GeotekniskBoreObservasjonskode GeotechnicalBoreholeObservationCode GEOTEK_BORE_OBS

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

oversikt over koder for observasjoner som gjøres ved utførelse av en grunnundersøkelse
overview of codes for observations made during the course of a ground investigation
Navn Beskrivelse Kodeverdi
AntattGrunnvann kode for påvisning av grunnvannstand 46
Avsluttet kode for avslutning av boring 36
BlokkSlutt kode for avslutning av boring i blokk 61
BøydSonderingsstang kode for bøyd sonderingsstang 43
FjellMedSlag kode for avslutning av boring i berg med slag 31
Fjellnivå kode for angivelse av dybde for bergoverflate 54
ForrigeKodeFeil kode for markering av feil i forrige angitte kode 1
Friksjonsjord kode for boring i friksjonsjord 19
Frosset kode for boring i frosset materiale 41
Frostisolering kode for angivelse av boring i frostisoleringsmateriale 49
FunksjonskontrollIkkeOk kode for markering av ikke-godkjent funksjon 38
FunksjonskontrollOk kode for markering av godkjent funksjon 37
Fylling kode for boring i fylling 17
GjennomborretBlokkEllerStein kode for gjennomboring av blokk eller stein 27
Hindring kode for angivelse av hindring 39
IkkeMerkbareSprekker kode for boring gjennom ikke-merkbare sprekker 28
IngenRegistrering kode for markering av manglende registrering 10
IngenVurdering kode for markering av manglende vurdering 32
JordMedGrus kode for boring gjennom jord med grus 25
JordMedSand kode for boring gjennom jord med sand 24
JordMedStein kode for boring gjennom jord med stein 26
KullAske kode for boring gjennom jord med kull og aske 50
Leire kode for boring gjennom leire 23
LeirMorene kode for boring gjennom finstoffholdig morene 59
MerInformasjon kode for markering av tilleggsinformasjon 4
MoreneJord kode for boring gjennom morenejord 58
NyMetode kode for markering av overgang til ny metode 3
Opphold kode for markering av opphold i boringen 6
OppsprukketFjell kode for boring gjennom oppsprukket berg 29
OrganiskJord kode for boring gjennom organisk materiale 21
Pumping kode for markering av pumping med borstengene (repetert vertikal opptrekking og nedpressing av stangsystemet) 65
PumpingSlutt kode for avslutning av pumping 66
SandmedGrus kode for boring gjennom sand med grus 60
Silt kode for boring gjennom silt 56
Skadet kode for markering av skade på borutstyr 42
Skarv kode for markering av stangskjøting (svensk terminologi) 13
Slag kode for markering av slag på borstenger 11
SlagSpyl kode for markering av slag på borstenger og spyling gjennom borkrone 63
SlagSpylSlutt kode for markering av avslutning av slag på borstenger og spyling gjennom borkrone 64
SluttSlag kode for markering av avslutning av slag på borstenger 16
SluttVridning kode for avslutning av vridning av borstenger 52
SonderingstangAv kode for demontering av borstang 44
SpissDyp kode for angivelse av dybde for borspiss 48
Spyling kode for markering av spyling gjennom borkrone 14
SpylingSlutt kode for avslutning av spyling gjennom borkrone 62
Startnivå kode for angivelse av startnivå 2
StartSlag kode for start av slag på borstenger 15
StartVridning kode for start av vridning på borstenger 51
SværtOppsprukketFjell kode for boring gjennom svært oppsprukket berg 30
SynkVekt0 code for angivelse av synk for 0 vekt (dreiesondering) 8
SynkVekt0.64 kode for angivelse av synk for 0.64 vekt (dreiesondering) 9
Terrengoverflate kode for markering av terrengoverflate 55
TidligereStopp kode for markering av tidligere stopp i boringen 5
Tidsangivelse kode for angivelse av tid 47
Torv code for boring gjennom torv 57
Tørrskorpe kode for boring gjennom tørrskorpe 18
UbestemtJordart kode for boring gjennom ubestemt jordart 22
UorganiskKohesjonsjord kode for boring gjennom uorganisk kohesjonsjord 20
UrenMakadam kode for boring gjennom inhomogen makadam (pukk) 53
UtenVridning kode for boring uten vridning (rotasjon) av borstenger 7
Vridning kode for boring med vridning (rotasjon) av borstenger 12
Verdi Navn Beskrivelse
AntattGrunnvann kode for påvisning av grunnvannstand
Avsluttet kode for avslutning av boring
BlokkSlutt kode for avslutning av boring i blokk
BøydSonderingsstang kode for bøyd sonderingsstang
FjellMedSlag kode for avslutning av boring i berg med slag
Fjellnivå kode for angivelse av dybde for bergoverflate
ForrigeKodeFeil kode for markering av feil i forrige angitte kode
Friksjonsjord kode for boring i friksjonsjord
Frosset kode for boring i frosset materiale
Frostisolering kode for angivelse av boring i frostisoleringsmateriale
FunksjonskontrollIkkeOk kode for markering av ikke-godkjent funksjon
FunksjonskontrollOk kode for markering av godkjent funksjon
Fylling kode for boring i fylling
GjennomborretBlokkEllerStein kode for gjennomboring av blokk eller stein
Hindring kode for angivelse av hindring
IkkeMerkbareSprekker kode for boring gjennom ikke-merkbare sprekker
IngenRegistrering kode for markering av manglende registrering
IngenVurdering kode for markering av manglende vurdering
JordMedGrus kode for boring gjennom jord med grus
JordMedSand kode for boring gjennom jord med sand
JordMedStein kode for boring gjennom jord med stein
KullAske kode for boring gjennom jord med kull og aske
Leire kode for boring gjennom leire
LeirMorene kode for boring gjennom finstoffholdig morene
MerInformasjon kode for markering av tilleggsinformasjon
MoreneJord kode for boring gjennom morenejord
NyMetode kode for markering av overgang til ny metode
Opphold kode for markering av opphold i boringen
OppsprukketFjell kode for boring gjennom oppsprukket berg
OrganiskJord kode for boring gjennom organisk materiale
Pumping kode for markering av pumping med borstengene (repetert vertikal opptrekking og nedpressing av stangsystemet)
PumpingSlutt kode for avslutning av pumping
SandmedGrus kode for boring gjennom sand med grus
Silt kode for boring gjennom silt
Skadet kode for markering av skade på borutstyr
Skarv kode for markering av stangskjøting (svensk terminologi)
Slag kode for markering av slag på borstenger
SlagSpyl kode for markering av slag på borstenger og spyling gjennom borkrone
SlagSpylSlutt kode for markering av avslutning av slag på borstenger og spyling gjennom borkrone
SluttSlag kode for markering av avslutning av slag på borstenger
SluttVridning kode for avslutning av vridning av borstenger
SonderingstangAv kode for demontering av borstang
SpissDyp kode for angivelse av dybde for borspiss
Spyling kode for markering av spyling gjennom borkrone
SpylingSlutt kode for avslutning av spyling gjennom borkrone
Startnivå kode for angivelse av startnivå
StartSlag kode for start av slag på borstenger
StartVridning kode for start av vridning på borstenger
SværtOppsprukketFjell kode for boring gjennom svært oppsprukket berg
SynkVekt0 code for angivelse av synk for 0 vekt (dreiesondering)
SynkVekt0.64 kode for angivelse av synk for 0.64 vekt (dreiesondering)
Terrengoverflate kode for markering av terrengoverflate
TidligereStopp kode for markering av tidligere stopp i boringen
Tidsangivelse kode for angivelse av tid
Torv code for boring gjennom torv
Tørrskorpe kode for boring gjennom tørrskorpe
UbestemtJordart kode for boring gjennom ubestemt jordart
UorganiskKohesjonsjord kode for boring gjennom uorganisk kohesjonsjord
UrenMakadam kode for boring gjennom inhomogen makadam (pukk)
UtenVridning kode for boring uten vridning (rotasjon) av borstenger
Vridning kode for boring med vridning (rotasjon) av borstenger
Name Description Code value
AntattGrunnvann code for detection of the ground water table
Avsluttet code for termination of boring
BlokkSlutt code for termination of boring in blocks
BøydSonderingsstang code for curved sounding rods
FjellMedSlag code for termination of boring in rock with strokes
Fjellnivå code for identification of depth to the rock surface
ForrigeKodeFeil code for marking errors in previously given code
Fr code for boring in friction soils Fr
Frosset code for boring in frozen soils
Frostisolering code for boring in frost-insulation materials
FunksjonskontrollIkkeOk code for marking of non-approved function
FunksjonskontrollOk code for marking of approved function
Fylling code for boring in fills and embankments
GjennomborretBlokkEllerStein code for penetration of block or stone
Hindring code for information of hindrances
IkkeMerkbareSprekker code for boring through non-recordable cracks and fissures
IngenRegistrering code for marking of lacking registration
IngenVurdering code for marking of lacking evaluation
JordMedGrus code for boring through soil with gravel
JordMedSand code for boring through soil with sand
JordMedStein code for boring through soil with stones
KullAske code for boring through soil with coal and ashes
Leire code for boring through clay
LeirMorene code for boring through clayey moraine and till
MerInformasjon code for marking of additional information
MoreneJord code for boring through morainic soil
NyMetode code for marking of transition to new method
Opphold code for marking of halt in the boring
OppsprukketFjell code for boring through cracked rock
Oorg code for boring through organic materials Oorg
Pumping code for marking of pumping wth drill rods (repeated sequences of vertical hoisting and pushing of the rod system)
PumpingSlutt code for termination of pumping
SandmedGrus code for boring through soil with sand and gravel
Silt code for boring through silt
Skadet code for marking of damage of drilling equipment
Skarv code for marking of added rods (swedish terminology)
Slag code for marking of strokes on drill rods
SlagSpyl code for marking of strokes on the drill rods and/or flushing through the drill bit
SlagSpylSlutt code for marking of termination of strokes on the drill rods and/or flushing through the drill bit
SluttSlag code for marking of termination of strokes on the drill rods
SluttVridning code for termination of rotation of the drill rods
SonderingstangAv code for demounting of a drill rod
SpissDyp code for identification of depth for the drill bit
Spyling code for marking of flushing through the drill bit
SpylingSlutt code for termination of flushing through the drill bit
Startnivå code for given start level
StartSlag code for start of strokes on the drill rods
StartVridning code for start of rotation of the drill rods
SværtOppsprukketFjell code for boring through very cracked rock
SynkVekt0 code for given sink of drill rods for 0 load (rotary weight sounding)
0.64 code for given sink of drill rods for 0.64 load (rotary weight sounding) 0.64
Terrengoverflate code for marking of the terrain surface
TidligereStopp code for marking of previous stops in the boring
Tidsangivelse code for time
Torv code for boring through peat
Let code for boring through dry crust Let
UbestemtJordart code for boring through undetermined soil
UorganiskKohesjonsjord code for boring through inorganic cohesive soil
UrenMakadam code for boring through inhomogenous macadam (blasted rock)
UtenVridning code for boring without rotation of the drill rods
Vridning code for boring with rotation of the drill rods

Vis GeotekniskBoreObservasjonskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1