KvFormLinjetype FORMELLIN

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Utkast

kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke angitt Ikke angitt 0
Drumlin Strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale. 1
Drumlinoid rygg Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale. 2
Randmorene Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener. 3
Parallelle rygger og furer i overflaten Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning og er dannet under en isbre. Lavt relieff og liten bredde i forhold til lengde. 5
Sprekkefyllrygg Ryggform som dannes ved at løsmasser blir presset opp i sprekk i sålen av en isbre. Forbindes med stagnasjon av breen. 7
Tilbaketrekningsmorene Morenerygger avsatt foran breen ved lite fremstøt eller stillstand av brefronten, i en periode med generell tilbaketrekning av breen 8
Morenerygg Ryggformet moreneavsetning 9
Esker (ryggformet breelvavsetning) Klar ryggform i løsmasser. Angir at materialet er avsatt i tunneler eller sprekker i eller under en bre. Dersom den ryggformete breelvavsetningen er stor nok til å danne figur på kartet brukes fargen for breelvavsetninger til å angi utbredelsen og eskersymbolet til å angi ryggformen. 12
Breelvnedskjæring Erosjonskant dannet av breelv 13
Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, venstre side) (2) Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (venstre side) 20
Smeltevannsløp (spylerenne) Kanal i løsmasser dannet av smeltevann fra isbreer 21
Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, høyre side) (1) Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (høyre side) 22
Smeltevannsløp over passpunkt Smeltevannsspor dannet ved overløp mellom to høyder (passpunkt) 23
Side av smeltevannsgjel (1) Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (venstre side) 24
Side av smeltevannsgjel (2) Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (høyre side) 25
Smeltevannsgjel Tørrlagt gjel, utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre 26
Spylefelt Fjelloverflate avspylt av smeltevann fra en isbre 27
Iskontaktskråning Bratt skråning utformet i løsmasser avsatt med støtte mot en brekant 41
Strandlinje fra bredemt sjø Horisontal linje i landskapet som markerer ytterkanten av en tidligere bredemt sjø. Kan være utformet både i løsmasser og i fast fjell. Blir også kalt sete. 42
Strandvoll fra bredemt sjø Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs strandsonen i en bredemt sjø. 43
Pløyespor fra isfjell Avlange grøfter i løsmasser. Dannet av drivende isfjell i kontakt med bunnen av hav eller innsjø. 44
Stor dødisgrop Stor forsenkning i løsmasser. Dannet ved smelting av begravde isrester. Kalles også grytehull. 45
Grop dannet av isfjell Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro. 46
Breelvvifte Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende smeltevann fra en isbre. 47
Nivasjonskant Skrent dannet i bakkant av snøleie 51
Terrassekant, glasial Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser. Dannet i brenært miljø. 52
Glasitektonisk skrent Bratt skråning dannet der en isbre har dratt med seg et flak av underlaget 53
Elve-/bekkenedskjæring Kant dannet av rennende vann som har erodert ned i underlaget 101
Tidligere elve-/bekkeløp Inaktiv kanal/løp, formet av rennende vann 102
Flomløp Kanal formet av fluvial erosjon under ekstremt stor vannføring 103
Gjel, elv/bekk Gjel utformet i fast fjell av vann 105
Vifteform Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende vann 106
Ravine Dypt nedskåret, v-formet kanal i løsmasser 107
Terrassekant Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser 108
Nedskåret bekkeløp, vannførende Nedskåret bekkeløp, vannførende 109
Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende 110
Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (venstre side) Stort gjel (eller canyon) utformet av vann, i fast fjell (venstre side) 111
Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (høyre side) Stort gjel (eller canyon) utformet av vann, i fast fjell (høyre side) 112
Strømgrop Erosjonsgroper som dannes i elvebunn og på elvesletter i flomperioder. 113
Kanal, uspesifisert (under vann) Kanal på sjøbunnen 114
Fjellkløft (under vann) Kløft eller sprekk i fast fjell på sjøbunnen 115
Kanalside (under vann) Side av en kanal på sjøbunnen, som definerer bredden av kanalen 116
Strandvoll Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs en strandsone. 201
Strandlinje utformet i løsmasser Horisontal linje i landskapet som markerer en tidligere strandlinje. Utformet i løsmasser. 202
Strandlinje utformet i fastFjell Horisontal linje i landskapet som markerer en tidligere strandlinje. Utformet i fast fjell. 203
Abrasjonskant Tydelig skrent i løsmasse eller fast fjell. Erodert av bølgeaktivitet i strandsone. 204
Skredvifte, ytterkant Ytre grense av vifteformet skredavsetning. Ikke knyttet til en spesifikk skredprosess. 301
Skredløp, tydelig Kanal i bratt skråning dannet av gjentatte skred av forskjellig type (snøskred, jordskred, steinsprang) 302
Snøskredvoll Snøskredvoll 303
Snøskredtunge Snøskredtunge 304
Front av fjellskredavsetning Ytre grense av fjellskredavsetning 305
Skredkant Bratt skrent som markerer løsnekant av et skred. Kan være dannet av forskjellige typer skred i både løsmasser og fast fjell. 306
Jord- og flomskredløp Kanal i løsmasser dannet som følge av jord- eller flomskred 307
Nedslagsgrop (maringeologi) Grop dannet ved foten av skråning i sjøen pga. skred 308
Skredkant, flak (maringeologi) Bakkant av flakformet skred på sjøbunnen 309
Skredfront (maringeologi) Front av et løsmasseskred. Viser utstrekning av en skredvifte på sjøbunnen. 310
Snøskredløp Tydelig løp, erodert gjennom gjentatte snøskred 311
Jord- og flomskredslevée Små rygger langs jord- og flomskredløp 312
Skrederosjonskant Kant i løsmassedekket langs skredløp. Dannet av gjentatte skred langs samme løp. 313
Steinstriper Rekker av steiner orientert nedover en skråning grunnet gjentatte fryse- og tineprosesser. Fremstår som striper nedover fjellsider. 350
Rygg Ryggform i løsmasser. Primært brukt for rygger dannet ved avsetning eller deformasjon, ikke for ryggformer som har oppstått som følge av erosjon. 351
Deflasjonsgrop Fordypning i løsmasser dannet ved vinderosjon. Kan være flere meter bred og dyp. 352
Markert haug eller rygg Avgrensning av en enkelt haug eller rygg i løsmasser 353
Nedskjæring i løsmasser (maringeologi) Nedskjæring i løsmasser 501
Lineament (maringeologi) Regionalt utstrakt, linjeformet landskapstrekk som antas å avspeile svakhetsstrukturer eller inhomogeniteter i jordskorpen 502
Sandbølge (maringeologi) Sandbølge eller sanddyne dannet av strømmende vann eller vind 503
Kildehorisont Horisont med grunnvannsutslag 552
Forkastningslinje med antatt glasial og/eller postglasial aktivitet Rettlinjet form i landoverflaten, som oftest synlig som en bratt skrent. Tolket som en forkastning med antatt aktivitet i glasial eller postglasial tid, basert på påvist deformasjon og skred/utglidninger av glasiale eller postglasiale løsmasser. 601
Glasitektonisk haug (maringeologi) Haug- og ryggformet terreng som dannes når isbreen drar med seg og senere legger igjen store flak av underlaget 911
Glasitektonisk grop (maringeologi) Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget 913
Rygg, uspesifisert (maringeologi) Rygg, uspesifisert 920
Strømrenne (maringeologi) Renner på havbunnen dannet av bunnstrømmer 921
Renne, uspesifisert (maringeologi) Renne, uspesifisert 922
Sedimentbølge (maringeologi) Stor, bølgelignende landform på havbunnen dannet av bunnstrømmer. Toppen av bølgen er vanligvis orientert vinkelrett på strømretningen. Sedimentbølger består oftest av en blanding av slam, silt og sand, men kan og inneholde grus. 923
Korallrev (maringeologi) Korallrev 924
Forkastning (maringeologi) Bruddflate der det har foregått målbar/visuell forskyving av bergartene. Bevegelsesretningen på forskyvningen mellom forkastningsblokkene definerer betegnelsen for forkastningstypen, deriblant normal-, revers-, skrå- og sidelengsforkastning. 925
Sprekk (maringeologi) Smal fordypning i havbunnen, som dannes ved nedsynkning av sedimenter pga. forkastning, utslipp av gass fra oppløsning av gasshydrater, eller svekket stabilitet av skråning etter utglidning av et skred. 926
Kant, uspesifisert (maringeologi) Kant av usikker opprinnelse i løsmasser (f.eks. pga. skred, strøm eller en kombinasjon) 927
Ankerspor (maringeologi) Ankerspor på sjøbunnen 930
Kabel (maringeologi) Kabel 931
Rørledning (maringeologi) Rørledning 932
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikke angitt Ikke angitt
1 Drumlin Strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale.
2 Drumlinoid rygg Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale.
3 Randmorene Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener.
5 Parallelle rygger og furer i overflaten Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning og er dannet under en isbre. Lavt relieff og liten bredde i forhold til lengde.
7 Sprekkefyllrygg Ryggform som dannes ved at løsmasser blir presset opp i sprekk i sålen av en isbre. Forbindes med stagnasjon av breen.
8 Tilbaketrekningsmorene Morenerygger avsatt foran breen ved lite fremstøt eller stillstand av brefronten, i en periode med generell tilbaketrekning av breen
9 Morenerygg Ryggformet moreneavsetning
12 Esker (ryggformet breelvavsetning) Klar ryggform i løsmasser. Angir at materialet er avsatt i tunneler eller sprekker i eller under en bre. Dersom den ryggformete breelvavsetningen er stor nok til å danne figur på kartet brukes fargen for breelvavsetninger til å angi utbredelsen og eskersymbolet til å angi ryggformen.
13 Breelvnedskjæring Erosjonskant dannet av breelv
20 Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, venstre side) (2) Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (venstre side)
21 Smeltevannsløp (spylerenne) Kanal i løsmasser dannet av smeltevann fra isbreer
22 Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, høyre side) (1) Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (høyre side)
23 Smeltevannsløp over passpunkt Smeltevannsspor dannet ved overløp mellom to høyder (passpunkt)
24 Side av smeltevannsgjel (1) Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (venstre side)
25 Side av smeltevannsgjel (2) Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (høyre side)
26 Smeltevannsgjel Tørrlagt gjel, utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre
27 Spylefelt Fjelloverflate avspylt av smeltevann fra en isbre
41 Iskontaktskråning Bratt skråning utformet i løsmasser avsatt med støtte mot en brekant
42 Strandlinje fra bredemt sjø Horisontal linje i landskapet som markerer ytterkanten av en tidligere bredemt sjø. Kan være utformet både i løsmasser og i fast fjell. Blir også kalt sete.
43 Strandvoll fra bredemt sjø Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs strandsonen i en bredemt sjø.
44 Pløyespor fra isfjell Avlange grøfter i løsmasser. Dannet av drivende isfjell i kontakt med bunnen av hav eller innsjø.
45 Stor dødisgrop Stor forsenkning i løsmasser. Dannet ved smelting av begravde isrester. Kalles også grytehull.
46 Grop dannet av isfjell Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro.
47 Breelvvifte Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende smeltevann fra en isbre.
51 Nivasjonskant Skrent dannet i bakkant av snøleie
52 Terrassekant, glasial Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser. Dannet i brenært miljø.
53 Glasitektonisk skrent Bratt skråning dannet der en isbre har dratt med seg et flak av underlaget
101 Elve-/bekkenedskjæring Kant dannet av rennende vann som har erodert ned i underlaget
102 Tidligere elve-/bekkeløp Inaktiv kanal/løp, formet av rennende vann
103 Flomløp Kanal formet av fluvial erosjon under ekstremt stor vannføring
105 Gjel, elv/bekk Gjel utformet i fast fjell av vann
106 Vifteform Vifteformet løsmasseavsetning, hovedsaklig formet av rennende vann
107 Ravine Dypt nedskåret, v-formet kanal i løsmasser
108 Terrassekant Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser
109 Nedskåret bekkeløp, vannførende Nedskåret bekkeløp, vannførende
110 Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende
111 Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (venstre side) Stort gjel (eller canyon) utformet av vann, i fast fjell (venstre side)
112 Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (høyre side) Stort gjel (eller canyon) utformet av vann, i fast fjell (høyre side)
113 Strømgrop Erosjonsgroper som dannes i elvebunn og på elvesletter i flomperioder.
114 Kanal, uspesifisert (under vann) Kanal på sjøbunnen
115 Fjellkløft (under vann) Kløft eller sprekk i fast fjell på sjøbunnen
116 Kanalside (under vann) Side av en kanal på sjøbunnen, som definerer bredden av kanalen
201 Strandvoll Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs en strandsone.
202 Strandlinje utformet i løsmasser Horisontal linje i landskapet som markerer en tidligere strandlinje. Utformet i løsmasser.
203 Strandlinje utformet i fastFjell Horisontal linje i landskapet som markerer en tidligere strandlinje. Utformet i fast fjell.
204 Abrasjonskant Tydelig skrent i løsmasse eller fast fjell. Erodert av bølgeaktivitet i strandsone.
301 Skredvifte, ytterkant Ytre grense av vifteformet skredavsetning. Ikke knyttet til en spesifikk skredprosess.
302 Skredløp, tydelig Kanal i bratt skråning dannet av gjentatte skred av forskjellig type (snøskred, jordskred, steinsprang)
303 Snøskredvoll Snøskredvoll
304 Snøskredtunge Snøskredtunge
305 Front av fjellskredavsetning Ytre grense av fjellskredavsetning
306 Skredkant Bratt skrent som markerer løsnekant av et skred. Kan være dannet av forskjellige typer skred i både løsmasser og fast fjell.
307 Jord- og flomskredløp Kanal i løsmasser dannet som følge av jord- eller flomskred
308 Nedslagsgrop (maringeologi) Grop dannet ved foten av skråning i sjøen pga. skred
309 Skredkant, flak (maringeologi) Bakkant av flakformet skred på sjøbunnen
310 Skredfront (maringeologi) Front av et løsmasseskred. Viser utstrekning av en skredvifte på sjøbunnen.
311 Snøskredløp Tydelig løp, erodert gjennom gjentatte snøskred
312 Jord- og flomskredslevée Små rygger langs jord- og flomskredløp
313 Skrederosjonskant Kant i løsmassedekket langs skredløp. Dannet av gjentatte skred langs samme løp.
350 Steinstriper Rekker av steiner orientert nedover en skråning grunnet gjentatte fryse- og tineprosesser. Fremstår som striper nedover fjellsider.
351 Rygg Ryggform i løsmasser. Primært brukt for rygger dannet ved avsetning eller deformasjon, ikke for ryggformer som har oppstått som følge av erosjon.
352 Deflasjonsgrop Fordypning i løsmasser dannet ved vinderosjon. Kan være flere meter bred og dyp.
353 Markert haug eller rygg Avgrensning av en enkelt haug eller rygg i løsmasser
501 Nedskjæring i løsmasser (maringeologi) Nedskjæring i løsmasser
502 Lineament (maringeologi) Regionalt utstrakt, linjeformet landskapstrekk som antas å avspeile svakhetsstrukturer eller inhomogeniteter i jordskorpen
503 Sandbølge (maringeologi) Sandbølge eller sanddyne dannet av strømmende vann eller vind
552 Kildehorisont Horisont med grunnvannsutslag
601 Forkastningslinje med antatt glasial og/eller postglasial aktivitet Rettlinjet form i landoverflaten, som oftest synlig som en bratt skrent. Tolket som en forkastning med antatt aktivitet i glasial eller postglasial tid, basert på påvist deformasjon og skred/utglidninger av glasiale eller postglasiale løsmasser.
911 Glasitektonisk haug (maringeologi) Haug- og ryggformet terreng som dannes når isbreen drar med seg og senere legger igjen store flak av underlaget
913 Glasitektonisk grop (maringeologi) Forsenkning som dannes når isbreen beveger seg framover underlaget og drar med seg store flak av underlaget
920 Rygg, uspesifisert (maringeologi) Rygg, uspesifisert
921 Strømrenne (maringeologi) Renner på havbunnen dannet av bunnstrømmer
922 Renne, uspesifisert (maringeologi) Renne, uspesifisert
923 Sedimentbølge (maringeologi) Stor, bølgelignende landform på havbunnen dannet av bunnstrømmer. Toppen av bølgen er vanligvis orientert vinkelrett på strømretningen. Sedimentbølger består oftest av en blanding av slam, silt og sand, men kan og inneholde grus.
924 Korallrev (maringeologi) Korallrev
925 Forkastning (maringeologi) Bruddflate der det har foregått målbar/visuell forskyving av bergartene. Bevegelsesretningen på forskyvningen mellom forkastningsblokkene definerer betegnelsen for forkastningstypen, deriblant normal-, revers-, skrå- og sidelengsforkastning.
926 Sprekk (maringeologi) Smal fordypning i havbunnen, som dannes ved nedsynkning av sedimenter pga. forkastning, utslipp av gass fra oppløsning av gasshydrater, eller svekket stabilitet av skråning etter utglidning av et skred.
927 Kant, uspesifisert (maringeologi) Kant av usikker opprinnelse i løsmasser (f.eks. pga. skred, strøm eller en kombinasjon)
930 Ankerspor (maringeologi) Ankerspor på sjøbunnen
931 Kabel (maringeologi) Kabel
932 Rørledning (maringeologi) Rørledning
Name Type Description Code value
Ikke angitt <undefined>
Drumlin <undefined>
Drumlinoid rygg <undefined>
Randmorene <undefined>
Parallelle rygger og furer i overflaten <undefined>
Sprekkefyllrygg <undefined>
Tilbaketrekningsmorene <undefined>
Morenerygg <undefined>
Esker (ryggformet breelvavsetning) <undefined>
Breelvnedskjæring <undefined>
Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, venstre side) (2) <undefined>
Smeltevannsløp (spylerenne) <undefined>
Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, høyre side) (1) <undefined>
Smeltevannsløp over passpunkt <undefined>
Side av smeltevannsgjel (1) <undefined>
Side av smeltevannsgjel (2) <undefined>
Smeltevannsgjel <undefined>
Spylefelt <undefined>
Iskontaktskråning <undefined>
Strandlinje fra bredemt sjø <undefined>
Strandvoll fra bredemt sjø <undefined>
Pløyespor fra isfjell <undefined>
Stor dødisgrop <undefined>
Grop dannet av isfjell <undefined>
Breelvvifte <undefined>
Nivasjonskant <undefined>
Terrassekant, glasial <undefined>
Glasitektonisk skrent <undefined>
Elve-/bekkenedskjæring <undefined>
Tidligere elve-/bekkeløp <undefined>
Flomløp <undefined>
Gjel, elv/bekk <undefined>
Vifteform <undefined>
Ravine <undefined>
Terrassekant <undefined>
Nedskåret bekkeløp, vannførende <undefined>
Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende <undefined>
Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (venstre side) <undefined>
Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (høyre side) <undefined>
Strømgrop <undefined>
Kanal, uspesifisert (under vann) <undefined>
Fjellkløft (under vann) <undefined>
Kanalside (under vann) <undefined>
Strandvoll <undefined>
Strandlinje utformet i løsmasser <undefined>
Strandlinje utformet i fastFjell <undefined>
Abrasjonskant <undefined>
Skredvifte, ytterkant <undefined>
Skredløp, tydelig <undefined>
Snøskredvoll <undefined>
Snøskredtunge <undefined>
Front av fjellskredavsetning <undefined>
Skredkant <undefined>
Jord- og flomskredløp <undefined>
Nedslagsgrop (maringeologi) <undefined>
Skredkant, flak (maringeologi) <undefined>
Skredfront (maringeologi) <undefined>
Snøskredløp <undefined>
Jord- og flomskredslevée <undefined>
Skrederosjonskant <undefined>
Steinstriper <undefined>
Rygg <undefined>
Deflasjonsgrop <undefined>
Markert haug eller rygg <undefined>
Nedskjæring i løsmasser (maringeologi) <undefined>
Lineament (maringeologi) <undefined>
Sandbølge (maringeologi) <undefined>
Kildehorisont <undefined>
Forkastningslinje med antatt glasial og/eller postglasial aktivitet <undefined>
Glasitektonisk haug (maringeologi) <undefined>
Glasitektonisk grop (maringeologi) <undefined>
Rygg, uspesifisert (maringeologi) <undefined>
Strømrenne (maringeologi) <undefined>
Renne, uspesifisert (maringeologi) <undefined>
Sedimentbølge (maringeologi) <undefined>
Korallrev (maringeologi) <undefined>
Forkastning (maringeologi) <undefined>
Sprekk (maringeologi) <undefined>
Kant, uspesifisert (maringeologi) <undefined>
Ankerspor (maringeologi) <undefined>
Kabel (maringeologi) <undefined>
Rørledning (maringeologi) <undefined>

Vis KvFormLinjetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1