaper ved prøveåpning CharacterString 0..1
labTemperatur temperaturen i laboratoriet hvor labundersøkelsen ble utført Real 0..1
undersøkelseStart tidspunkt for start laboratorieprøvningen DateTime 0..1
undersøkelseSlutt tidspunkt for avslutning av laboratorieprøvningen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TESTID CharacterString 1..1
VANNINNHOLD Real 0..1
SALTINNHOLD Real 0..1
DYBDE Real 8 0..1
DENSITET Real 0..1
CharacterString 0..1
MINERALOGI CharacterString 0..1
ORGANISKMATERIALE CharacterString 0..1
GEO-BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
LABTEPMERATUR Real 0..1
UNDERSØKELSESTART DateTime 0..1
UNDERSØKELSESLUTT DateTime 0..1
Real 1..1
LEIRINNHOLD Real 1..1
Real 1..1
Name Type English Description
testID CharacterString identity of the sampling
vanninnhold Real the water content of the sampled material determined by drying in an oven Note: the ratio between mass of water and mass of solid matter
saltinnhold Real measured content of ions in porewater
dybde Real distance in meter below terrain or seabed
densitet Real gravity by unit of space (kN/m3)
stratigrafi CharacterString identification of a layer in the underground
mineralogi CharacterString description of minerals physical attributes
organiskMateriale CharacterString organicMaterial information about quantity, type and age
beskrivelse CharacterString evaluation of condition and properties of sampled material at sample extrusion or opening
labTemperatur Real temperature the laboratory temperature at which the test was performed
undersøkelseStart DateTime time and date for start of laboratory testing
undersøkelseSlutt DateTime time and date for stop of laboratory testing
kornstørrelse Real size of soil particles in a physical soil sample
leirinnhold Real content of soil particles with equivalent diameter &lt; 2 µm in mass %
siltinnhold Real content of soil particles with equivalent diameter &lt; 63 µm in mass %

Vis Kornstørrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon KornfordelingLabProsedyre kornstørrelseObservasjon Kornstørrelse 0..*
arv subtype Kornstørrelse supertype GeotekniskLabTest