SOSI_Objektkatalog

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn navn på objektaktalogen CharacterString 1..1
målsetting [1..*] beskrivelse av hva katalogen kan benyttes til CharacterString 1..1
fagområde [0..*] beskrivelse av de fagtema som objektaktalogen inneholder CharacterString 1..1
versjonsnummer objektkatalogens versjonsummer CharacterString 1..1
versjonsdato dato for versjonen Date 1..1
produsent person eller organisasjon som er ansvarlig for objektkatalogen. CI_AnsvarligAktør 1..1
funksjoneltSpråk CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Date 1..1
CI_AnsvarligAktør 1..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
navn CharacterString
målsetting [1..*] CharacterString
fagområde [0..*] CharacterString
versjonsnummer CharacterString
versjonsdato Date
produsent CI_AnsvarligAktør
funksjoneltSpråk CharacterString

Vis SOSI_Objektkatalog i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Date 1 ..1
CI_AnsvarligAktør 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon objektkatalog SOSI_Objektkatalog 1 objekttyper SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1..*