MarinGrenseFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
annetKvTema andre kvartærgeologiske tema AnnetKvTema (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 111 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 111 1..1
AKGEOLTEMA AnnetKvTema 60 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
førsteDigitaliseringsdato DateTime
opphav CharacterString
datauttaksdato DateTime
område Flate
annetKvTema AnnetKvTema

Vis MarinGrenseFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
AnnetKvTema 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon temakartavgrensning Temakartavgrensning 0..* MarinGrenseFlate
assosiasjon dataavgrensning Dataavgrensning 0..* MarinGrenseFlate
assosiasjon fiktivdelelinje FiktivDelelinje 0..* MarinGrenseFlate
assosiasjon avgrensning MarinGrense 0..* MarinGrenseFlate
arv subtype MarinGrenseFlate supertype Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate