GeotekniskTolkning GeotechnicalInterpretation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

tolkning av grunnforhold i et bestemt punkt, strekning eller område
interpretation of soil conditions in a certain point, line or area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dyp dybde regnet fra terrengoverflaten eller et annet angitt referansenivå Real 0..1
detaljertLagKlassifisering klassifisering av jordlag i grunnen CharacterString 0..1
hovedLagKlassifiseringsKode kode som brukes for å spesifisere jordlag i grunnen HovedLagKlassifisering (kodeliste) 0..1
klassifiseringMetode metode som benyttes for å klassifisere lagdeling i grunnen KlassifiseringsMetode (kodeliste) 0..1
kvalitetVurdering system for å vurdere prøvings- eller materialkvalitet i en grunnundersøkelse TolkningsKvalitet (kodeliste) 0..1
lagKlassifiseringBeskrivelse system for beskrivelse og klassifisering av lagdeling i grunnen CharacterString 0..1
tolketAv ansvarlig for tolkning CharacterString 0..1
tolkningHensikt hensikt med tolkningen CharacterString 0..1
tolketTidspunkt tidspunkt for tolkning DateTime 0..1
tolkningIdentitet identitet for tolkningen CharacterString 0..1
tolkningMerknad kommentarer til tolkningen CharacterString 0..1
tolkningStatus beskriver om tolkning er foreløpig eller endelig TolkningsStatus (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DYP Real 0..1
DETALJERTLAGKLASSIFISERING CharacterString 0..1
HOVEDLAGKLASSIFISERINGSKODE HovedLagKlassifisering 2 0..1
KlassifiseringsMetode 0..1
TolkningsKvalitet 0..1
LAGKLASSIFISERINGBESKRIVELSE CharacterString 0..1
TOLKETAV CharacterString 0..1
TOLKNINGHENSIKT CharacterString 0..1
TOLKETTIDSPUNKT DateTime 0..1
TOLKNINGIDENTITET CharacterString 0..1
TOLKNINGMERKNAD CharacterString 0..1
TOLKNINGSTATUS TolkningsStatus 1 0..1
Name Type English Description
dyp Real depth from the terrain surface or any other given reference level
detaljertLagKlassifisering CharacterString classification of soil layers in the ground
hovedLagKlassifiseringsKode HovedLagKlassifisering code used to identify the principal soil stratas in the ground
klassifiseringMetode KlassifiseringsMetode method used to classify the ground conditions
kvalitetVurdering TolkningsKvalitet system for evaluation of the test or material quality in a ground investigation
lagKlassifiseringBeskrivelse CharacterString system for identification and classification of the ground stratification
tolketAv CharacterString responsible for the interpretation
tolkningHensikt CharacterString the aim of the interpretation
tolketTidspunkt DateTime time for the interpretation
tolkningIdentitet CharacterString identification of the interpretation
tolkningMerknad CharacterString remark comments to the interpretation
tolkningStatus TolkningsStatus status for the interpretation (prelimenary, final)

Vis GeotekniskTolkning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
HovedLagKlassifisering 0 ..1
KlassifiseringsMetode 0 ..1
TolkningsKvalitet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
TolkningsStatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TolketLag 0..* dannetAv GeotekniskTolkning 0..*
assosiasjon tolkning GeotekniskTolkning 0..* tilhører GeotekniskBorehull 0..1
arv subtype TolketPunkt supertype GeotekniskTolkning
arv subtype TolketOmråde supertype GeotekniskTolkning
arv subtype TolketLinje supertype GeotekniskTolkning