Id; Navn; Beskrivelse; Spesifikasjon; Status; Tema; Type; Url; Versjon EAPK_B231673E_E70A_45b3_8013_551E73EE8B9E;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger;fagområdet dekker ulike administrative inndelinger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Flere av inndelingene hører naturlig sammen, som ulike hierarkiske nivåer av samme type administrasjon. Eller ved at noen av inndelingsgrensene er på et så overordnet nivå at de fungerer som ytre avgrensning for et lokalt inndelingssystem;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B231673E_E70A_45b3_8013_551E73EE8B9E; EAPK_753C01DE_FB9E_4583_A37E_1F80C373D3B5;Adresse;adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder;SOSI Generell objektkatalog\Adresse;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_753C01DE_FB9E_4583_A37E_1F80C373D3B5; EAPK_9512FA27_244C_498a_B8EF_94B79EB07945;Annen naturinformasjon;fagområdet naturinformasjon beskriver andre forhold omkring natur enn markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler i SOSI-standarden;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9512FA27_244C_498a_B8EF_94B79EB07945; EAPK_F2B6A5E8_520A_4734_BA97_19F34F4249B6;Areal;fagområdet tar for seg arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Det er gjort et forsøk på å ha klare skillelinjer mellom arealbruksdata og annen naturinformasjons data, markslagsdata, verneområder og kulturminner. Dataene skal kunne brukes i et integrert informasjonssystem, f.eks til presentasjon på kart i forskjellige målestokker og for analyser;SOSI Generell objektkatalog\Areal;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F2B6A5E8_520A_4734_BA97_19F34F4249B6; EAPK_B32691D1_E92E_4393_871A_B625497F63E7;Arealressurs;arealressursbeskrivelsene som er definert i dette fagområdet er i stor grad rettet mot arealenes egnethet for landbruk. Data brukes i landbruksforvaltning, konsekvensutredninger og annen arealplanlegging;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B32691D1_E92E_4393_871A_B625497F63E7; EAID_4864C8C3_3BC1_451c_89D4_9D72E64A6BBD;Arealressurs - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4864C8C3_3BC1_451c_89D4_9D72E64A6BBD; EAPK_D12DEF66_E81F_4ed7_9BB4_6F257B9628DE;Bane;"fagområdet ""Bane"" omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes som ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg (trikk), tunnelbane (t-bane) mv. ";SOSI Generell objektkatalog\Bane;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D12DEF66_E81F_4ed7_9BB4_6F257B9628DE; EAPK_FFCB9D51_9A01_4aca_888B_874C5BE2F07A;Beite;"fagområdet ""Beitebruk i utmark"" dekker grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest.";SOSI Generell objektkatalog\Beite;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FFCB9D51_9A01_4aca_888B_874C5BE2F07A; EAID_4AA04B10_A18C_43d8_9920_4D011C6314CC;Beite - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Beite;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AA04B10_A18C_43d8_9920_4D011C6314CC; EAPK_EEE82EA6_2BB4_41b2_B684_80DDC1C308E9;Berg;berggrunnskart viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. De viser også strukturer i bergartene og lokalisering av kjente forekomster av malm, industrimineraler og bygningsstein. Kartet gir opplysninger om bergartenes aldersforhold og er vanligvis ledsaget av et profil som gir en tolkning av geologien i den øverste del av jordskorpen. Kartleggingen bygger på feltobservasjoner, analyser av innsamlede prøver og tolkning av geofysiske data;SOSI Generell objektkatalog\Berg;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EEE82EA6_2BB4_41b2_B684_80DDC1C308E9; EAID_7E757ED3_9236_402e_93EE_73E023874296;Berg - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Berg;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E757ED3_9236_402e_93EE_73E023874296; EAPK_E16786B4_DC54_4bc2_BFF0_E23250767B26;Bildeinformasjon;"fagområdet ""Bildeinformasjon"" dekker den geografiske utstrekningen av ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto, og benyttes for ’innpakking’ av ulike typer bildedata. Standardene tar mål av seg til å dekke all datainnsamling fra fly og satellitt. De senere årene har det vært stor utvikling innenfor datainnsamling fra lufta. Trenden går fra bruk av analoge opptaksmetoder i retning av digitale sensorer";SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E16786B4_DC54_4bc2_BFF0_E23250767B26; EAPK_E29B23B0_F9BD_47c8_B423_A9FAC55B8C2E;Bioma;naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. For å kunne planlegge og gjennomføre viktige samfunnsaktiviteter på en forsvarlig måte, må vi ha kunnskap om verdifulle naturtyper og arter. For at det biologiske mangfoldet skal tas vare på i arealforvaltningen, er det derfor nødvendig med kartlegging av både artsmangfoldet og mangfoldet i naturtyper;SOSI Generell objektkatalog\Bioma;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E29B23B0_F9BD_47c8_B423_A9FAC55B8C2E; EAID_A54A1F7E_F413_4fba_9C88_38634AE5C1C5;Bioma - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A54A1F7E_F413_4fba_9C88_38634AE5C1C5; EAPK_5EE23F8C_FFBB_432a_A926_59BF14D02B6C;Bygg;"fagområdet ""Bygning"" beskriver bygninger med tilhørende objekter og egenskaper som er registrert f.eks i matrikkelen og FKB til bruk i informasjonssystemer";SOSI Generell objektkatalog\Bygg;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5EE23F8C_FFBB_432a_A926_59BF14D02B6C; EAPK_00CE2D7E_88F1_4a6b_A47B_819732D19E24;Bygnan;fagområdet dekker bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_00CE2D7E_88F1_4a6b_A47B_819732D19E24; EAID_E2D7F170_7147_4380_9EE4_9E913D7A3ACA;Bygningsmessige anlegg - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2D7F170_7147_4380_9EE4_9E913D7A3ACA; EAPK_133BA82F_27CA_4da8_9DAD_D2910306D392;Eiendomsinformasjon;"fagområdet ""Eiendomsinformasjon"" omhandler informasjon etter Matrikkelloven. For ytterligere informasjon henvises til lov, forskrift og spesifikasjoner for Matrikkelsystemet. Mer informasjon finnes på http://www.statkart.no";SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_133BA82F_27CA_4da8_9DAD_D2910306D392; EAPK_1F741B8E_CFF3_44c4_998F_D9F143D1A6EB;Fastmerker;fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1F741B8E_CFF3_44c4_998F_D9F143D1A6EB; EAID_A833B4D9_8656_40c8_A5D2_88227C44AA53;Fastmerker- avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A833B4D9_8656_40c8_A5D2_88227C44AA53; EAPK_8EB062DC_E893_4816_BC3A_5DB584600340;Fiskeri;"fagområdet ""Fiskeri"" dekker spesifikasjoner som skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt";SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8EB062DC_E893_4816_BC3A_5DB584600340; EAID_F3CDB6C6_6F30_4988_816F_4388ABA2AEC9;Fiskeri - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3CDB6C6_6F30_4988_816F_4388ABA2AEC9; EAPK_12707541_42CC_4fe4_AD06_CBC5763EC001;Forurensning;forurensningsdata kan inndeles på ulike måter. En modell som gjerne brukes innenfor miljøstatusrapportering er den såkalte DPSIR-modellen. Den består av følgende elementer: - Drivkrefter (Driving force) - Påvirkning (Pressure) - Status (Status) - Konsekvenser (Impact) - Tiltak (Response) I denne sammenheng kan forurensningsdata deles inn i to hovedtyper: - Data om forurensningskilder - Tilstandsdata Det er ofte ønskelig å kunne knytte forbindelse mellom observert tilstand og forurensningskilde. Men dette er i de fleste tilfeller svært vanskelig. Kilder er for det første ikke bare objekter som kan kartfestes, men også prosesser som eks. veitrafikk eller avrenning fra landbruk. Det er heller ikke tilstrekkelig å observere en geografisk nærhet mellom kilde og tilstand. Det må også kunne påvises et årsak-virkningsforhold mellom disse. I noen tilfeller vil kilden være åpenbar. Det gjelder for eksempel i forholdet mellom et flyplassobjekt og en flystøysone;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_12707541_42CC_4fe4_AD06_CBC5763EC001; EAID_F54DF40D_1A9D_4cb6_BACA_A7BB2D037951;Forurensning - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F54DF40D_1A9D_4cb6_BACA_A7BB2D037951; EAPK_2984F8ED_A48D_4957_8F41_F1B816690C27;Friluftsliv;følgende definisjon er lagt til grunn for det offentlige arbeidet med friluftsliv siden tidlig på 1970-tallet. Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse. I lov om friluftslivet (28. juni 1957) blir følgende aspekter ved friluftslivet vektlagt: Formålet med loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og klargjøre allmennhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Disse definisjonene omhandler ikke bare selve aktiviteten som utøves, men også hvilke omgivelser aktivitetene foregår i, hvilke opplevelser friluftslivsutøverne har, og hvilke effekter aktiviteten har både for utøverne og for områdene de bruker;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2984F8ED_A48D_4957_8F41_F1B816690C27; EAID_859B09AD_245C_44c4_AEFA_08CA697146CD;Friluftsliv - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_859B09AD_245C_44c4_AEFA_08CA697146CD; EAPK_E09D44AC_55A6_4580_96E6_B37DC8642085;Geologi Generell del;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E09D44AC_55A6_4580_96E6_B37DC8642085; EAPK_5F7231D9_3D0D_43f4_AB87_7D9106155144;Geofysikk;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5F7231D9_3D0D_43f4_AB87_7D9106155144; EAID_9A9E4615_62A2_40bc_AFF7_13CFE18860D4;Gfys - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A9E4615_62A2_40bc_AFF7_13CFE18860D4; EAPK_D3CAE018_90D6_4316_9A86_476256F70277;Geokjemi;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D3CAE018_90D6_4316_9A86_476256F70277; EAID_5B402F46_2EC0_4738_BDA5_CB5C1665F4FB;Gkjem - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B402F46_2EC0_4738_BDA5_CB5C1665F4FB; EAPK_9A0C8F2A_C612_437d_824C_99EA2FAF10BA;Geovern;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9A0C8F2A_C612_437d_824C_99EA2FAF10BA; EAID_8FD3E94A_5469_40a8_AB9E_40ECE7ADAFA1;Gvern - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FD3E94A_5469_40a8_AB9E_40ECE7ADAFA1; EAPK_C37DFFF1_9208_4cc8_B4DE_4A32FCCE009F;GeotekniskeUndersøkelser;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C37DFFF1_9208_4cc8_B4DE_4A32FCCE009F;1.0 EAPK_D9508EEE_2658_4fbe_8569_D5F79F8D260F;GeovitenskapeligeUndersøkelser;;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D9508EEE_2658_4fbe_8569_D5F79F8D260F; EAPK_604FBE4F_EA2A_45c5_BF4B_D20B2453CC2A;Gravplass;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_604FBE4F_EA2A_45c5_BF4B_D20B2453CC2A; EAPK_8678D367_C6EB_4c7f_A16B_2C1EDE315006;Grotte;;SOSI Generell objektkatalog\Grotte;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8678D367_C6EB_4c7f_A16B_2C1EDE315006; EAPK_6954D827_5377_428d_BC7C_7E87752C3E7C;Grunnvannsgeologi;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6954D827_5377_428d_BC7C_7E87752C3E7C;1.0 EAPK_FBC0475B_D765_45c4_93E6_070489AFD952;Grus og pukk;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FBC0475B_D765_45c4_93E6_070489AFD952;1.0 EAPK_5E6014CE_D40E_4581_B564_DAB86C0F9147;Jordregister;jordregister er hovedkilden for arealinformasjon på eiendomsnivå til bruk i landbruksforvaltningen. Dataene bygger direkte på kartgrunnlaget (FKB), og gir dermed objektiv og partsnøytral informasjon om arealgrunnlaget uavhengig av eiers og brukers skjønn. Viktige bruksområder er lovforvaltning (f.eks. jord og konsesjonslovsaker) og tilskuddsforvaltning (f.eks. produksonstillegg). Videre er det en viktig kilde for å vise hvordan ressursgrunnlaget er fordelt etter eiendoms- og bruksstruktur;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5E6014CE_D40E_4581_B564_DAB86C0F9147; EAID_3FAB7DBE_A835_45f2_8BCA_710CA035A6C0;Jordregister - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FAB7DBE_A835_45f2_8BCA_710CA035A6C0; EAPK_5B440A81_B289_47d1_8740_229DC2593FCC;Jordskifteplan;;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5B440A81_B289_47d1_8740_229DC2593FCC; EAPK_008EA270_B8A0_4b1d_B1F9_79E48C35633F;Jordsmonn;jordsmonndataene fra NIJOS representerer grunnleggende informasjon om jordsmonnet og kan brukes i både nærings- og miljøsammenheng for å redusere erosjon. Nye temakart er under stadig utvikling. Bruksområder for jordsmonninformasjon inkluderer: • gjødselplanlegging og grunnlag for uttak av jordprøver • behov for, og planlegging av tiltak på spesielt utsatte arealer • vurdering av erosjonsrisiko, jordarbeidingspraksis og dyrkingsteknikk • verdisetting av jordbruksareal i forbindelse med salg, jordskifte og erstatning • behov for, og tildeling av tilskudd til endra jordarbeiding • vurdering av potensiell biologisk produksjonsevne • valg av vekster • vurdering av dyrking av sertifiserte avlinger • planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter I framtiden vil informasjon om jordsmonnet bli enda mer sentral i arealplanlegging og forvaltning. Kvaliteten på jordsmonnet er ved siden av klima den faktoren som er mest bestemmende for jordas bruksmuligheter. Det arbeides nå aktivt med å ta i bruk jordsmonndata i kombinasjon med klima- og plantedata;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_008EA270_B8A0_4b1d_B1F9_79E48C35633F; EAPK_E0C9FC80_1C60_4d97_8BFD_4DEAB106E707;Kulturminner;kulturminner er i Kulturminneloven av 1978 definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Et kulturminne kan således være en steinalderboplass, en stavkirke fra middelalderen, en gammetuft, et skipsvrak, arkeologiske rester fra bergdrift fra 1700-tallet, eller et kontorbygg fra vår egen tid. En lokalitet omtalt i sagn kan betegnes som et kulturminne, såvel som naturformasjoner med kulturhistoriske assosiasjoner. Også steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale er å regne som kulturminner;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E0C9FC80_1C60_4d97_8BFD_4DEAB106E707; EAID_4B25CD74_85F0_4d5a_A8BC_17753572B259;Kulturminner - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B25CD74_85F0_4d5a_A8BC_17753572B259; EAPK_F77987C6_7508_40b1_80AA_923F36449827;Kyst og sjø;formålet med fagområdet er å kunne formidle den informasjonen som inngår i et sjøkart, og som ikke naturlig er definert under andre kapitler i standarden;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F77987C6_7508_40b1_80AA_923F36449827; EAID_10A5BB87_8AE6_44ce_9DA3_45161C64E1D7;Kyst og Sjø - Avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10A5BB87_8AE6_44ce_9DA3_45161C64E1D7; EAPK_CA351144_829E_4b04_89CB_75F109D5A329;Landbruksregister;landbruksregisteret er et landsdekkende register over landbrukseiendommer, bedrifter i jordbruket, eiere og brukere. Driftssenteret for hver landbrukseiendom er i Landbruksregisteret angitt med koordinater for et punkt;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CA351144_829E_4b04_89CB_75F109D5A329; EAID_5A2DCD1F_3EE5_4a38_BB79_43781EBD91B8;Landbruksregister - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A2DCD1F_3EE5_4a38_BB79_43781EBD91B8; EAPK_F8CE2B75_33AC_4c3d_A202_A4DCC458D514;Landskap;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F8CE2B75_33AC_4c3d_A202_A4DCC458D514; EAPK_A96F1D1C_A6F6_431f_A904_F31F63EE3BEB;Landskapsarkitektur;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A96F1D1C_A6F6_431f_A904_F31F63EE3BEB;1.0 EAPK_D798DC56_9255_4a63_B9F8_3C2FBADAA94C;Ledningsnett;målsetningen med SOSI Ledning er å være en nasjonal standard for ledningsinformasjon som vil forenkle utveksling av denne typen informasjon mellom ulike aktører som for eksempel ledningseiere, prosjekterende, entreprenører, landmålere og andre som trenger informasjon om ledningsnettet. Den vil også bidra til en omforent forståelse av oppbyggingen av ledningsnett;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D798DC56_9255_4a63_B9F8_3C2FBADAA94C; EAPK_FEB33AD4_C701_46bb_A660_C4C293E3E945;Luftfart;fagområdet Luftfart består av underområdene Luftfartshinder og Lufthavn;SOSI Generell objektkatalog\Luftfart;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FEB33AD4_C701_46bb_A660_C4C293E3E945;1.0 EAPK_E6A6571C_EF22_46d4_9E87_E034847F6B56;Løsmasse;fagområdet Løsmassegeologi har som formål å fremskaffe en helhetlig spesifikasjon vedr. objekter det er naturlig å registrere i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging. Gjennom en standardisert beskrivelse av løsmasseavsetningene vil en oppnå mer effektiv kartproduksjon, gjøre data lettere tilgjengelig og forbedre betingelsene ved leveranse av data. Formålet har vært å bidra til økt bruk av geologisk informasjon i lokal forvaltning gjennom bruk av GIS;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E6A6571C_EF22_46d4_9E87_E034847F6B56; EAID_0E6B7F08_C570_4773_B5D4_399C1A091439;Løsmasser - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E6B7F08_C570_4773_B5D4_399C1A091439; EAPK_77B1D08E_5405_4185_B9A6_EBB95103FD70;Markslag;markslag defineres som areal som er relativt ensartet for jordbruk og skogproduksjon. AR5 er det klassifikasjonssystemet som brukes for markslag i dag. Det er AR5 som holdes oppdatert og som inngår som fagdatalag i felles kartbase (FKB). Markslaget ble opprinnelig kartlagt i forbindelse med Økonomisk Kartverk i tidsrommet 1960-1990. Produktet fra denne kartleggingen er senere digitalisert og kalles DMK (digitalt markslagskart). AR5 er avledet fra DMK;SOSI Generell objektkatalog\Markslag;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_77B1D08E_5405_4185_B9A6_EBB95103FD70; EAPK_A8B66000_7416_45d1_95A0_AB67B7D1B41C;Mineralressurser;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A8B66000_7416_45d1_95A0_AB67B7D1B41C;1.0 EAPK_E3E4F19B_0CE4_4f47_8384_EEF123D0631E;NaturINorge;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E3E4F19B_0CE4_4f47_8384_EEF123D0631E;1.0 EAID_DFFE7FBE_AB55_4269_9CFA_76E3054B3ABE;NaturINorge - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFFE7FBE_AB55_4269_9CFA_76E3054B3ABE;1.0 EAID_F1BC4EF8_B201_4bfc_AFCF_2A11E658F508;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorgeNaturINorge;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1BC4EF8_B201_4bfc_AFCF_2A11E658F508;1.0 EAPK_5B669B8E_1D7A_4738_A8B9_12F1C6D72059;Naturvernområder;naturverneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen eller et interkommunalt verneområdestyre;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5B669B8E_1D7A_4738_A8B9_12F1C6D72059; EAID_D11C6178_DAB4_4158_85DD_D18E0881D6D0;Naturvernområder - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D11C6178_DAB4_4158_85DD_D18E0881D6D0; EAPK_18500A42_26A5_4cc3_82A0_6EF92F618011;Petroleum;fagområdet Petroleum benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for petroleumsrelaterte tema, slik at denne kan bli grafisk presentert på kart. Informasjonen vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kyst og sjø-kapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_18500A42_26A5_4cc3_82A0_6EF92F618011; EAID_32032D42_CFC0_4c6c_BA05_45888BD6344D;Petroleum - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32032D42_CFC0_4c6c_BA05_45888BD6344D; EAPK_7EF71052_B569_4e4e_9EC1_C5BF269A756B;Plan;;SOSI Generell objektkatalog\Plan;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7EF71052_B569_4e4e_9EC1_C5BF269A756B; EAID_85FF1F2D_91AE_4352_B45A_812F58E87A54;Plan - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Plan;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85FF1F2D_91AE_4352_B45A_812F58E87A54; EAPK_1420D902_5121_4c3b_9777_E8D380CBD8FF;PlanSvalbard;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1420D902_5121_4c3b_9777_E8D380CBD8FF; EAPK_BEC94DC9_6DB2_4d86_897B_49182C23AEE1;Rein;reindrift er en utmarksnæring som dekker store områder. Samisk reindrift utøves i Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Samene har i Norge status som urbefolkning, reindriften utgjør kjernen i den samiske kultur, og ivaretagelsen av reindriftsnæringen er derfor sentral i Norges internasjonale forpliktelser overfor sin urbefolkning. Ikke-samisk tamreindrift foregår i deler av Sør-Norge, særlig i Oppland. Reindrift er arealkrevende fordi beiteområdene dekker store arealer. Det er derfor verdifullt å ha tilgang til næringens egne data ved arealplanlegging;SOSI Generell objektkatalog\Rein;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BEC94DC9_6DB2_4d86_897B_49182C23AEE1; EAPK_87D02044_AA3F_4fc9_AC4A_E98D997BE28F;Råstoff;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87D02044_AA3F_4fc9_AC4A_E98D997BE28F; EAID_32CE471B_5438_43fd_9FC0_AF35FD2F18BB;Råstoff - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32CE471B_5438_43fd_9FC0_AF35FD2F18BB; EAPK_3F7D6225_414C_47bf_9470_05D7E87D0CAD;Samferdsel generell;"fagområdet ""Samferdsel generell"" skal sammen med de andre fagområde-standardene for samferdsel (for eksempel Vegnett, Vegsituasjon og Bane) danne en komplett beskrivelse av samferdselsobjekter til bruk i ulike produktspesifikasjoner";SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3F7D6225_414C_47bf_9470_05D7E87D0CAD; EAID_3146D1F2_0D0B_49ff_9674_7555218F3503;Samferdsel generell - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3146D1F2_0D0B_49ff_9674_7555218F3503; EAPK_4555B7EB_9DE2_48c7_8CA3_B9FA9C57AB29;Samfunnssikkerhet;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4555B7EB_9DE2_48c7_8CA3_B9FA9C57AB29;1.0 EAPK_C921B97D_118A_4c99_8CAF_F0AA4E11B4E0;Servitutter;i deler av landet vårt har vi fortsatt en del eiendommer hvor det ikke er fastsatt hvem som eier grunnen. I stedet vet vi f.eks. hvem som har bruksrett til skogen og hvem som har bruksrett til beitet. I mange tilfeller er det ønskelig å registrere disse servituttene med tilhørende grenser, bl.a. for å kunne tegne de ut på kart. Servitutter er en særlig begrenset rett over fremmed fast eiendom som er tillagt en annen fast eiendom eller en person. Denne standarden dekker ikke personlige servitutter. I utgangspunktet er servitutter knyttet til teiger. Servitutter er imidlertid ikke en del av Matrikkelen, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger og teigrenser;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C921B97D_118A_4c99_8CAF_F0AA4E11B4E0; EAID_428E251D_49E6_41b1_8505_0895B5C04D0D;Servitutter - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_428E251D_49E6_41b1_8505_0895B5C04D0D; EAPK_D003D46D_EB65_4e77_BD84_4B4F27B8A9B5;Skogbruksplan - bestand;et bestand er et avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen. Bestandet skal være stort nok til å utgjøre en selvstendig behandlings- og driftsenhet;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D003D46D_EB65_4e77_BD84_4B4F27B8A9B5; EAID_73A27463_B07D_4be6_83E1_D5A6C32ED9A3;Skog - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73A27463_B07D_4be6_83E1_D5A6C32ED9A3; EAPK_334B76AF_0F94_4a93_BD77_CE6A52ACA514;Skred;fagområdet tar for seg skredinformasjon som er av betydning i plan og bygningsloven ifm arealplanlegging og skredforebyggende tiltak. Dette gjelder alle typer skred på land og undersjøiske skred. Hensikten er å få et forbedret grunnlag for prioritering av ressursene i arbeidet med sikring mot skred. I forbindelse med utbyggingssaker plikter utbygger å sikre seg at det arealet en ønsker å bebygge ikke er utsatt for skredfare eller annen naturfare. Digitale skredfaredata er derfor nyttige redskap for planleggere, forvaltere, politikere og andre som har behov for en god oversikt over arealressursene og deres egnethet til ulike formål;SOSI Generell objektkatalog\Skred;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_334B76AF_0F94_4a93_BD77_CE6A52ACA514; EAID_DA161C45_4B5C_4e25_A503_E4D4229983A5;Skred - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Skred;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA161C45_4B5C_4e25_A503_E4D4229983A5; EAPK_55D68DBC_6F39_4fac_9C08_EB5EFEE47E2C;Stedsnavn;Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_55D68DBC_6F39_4fac_9C08_EB5EFEE47E2C; EAID_8CFFCA26_826E_4ba0_A0B3_6F55A25BD56B;Stedsnavn - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CFFCA26_826E_4ba0_A0B3_6F55A25BD56B; EAPK_FB54CEE2_3ECB_4fe5_9B61_FF3F795F14C9;Terreng;objekttypene definert under dette fagområdet skal være et utgangspunkt for angivelse av terrenginformasjon i ulike produktspesifikasjoner, både generelle i form av FKB og kartdata, men også mer spesielle innenfor spesialiserte fagområder. Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å etablere datasett for produksjon av kart i ulike målestokker samt å etablere terrengmodeller;SOSI Generell objektkatalog\Terreng;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FB54CEE2_3ECB_4fe5_9B61_FF3F795F14C9; EAID_181616D1_0F8C_4f95_AAF2_31A2508EE786;Terreng - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Terreng;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_181616D1_0F8C_4f95_AAF2_31A2508EE786; EAPK_2EA6A7A0_B328_402d_99DA_9261D76E7E17;Vann;;SOSI Generell objektkatalog\Vann;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2EA6A7A0_B328_402d_99DA_9261D76E7E17; EAPK_B9E41F9A_1DCD_403f_95C9_1FF47EF639B2;Vegnett;vegnettet slik det omfattes av denne standarden beskriver både bilveg, gang- og sykkelveg, stier og andre typer av vegnettet som danner et transportnettverk. Standarden beskriver altså et fullstendig nettverk for navigasjon både for bil, sykkel og fotgjengere. Nettverket er definert opp av veglenker med informasjon som beskriver for eksempel hvilken type veg lenka representerer, hvilket detaljnivå den representerer og hvilken veg lenka hører til. De forskjellige delene av transportnettverket kan forvaltes i forskjellige databaser. Det kjørbare vegnettet og gang- og sykkelvegnettet forvaltes i NVDB, mens de andre delene av vegnettet som traktorveger, fortau og stier forvaltes i en egen database. Sammenstilles disse datasettene skal de likevel danne et traverserbart nettverk;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B9E41F9A_1DCD_403f_95C9_1FF47EF639B2; EAPK_1EF3A41F_D507_407f_B74E_3312D8184634;Vegsituasjon;standarden skal ivareta behovet for digitale kartdata til planlegging og prosjektering av veganlegg. I denne forbindelse er høydeinformasjonen spesielt viktig for bl.a. å supplere eller korrigere overflatemodeller. Datasettet skal også kunne benyttes til drifts- og vedlikeholdsoppgaver. For disse oppgavene har imidlertid Statens vegvesen mer detaljert informasjon i Nasjonal vegdatabank for det statlige og fylkeskommunale vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1EF3A41F_D507_407f_B74E_3312D8184634;1.0 EAID_073E54ED_BD11_4eff_BECA_D1F8029C56C0;Vegsituasjon - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_073E54ED_BD11_4eff_BECA_D1F8029C56C0;1.0 EAPK_D961680A_FD8D_4be2_A5E2_07598C1B5546;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D961680A_FD8D_4be2_A5E2_07598C1B5546;4.6 EAID_9D1EF58D_DC5E_4aab_8CCF_1DD37D213AA6;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D1EF58D_DC5E_4aab_8CCF_1DD37D213AA6;4.6 EAID_FA9D7A68_3983_48b5_8E87_A2EA07D9E8DC;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA9D7A68_3983_48b5_8E87_A2EA07D9E8DC;4.6 EAID_6B36827C_178A_449a_86BA_1B41C011F22A;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B36827C_178A_449a_86BA_1B41C011F22A;4.6 EAID_AB090277_1AA6_4c86_9EA1_947431FD307C;Kommune;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB090277_1AA6_4c86_9EA1_947431FD307C;4.6 EAID_195D438A_44FC_4657_AE3B_2C0B488E7B36;Nasjon;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_195D438A_44FC_4657_AE3B_2C0B488E7B36;4.6 EAID_C833BB83_032D_430a_89C6_46DF11F0F8C1;Fylke;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C833BB83_032D_430a_89C6_46DF11F0F8C1;4.6 EAID_67609627_B756_4363_9BCB_1F117A7B9297;Administrativ enhet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67609627_B756_4363_9BCB_1F117A7B9297;4.6 EAID_C1D9C3F0_A36D_4248_A780_6F020DB89EE4;Administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1D9C3F0_A36D_4248_A780_6F020DB89EE4;4.6 EAID_A2646C63_CD19_4bdf_9AA7_6E012F666E52;Punkter på administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2646C63_CD19_4bdf_9AA7_6E012F666E52;4.6 EAID_AFD575B9_FCF7_4821_B803_2315CFBF65B7;Landsdel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFD575B9_FCF7_4821_B803_2315CFBF65B7;1.0 EAID_643431AB_6630_4bf8_9C95_E4996E3F893C;Grunnkrets og delområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_643431AB_6630_4bf8_9C95_E4996E3F893C;1.0 EAID_7697B4C3_386E_4aef_AD38_2FB6C6A0576E;Tettsted og sentrumssone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7697B4C3_386E_4aef_AD38_2FB6C6A0576E;1.0 EAID_4D891E62_81D2_4936_8286_8B72638E6E6C;Økonomisk region;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D891E62_81D2_4936_8286_8B72638E6E6C;1.0 EAID_5BE8D5A4_491A_49cc_A7E0_9F9A1F424C63;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BE8D5A4_491A_49cc_A7E0_9F9A1F424C63;1.0 EAID_55DF6593_01B6_426f_8931_4BAE9A6190AE;Skolekrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55DF6593_01B6_426f_8931_4BAE9A6190AE;4.6 EAID_AD092D45_D35D_4eb6_8EFB_2609CE1F4820;Bydel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD092D45_D35D_4eb6_8EFB_2609CE1F4820;4.6 EAID_E9F69DF3_694E_40ad_AE4D_5EFDADE341B7;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9F69DF3_694E_40ad_AE4D_5EFDADE341B7;4.6 EAID_52359783_BD35_4c81_BBEF_82E9582ADEB7;Valgkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52359783_BD35_4c81_BBEF_82E9582ADEB7;4.6 EAID_A6244B62_9040_4ac5_A322_EAB0048AE4AE;Sektorområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6244B62_9040_4ac5_A322_EAB0048AE4AE;1.0 EAID_B561E562_25B2_4124_B676_093940C6F156;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B561E562_25B2_4124_B676_093940C6F156;1.0 EAID_7B4DD42A_282F_4499_8034_0C3D550E8A91;Lovers virkeområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B4DD42A_282F_4499_8034_0C3D550E8A91;1.0 EAID_6AECB349_A3CB_4164_A3E4_B3F20DA438EE;Allmenning;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AECB349_A3CB_4164_A3E4_B3F20DA438EE;1.0 EAID_6653EB11_E931_40f9_AC6B_151EC2907908;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6653EB11_E931_40f9_AC6B_151EC2907908;1.0 EAPK_64B3609D_AE50_4bfb_AE79_4FD3CF293E29;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_64B3609D_AE50_4bfb_AE79_4FD3CF293E29;4.0 EAID_712AF5E8_AF7D_4b30_B0D1_DFEE1C1A2A0A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_712AF5E8_AF7D_4b30_B0D1_DFEE1C1A2A0A;4.0 EAID_76BFF1AF_33E8_4fae_940D_A6D41C35BDAE;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76BFF1AF_33E8_4fae_940D_A6D41C35BDAE;4.0 EAID_87C6153B_7F55_4a5a_B06D_7D18811ECF0A;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87C6153B_7F55_4a5a_B06D_7D18811ECF0A;4.0 EAID_74966C7D_3787_4b57_B2E2_80DE775921D3;Sentrumssone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74966C7D_3787_4b57_B2E2_80DE775921D3;4.0 EAID_D2BC0D70_022F_489f_A23F_34E90FF4725D;Delområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2BC0D70_022F_489f_A23F_34E90FF4725D;4.0 EAID_7AA209CE_492B_4934_875A_F79B9F3A9C4A;Skolekrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AA209CE_492B_4934_875A_F79B9F3A9C4A;4.0 EAID_37F76B46_C4D3_475f_AD99_01E749553359;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37F76B46_C4D3_475f_AD99_01E749553359;4.0 EAID_63A37922_64CE_4a29_9582_E68B1C35077D;Bydel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63A37922_64CE_4a29_9582_E68B1C35077D;4.0 EAID_1FAA3CA7_C79A_489e_9552_606D6DAD5E9D;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FAA3CA7_C79A_489e_9552_606D6DAD5E9D;4.0 EAID_09D0954E_F6D3_4662_8EFB_7AFBF384A017;Datatype;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09D0954E_F6D3_4662_8EFB_7AFBF384A017;4.0 EAID_2A6FE2D9_CBFC_41ae_BA96_DFE82A93A8F6;Tettsted;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A6FE2D9_CBFC_41ae_BA96_DFE82A93A8F6;4.0 EAID_B2A76F10_5B08_4fe3_85DC_F117F2D8D934;Grunnkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2A76F10_5B08_4fe3_85DC_F117F2D8D934;4.0 EAID_D8B321A6_546C_45a1_86EA_654248ACF59F;Valgkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8B321A6_546C_45a1_86EA_654248ACF59F;4.0 EAID_8A3CF967_920B_4d49_82F4_DB670EFC8FB1;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A3CF967_920B_4d49_82F4_DB670EFC8FB1;4.0 EAID_AAF4ACE9_EE91_4c6d_A432_01C3B85AFE1D;Allmenning;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAF4ACE9_EE91_4c6d_A432_01C3B85AFE1D;4.0 EAID_82BC58F7_1150_47c9_A7B8_A478F74CCF80;Havnedistrikt;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82BC58F7_1150_47c9_A7B8_A478F74CCF80;4.0 EAID_9C2A39D5_43E5_419e_B254_04D706D42415;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C2A39D5_43E5_419e_B254_04D706D42415;4.0 EAID_7E6448D6_5D62_4f16_A033_61689D099F07;Fiskerisone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E6448D6_5D62_4f16_A033_61689D099F07;4.0 EAID_B9896596_F642_4395_BD9D_045A99392832;Andre områder og grenser;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9896596_F642_4395_BD9D_045A99392832;4.0 EAID_E6AE3C97_763C_432f_9CE0_1A0C9EEC2681;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6AE3C97_763C_432f_9CE0_1A0C9EEC2681;4.0 EAID_BCCF8279_4937_4bf0_B798_A5590D204B00;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCCF8279_4937_4bf0_B798_A5590D204B00;4.0 EAID_3C980F3C_15C8_493f_B247_D5326E60A0FD;Bispedømme;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C980F3C_15C8_493f_B247_D5326E60A0FD;4.0 EAID_B20A2A8A_7A40_4489_A4CB_4C90702E022B;Prestegjeld;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B20A2A8A_7A40_4489_A4CB_4C90702E022B;4.0 EAID_0DE73FC3_DA79_4d5b_B790_7F9DC51669E0;Prosti;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DE73FC3_DA79_4d5b_B790_7F9DC51669E0;4.0 EAID_27A8D663_CD42_4e48_B15A_114661D7A8EA;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27A8D663_CD42_4e48_B15A_114661D7A8EA;4.0 EAID_B21999C4_DCC4_418c_BAA3_98910E48763F;Sogn;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B21999C4_DCC4_418c_BAA3_98910E48763F;4.0 EAID_064BE3B1_8520_44eb_83BC_643BA7820A00;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_064BE3B1_8520_44eb_83BC_643BA7820A00;4.0 EAID_7B67808C_A4A0_469c_92BC_83F5621527B5;Riksgrense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B67808C_A4A0_469c_92BC_83F5621527B5;4.0 EAID_EE83012C_B73B_47cd_AB84_F60483141519; Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE83012C_B73B_47cd_AB84_F60483141519;4.0 EAID_48983D65_6C6D_4404_91B6_5A62DB84014A;Kommune;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48983D65_6C6D_4404_91B6_5A62DB84014A;4.0 EAID_DFF75270_7E7B_4e94_B4D1_93B812F15CF0;Nasjon;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFF75270_7E7B_4e94_B4D1_93B812F15CF0;4.0 EAID_0DC78029_0812_4a97_969B_A8E8ABAEBB2F;Grunnlinje;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DC78029_0812_4a97_969B_A8E8ABAEBB2F;4.0 EAID_05C619C7_AF6D_437d_B063_5DE677F8AE8E;Fylke;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05C619C7_AF6D_437d_B063_5DE677F8AE8E;4.0 EAID_93D8A0BC_9842_4437_AB8A_56C846B99890;Landsdel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93D8A0BC_9842_4437_AB8A_56C846B99890;4.0 EAID_02E475F9_72DC_4974_A902_DD3224BF3B79;Territorialområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02E475F9_72DC_4974_A902_DD3224BF3B79;4.0 EAID_3F2C9FC4_B3E6_412c_B4E9_96E836896BC7;Politidistrikt;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F2C9FC4_B3E6_412c_B4E9_96E836896BC7;4.0 EAID_310C2A6F_6589_4881_A040_DE2C098D4D13;Samlemodell uten avgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_310C2A6F_6589_4881_A040_DE2C098D4D13;4.0 EAID_18601031_6BE8_43e4_AFA7_F2979213EDFA;Postregion;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18601031_6BE8_43e4_AFA7_F2979213EDFA;4.0 EAID_4F0744D8_BA67_4232_A79A_8095898A167A;Postsone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F0744D8_BA67_4232_A79A_8095898A167A;4.0 EAID_43540B05_36FC_4ca3_87A0_5CAA8D61FEB4;Postområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43540B05_36FC_4ca3_87A0_5CAA8D61FEB4;4.0 EAID_AB736094_8B53_4f6d_BD1F_7C39FC5EEF1F;Poststed;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB736094_8B53_4f6d_BD1F_7C39FC5EEF1F;4.0 EAPK_E4D18D74_1D0D_4daf_B0F3_9C516E03DAD0;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E4D18D74_1D0D_4daf_B0F3_9C516E03DAD0;4.5 EAID_49F25814_1E66_4474_ACBB_70F4DC12879C;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49F25814_1E66_4474_ACBB_70F4DC12879C;4.5 EAID_6EE7C69D_F4C2_4849_94A3_AB7A3BB1984D;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EE7C69D_F4C2_4849_94A3_AB7A3BB1984D;4.5 EAID_4D37C2B0_E3EB_40df_BA56_B669138AF4F2;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D37C2B0_E3EB_40df_BA56_B669138AF4F2;4.5 EAID_D48B4879_5E35_4e7b_9AFD_F4D6C371F81F;Kommune;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D48B4879_5E35_4e7b_9AFD_F4D6C371F81F;4.5 EAID_54176325_EFDD_469b_B212_8BD7F7885CA3;Nasjon;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54176325_EFDD_469b_B212_8BD7F7885CA3;4.5 EAID_0865EBD0_83D1_485b_9AA2_CF3C661DE766;Fylke;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0865EBD0_83D1_485b_9AA2_CF3C661DE766;4.5 EAID_73AAECED_75FC_477d_AD69_CB67CCBC5B6A;Administrativ enhet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73AAECED_75FC_477d_AD69_CB67CCBC5B6A;4.5 EAID_44940772_B13A_4de4_93E4_B5CA8A469AE2;Administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44940772_B13A_4de4_93E4_B5CA8A469AE2;4.5 EAID_94D0A30C_EE38_4da6_AE69_0B61AE90A549;Punkter på administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94D0A30C_EE38_4da6_AE69_0B61AE90A549;4.5 EAID_0C2AD3F2_A028_43ea_9549_BEE55C778488;Landsdel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C2AD3F2_A028_43ea_9549_BEE55C778488;1.0 EAID_95415A46_49CD_4519_8088_2C2B9516460C;Grunnkrets og delområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95415A46_49CD_4519_8088_2C2B9516460C;1.0 EAID_C6162800_617F_48c6_BAD8_17EDC593D835;Tettsted og sentrumssone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6162800_617F_48c6_BAD8_17EDC593D835;1.0 EAID_22536569_AEDC_4146_AEE9_1A9AC3EC0D3C;Økonomisk region;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22536569_AEDC_4146_AEE9_1A9AC3EC0D3C;1.0 EAID_9BC868AD_7EF4_499c_98C1_6C87D9BCBB72;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BC868AD_7EF4_499c_98C1_6C87D9BCBB72;1.0 EAID_172FBAF6_E83C_4a64_AD9B_36BE38FE818E;Skolekrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_172FBAF6_E83C_4a64_AD9B_36BE38FE818E;4.5 EAID_263BCD16_0A7A_485d_B759_FDC4EB1B0E88;Bydel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_263BCD16_0A7A_485d_B759_FDC4EB1B0E88;4.5 EAID_624DD341_BAE7_49f0_81A4_7769431210F1;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_624DD341_BAE7_49f0_81A4_7769431210F1;4.5 EAID_9ABC9107_6A3B_4b77_A399_5EBA1C7445DF;Valgkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ABC9107_6A3B_4b77_A399_5EBA1C7445DF;4.5 EAID_D8DEC47A_987B_480e_9B9B_ED0685445D2A;Sektorområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8DEC47A_987B_480e_9B9B_ED0685445D2A;1.0 EAID_23C0E418_BE6D_4a78_AE07_55060952D11A;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23C0E418_BE6D_4a78_AE07_55060952D11A;1.0 EAID_7836BB7D_9E6F_48bb_9FBB_924FCC98CBF3;Lovers virkeområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7836BB7D_9E6F_48bb_9FBB_924FCC98CBF3;1.0 EAID_BE4A9400_1B43_4d42_A3A8_0604AB5B6DB2;Allmenning;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A9400_1B43_4d42_A3A8_0604AB5B6DB2;1.0 EAID_32F63E2E_5FBE_4780_A336_C8B97D3AD0F8;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32F63E2E_5FBE_4780_A336_C8B97D3AD0F8;1.0 EAPK_1CC40C41_0336_48e3_A14B_67E07D164E85;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1CC40C41_0336_48e3_A14B_67E07D164E85;4.5.1 EAID_8E78C52D_7123_424f_A1F3_DE5904055B08;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E78C52D_7123_424f_A1F3_DE5904055B08;4.5.1 EAID_4A669362_4A15_479f_86EF_8BC851611805;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A669362_4A15_479f_86EF_8BC851611805;4.5.1 EAID_8117716C_0AF7_45c7_A63E_4C54EA1EFE77;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8117716C_0AF7_45c7_A63E_4C54EA1EFE77;4.5.1 EAID_C667AADD_462C_4e4c_A4AF_EC4A380DFF5E;Kommune;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C667AADD_462C_4e4c_A4AF_EC4A380DFF5E;4.5.1 EAID_2D011C61_4301_43e7_9D34_C38AFED8787D;Nasjon;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D011C61_4301_43e7_9D34_C38AFED8787D;4.5.1 EAID_0E8DDC52_70A1_4653_ABAB_A21870ED1D4E;Fylke;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8DDC52_70A1_4653_ABAB_A21870ED1D4E;4.5.1 EAID_5935BA24_084F_4fc1_89D9_E194607BE50E;Administrativ enhet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5935BA24_084F_4fc1_89D9_E194607BE50E;4.5.1 EAID_125F43C2_DC27_41ab_9732_352E217063E7;Administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_125F43C2_DC27_41ab_9732_352E217063E7;4.5.1 EAID_D062B1E9_8962_4924_909A_6A09EE1C8E95;Punkter på administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D062B1E9_8962_4924_909A_6A09EE1C8E95;4.5.1 EAID_812D3137_E8EB_4447_8E85_E5E21612706B;Landsdel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_812D3137_E8EB_4447_8E85_E5E21612706B;1.0 EAID_C8B3395E_B03D_46a1_ADF3_C7418EDB69FC;Grunnkrets og delområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8B3395E_B03D_46a1_ADF3_C7418EDB69FC;1.0 EAID_482EC2EB_EC3C_4135_B1BC_C5A82E59857B;Tettsted og sentrumssone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_482EC2EB_EC3C_4135_B1BC_C5A82E59857B;1.0 EAID_0A831BD8_F188_4ad4_A524_BECD5499CF2A;Økonomisk region;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A831BD8_F188_4ad4_A524_BECD5499CF2A;1.0 EAID_0A31FCA2_8D2E_4477_AB9B_8C445990B570;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A31FCA2_8D2E_4477_AB9B_8C445990B570;1.0 EAID_DD6DE23A_F739_4645_A5C9_2B20F5B373A5;Skolekrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD6DE23A_F739_4645_A5C9_2B20F5B373A5;4.5.1 EAID_6E7665AD_9F0D_4326_A7CC_7ECC9D1CC49E;Bydel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E7665AD_9F0D_4326_A7CC_7ECC9D1CC49E;4.5.1 EAID_F35CCEA0_A60E_492f_A86D_B87312D1E011;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F35CCEA0_A60E_492f_A86D_B87312D1E011;4.5.1 EAID_1FC15F8B_AF64_4457_BF94_52ACB69281BB;Valgkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FC15F8B_AF64_4457_BF94_52ACB69281BB;4.5.1 EAID_744B81A5_B481_4ebe_9876_307AEA46D278;Sektorområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_744B81A5_B481_4ebe_9876_307AEA46D278;1.0 EAID_5D26FCA9_537C_4840_8002_B06B268F0016;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D26FCA9_537C_4840_8002_B06B268F0016;1.0 EAID_004276BA_C4EC_4be5_81A6_0486C95A430A;Lovers virkeområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_004276BA_C4EC_4be5_81A6_0486C95A430A;1.0 EAID_18F754D5_5CE3_43a5_8DE6_8809691BCE72;Allmenning;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F754D5_5CE3_43a5_8DE6_8809691BCE72;1.0 EAID_FA30FBB1_F476_4139_9E04_F233971F039A;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA30FBB1_F476_4139_9E04_F233971F039A;1.0 EAPK_EE02C330_0705_49e7_9C4D_B18679103C9D;AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;standarden gjelder for administrative og statistiske inndelinger. Selv om eiendomsgrenser og administrative grenser i utgangspunktet skal sammenfalle, er de skilt fra hverandre i standarden. Eiendomsgrenser er definert i standarden eiendomsinformasjon. Som administrative og statistiske inndelinger regnes i denne versjonen et utvalg grenser og enheter innenfor områdene nasjonal hovedinndeling, statistisk inndeling, kommunale kretser, etats- og sektorinndeling og forvaltningsområder og lovers virkeområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EE02C330_0705_49e7_9C4D_B18679103C9D;4.5.2 EAID_C39BFCF6_AD39_4844_99B8_E95EB21B2CC2;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C39BFCF6_AD39_4844_99B8_E95EB21B2CC2;4.5.2 EAID_19B28271_8672_4ec8_B5D1_5BDFCB3F55C3;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19B28271_8672_4ec8_B5D1_5BDFCB3F55C3;4.5.2 EAID_EA60E0BD_9B04_484c_A1E5_788995E2CEEF;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA60E0BD_9B04_484c_A1E5_788995E2CEEF;4.5.2 EAID_96865CB7_5E38_4b42_B50D_7F68C0365724;Kommune;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96865CB7_5E38_4b42_B50D_7F68C0365724;4.5.2 EAID_63824160_3D62_48ff_8C5F_70BD906924E3;Nasjon;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63824160_3D62_48ff_8C5F_70BD906924E3;4.5.2 EAID_7675E818_4076_4ab2_AE19_AFC9051394EB;Fylke;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7675E818_4076_4ab2_AE19_AFC9051394EB;4.5.2 EAID_380AC182_3871_46c6_B74B_F74B31D9BE7A;Administrativ enhet;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_380AC182_3871_46c6_B74B_F74B31D9BE7A;4.5.2 EAID_54D02407_26F7_435c_BEAB_9156A3A1CA0B;Administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54D02407_26F7_435c_BEAB_9156A3A1CA0B;4.5.2 EAID_ABCA3A8F_F680_42b3_8F9F_790F5D336E5F;Punkter på administrativ grense;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABCA3A8F_F680_42b3_8F9F_790F5D336E5F;4.5.2 EAID_AA591CEF_5BFC_4386_A3A6_6A83C5DB4B9A;Landsdel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA591CEF_5BFC_4386_A3A6_6A83C5DB4B9A;1.0 EAID_C5054711_8DA4_4ef3_AA1C_D645A711997B;Grunnkrets og delområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5054711_8DA4_4ef3_AA1C_D645A711997B;1.0 EAID_5ADDD6BC_BADB_4066_9EAA_64D3B8483D53;Tettsted og sentrumssone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADDD6BC_BADB_4066_9EAA_64D3B8483D53;1.0 EAID_BB7119B1_3713_4893_B360_681025ED7D07;Økonomisk region;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7119B1_3713_4893_B360_681025ED7D07;1.0 EAID_C4D624A6_70B5_47f7_86A9_B51CCE7D38EA;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4D624A6_70B5_47f7_86A9_B51CCE7D38EA;1.0 EAID_CFD71D4A_AF7A_4769_B4D4_52684B953674;Skolekrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFD71D4A_AF7A_4769_B4D4_52684B953674;4.5.2 EAID_039C486E_002B_412e_ACB5_9A08D781BB60;Bydel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_039C486E_002B_412e_ACB5_9A08D781BB60;4.5.2 EAID_8434DFDB_D095_4070_9AFF_97A178F1B0DB;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8434DFDB_D095_4070_9AFF_97A178F1B0DB;4.5.2 EAID_3BD896A8_8622_4204_A225_6F5761A85A74;Valgkrets;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BD896A8_8622_4204_A225_6F5761A85A74;4.5.2 EAID_7D6477A7_BEED_452b_A3AB_F996F3B012EC;Sektorområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D6477A7_BEED_452b_A3AB_F996F3B012EC;1.0 EAID_41CA108F_1EAD_4a10_B5E6_2851E4AF7342;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41CA108F_1EAD_4a10_B5E6_2851E4AF7342;1.0 EAID_B56EF5F1_8976_46d7_9EF0_BB1E8E985552;Lovers virkeområde;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B56EF5F1_8976_46d7_9EF0_BB1E8E985552;1.0 EAID_3056B4B3_68E3_43d5_8B1A_1F072D3E4763;Allmenning;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3056B4B3_68E3_43d5_8B1A_1F072D3E4763;1.0 EAID_3BFB6E45_6F46_4f1d_8BFA_E60C273A1DB2;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BFB6E45_6F46_4f1d_8BFA_E60C273A1DB2;1.0 EAPK_EB429088_3ED1_4a36_A2FA_4155390CCAF7;Adressepunkt-4.0;spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser samt matrikkeladresser;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EB429088_3ED1_4a36_A2FA_4155390CCAF7;4.0 EAID_67F27CD2_FD72_432b_8E25_C94AE1EE2E12;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67F27CD2_FD72_432b_8E25_C94AE1EE2E12;4.0 EAID_308823EA_C228_4f35_ACCD_49CD2D82CF1D;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_308823EA_C228_4f35_ACCD_49CD2D82CF1D;4.0 EAID_E1C590A6_2295_497b_B434_450B0B283E04;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1C590A6_2295_497b_B434_450B0B283E04;4.0 EAID_07E0164C_1F5B_4ef4_AE2B_80B184675A61;MatrikkeladresseId;unik identifikasjon av en matrikkeladresse -- Definition - - unique identification of a cadastral address;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07E0164C_1F5B_4ef4_AE2B_80B184675A61;4.0 EAID_4B21D497_3708_4ea1_A8E9_FC5D8E67D95C;Gateadresse;adresse i form av en gateadresse -- Definition --  address in the form of a street address;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B21D497_3708_4ea1_A8E9_FC5D8E67D95C;4.0 EAID_4D2255E3_955A_4cbb_8084_C608852225CE;OffisiellAdresse;"navn på bygning/institusjon, eller bruksnavn, jfr. merknader til matrikkellovens § 21 -- Definition -- name of building, institution or holding; see comments on §21 of [Norwegian] cadastral law [of 2005-06-17]";SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D2255E3_955A_4cbb_8084_C608852225CE;4.0 EAID_66BFA371_E488_4910_887E_706ECA242FDA;KommunalKrets;kretstyper som bare er gyldig i en kommune. Inneholder også skolekrets, som er en kommunal kretstype -- Definition - - types of district which are only valid within one municipality. Also includes school district, which is a municipal type of district;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66BFA371_E488_4910_887E_706ECA242FDA;4.0 EAID_6CEAE602_186D_4903_A5B5_292AB20177C4;AdresseReferanse;referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv Merknad: Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen. -- Definition - - reference to address for municipal or other archives;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CEAE602_186D_4903_A5B5_292AB20177C4;4.0 EAID_810A1B62_77CC_4c15_AF40_C70CDF4D9610;AdresseTillegg;kommunal tilleggsdel for adresser -- Definition - - municipal addendum to addresses;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_810A1B62_77CC_4c15_AF40_C70CDF4D9610;4.0 EAID_8BEB8C35_FBC9_41ad_9036_7D58D3D69CF7;AdresseReferansekode;angivelse av type referanse -- Definition - - states type of reference;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BEB8C35_FBC9_41ad_9036_7D58D3D69CF7;4.0 EAID_9CC56705_488F_480d_A9FB_800084A9039D;AdresseBruksenhet;angivelse av etasjeinformasjon og løpenummer bruksenheten som adressen er knyttet til -- Definition - - statement of floor information and serial number of the separately occupied unit to which the address is linked;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC56705_488F_480d_A9FB_800084A9039D;4.0 EAID_A0342B62_49A0_42e4_B9E0_EA234CC8C25A;AdresseKommentar;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0342B62_49A0_42e4_B9E0_EA234CC8C25A;4.0 EAID_B270720C_0448_41a9_B4C9_A74A7DF7A439;Matrikkeladresse;unik adresseidentifikasjon i form av et matrikkelnummer Merknad: I områder der det ikke er tildelt gate/vei-adresser, blir matrikkelnummeret (unntatt seksjonsnr) brukt som adresseidentifikasjon. Der hvor det skal være flere adresser på en matrikkelenhet, nummereres disse med undernr. -- Definition --  unique address identification in the form of a cadastral registry number;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B270720C_0448_41a9_B4C9_A74A7DF7A439;4.0 EAID_D862270C_1DAC_40bd_B7AA_A1123EACA2C9;Etatskode;etater som er felles for alle kommuner -- Definition - - agencies which are common to all municipalities;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D862270C_1DAC_40bd_B7AA_A1123EACA2C9;4.0 EAID_FAA3A48D_7F50_4489_84F5_63B438152C1C;GateadresseId;adresseinformasjon for gateadresser Merknad 1: Gateadresser angis med gatenummer, husnummer og eventuell bokstav samt undernummer. -- Definition - - address information for street addresses Note 1: Street addresses are given with street number, house number and, where applicable, letter as well as sub-number.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adressepunkt-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAA3A48D_7F50_4489_84F5_63B438152C1C;4.0 EAPK_8F5D2327_189D_4df6_AC7C_8ACC22E5F605;Adresse-4.5;spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8F5D2327_189D_4df6_AC7C_8ACC22E5F605;4.5 EAID_2D1C02ED_E356_447a_B50F_B630B3F7F2E6;Adresse - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D1C02ED_E356_447a_B50F_B630B3F7F2E6;4.5 EAID_4C72B846_AE1E_4758_8479_561FCAD71348;InformasjonsmodellAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C72B846_AE1E_4758_8479_561FCAD71348;4.5 EAID_2BEECC01_30A2_468f_B32F_D29AE5BB8CBD;KodelisterAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BEECC01_30A2_468f_B32F_D29AE5BB8CBD;4.5 EAID_952C782F_6477_4a94_8C00_292085250555;DatatyperAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_952C782F_6477_4a94_8C00_292085250555;4.5 EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F57696_37AB_47f8_B124_29F10824D835;4.5 EAID_42BE149C_10D9_4843_9526_C1238E5DB7FF;VegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42BE149C_10D9_4843_9526_C1238E5DB7FF;4.5 EAID_4FBAFADD_9249_4607_96A4_A3F5CFF61B05;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FBAFADD_9249_4607_96A4_A3F5CFF61B05;4.5 EAID_635D0F9B_184B_4579_AA32_56C64A8FB990;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_635D0F9B_184B_4579_AA32_56C64A8FB990;4.5 EAID_64FA3047_75B6_46ed_BE8A_3C1B07A6ACD5;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav. ";SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64FA3047_75B6_46ed_BE8A_3C1B07A6ACD5;4.5 EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF7CE31_7077_41d2_8F92_65EF83CEEF2F;4.5 EAID_937E3849_4A88_4c6c_A012_559EC32A41E7;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937E3849_4A88_4c6c_A012_559EC32A41E7;4.5 EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1A3DBF4_D4BF_4b4d_8BB7_2608D3A6AAF8;4.5 EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE1AD77E_C1AE_4bee_9C73_ADEF55C27FB4;4.5 EAID_DE32BBC8_51AA_4785_B533_3781FC01BA6D;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE32BBC8_51AA_4785_B533_3781FC01BA6D;4.5 EAID_E5D43A8F_33CA_4392_A5FF_1FDD40847EF4;AdresseIdent;Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene);SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5D43A8F_33CA_4392_A5FF_1FDD40847EF4;4.5 EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF3D5595_C498_45fb_A5D8_086D87445A48;4.5 EAID_82AAF79C_AF45_460b_A5E9_ED4FA27E3124;DatatyperKommunalTilleggsdelAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82AAF79C_AF45_460b_A5E9_ED4FA27E3124;1.0 EAID_259D1A18_359F_4c42_827B_F3B5179C1BAA;KodelisterKommunalTilleggsdelAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.5Adresse-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_259D1A18_359F_4c42_827B_F3B5179C1BAA;1.0 EAPK_0891DDF6_AA6D_4162_A875_4952B4513E01;Adresse-4.6Utkast;2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5, for videre revisjon.. test;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0891DDF6_AA6D_4162_A875_4952B4513E01;4.6 EAID_E2C7D0E0_9257_498c_9B9A_587CA00FAF00;Adresse - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2C7D0E0_9257_498c_9B9A_587CA00FAF00;4.6 EAID_B51DDB1A_6D79_4b2d_9CAE_0B4C62B6EAC0;InformasjonsmodellAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B51DDB1A_6D79_4b2d_9CAE_0B4C62B6EAC0;4.6 EAID_1FD2FE0C_4F1E_4357_ABBE_4BB0516DD25C;KodelisterAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FD2FE0C_4F1E_4357_ABBE_4BB0516DD25C;4.6 EAID_83918BC0_21BA_4d7a_86C4_AA7958E7227C;DatatyperAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83918BC0_21BA_4d7a_86C4_AA7958E7227C;4.6 EAID_01B91312_13E6_470c_B39B_AF37335BD266;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01B91312_13E6_470c_B39B_AF37335BD266;4.6 EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;MatrikkeladresseIdent;Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B2F9211_7C3D_4ab1_92A2_9EB34EE35427;4.6 EAID_1656863F_06A3_4902_8388_1B4F25A94E30;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1656863F_06A3_4902_8388_1B4F25A94E30;4.6 EAID_1915413C_A785_45fe_BCF1_9150BE6D4883;Matrikkeladresse;adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Merknad: Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1915413C_A785_45fe_BCF1_9150BE6D4883;4.6 EAID_53DC9072_FED4_43f1_9F53_20BD6AEA526D;AdressetilleggsnavnKildeKode;Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53DC9072_FED4_43f1_9F53_20BD6AEA526D;4.6 EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;Veg;Er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles ett adressenavn. Merknad: Vegen eksisterer selv om det ikke er knyttet noen vegadresser til den.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_651112B5_0907_4ee9_A9DD_2C2BC7013D13;4.6 EAID_6AE35BF6_DCBF_4199_AD1D_10E8186549F4;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav. ";SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AE35BF6_DCBF_4199_AD1D_10E8186549F4;4.6 EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;VegadresseIdent;Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B32187C_D331_4a5a_B168_A2787462ABE7;4.6 EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;Vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73FB14BC_4629_4990_8BA3_6B34437EE207;4.6 EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;Adresse;Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (fra bygg) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F0247C2_1876_401c_A7FD_682DE7A2E08E;4.6 EAID_C2E15A97_9BE4_4559_B7CB_A5DC09E3C446;AdresseIdent;Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene);SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2E15A97_9BE4_4559_B7CB_A5DC09E3C446;4.6 EAID_DACBE159_E502_42a4_9298_24BD863998B8;VegIdent;Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DACBE159_E502_42a4_9298_24BD863998B8;4.6 EAID_D3B99F3C_B7C7_4dc8_B9D6_450C9BC5CE4B;DatatyperKommunalTilleggsdelAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6UtkastAdresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3B99F3C_B7C7_4dc8_B9D6_450C9BC5CE4B;1.0 EAID_C1FE99B0_DA78_4f97_B0EE_FA69A9163758;KodelisterKommunalTilleggsdelAdresse;;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6UtkastAdresse-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1FE99B0_DA78_4f97_B0EE_FA69A9163758;1.0 EAPK_A012FA69_6C55_44c3_876A_CB3CED17F1FD;Annen naturinformasjon-4.0;spesifikasjonen beskriver naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, slik som markslag, geologi, reindrift og andre selvstendige naturinformasjonskapitler;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A012FA69_6C55_44c3_876A_CB3CED17F1FD;4.0 EAID_1BA2065D_CADD_43a8_B582_7E3C32890462;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BA2065D_CADD_43a8_B582_7E3C32890462;4.0 EAID_CE65B794_F747_4753_8DF0_18752BA7A7E3;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE65B794_F747_4753_8DF0_18752BA7A7E3;4.0 EAID_1C8CFF36_C857_4094_B98A_0D6D6838216E;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C8CFF36_C857_4094_B98A_0D6D6838216E;4.0 EAID_1249DD65_B705_42ea_A2B0_080D922865D7;Myr;åpent ikke skogvokst område med myrvegetasjon Merknad: Myra kan være bevokst, men da av få eller små trær. Grøftet myr som er blitt skogmark tas IKKE med -- Definition -- open, non-forested area with marsh vegetation ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1249DD65_B705_42ea_A2B0_080D922865D7;4.0 EAID_1526A386_C932_4509_B91B_1435893AAA9F;Hekk;plantede busker som utgjør en hekk -- Definition -- planted bushes forming a hedge ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1526A386_C932_4509_B91B_1435893AAA9F;4.0 EAID_18978409_8DEC_4754_B588_BEA2AD70CA49;Tregruppe;enkeltstående tre eller trær i små grupper Merknad: Avstanden mellom trærne/gruppene skal være så stor at det ikke kan defineres som et sammenhengende skogsområde -- Definition -- single tree or trees in small groups ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18978409_8DEC_4754_B588_BEA2AD70CA49;4.0 EAID_24A2AD54_2BAE_4421_9167_62E6BA67F884;SteinOmriss;avgrensning av markert stein -- Definition -- delimitation of marked rock ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24A2AD54_2BAE_4421_9167_62E6BA67F884;4.0 EAID_2DE62D2D_391D_46a8_8D77_C7507B64701F;SteinurGrense;avgrensning av steinur -- Definition -- delimitation of scree;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DE62D2D_391D_46a8_8D77_C7507B64701F;4.0 EAID_46A3F29D_483D_47b2_BC2A_D883FAC98CFC;Severdighet;severdigheter som har allmenn interesse og som ikke dekkes opp av fredningsobjekter som kulturminne eller naturminne -- Definition -- sights and attractions which are of general interest and which are not covered by preservation object types such as cultural heritage site or natural monument ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46A3F29D_483D_47b2_BC2A_D883FAC98CFC;4.0 EAID_4CCD58FE_0026_4776_8093_CC71D6EE09D7;InnmåltTre;markerte enkeltrær -- Definition -- individually marked trees ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CCD58FE_0026_4776_8093_CC71D6EE09D7;4.0 EAID_534074FB_213C_4da3_AEB0_BC46ACF67636;VernskogGrense;avgrenser en vernskog -- Definition -- delimits a ProtectiveForest;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_534074FB_213C_4da3_AEB0_BC46ACF67636;4.0 EAID_550F01E8_1AEE_43b4_93E2_68048285F8FA;VernskogType;ulike typer vernskog -- Definition - - various types of protective forest ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_550F01E8_1AEE_43b4_93E2_68048285F8FA;4.0 EAID_5BD7460B_5BB0_4543_B2E2_9E78022BC8D2;SandGrusGrense;avgrensning av sand/grus -- Definition -- delimitation of sand/gravel ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BD7460B_5BB0_4543_B2E2_9E78022BC8D2;4.0 EAID_7CE6241B_9F5C_4492_8D32_7679C68442EA;Vernskog;skog som danner vern mot annen skog eller naturskader, samt områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar, og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling -- Definition -- forest which forms protection against other forest or natural hazards, as well as areas up towards the mountains or out towards the sea where the forest is vulnerable, and could be damaged by maltreatment. ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CE6241B_9F5C_4492_8D32_7679C68442EA;4.0 EAID_889230C6_70B9_471d_AE1C_D922D4B35D4B;Skog;alle typer skogsmark som barskog, lauvskog og blandingsskog Merknad: Også hogstflater - selv om nyplanting ikke er synlig. Omfatter alle slags skogboniteter, også storvokste vierkrattbelter i Nord-Norge -- Definition -- all types of forest land, such as coniferous forest, deciduous forest and mixed forest;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_889230C6_70B9_471d_AE1C_D922D4B35D4B;4.0 EAID_93577A23_C296_4f2c_9F2D_66F1C9A56C23;MarkertSkogGrense;tydelig skoggrense mot annet areal -- Definition -- distinct boundary between forest and other area ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93577A23_C296_4f2c_9F2D_66F1C9A56C23;4.0 EAID_A1933E78_A44F_4284_A87B_4EDF682BD86B;Allé;plantede trær, allé langs alle typer veg -- Definition -- trees planted along all types of roads ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1933E78_A44F_4284_A87B_4EDF682BD86B;4.0 EAID_A5CAE382_6020_44b2_9D9C_98A2C910F31C;Steinur;steinurer, steinområder -- Definition -- screes, rocky areas ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5CAE382_6020_44b2_9D9C_98A2C910F31C;4.0 EAID_D6E53E0D_23DE_4a51_B500_FD4542E676A6;SkogGrense;avgrensning av skog -- Definition -- delimitation of forest;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6E53E0D_23DE_4a51_B500_FD4542E676A6;4.0 EAID_DD4905B8_4D28_4a64_AE10_2BA00907015E;TreType;hovedinndeling av trær -- Definition - - main categorization of trees;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD4905B8_4D28_4a64_AE10_2BA00907015E;4.0 EAID_DDC0ABC8_7B52_416a_8311_BED7F38836DA;Stein;markert stein -- Definition -- marked rock ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDC0ABC8_7B52_416a_8311_BED7F38836DA;4.0 EAID_E081EC66_2FCA_46c5_A9C8_49C354F7D527;MyrGrense;avgrensning av en myr -- Definition -- delimitation of a marsh ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E081EC66_2FCA_46c5_A9C8_49C354F7D527;4.0 EAID_EC1DF514_F69A_4b98_B5A3_77E5682FDA84;SandGrus;sand og grusområder uten skog -- Definition -- sand and gravel areas without forest ;SOSI Generell objektkatalog\Annen naturinformasjon\Annen naturinformasjon-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC1DF514_F69A_4b98_B5A3_77E5682FDA84;4.0 EAPK_0E7CDB00_7465_4608_9AD7_C9BC0161C972;Areal-4.0;spesifikasjonen beskriver, arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne. Arealbruk beskriver den fysiske bruk av et geografisk område. Eksempler på dette er parkering på et jorde som vil kodes som en parkeringsplass, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka. Arealbruken må holdes atskilt fra markslagsbeskrivelsene som beskriver jordas bærevne (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer);SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0E7CDB00_7465_4608_9AD7_C9BC0161C972;4.0 EAID_E6DD7A68_7108_485a_97A0_6FED5EDD6000;arealbruksgrense;;SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0Areal-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6DD7A68_7108_485a_97A0_6FED5EDD6000;4.0 EAID_B2D3AF69_15BA_469b_8E78_2ABF0014B3EA;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0Areal-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2D3AF69_15BA_469b_8E78_2ABF0014B3EA;4.0 EAID_578F7C30_A42E_4695_9DAD_590C778F7675;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0Areal-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_578F7C30_A42E_4695_9DAD_590C778F7675;4.0 EAID_3D8555C3_857A_4bd9_9A68_18409B4EB991;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Areal\Areal-4.0Areal-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D8555C3_857A_4bd9_9A68_18409B4EB991;4.0 EAPK_15357FF0_B770_46e4_AE68_6BFBA78D5D91;Arealressurs-4.0;"norsk institutt for skog og landskap produserer kart over arealressurser med ulik detaljeringsgrad. Her defineres de egenskapstypene og kodelistene som brukes i disse produktene; bl.a. AR5, AR50 og AR250";SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_15357FF0_B770_46e4_AE68_6BFBA78D5D91;4.0 EAID_FCEF0DAA_19B3_4568_A682_29F65E5BB4B1;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCEF0DAA_19B3_4568_A682_29F65E5BB4B1;4.0 EAID_E7F8C3D9_C685_4f94_95B9_A3BBAEAED29A;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7F8C3D9_C685_4f94_95B9_A3BBAEAED29A;4.0 EAID_9C412241_C9A8_4e20_80A7_D92083F722DA;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C412241_C9A8_4e20_80A7_D92083F722DA;4.0 EAID_08A280C6_001A_4ebd_9A13_A9261E7C92E6;ArealressursGrunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket -- Definition - - categorization according to thickness, type and distribution of the soil cover;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08A280C6_001A_4ebd_9A13_A9261E7C92E6;4.0 EAID_184C7568_ED64_40ea_8FDA_7EBE8362BC3B;ArealressursGruppertVanlig;forenkla inndeling til bruk i temakart (bl.a. Jordregister) -- Definition - - simplified categorization for use in thematic maps (soil register, etc.);SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_184C7568_ED64_40ea_8FDA_7EBE8362BC3B;4.0 EAID_28711250_700E_46b8_9870_7D04A6855A5C;ArealressursKartstandard;informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28711250_700E_46b8_9870_7D04A6855A5C;4.0 EAID_2DBA0F24_CA92_4d5a_AB58_6A70DDA54231;ArealressursArealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DBA0F24_CA92_4d5a_AB58_6A70DDA54231;4.0 EAID_344224BB_0848_447e_901D_DC5962A1B61C;ArealressursDyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition - - information concerning arable land on unforested land, and in marshes and forests;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_344224BB_0848_447e_901D_DC5962A1B61C;4.0 EAID_461946DB_D0EF_4bfd_95F2_52AC76EA3058;ArealressursNaturgrunnlagForJordbruk;informasjon om de naturlige forutsetningene for jordbruk -- Definition - - information concerning the natural conditions for agriculture;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_461946DB_D0EF_4bfd_95F2_52AC76EA3058;4.0 EAID_547007F2_DD73_4720_9E4C_0356C066DE33;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_547007F2_DD73_4720_9E4C_0356C066DE33;4.0 EAID_81B0492B_EC51_47bc_8FCE_05B8CA8D2A93;ArealressursSkogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81B0492B_EC51_47bc_8FCE_05B8CA8D2A93;4.0 EAID_81CF740B_7191_4931_AED0_319A960DA742;ArealressursAvgrensingType;informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81CF740B_7191_4931_AED0_319A960DA742;4.0 EAID_935A0117_E74A_4399_A73E_7065EC93AD2B;ArealressursTreslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_935A0117_E74A_4399_A73E_7065EC93AD2B;4.0 EAID_A27B465B_5503_423c_868C_08600A6C373A;ArealressursGrenseFiktiv;avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier -- Definition -- delimitation between two area resource surfaces with identical attribute values;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A27B465B_5503_423c_868C_08600A6C373A;4.0 EAID_C67735B4_8585_4d69_8616_2C56DE161EE3;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C67735B4_8585_4d69_8616_2C56DE161EE3;4.0 EAID_CBFFCE5A_6BDF_40b5_82D4_37A8185D3CDE;ArealressursVegetasjonsdekke;informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land;SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBFFCE5A_6BDF_40b5_82D4_37A8185D3CDE;4.0 EAID_E342B75C_2DB0_419d_A1D3_78496BA83266;ArealressursGruppertEnkel;sterkt forenkla inndeling til bruk i temakart (bl.a. Landbruksregisteret) -- Definition - - highly simplied categorization for use in thematic maps (The Agricultural Register, etc.);SOSI Generell objektkatalog\Arealressurs\Arealressurs-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E342B75C_2DB0_419d_A1D3_78496BA83266;4.0 EAPK_0FC0934D_D0C2_48a0_90EF_0D380C672199;Bane-4.0;databeskrivelsen omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg, tunnelbane mv. Elementer som naturlig inngår i jernbanens infrastruktur, men som kan beskrives med objekttyper i andre kapitler, er ikke tatt med i dette kapitlet. Slik infrastruktur er beskrevet i bl.a. kapitlene om Ledningsnett (anlegg for strømforsyning, signal-/sikring og telekommunikasjon), Bygninger (stasjonsbygning, takoverbygg og snøoverbygg), Bygningstekniske anlegg (bru, kulvert, tunnelportal, støttemur, stikkrenne, gjerde og støyskjerm) og Terrengform (skjæringer og fyllinger);SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0FC0934D_D0C2_48a0_90EF_0D380C672199;4.0 EAID_FE1FD74B_621C_4a7d_9DE0_7206C7C09414;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE1FD74B_621C_4a7d_9DE0_7206C7C09414;4.0 EAID_485C70BA_24F9_491f_BDB5_5CE68E115DB8;Overordnet node - lenkestruktur;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_485C70BA_24F9_491f_BDB5_5CE68E115DB8;4.0 EAID_FF58B72D_B87D_4b5a_BF38_B578A9FB7777;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF58B72D_B87D_4b5a_BF38_B578A9FB7777;4.0 EAID_F6F74778_2498_4e1d_BC21_1964A5E7DE6B;Jernbanelenke;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6F74778_2498_4e1d_BC21_1964A5E7DE6B;4.0 EAID_644D011F_3D87_4fa9_B352_E88513571A33;Frittstående objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_644D011F_3D87_4fa9_B352_E88513571A33;4.0 EAID_606EBE6C_2F7C_4dba_970C_565903C9B1D0;Jernbanenode;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_606EBE6C_2F7C_4dba_970C_565903C9B1D0;4.0 EAID_F700D6E0_AB73_4beb_A73B_506F8722187C;Jernbanelenke - konkrete objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F700D6E0_AB73_4beb_A73B_506F8722187C;4.0 EAID_F92CF457_C0C0_4290_BF2C_5E8400CCBFBA;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F92CF457_C0C0_4290_BF2C_5E8400CCBFBA;4.0 EAID_5EE62366_90D0_43ef_8578_EA3C6017A15C;Banenoder - konkrete objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EE62366_90D0_43ef_8578_EA3C6017A15C;4.0 EAID_F340DA76_FA2E_4fb6_A103_423927AC7AE4;Sporavgrening;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F340DA76_FA2E_4fb6_A103_423927AC7AE4;4.0 EAID_01B7F472_A1DC_4459_B60C_0C6799F6A35F;Banenode;knutepunkt mellom banelenker merknad: abstrakt nivå av Baneavgrening og Baneende -- Definition -- node (junction) between rail links. Note: abstract level of Rail branch and End of rail;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01B7F472_A1DC_4459_B60C_0C6799F6A35F;4.0 EAID_0579B962_0FBA_4c86_ACC0_7A3B8FC6B900;Stasjonsende;punkt i spormidt rett ut for signalet for innkjøring til stasjonen -- Definition -- point on middle of track straight out from the approach to station signal;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0579B962_0FBA_4c86_ACC0_7A3B8FC6B900;4.0 EAID_0DB13727_188D_4c1c_9B67_A3401F4683A9;Jernbaneeier;innehaver av (jernbane-)anlegget -- Definition - - owner of the (railway) facility;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DB13727_188D_4c1c_9B67_A3401F4683A9;4.0 EAID_15C16E81_B05A_4d09_AADF_FF5A3AF69F74;Kjedebrudd;diskontinuitet i kilometer -- Definition -- discontinuity in kilometres;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15C16E81_B05A_4d09_AADF_FF5A3AF69F74;4.0 EAID_1FB0C6A0_EB74_4187_BE11_5522B5E54915;Spormidt;teoretisk linje midt mellom skinnestrengene -- Definition -- theoretical line in between the rails;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FB0C6A0_EB74_4187_BE11_5522B5E54915;4.0 EAID_2643D047_9871_40e8_935C_12E1342F946C;Stasjonstype;skille mellom signaltekniske stasjoner og ikke-signaltekniske stasjoner -- Definition - - Type of data transmission from gauging station. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2643D047_9871_40e8_935C_12E1342F946C;4.0 EAID_29514B46_69D2_434c_995B_236F96DE717D;Jernbanelenke;forbindelse mellom jernbanenoder merknad: abstrakt nivå av Banelenke og Sporlenke -- Definition -- connection between railway nodes. Note: abstract level of Rail link and Track link;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29514B46_69D2_434c_995B_236F96DE717D;4.0 EAID_2D59A1F5_F4E8_45ef_81D6_E24911872A0A;HøydereferanseSpor;objektet i sporet som høydekoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the height coordinates refer;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D59A1F5_F4E8_45ef_81D6_E24911872A0A;4.0 EAID_4080A5AF_15F2_4713_8E95_128B73098785;Sporpunkttype;klassifisering av endringer i sporgeometri -- Definition - - classification of changes to the track geometry ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4080A5AF_15F2_4713_8E95_128B73098785;4.0 EAID_42C5921C_DF27_4272_A62A_34BBDC7D88B3;Sporlenke;forbindelse mellom spornoder merknad: abstrakt nivå av Spormidt -- Definition -- connection between rail nodes. Note: abstract level of MiddleOfTrack;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42C5921C_DF27_4272_A62A_34BBDC7D88B3;4.0 EAID_4396D7FF_34EA_46e4_84EB_6A56651580A4;Stasjon;representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal -- Definition -- representation point for station, stopping place or freight terminal;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4396D7FF_34EA_46e4_84EB_6A56651580A4;4.0 EAID_46125AD4_F7E9_4bbb_93DA_22FD2ABAD52A;Sporende;punkt der et spor opphører -- Definition -- point where a track ends;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46125AD4_F7E9_4bbb_93DA_22FD2ABAD52A;4.0 EAID_47AA4EA9_B0CF_4a6a_8286_DDEA5F4D08E1;Baneende;punkt der bane opphører -- Definition -- point where a rail line ends;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47AA4EA9_B0CF_4a6a_8286_DDEA5F4D08E1;4.0 EAID_4D0C621E_8E75_4805_B364_539B9507C96D;Sporantall;skille mellom ett eller flere spor -- Definition - - distinction between single and multiple tracks;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D0C621E_8E75_4805_B364_539B9507C96D;4.0 EAID_4F73C556_24E1_42c2_8AF0_85014494CA63;Bane;teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F73C556_24E1_42c2_8AF0_85014494CA63;4.0 EAID_55813F08_5135_444c_BA09_8A81E8CC0489;Jernbaneplattformkant;yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods -- Definition -- outer edge of construction used for passengers boarding/exiting or fo loading and unloading freight;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55813F08_5135_444c_BA09_8A81E8CC0489;4.0 EAID_8159B4BB_DC49_4994_985C_086861928EC9;GrunnrissreferanseSpor;objektet i sporet som grunnrisskoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the horizontal coordinates refer;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8159B4BB_DC49_4994_985C_086861928EC9;4.0 EAID_86214F4A_B342_4f58_A588_0567DD9EE729;Sporavgreningspunkttype;klassifisering av punkter i konstruksjoner for sporavgrening -- Definition - - classification of points in structures for track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86214F4A_B342_4f58_A588_0567DD9EE729;4.0 EAID_88A1ACCC_E94A_4de4_ABD3_661268AAF60F;Sporpunkt;punkt på skinnestreng eller midt mellom skinnestrengene -- Definition -- point on rails or in between rails ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88A1ACCC_E94A_4de4_ABD3_661268AAF60F;4.0 EAID_8D952D85_E7F9_4d1d_97AE_64C8F0601777;Spornode;knutepunkt mellom sporlenker merknad: abstrakt nivå av Sporavgrening, Sporende, Stasjonsende og Kjedebrudd -- Definition -- junction between track links. Note: abstract level of Track branch, End of track, Station end and Chaining discontinuity;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D952D85_E7F9_4d1d_97AE_64C8F0601777;4.0 EAID_91368D64_B3FA_4da5_9B83_62D31575CF55;Jernbanenode;knutepunkt for jernbanelenker merknad: abstrakt nivå av Banenode og Spornode -- Definition -- junction for railway links. Note: abstract level of Rail node and Track node;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91368D64_B3FA_4da5_9B83_62D31575CF55;4.0 EAID_A2B2D565_07B6_4b71_9D60_2A7385D45660;Baneavgrening;knutepunkt der baner møtes eller skilles -- Definition -- junction where rail lines meet or divide;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2B2D565_07B6_4b71_9D60_2A7385D45660;4.0 EAID_B9CD2E08_88D5_4243_AE81_38367F56B8EE;Jernbanetype;klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering -- Definition - - classification of railway facility in accordance with design/dimensioning;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9CD2E08_88D5_4243_AE81_38367F56B8EE;4.0 EAID_BA9A96F7_4B8D_4dbc_983D_D889B0B30D76;Sporavgreningstype;klassifisering av konstruksjoner for sporavgrening -- Definition - - classification of structures for track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA9A96F7_4B8D_4dbc_983D_D889B0B30D76;4.0 EAID_CE1CE270_F8EF_40ac_9527_48C245FB0720;Kilometerskilt;merke som angir kilometer, oppført på egne stolper langs sporet -- Definition -- sign stating kilometres, mounted on separate poles along the track ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE1CE270_F8EF_40ac_9527_48C245FB0720;4.0 EAID_D0275DE9_4C66_4adb_8C93_1B96C70B0B57;Sporavgreningspunkt;punkt på konstruksjonen sporavgrening merknad: Bakkant: kobling mellom spor og Sporavgrening Langsville: jernbanesville som ligger under to avgrenende spor i en Sporavgrening -- Definition -- point on the construction Track branch. Note: Trailing edge: connection between track and Track branch Long sleeper: railway sleeper located under two branched tracks in a Track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0275DE9_4C66_4adb_8C93_1B96C70B0B57;4.0 EAID_D4338388_28A1_41cb_927C_1AFC47875B6A;Stasjonsformål;skille mellom person- og godstrafikk -- Definition - - distinction between passenger and freight traffic;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4338388_28A1_41cb_927C_1AFC47875B6A;4.0 EAID_DC83D6CD_5AC9_4dbf_AEE5_DB1ED5DBFE71;Sportype;klassifisering av jernbanespor ut fra sporets funksjon -- Definition - - classification of railway tracks based on the function of the track ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC83D6CD_5AC9_4dbf_AEE5_DB1ED5DBFE71;4.0 EAID_F61244C3_8E3C_44b9_8B90_7CFAF07CACEE;Sporavgrening;knutepunkt der spor skilles/møtes merknad: a) sporveksel: konstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere spor b) sporkryss: konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre c) kryssveksel: kombinasjon av a og b -- Definition -- junction where tracks separate/meet. Note: a) points: construction making it possible to choose between two or more tracks b) crossing of tracks: construction used where two tracks are to cross each other c) slip: combination of a and b;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F61244C3_8E3C_44b9_8B90_7CFAF07CACEE;4.0 EAID_F7EE1E7D_64BD_40be_A470_A458008D5431;Banelenke;forbindelse mellom banenoder merknad: abstrakt nivå av Bane -- Definition -- connection between rail nodes. Note: abstract level of Rail line;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7EE1E7D_64BD_40be_A470_A458008D5431;4.0 EAPK_B4C2154F_0E0A_4292_8774_13ED90DC6F0D;Bane-4.5UtkastTest2;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B4C2154F_0E0A_4292_8774_13ED90DC6F0D;4.5 EAID_4E148D91_E4C3_456f_8D50_B3C7FB516B1E;Jernbanenode;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E148D91_E4C3_456f_8D50_B3C7FB516B1E;4.5 EAID_69E68370_7852_436c_BD06_2887B6F7A9C1;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69E68370_7852_436c_BD06_2887B6F7A9C1;4.5 EAID_8CCDEA83_DF04_4303_B71A_358728E72E6B;Frittstående objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CCDEA83_DF04_4303_B71A_358728E72E6B;4.5 EAID_FE349DA8_8F1F_4e97_B3DA_70FEF38B5B5B;Jernbanelenke;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE349DA8_8F1F_4e97_B3DA_70FEF38B5B5B;4.5 EAID_E0D7B85E_E542_4c7e_998C_7CA4D65D9D0D;Jernbanepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0D7B85E_E542_4c7e_998C_7CA4D65D9D0D;4.5 EAID_8CB10092_F312_4e46_9655_2081BD6F2455;Assosiasjoner;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CB10092_F312_4e46_9655_2081BD6F2455;4.5 EAID_80885E59_F1C4_4e49_9155_E6F5EE6695A6;Jernbanelenke og jernbanenoder;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80885E59_F1C4_4e49_9155_E6F5EE6695A6;4.5 EAID_EDE25A5D_2E14_4d75_8390_9031E2DBC276;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDE25A5D_2E14_4d75_8390_9031E2DBC276;4.5 EAID_555A8F62_1CB7_4b3a_9AB6_2A4071B54E8D;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_555A8F62_1CB7_4b3a_9AB6_2A4071B54E8D;4.5 EAID_095E3EC9_12E4_4674_95E5_0472BF55784F;Jernbaneplattformkant;yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/pålasting av gods -- Definition -- outer edge of construction used for passengers boarding/exiting or for loading and unloading freight;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_095E3EC9_12E4_4674_95E5_0472BF55784F;4.5 EAID_0B563FBA_E919_495a_A52E_5351714CC573;Baneavgrening;"knutepunkt der baner møtes eller skilles -- Definition -- junction where rail lines meet or divide -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = Junction";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B563FBA_E919_495a_A52E_5351714CC573;4.5 EAID_0DC6AA67_7A6B_44f9_B01F_ED2C0E254501;Jernbaneformål;"klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk. -- Definition - - classification of railway facility in accordance with use -- INSPIRE -- Maps to RailwayUseValue";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DC6AA67_7A6B_44f9_B01F_ED2C0E254501;4.5 EAID_15B1E285_0AB3_4f71_A24B_DE43B8AB9CC1;Sporende;punkt der et spor opphører -- Definition -- point where a track ends;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15B1E285_0AB3_4f71_A24B_DE43B8AB9CC1;4.5 EAID_186D5B47_902E_4750_8023_B073EB273F7F;Sporpunkttype;klassifisering av punkttype i ulike endringerer i sporgeometri eller i generelle sporpunkt. -- Definition -- classification of points between changes to the track geometry or general track points.;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_186D5B47_902E_4750_8023_B073EB273F7F;4.5 EAID_1D476FFB_414C_4407_8705_D34F8332CB03;Sporlenke;forbindelse mellom spornoder -- Definition -- connection between railway track nodes. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D476FFB_414C_4407_8705_D34F8332CB03;4.5 EAID_3903CC97_789C_4e98_AA5D_2026C660296E;Sportype;klassifisering av jernbanespor ut fra sporets funksjon -- Definition -- classification of railway tracks based on the function of the track ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3903CC97_789C_4e98_AA5D_2026C660296E;4.5 EAID_3F07380A_8E48_435f_BCD2_C4382DD347EB;Spornode;knutepunkt mellom sporlenker -- Definition -- node between railway track links. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F07380A_8E48_435f_BCD2_C4382DD347EB;4.5 EAID_4791E1C7_22CF_4cf3_B239_7FDE961EA42B;Banenode;knutepukt mellom banelenker. -- Definition -- node between railway links. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4791E1C7_22CF_4cf3_B239_7FDE961EA42B;4.5 EAID_5F8034F0_0F88_4915_9F8E_B11E5B8E3AD4;Kilometerpunkt;punkt som angir kilometrerte vedier langs jernbanestrekning -- Definition -- point that gives the linear reference value along a railway.;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F8034F0_0F88_4915_9F8E_B11E5B8E3AD4;4.5 EAID_70AE124A_73A6_45d8_9AA3_C510D1FCE170;Stasjon;representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal Merknad: Representerer den fysiske stasjonen, og kan være knytta til flere baner (Stasjonsnoder) -- Definition -- representation point for station, stopping place or freight terminal;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70AE124A_73A6_45d8_9AA3_C510D1FCE170;4.5 EAID_70B3E38F_4309_430d_B9A0_6C5EF3185BC5;Sporavgreningstype;klassifisering av konstruksjoner for sporavgrening -- Definition -- classification of structures for track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70B3E38F_4309_430d_B9A0_6C5EF3185BC5;4.5 EAID_82A494B8_F774_45fb_BCE2_FCA97ACE5D23;Stasjonsnode;"stasjonspunkt i jernbanenettverk (bane) -- Definition -- node defining a station in the railway network -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = RailwayStop";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82A494B8_F774_45fb_BCE2_FCA97ACE5D23;4.5 EAID_840D487D_19A8_4f9a_A02D_5431801C8677;Sporavgreningspunkttype;klassifisering av punkter i konstruksjoner for sporavgrening -- Definition -- classification of points in structures for track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_840D487D_19A8_4f9a_A02D_5431801C8677;4.5 EAID_87531C06_D36C_4deb_8DAB_C479BA1EC78E;Kilometerskilt;"merke som angir kilometer langs jernbanestrekning, oppført på egne stolper langs sporet -- Definition -- sign stating kilometers along a railway, mounted on separate poles along the track -- INSPIRE -- Maps to MarkerPost (Common Transport Elements)";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87531C06_D36C_4deb_8DAB_C479BA1EC78E;4.5 EAID_89557A26_8A0C_4cc4_8F16_59336E7BC28B;Jernbanelenke;abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i jernbanenettet. -- Definition -- abstract supertype for links in the railway network. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89557A26_8A0C_4cc4_8F16_59336E7BC28B;4.5 EAID_8AD54E31_72FA_4fcc_BFD1_C291EDCE302B;Sporavgreningspunkt;punkt på konstruksjonen Sporavgrening merknad: Bakkant: kobling mellom spor og Sporavgrening (ved slutt avgrening) Langsville: jernbanesville som ligger under to avgrenende spor i en Sporavgrening. Den siste av disse fra en sporavgrening er siste lansville. Stokkskinneskjøt: kobling mellom spor og Sporavgrening (ved start avgrening) Teoretisk kryss: Punktet der linjen for spormidt krysser i et sporkryss eller en kryssveksel. -- Definition -- point on the construction Track branch. Note: Trailing edge: connection between track and Track branch at the back of the Track branch Long sleeper: railway sleeper located under two branched tracks in a Track branch;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AD54E31_72FA_4fcc_BFD1_C291EDCE302B;4.5 EAID_99FEC141_2E1B_4fe2_B029_4494A45DB4D2;Stasjonsende;punkt i spormidt rett ut for signalet for innkjøring til stasjonen. -- Definition -- point on middle of track straight out from the approach to station signal.;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99FEC141_2E1B_4fe2_B029_4494A45DB4D2;4.5 EAID_9E7D1E29_FD08_4e9d_9643_B95080359D54;Jernbaneeier;innehaver av (jernbane-)anlegget -- Definition - - owner of the (railway) facility;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E7D1E29_FD08_4e9d_9643_B95080359D54;4.5 EAID_9F6EAA42_F829_47a3_A25D_FC4FAF616682;Jernbanetype;"klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekker også metro- og forstadsbaner. -- Definition -- classification of railway facility in accordance with design/dimensioning -- INSPIRE -- Maps to RailwayTypeValue";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F6EAA42_F829_47a3_A25D_FC4FAF616682;4.5 EAID_A9A64BF0_3BB5_426d_B0AB_019C25C71B4C;Nettverksnode;Node i et definert nettverk. Burde ha vært plassert i pakken SOSI DEl 1 Lineære Referanser. Burde hatt assosiajon fraNode/tilNode til LineærtObjekt;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9A64BF0_3BB5_426d_B0AB_019C25C71B4C;4.5 EAID_AA7D7E4D_EC36_4659_8233_C83D1FC39422;Sporpunkt;punkt på skinnestreng eller midt mellom skinnestrengene -- Definition -- point on rails or in between rails ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA7D7E4D_EC36_4659_8233_C83D1FC39422;4.5 EAID_B546AF84_9302_4468_B988_0911BAE4B9FB;Jernbanenode;abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i jernbanenettet -- Definition -- abstract supertype for nodes in the railway network. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B546AF84_9302_4468_B988_0911BAE4B9FB;4.5 EAID_BA393529_8D40_4c31_BC60_90066A232CC6;Jernbanestatus;definerer status for drift på en banestrekning. I denne sammenhengen betyr Midlertidig ute av drift at anlegget finnes, men at det ikke er trafikk. Det kan kreves vedlikeholdsarbeid for å sett i drift. Nedlagt betyr at strekningen er nedlagt ved Stortingsvedtak, men at strekningen fortsatt finnes fysisk i terrenget. Nedlagte strekninger kan kreve nytt vedtak for å sette i drift. - Definition -- Defines the status of a railway line, track or operational point.;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA393529_8D40_4c31_BC60_90066A232CC6;4.5 EAID_BFE28270_A6DD_42d8_A5A1_3CEEF04B6833;Jernbanenettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFE28270_A6DD_42d8_A5A1_3CEEF04B6833;4.5 EAID_C07CD7BB_BC40_42cb_8FB8_5A0811458AB9;Jernbaneinformasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C07CD7BB_BC40_42cb_8FB8_5A0811458AB9;4.5 EAID_C14681DC_1567_4004_A215_8D67A2C68CE3;Banelenke;forbindelse mellom banenoder. -- Definition -- connection between rail nodes. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C14681DC_1567_4004_A215_8D67A2C68CE3;4.5 EAID_C20F8B74_AC6F_458b_B486_03A00D0AD5DE;GrunnrissreferanseSpor;objektet i sporet som grunnrisskoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the horizontal coordinates refer;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C20F8B74_AC6F_458b_B486_03A00D0AD5DE;4.5 EAID_C33BBAE7_92FD_42d9_8954_14B84B33C32C;Baneende;"punkt der bane opphører -- Definition -- point where a rail line ends -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with formOfRailwayNode = RailwayEnd";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33BBAE7_92FD_42d9_8954_14B84B33C32C;4.5 EAID_C47FF143_0CE6_423d_9B8E_16DA0A67FF53;Stasjonstype;skille mellom signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje). -- Definition -- Type of signal data transmission from railway station. ;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C47FF143_0CE6_423d_9B8E_16DA0A67FF53;4.5 EAID_D021056C_1666_47c7_84C1_711A44CC7F12;Bane;"teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning -- Definition -- theoretical line which represents a single or several parallel tracks as part of a railway line -- INSPIRE -- Maps to RailwayLink";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D021056C_1666_47c7_84C1_711A44CC7F12;4.5 EAID_D1CB67B3_B579_4bc2_A5F6_E6C66B98BBFC;Jernbanepunkt;abstrakt supertype for objekttyper som representerer punktobjekter i eller ved jernbanenettet. -- Definition -- abstract supertype for points in, or connected to, the railway network.;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1CB67B3_B579_4bc2_A5F6_E6C66B98BBFC;4.5 EAID_D802509A_89A7_4d52_B415_977AB6507B5E;Kjedebrudd;diskontinuitet i kilometrerte verdier -- Definition -- discontinuity in linear reference (km);SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D802509A_89A7_4d52_B415_977AB6507B5E;4.5 EAID_D9D3ABCC_3A3D_4845_A6E1_C0EF81768049;Spormidt;teoretisk linje midt mellom skinnestrengene -- Definition -- theoretical line in between the rails of a track;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9D3ABCC_3A3D_4845_A6E1_C0EF81768049;4.5 EAID_DE410947_0EB7_4fbb_A90C_941076A6A023;Sporavgrening;knutepunkt der spor skilles/møtes merknad: a) sporveksel: konstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere spor b) sporkryss: konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre c) kryssveksel: kombinasjon av a og b -- Definition -- junction where tracks separate/meet. Note: a) points: construction making it possible to choose between two or more tracks b) crossing of tracks: construction used where two tracks are to cross each other c) slip: combination of a and b;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE410947_0EB7_4fbb_A90C_941076A6A023;4.5 EAID_DF0A34CD_B9DC_41d5_9EA4_78C1767A4A8C;Port1;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF0A34CD_B9DC_41d5_9EA4_78C1767A4A8C;4.5 EAID_EEEEB1F9_E35F_4558_A271_2039BEBFB6FD;Banekjedebrudd;"punkt med brudd i kilometrering for banestrekning.Vil sammenfalle med Kjedebrudd i spornettet der dette ligger på hovedsporet. -- Definition -- point with discontinuity in linear reference. -- INSPIRE -- Maps to RailwayNode with FormOfNode = PseudoNode";SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEEEB1F9_E35F_4558_A271_2039BEBFB6FD;4.5 EAID_F9916A6D_6CAB_4cb6_B8A7_9240F02B300C;HøydereferanseSpor;objektet i sporet som høydekoordinatene refereres til -- Definition - - the object on the track to which the height coordinates refer;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9916A6D_6CAB_4cb6_B8A7_9240F02B300C;4.5 EAID_4397BDE0_9F28_4e67_AB12_AA040C042FA8;Jernbaneegenskaper;;SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5UtkastTest2Bane-4.5UtkastTest2;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4397BDE0_9F28_4e67_AB12_AA040C042FA8;1.0 EAPK_3DE3D999_A8BC_45c1_BA3B_0BAA62D7AAC2;Beite-4.0;spesifikasjonen omfatter grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest. Spesifikasjonen omfatter områder beitelaget til vanlig benytter som beiteareal., ikke de formelle (slik som beiterettighetsgrenser mv.);SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3DE3D999_A8BC_45c1_BA3B_0BAA62D7AAC2;4.0 EAID_492A1F68_F3A7_4e50_8B80_024AAF83EFCC;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_492A1F68_F3A7_4e50_8B80_024AAF83EFCC;4.0 EAID_48E4D38C_180C_4d1f_A3F8_FD2C4157C0B0;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E4D38C_180C_4d1f_A3F8_FD2C4157C0B0;4.0 EAID_01573147_F9E8_474c_8305_412AA73EB561;BeitelagFellesGr;avgrensning av et beitelag felles område -- Definition -- delimitation of grazing cooperative common area ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01573147_F9E8_474c_8305_412AA73EB561;4.0 EAID_1D0127FC_B823_4453_A80D_BF382816A0B9;BeitelagFiktGr;fiktiv avgrensning av to beitelag som overlapper hverandre Merknad: Områdene blir digitalisert som to figurer som ligger inntil hverandre (med andre ord ikke overlappende figurer). Grensa som er felles for disse to områdene betegnes ?fiktiv grense beitelag?. -- Definition -- fictitious delimitation of two grazing cooperative areas which overlap ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D0127FC_B823_4453_A80D_BF382816A0B9;4.0 EAID_44B5D331_637F_46e7_B0CF_8B473C15CFBB;BeitebesetningGr;avgrensning av et beitebesetningsområde -- Definition -- delimitation of a grazing stock area ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44B5D331_637F_46e7_B0CF_8B473C15CFBB;4.0 EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;BeiteTekniskInnretning;byggverk, veier og anlegg som brukes og vedlikeholdes av beitelagene for deres bruk av beiteområdene -- Definition -- buildings, roads and facilities which are used and maintained by the grazing cooperatives for their use of the grazing areas ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;4.0 EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;Beitelag;areal som benyttes av et beitelag Merknad: Beitelaget kan være delt i flere mindre områder. -- Definition -- area which is used by a grazing cooperative ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;4.0 EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;BeitelagFellesOmr;areal som benyttes av to eller flere beitelag, det vil si der beitelag overlapper hverandre -- Definition -- area which is used by two or more grazing cooperatives, that is, where grazing cooperative areas overlap ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;4.0 EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;Beitebesetning;areal der beitedyr tilhører en eier Merknad: Jfr. landbrukseiendom i Landbruksregisteret, beiter. -- Definition -- area where the grazing livestock belong to one owner;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;4.0 EAID_BDE3907C_C6B4_434c_9534_7A434DAFDAAF;BeitelagGr;avgrensning av et beitelagsområde -- Definition -- delimitation of a grazing cooperative area ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDE3907C_C6B4_434c_9534_7A434DAFDAAF;4.0 EAID_DA8A55D4_0383_44ff_B15E_7B3B359ECD6F;BeiteTekniskInnretningGr;avgrensning av et beiteteknisk innretningsområde -- Definition -- delimitation of the area of a technical installation for grazing;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA8A55D4_0383_44ff_B15E_7B3B359ECD6F;4.0 EAID_E1F2CB05_AC4F_4e8d_914B_EE8A4879BC22;UtmarkbeiteAnleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite ;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1F2CB05_AC4F_4e8d_914B_EE8A4879BC22;4.0 EAPK_4E61AAD3_6CC5_4fd0_B6E7_5D728227A3B5;Berg-4.0;spesifikasjonen beskriver areal, grenser og punktobservasjoner knyttet til berggrunnsgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av en prosjektgruppe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker, og det er satt av rom for utvidelser spesielt med tanke på fremtidig kartleggingsaktivitet i store målestokker;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4E61AAD3_6CC5_4fd0_B6E7_5D728227A3B5;4.0 EAID_9ECBED08_9613_47c7_BA59_B2B52DA46987;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ECBED08_9613_47c7_BA59_B2B52DA46987;4.0 EAID_CC8039B3_2E76_4669_B61E_27076C19ED39;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC8039B3_2E76_4669_B61E_27076C19ED39;4.0 EAID_00F78A01_52F6_465b_BB29_789389DBA2CE;MetamorfGrad;bergartens omvandlingsgrad (metamorfosegrad) Merknad: En liste med mineralselskap som er karakteristisk for omvandlingen er spesifisert i forklaringer. -- Definition - - the rock's conversion degree (metamorphic grade) Note: A list of mineral assemblages which is characteristic for the conversion has been specified under explanations. ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F78A01_52F6_465b_BB29_789389DBA2CE;4.0 EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;BergartGrense;delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper -- Definition -- the boundary between two different types of rock or rock assemblages;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0808AE9C_F5A4_4267_94AB_C5C21E20B297;4.0 EAID_09134007_F5A7_468a_8EE0_4B18BC1DC131;BergartSymbol;tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart -- Definition - - symbols used on geological bedrock maps;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09134007_F5A7_468a_8EE0_4B18BC1DC131;4.0 EAID_0DEA3260_8C3C_483b_B0A5_488B87BB4055;LineamentType;samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986). -- Definition - - collective name for lineation in the bedrock (displacement limits??, faults and fracture zones) Note: Definitions given in NGT (Nystuen 1986).;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DEA3260_8C3C_483b_B0A5_488B87BB4055;4.0 EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;Foliament;planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15E3CD91_A8F2_4cb6_9BFE_40DB7FD135B8;4.0 EAID_1A57C069_3FAB_4be8_A9DE_E9FFA423049F;FjellBlotning;synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen -- Definition -- visible rock surface (unspecified) in an otherwise soil-covered area or on the seafloor;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A57C069_3FAB_4be8_A9DE_E9FFA423049F;4.0 EAID_1BDBEDED_407E_4e61_B06B_796516AE4B94;MetamorfLinjetype;isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad -- Definition - - isolines drawn through observations where the rock has the same degree of conversion ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BDBEDED_407E_4e61_B06B_796516AE4B94;4.0 EAID_25DA5F08_CF05_460a_9138_59DD165E339B;RadioaktivitetNiva;naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen Merknad: Vanligvis påvist ved måling av gammastråling fra bergarten (målt i imp./sek). -- Definition - - natural radioactive radiation from the rock type/bedrock Note: Usually established by measuring gamma radiation from the rock(measured in imp/sec).;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25DA5F08_CF05_460a_9138_59DD165E339B;4.0 EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;BergartFlate;polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker) -- Definition -- polygon representing a delimitation of one (or more) rocktypes or a tectonic unit (nappes);SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34F26EE6_0C92_44a9_819D_95DDD8AF8099;4.0 EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;Forkastning;bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side -- Definition -- fracture surface or fracture zone in the bedrock where a relative movement has occured between the blocks on either side;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A116598_5386_4cca_BF3F_A035BD93187C;4.0 EAID_3FB5E217_CA31_4a54_9F43_83FB114AC709;BergartKornstorrelse;inndeling av bergarter etter kornstørrelse Merknad: (etter Visser, W.A. (red.) 1980) -- Definition - - classification of rock types according to grain size Note: (according to Visser, W.A. (ed.) 1980);SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FB5E217_CA31_4a54_9F43_83FB114AC709;4.0 EAID_4CE10833_920F_49d5_B8EE_B4C185DB6BB4;StrukturPunkttype;måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986). -- Definition - - measurement of the linear and planar structures at an observation location Note: Further information and definitions of the structures are available in NGU Publication No. 113, p. 52 and NGT vol. 66 (Nystuen 1986).;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CE10833_920F_49d5_B8EE_B4C185DB6BB4;4.0 EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;BerggrunnProvePkt;observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen -- Definition -- observation point in the terrain where one or more samples have been taken of the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FF316B7_40EA_4309_8F2E_90EB7A406ABE;4.0 EAID_51081CE3_6E1E_47f2_AAFB_4F5DC8F78448;BergartStruktur;primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet -- Definition - - primary characteristics of the rock's appearance, which help to describe how it has been formed;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51081CE3_6E1E_47f2_AAFB_4F5DC8F78448;4.0 EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;Gang;betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen -- Definition -- description of a type of rock, ore or mineral mass filling a fissure or cleft in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_622CD86C_AAA1_499f_B58E_5908284B9BD2;4.0 EAID_804224D4_9EE9_42d1_843F_39758B5A11BB;BergartTekstur;uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop -- Definition - - phrase used about the structure of a rock type (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804224D4_9EE9_42d1_843F_39758B5A11BB;4.0 EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;LineamentLokalitet;obsevasjonspunkt på en lineær struktur hvor detaljert beskrivelse/måling er utført -- Definition -- observation point on a linear structure where a detailed description/measurement has been carried out;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_852DDB50_A28D_4571_950E_C2BBC19D582F;4.0 EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;PlanStrukturPkt;observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling -- Definition -- observation/measurement of a planar structure in the bedrock ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_867B8E79_F85B_4be6_B607_A689D398C676;4.0 EAID_91038467_6A87_4c13_9893_D787A4EAD54D;BergartKjemiskSammensetning;grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten -- Definition - - rough classification of rock types based on their chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91038467_6A87_4c13_9893_D787A4EAD54D;4.0 EAID_A4D24968_D590_426a_88B6_D660A673E725;HovedBergKode;grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250. -- Definition - - rough classification of the bedrock in Norway;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4D24968_D590_426a_88B6_D660A673E725;4.0 EAID_A7DA9E95_D77D_4fd7_A87A_9AAA260F8443;LoslighetGrad;bergartens evne til å la seg løse kjemisk Merknad: Gir også uttrykk for berggrunnens bufferkapasitet. -- Definition - - the ability of the rock to dissolve chemically Note: Also expresses buffer capacity of the the bedrock ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7DA9E95_D77D_4fd7_A87A_9AAA260F8443;4.0 EAID_B0CEE080_8811_4325_B297_6815127A8D3A;BerggrunnBeskrivelse;observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien -- Definition -- observation point in the field where a free text description of the bedrock geology has been given;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0CEE080_8811_4325_B297_6815127A8D3A;4.0 EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;AkseplanTrase;konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som deler folden mest mulig symmetrisk -- Definition -- constructed line along a fold in the bedrock. The intersection line between the surface and a plane which divides the fold the most symmetrical way;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3424575_ADB9_40ba_ACA1_21CDD8219FE2;4.0 EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;AnnenBerggrunnAvgr;skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe -- Definition -- subdivision between larger geological units/provinces;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9E99632_655C_47c8_8DB7_DF6AAB2F5A3E;4.0 EAID_C6FEA0AB_102A_44ca_ACD3_555DA6A4A801;BerggrunnGrensetype;spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser -- Definition - - special delimitation in the bedrock, not comprising typical bedrock boundaries;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6FEA0AB_102A_44ca_ACD3_555DA6A4A801;4.0 EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;LinjeStrukturPkt;observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse -- Definition -- observation/measurement of a linear structure in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE25BFCD_C635_4519_8077_C89A1308DB24;4.0 EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;AndreLineament;små og store strukturer som ikke er nærmere spesifisert eller eventuelt ikke er geologisk betinget -- Definition -- major and minor structures that have not been specified in detail or which not necessarily depend upon geology;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE99C040_35D1_4562_9A6B_41AE9214ADCC;4.0 EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;BerggrunnSymbol;punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd -- Definition -- point on a map which shows the location of various types of registrations in the bedrock through the use of symbols;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5FF8C90_8E51_4c77_A6AC_0C0114FDC185;4.0 EAID_E8DC4952_A005_4a23_A7D6_F1412B7C6CDF;AnnenBergartLinjetype;streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv -- Definition - - ??marking lines which appear on geological bedrock maps and which have not been individually defined ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DC4952_A005_4a23_A7D6_F1412B7C6CDF;4.0 EAID_E955A463_002B_4206_B10D_7BD59BD36B16;BerggrunnProfil;linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen -- Definition -- line on bedrock map where a cross-sectionof the bedrock is shown;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E955A463_002B_4206_B10D_7BD59BD36B16;4.0 EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;Sprekk;bruddflate, knusningssone eller annen mekanisk diskontinuitet i berggrunnen -- Definition -- fracture surface, fracture zone or other mechanical discontinuity in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA8D380B_C901_448b_A91D_47F251C02377;4.0 EAID_F8747E02_8786_4aa6_9367_C4119D1BFE66;BerggrunnKlassifikasjon;grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet) -- Definition - - rough classification based on the relative age and movement of the bedrock Note: Whether they have been formed on location or have been moved (overthrust);SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8747E02_8786_4aa6_9367_C4119D1BFE66;4.0 EAID_F9D36F56_602F_4392_B43F_734E858C40EC;MetamorfoseGrense;avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer -- Definition -- delimitation of different metamorphic grades (facies) which is not defined by rock boundariesy;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9D36F56_602F_4392_B43F_734E858C40EC;4.0 EAID_FDF3CC86_70DC_43db_AE53_165488A739AF;IndeksMineral;"mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) Merknad: Gjengis med initialer til mineral(er), Flere initialer sammen, skilt med komma, som for eksempel Ky,Sil. -- Definition - - mineral used to characterise zones with a different degree of rock conversion (metamorphism) Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil. Note: Rendered as the initials of the mineral(s); several initials together, comma-separated, for example Ky,Sil.";SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDF3CC86_70DC_43db_AE53_165488A739AF;4.0 EAPK_E3DF09BA_64FE_4813_85AD_26D7AE07A5C1;Berg-5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E3DF09BA_64FE_4813_85AD_26D7AE07A5C1;5.0 EAID_C7595512_989C_4d60_B664_E621C0D84AA9;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7595512_989C_4d60_B664_E621C0D84AA9;5.0 EAID_8BC5C274_ED49_4654_BDFE_23372A13B919;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BC5C274_ED49_4654_BDFE_23372A13B919;5.0 EAID_06931DE9_ED0A_4305_862D_170DFD893535;AndreLineament;små og store strukturer som ikke er nærmere spesifisert eller eventuelt ikke er geologisk betinget ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06931DE9_ED0A_4305_862D_170DFD893535;5.0 EAID_0ACE3522_C334_4dff_A7AD_E92DE1300461;Foliasjon;planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0ACE3522_C334_4dff_A7AD_E92DE1300461;5.0 EAID_0B6EF3BA_7FEB_461a_98F7_267D4DEDD0A2;RadioaktivitetNiva;naturlig radioaktiv stråling fra bergarten/berggrunnen Merknad: Vanligvis påvist ved måling av gammastråling fra bergarten (målt i imp./sek). ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B6EF3BA_7FEB_461a_98F7_267D4DEDD0A2;5.0 EAID_2D83B85C_DB1C_485e_8CBE_EC1E6951997E;BergartFlate;polygon som representerer en avgrensing av en(eller flere) bergartstyper(er) eller tektonisk enhet (dekker) ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D83B85C_DB1C_485e_8CBE_EC1E6951997E;5.0 EAID_3F0827A8_FA6D_4c3f_970F_3C04D1FA0328;AkseplanTrase;konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som deler folden mest mulig symmetrisk ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F0827A8_FA6D_4c3f_970F_3C04D1FA0328;5.0 EAID_40948A22_5AAF_424c_B9A4_895F375FD1CF;IndeksMineral;mineral som benyttes til å kjennetegne soner med ulik grad av bergartsomdannelse (metamorfose) Merknad: Gjengis med initialer til mineral(er), Flere initialer sammen, skilt med komma, som for eksempel Ky,Sil. ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40948A22_5AAF_424c_B9A4_895F375FD1CF;5.0 EAID_45D52CAD_D5A8_4102_B508_972A7D96250C;Sprekk;bruddflate, knusningssone eller annen mekanisk diskontinuitet i berggrunnen ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D52CAD_D5A8_4102_B508_972A7D96250C;5.0 EAID_51CC6DD0_2E83_443e_A376_D15EF24AA0C8;AnnenBergartLinjetype;streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51CC6DD0_2E83_443e_A376_D15EF24AA0C8;5.0 EAID_59D36F27_8849_40c5_AAB2_060C04E49A95;BerggrunnProvePkt;observasjonspunkt i terrenget hvor det er tatt en eller flere prøver av berggrunnen ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59D36F27_8849_40c5_AAB2_060C04E49A95;5.0 EAID_62002E8C_977B_46e2_9528_4734F91977E6;BergartGrense;delelinjen mellom to ulike bergarter eller bergartsselskaper ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62002E8C_977B_46e2_9528_4734F91977E6;5.0 EAID_62A11450_1C8D_4948_954B_13E51A99EB52;StrukturPunkttype;måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986). ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62A11450_1C8D_4948_954B_13E51A99EB52;5.0 EAID_6E46E7CF_E12D_47ee_8323_3AD85AA2320E;FjellBlotning;synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E46E7CF_E12D_47ee_8323_3AD85AA2320E;5.0 EAID_719C4D38_2DC8_4a53_B53E_8D1E3FF31973;BerggrunnProfil;linje på berggrunnskart som viser hvor det er utarbeidet et tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_719C4D38_2DC8_4a53_B53E_8D1E3FF31973;5.0 EAID_7ED44265_15BC_4982_AA34_5910DD7E21DF;BerggrunnKlassifikasjon;grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet) ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED44265_15BC_4982_AA34_5910DD7E21DF;5.0 EAID_7F331171_905D_4bbe_93FD_BDA346B86E88;PlanStrukturPkt;observasjon/måling av en plan struktur i berggrunnen Eksempel: Strøk/fall-måling ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F331171_905D_4bbe_93FD_BDA346B86E88;5.0 EAID_81607207_2A4F_4ec8_AAF8_23B66B38C9CD;AnnenBerggrunnAvgr;skille mellom større geologiske enheter/prosesser Merknad: f.eks grense mellom oseanskorpe og kontinentskorpe ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81607207_2A4F_4ec8_AAF8_23B66B38C9CD;5.0 EAID_8A63B5E4_5421_45fe_8B17_C83D58B9FE7E;LineamentLokalitet;obsevasjonspunkt på en lineær struktur hvor detaljert beskrivelse/måling er utført ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A63B5E4_5421_45fe_8B17_C83D58B9FE7E;5.0 EAID_8B5316A8_C5C4_4d85_B020_7E4C7674BCCA;BergartKjemiskSammensetning;grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B5316A8_C5C4_4d85_B020_7E4C7674BCCA;5.0 EAID_8E4ACAE5_6E19_4b56_94F4_7FF7D14AF253;MetamorfoseGrense;avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E4ACAE5_6E19_4b56_94F4_7FF7D14AF253;5.0 EAID_8FC4CA8D_373F_4f4e_B922_16CA5B7D1C28;MetamorfGrad;bergartens omvandlingsgrad (metamorfosegrad) Merknad: En liste med mineralselskap som er karakteristisk for omvandlingen er spesifisert i forklaringer. ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC4CA8D_373F_4f4e_B922_16CA5B7D1C28;5.0 EAID_A46A2D20_45D9_407b_A271_8A5C8AC76091;BerggrunnGrensetype;spesiell avgrensning i berggrunnen, og som ikke er typiske bergartsgrenser ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46A2D20_45D9_407b_A271_8A5C8AC76091;5.0 EAID_A9B9124E_E0DD_4d8a_B8B5_BB70785B84F0;LoslighetGrad;bergartens evne til å la seg løse kjemisk Merknad: Gir også uttrykk for berggrunnens bufferkapasitet. ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9B9124E_E0DD_4d8a_B8B5_BB70785B84F0;5.0 EAID_A9CF9AF5_0E6B_41d6_A440_C43310C4B145;HovedBergKode;grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250. ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9CF9AF5_0E6B_41d6_A440_C43310C4B145;5.0 EAID_AF438FF7_861E_4847_916C_97B4607DE750;BergartKornstorrelse;inndeling av bergarter etter kornstørrelse Merknad: (etter Visser, W.A. (red.) 1980) ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF438FF7_861E_4847_916C_97B4607DE750;5.0 EAID_B315A137_A270_4ae5_9CBB_06EB57E5E8C9;BergartStruktur;primære trekk i bergartens utseende som er med på å fortelle hvordan den er blitt dannet ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B315A137_A270_4ae5_9CBB_06EB57E5E8C9;5.0 EAID_BD1E5850_799C_4c2f_867D_4AED252EB788;BergartTekstur;uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD1E5850_799C_4c2f_867D_4AED252EB788;5.0 EAID_BD83303F_268F_435a_9ED3_A7B81EE5A22B;MetamorfLinjetype;isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD83303F_268F_435a_9ED3_A7B81EE5A22B;5.0 EAID_C1EF2AA0_D9D9_4867_9C7A_6AB7D43081C9;Gang;betegnelse på en bergart, malm eller mineralmasse som fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1EF2AA0_D9D9_4867_9C7A_6AB7D43081C9;5.0 EAID_DCFC2D0F_6894_4f8f_8462_FEAFC7FE008E;BerggrunnSymbol;punkt på kart som ved symbolbruk viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCFC2D0F_6894_4f8f_8462_FEAFC7FE008E;5.0 EAID_DD611EA9_F495_4a0b_A665_F9FBE00B3259;LinjeStrukturPkt;observasjon/måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: Foldeakse ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD611EA9_F495_4a0b_A665_F9FBE00B3259;5.0 EAID_EFE43914_1BD6_47e6_AE28_8E00C6915DEC;BerggrunnBeskrivelse;observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFE43914_1BD6_47e6_AE28_8E00C6915DEC;5.0 EAID_F148E398_A2F5_41f9_95E4_12A7AB27E363;BergartSymbol;tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F148E398_A2F5_41f9_95E4_12A7AB27E363;5.0 EAID_F719EE04_0BE4_4b16_B7F5_D3CB221DE6CF;Forkastning;bruddflate eller bruddsone i berggrunnen der det har vært en relativ bevegelse mellom blokkene på hver side ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F719EE04_0BE4_4b16_B7F5_D3CB221DE6CF;5.0 EAID_FC0EFD49_5717_4537_B7D0_846961D57268;LineamentType;samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986). ;SOSI Generell objektkatalog\Berg\Berg-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC0EFD49_5717_4537_B7D0_846961D57268;5.0 EAPK_44B2882F_8E56_4792_A82C_2431F3CB9C45;Bildeinformasjon-4.0;spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (F.eks .RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_44B2882F_8E56_4792_A82C_2431F3CB9C45;4.0 EAID_7E3481B8_8821_45c9_9B8D_F94A791E9880;Overordnet modell;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E3481B8_8821_45c9_9B8D_F94A791E9880;4.0 EAID_612891F5_8029_41ef_92C8_39B7B21D91C0;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_612891F5_8029_41ef_92C8_39B7B21D91C0;4.0 EAID_2863CC06_126E_4114_B26A_77A091AD2416;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2863CC06_126E_4114_B26A_77A091AD2416;4.0 EAID_C0B32BD0_CD33_4887_96CA_DB499548656E;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0B32BD0_CD33_4887_96CA_DB499548656E;4.0 EAID_133B3459_4E72_4105_95BF_C7D7C5615510;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_133B3459_4E72_4105_95BF_C7D7C5615510;4.0 EAID_FBA48765_34CB_4f62_A1C4_9CBB20A86F3A;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.0Bildeinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBA48765_34CB_4f62_A1C4_9CBB20A86F3A;4.0 EAPK_EF4E3AA2_1DD6_490e_A113_41114D5A99D1;Bildeinformasjon-4.1;spesifikasjonen gjelder for angivelse av den flate som et ortofoto, vertikalbilde eller skråfoto dekker, samt avgrensningslinjene for disse flatene. Standarden favner altså ikke selve fotografiet, men en avgrensning av det fotograferte området, representert som en flate, med en henvisning til bildet. Hensikten med å representere bildet som flate er å gi brukeren opplysninger om hvilket område som dekkes, når bildet er tatt, hvilken opptaksmetode som er benyttet osv. Leveranse av bilder i form av raster (f.eks .RASTER i SOSI realiseringen) omfattes ikke av denne spesifikasjonen;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EF4E3AA2_1DD6_490e_A113_41114D5A99D1;4.1 EAID_C25EBAED_D836_4bd5_98FA_3DDC31E368B7;Overordnet modell;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C25EBAED_D836_4bd5_98FA_3DDC31E368B7;4.1 EAID_01C06ECC_A221_4840_B8B6_582DABDADAAB;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01C06ECC_A221_4840_B8B6_582DABDADAAB;4.1 EAID_03C167C5_1D7F_45b4_99B8_76A46FB22162;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03C167C5_1D7F_45b4_99B8_76A46FB22162;4.1 EAID_4FC48868_1DCA_4350_AB6E_6B26272DBE42;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FC48868_1DCA_4350_AB6E_6B26272DBE42;4.1 EAID_F3C23EC0_117A_4f68_AD2A_2E1D4DB1754C;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3C23EC0_117A_4f68_AD2A_2E1D4DB1754C;4.1 EAID_F7A515BD_172F_4894_996E_91FA3153CAF1;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bildeinformasjon\Bildeinformasjon-4.1Bildeinformasjon-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7A515BD_172F_4894_996E_91FA3153CAF1;4.1 EAPK_FFB4C923_3CE5_419a_B6BE_DF2A843AE41B;Bioma-4.0;spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FFB4C923_3CE5_419a_B6BE_DF2A843AE41B;4.0 EAID_98090F49_A8F4_42cf_8B30_56894343B716;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98090F49_A8F4_42cf_8B30_56894343B716;4.0 EAID_7C6C9449_1FA7_48c8_922B_277649F7A963;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C6C9449_1FA7_48c8_922B_277649F7A963;4.0 EAID_141839D5_54F6_4807_BE44_E8B3DD068FDE;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_141839D5_54F6_4807_BE44_E8B3DD068FDE;4.0 EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;BmNatypPriOmråde;naturtyper kartlagt gjennom kommunal registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 -- Definition -- nature types mapped through municipal registration of Biodiversity - DN manual 13-1999;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;4.0 EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;BmArtsobservasjon;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;4.0 EAID_0EAB13ED_A290_4b44_B455_DD20907C370B;BmFunksjonskvalitet;vurdering av kvaliteten på funksjon ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EAB13ED_A290_4b44_B455_DD20907C370B;4.0 EAID_151A422A_2DBB_4bef_BD18_9BA358A8BD21;BmKilde;kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_151A422A_2DBB_4bef_BD18_9BA358A8BD21;4.0 EAID_56A24ACC_E934_4e57_B4C1_311A77D38CCA;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56A24ACC_E934_4e57_B4C1_311A77D38CCA;4.0 EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;BmArtOmråde;viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet med unntak av marine arter -- Definition -- incidences of species which are important to biological diversity, with the exception of marine species;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;4.0 EAID_6BDC6FCE_B034_4aa8_8931_FCE8B16E56BA;BmMarinGrense;avgrensning av område med viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- delimitation of area with important or extremely important marine biodiversity;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BDC6FCE_B034_4aa8_8931_FCE8B16E56BA;4.0 EAID_6F5FCB49_2E2C_4d6d_BA98_F6786C7DBDA4;BmKildetype;kilden opplysningene stammer fra ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F5FCB49_2E2C_4d6d_BA98_F6786C7DBDA4;4.0 EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;BmMarinOmråde;viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- important or extremely important marine biodiversity;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;4.0 EAID_95F51475_A349_416d_AEF2_2E49A0895F65;BmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95F51475_A349_416d_AEF2_2E49A0895F65;4.0 EAID_9754F779_2E70_409f_826A_83DA42878684;BmArt;nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9754F779_2E70_409f_826A_83DA42878684;4.0 EAID_AF800B45_6EA6_49d7_B6EE_74828CED5E56;BmNaturtypeMarin;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 19 (I og X) ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF800B45_6EA6_49d7_B6EE_74828CED5E56;4.0 EAID_B07FDA7B_9D28_4b68_986F_0C942F7E38AB;BmNaturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B07FDA7B_9D28_4b68_986F_0C942F7E38AB;4.0 EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;BmArtsregistrering;"angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene. ";SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;4.0 EAID_C0609E3B_A1F9_42bc_8CAA_9EE41D4F49BE;BmNatypPriGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet -- Definition -- delimitation of a locality of a given type of nature;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0609E3B_A1F9_42bc_8CAA_9EE41D4F49BE;4.0 EAID_C6DAB043_B50C_4136_87C4_ED3A941ACD5E;BmKildevurdering;vurdering av kildeopplysningene ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6DAB043_B50C_4136_87C4_ED3A941ACD5E;4.0 EAID_C833E1F1_38C1_43e7_84D6_B584BEA7E91B;BmNaturtypeMarinUtforming;angir marine naturtypers utforming Merknad: DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C833E1F1_38C1_43e7_84D6_B584BEA7E91B;4.0 EAID_D63F26F0_2274_4787_BBA4_848AE79BD848;BmOmrådefunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D63F26F0_2274_4787_BBA4_848AE79BD848;4.0 EAID_D758DBE7_C12E_4292_B9D0_3F6107341B5C;BmViltvekt;verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435 ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D758DBE7_C12E_4292_B9D0_3F6107341B5C;4.0 EAID_DB48B72F_966D_42ba_BA9B_BD59F80F0840;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet -- Definition -- delimitation of the biotope of a species;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB48B72F_966D_42ba_BA9B_BD59F80F0840;4.0 EAID_DF859412_65C4_40dd_9E81_9557AFE6B5CC;BmTruethetskategori;angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF859412_65C4_40dd_9E81_9557AFE6B5CC;4.0 EAID_F53552FD_1D75_44de_ADAB_CB8CF3A8EE01;BmVerdi;verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F53552FD_1D75_44de_ADAB_CB8CF3A8EE01;4.0 EAID_F57E590E_9760_4b05_AE2C_6EA6ABE97CE6;BmNaturtype;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 13 (A-G) ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F57E590E_9760_4b05_AE2C_6EA6ABE97CE6;4.0 EAID_F93E7B96_B8E1_4573_901A_9630C0D52055;BmÅrstid;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F93E7B96_B8E1_4573_901A_9630C0D52055;4.0 EAPK_F3E39E1D_483B_4122_A66B_94337FB8B928;Bioma-4.1;spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F3E39E1D_483B_4122_A66B_94337FB8B928;4.1 EAID_E4E9B248_A787_4632_A3BD_53FC6DFCD0BF;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4E9B248_A787_4632_A3BD_53FC6DFCD0BF;4.1 EAID_BFB55908_CA91_4521_B8F7_CDC3B55EB607;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFB55908_CA91_4521_B8F7_CDC3B55EB607;4.1 EAID_81BFAF1D_6985_4a00_8C65_5DCF65A28802;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81BFAF1D_6985_4a00_8C65_5DCF65A28802;4.1 EAID_005EE0A3_E92F_4468_8A83_E1777D5A745B;BmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_005EE0A3_E92F_4468_8A83_E1777D5A745B;4.1 EAID_055C8228_3758_42d8_88DF_AC20C2D642D8;BmKildetype;angir hvilken type av kilde det dreier seg om;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_055C8228_3758_42d8_88DF_AC20C2D642D8;4.1 EAID_16033BD1_0410_48ba_AB38_B9787DFE5611;Naturtype;naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16033BD1_0410_48ba_AB38_B9787DFE5611;4.1 EAID_3F43C0D3_B91C_437f_909D_AA3663582FDE;Bonnkonvensjonen;"internasjonal konvensjon. Bonnkonvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser";SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F43C0D3_B91C_437f_909D_AA3663582FDE;4.1 EAID_409B8516_8B43_4a4b_A460_BAD3D72C7D1B;BmNaturtypeGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_409B8516_8B43_4a4b_A460_BAD3D72C7D1B;4.1 EAID_427DE09B_569E_46bd_8F62_F4AB444AD37D;BmRødlisteStatus;gjeldende rødlistekategorier. Artsdatabanken har ansvar for rødlista. Publikasjon: Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken);SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_427DE09B_569E_46bd_8F62_F4AB444AD37D;4.1 EAID_56084DC7_780B_42a8_9EDF_2B2463CAFEE6;NaturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 19 - Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisetting av biologisk mangfold;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56084DC7_780B_42a8_9EDF_2B2463CAFEE6;4.1 EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;BmArtsforekomst;angir viktige områder/lokaliteter for arter;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57ACC493_9B10_41b9_9919_F80F6F0D7E76;4.1 EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;BmKilde;kilden registreringen baserer seg på;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C800A73_78DF_457a_8113_145005682117;4.1 EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;BmArtsobservasjon ;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og på hvilken dato;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BBC368C_2716_4c15_A277_908A1BF032F4;4.1 EAID_73F30BB4_B258_4553_AC33_5F5CB72EC525;Bernkonvensjonen;internasjonal konvensjon. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet føringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats CETS No.: 104;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73F30BB4_B258_4553_AC33_5F5CB72EC525;4.1 EAID_746BB4EC_655B_4530_8E66_39EEE5B5EEC1;BmVerdi;art - henvisning til Vilthåndboka - metodikken er under revidering. Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_746BB4EC_655B_4530_8E66_39EEE5B5EEC1;4.1 EAID_8618A5D9_7D6C_4ef6_B7DB_3289259EB8BE;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8618A5D9_7D6C_4ef6_B7DB_3289259EB8BE;4.1 EAID_8DDDEFD1_386D_4a59_884D_16F8A3758B9B;TaksonNorskNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DDDEFD1_386D_4a59_884D_16F8A3758B9B;4.1 EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_933516DC_439D_40c5_83CF_A19FBF2E0C80;4.1 EAID_A2CD99BB_D53F_40ae_820B_A3934CE4B699;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2CD99BB_D53F_40ae_820B_A3934CE4B699;4.1 EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4B78362_AEDB_4a78_8E8A_79036E017D9D;4.1 EAID_C0F5AA60_A8DA_4a81_821A_B3664744E39D;TaksonID;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx ";SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F5AA60_A8DA_4a81_821A_B3664744E39D;4.1 EAID_C27613C3_4C52_47a6_858B_B74F833D854F;BmFunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C27613C3_4C52_47a6_858B_B74F833D854F;4.1 EAID_C93F3EC7_1DC7_4e72_A6E8_F1A16EB1B2B3;TaksonVitNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C93F3EC7_1DC7_4e72_A6E8_F1A16EB1B2B3;4.1 EAID_D099DBD9_C7AF_4a8a_B26C_EB0392A91C3C;UtvalgtNaturtype;utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D099DBD9_C7AF_4a8a_B26C_EB0392A91C3C;4.1 EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;BmNaturtype;naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E17AF8B9_3EAF_4bdb_955F_F657D8180843;4.1 EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;BmArt;viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet ;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED3E9258_0161_4ded_9BF1_6E91BA6074F8;4.1 EAID_FBD4CDE8_4E0F_4ff6_A5B5_F867FFCC6D47;Modellert;angir om en naturtype er modellert og verifisert;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBD4CDE8_4E0F_4ff6_A5B5_F867FFCC6D47;4.1 EAID_FE5B1FB5_F719_46bd_8717_A441F9E5C8B7;BmHevdstatus;angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE5B1FB5_F719_46bd_8717_A441F9E5C8B7;4.1 EAPK_72FDCF86_0D88_4d52_9EC3_D5B632CBED68;Bygg-4.0;bygninger er sammensatt av en eller flere bygningsenheter. Denne standarden beskriver bygningsenheten, og ikke relasjonen mellom bygningen og de respektive bygningsenheter. Disse relasjonene kan kun leses ut fra de geometriske representasjonene. Derimot er relasjonen mellom bygningsenheter og SEFRAK-bygg ivaretatt;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_72FDCF86_0D88_4d52_9EC3_D5B632CBED68;4.0 EAID_D18E3563_F18B_46cc_95B4_8AF9F9482B67;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D18E3563_F18B_46cc_95B4_8AF9F9482B67;4.0 EAID_5D441842_46AE_4451_BFCD_193ED2BCA5C6;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D441842_46AE_4451_BFCD_193ED2BCA5C6;4.0 EAID_401C8AC3_702E_4ca6_AF00_677C2393F58B;Bygning;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_401C8AC3_702E_4ca6_AF00_677C2393F58B;4.0 EAID_708CCB1B_2267_44a9_92B4_FAF1B4D6FDB2;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_708CCB1B_2267_44a9_92B4_FAF1B4D6FDB2;4.0 EAID_455DF4A1_C77D_4ad3_825A_23F65BCCD006;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_455DF4A1_C77D_4ad3_825A_23F65BCCD006;4.0 EAID_7D733CDB_8830_4f75_869D_101C27661217;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D733CDB_8830_4f75_869D_101C27661217;4.0 EAID_C0BCE56F_7198_4473_9306_D6690B1B6A96;Grunnmurriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0BCE56F_7198_4473_9306_D6690B1B6A96;4.0 EAID_E0C3E2CF_31B3_4e84_9947_07B3338C09B9;Bygningsavgrensning;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0C3E2CF_31B3_4e84_9947_07B3338C09B9;4.0 EAID_DD6E4F60_443E_4cd6_9D07_4FC5FCA3433E;Fasaderiss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD6E4F60_443E_4cd6_9D07_4FC5FCA3433E;4.0 EAID_7E376C29_6759_4a9c_B8C2_3F09D0316D94;Takriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E376C29_6759_4a9c_B8C2_3F09D0316D94;4.0 EAID_B062D22A_1590_426f_8B8F_E6369B9289CC;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B062D22A_1590_426f_8B8F_E6369B9289CC;4.0 EAID_62EC1230_A540_45dd_8F74_76CAC302EDBC;Takoverbygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.0Bygg-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62EC1230_A540_45dd_8F74_76CAC302EDBC;4.0 EAPK_144FC5B4_4758_497e_9C66_EFC1E5A77057;Bygg-4.5;"spesifikasjonen omfatter beskrivelse av bygninger (etter matrikkellovens definisjon) og andre bygninger, beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng. Bygninger omfatter alle menneskeskapte installasjoner som er registrert i matrikkelen og også mindre bygninger (<15m²) som i henhold til føringsinstruks ikke trenger å være registrert i matrikkelen. Bygninger registrert i matrikkelen er alltid registrert med et eget bygningsnummer og bygningstype. Bygningsmessige anlegg (herunder tekniske anlegg) som ikke er relatert til en bygning, er spesifisert i ""Bygningsmessige anlegg""";SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_144FC5B4_4758_497e_9C66_EFC1E5A77057;4.5 EAID_25EE56E6_CFE5_4001_8718_6A695CFC2763;Bygninger - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25EE56E6_CFE5_4001_8718_6A695CFC2763;4.5 EAID_ED459441_2257_486b_B3D1_2E35A66CB7C0;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED459441_2257_486b_B3D1_2E35A66CB7C0;4.5 EAID_670AF1A7_EB95_4886_92A5_D0947421E239;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_670AF1A7_EB95_4886_92A5_D0947421E239;4.5 EAID_3316727B_D471_4669_B8CE_923238D60CAF;Grunnmurriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3316727B_D471_4669_B8CE_923238D60CAF;4.5 EAID_0D66B3F5_0F45_4c4f_B975_5774910C9ED0;Bygningsavgrensning;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D66B3F5_0F45_4c4f_B975_5774910C9ED0;4.5 EAID_211D7CCC_6ACC_420d_853F_F183AE45B65F;Fasaderiss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_211D7CCC_6ACC_420d_853F_F183AE45B65F;4.5 EAID_D9FF3959_79B8_48df_8410_89088E167321;Takriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9FF3959_79B8_48df_8410_89088E167321;4.5 EAID_CC81C095_E67F_4140_BEE7_6EC3898C7C79;InformasjonsmodellBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC81C095_E67F_4140_BEE7_6EC3898C7C79;4.5 EAID_972A7935_29BB_4bb6_BEDB_3CFD592AB934;KodelisterBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972A7935_29BB_4bb6_BEDB_3CFD592AB934;4.5 EAID_AE949484_0C8F_4881_A175_11E17DBDE000;DatatypeBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE949484_0C8F_4881_A175_11E17DBDE000;4.5 EAID_6823C327_F28E_42d2_9DC9_D81E90032D35;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6823C327_F28E_42d2_9DC9_D81E90032D35;4.5 EAID_AC383504_75CD_474c_8E76_76A8A1AFE8D0;Takoverbygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.5Bygg-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC383504_75CD_474c_8E76_76A8A1AFE8D0;4.5 EAPK_9FD29EC8_B992_477d_BD12_5903033CBC5F;Bygg-4.6Utkast;2014-02-17 EO: Laget denne som kopi av 4.5-versjonen. ;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9FD29EC8_B992_477d_BD12_5903033CBC5F;4.6 EAID_4D84AB99_6460_477e_8968_3660633CB828;Bygninger - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D84AB99_6460_477e_8968_3660633CB828;4.6 EAID_70D5B685_1C9F_41d6_9D91_FE34C0999274;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70D5B685_1C9F_41d6_9D91_FE34C0999274;4.6 EAID_532C509D_8954_4dff_803E_53CC4B4B1FD1;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_532C509D_8954_4dff_803E_53CC4B4B1FD1;4.6 EAID_8EDFCF5F_03FC_4e74_B123_45260073F898;Grunnmurriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EDFCF5F_03FC_4e74_B123_45260073F898;4.6 EAID_93E15B14_DF73_48e8_90B8_57B15D5E97E8;Bygningsavgrensning;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93E15B14_DF73_48e8_90B8_57B15D5E97E8;4.6 EAID_15195721_DC9B_40bf_8935_043E27D7AC29;Fasaderiss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15195721_DC9B_40bf_8935_043E27D7AC29;4.6 EAID_57661176_F797_4a11_BAF1_F8A7A8A6A44C;Takriss;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57661176_F797_4a11_BAF1_F8A7A8A6A44C;4.6 EAID_8E139A95_8AA8_4ef9_98D7_ECFDD5AFC855;InformasjonsmodellBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E139A95_8AA8_4ef9_98D7_ECFDD5AFC855;4.6 EAID_C55AC9BB_95FE_4fe5_BA8B_2FDBBC13DBB2;KodelisterBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C55AC9BB_95FE_4fe5_BA8B_2FDBBC13DBB2;4.6 EAID_39EA4265_C18D_4fc0_8A94_6B3B71EB9E40;DatatypeBygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39EA4265_C18D_4fc0_8A94_6B3B71EB9E40;4.6 EAID_4E2F9052_02DF_4bec_A523_FAF5A103E8D5;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E2F9052_02DF_4bec_A523_FAF5A103E8D5;4.6 EAID_E157FE95_4472_4419_8AC1_1C2E50C0690C;Takoverbygg;;SOSI Generell objektkatalog\Bygg\Bygg-4.6UtkastBygg-4.6Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E157FE95_4472_4419_8AC1_1C2E50C0690C;4.6 EAPK_E774008C_5668_44a9_A3C1_0D19AC814594;Bygnan-4.0;"spesifikasjonen omfatter bygningsmessige-og tekniske anlegg. Eksempler på bygningsmessige- og tekniske anlegg er objekter slik som tank, mur, gjerde og brygge mv. Bygninger (Bygningsenhet og andre bygninger) med tilhørende beskrivende bygningslinjer samt bygningsvedheng er beskrevet under fagområdet ""Bygninger"" (BYGG)";SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E774008C_5668_44a9_A3C1_0D19AC814594;4.0 EAID_8B44C2BE_CEE1_4b3b_B376_2D3C41D338FA;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B44C2BE_CEE1_4b3b_B376_2D3C41D338FA;4.0 EAID_9E828246_32AE_4277_835D_5D04620F659E;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0Bygnan-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E828246_32AE_4277_835D_5D04620F659E;4.0 EAID_7315F977_A473_4947_9DF6_32A656B55CC1;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0Bygnan-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7315F977_A473_4947_9DF6_32A656B55CC1;4.0 EAID_0685F30A_ABF0_498b_A94D_F084FA489ED3;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Bygnan\Bygnan-4.0Bygnan-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0685F30A_ABF0_498b_A94D_F084FA489ED3;4.0 EAPK_B9291267_5923_4926_90A5_6FAA5A3F21E8;Eiendomsinformasjon-4.0;eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt);SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B9291267_5923_4926_90A5_6FAA5A3F21E8;4.0 EAID_4CCCDFCC_EEAA_46e0_B322_3A51DC9501EB;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CCCDFCC_EEAA_46e0_B322_3A51DC9501EB;4.0 EAID_277813FD_E268_4ff0_AE20_ECF8162E7788;Samlet modell;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_277813FD_E268_4ff0_AE20_ECF8162E7788;4.0 EAID_645D1975_F5D0_474d_BCD3_78E280BDE241;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_645D1975_F5D0_474d_BCD3_78E280BDE241;4.0 EAID_10D3C4F0_6FF9_48e8_BA4E_2E0B74B32E29;DekTeig;et areal eller teig av grunneiendommer og festegrunn og uteareal til eierseksjon Merknad: Benyttes for forenklet representasjon av matrikkelkartet. -- Definition -- an area or parcel of landed properties and leased properties and outdoor areas belonging to a condominium unit Used to simplify the presentation of the cadastral map;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10D3C4F0_6FF9_48e8_BA4E_2E0B74B32E29;4.0 EAID_14947375_6139_4625_8CFB_3B15F1F0552D;Teig;sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense -- Definition -- continuous area defined by parcel boundary Note: Parcels must not overlap. Neighbouring parcels must have shared geometry Note: Cadastral units which consist of several areas joined in just one point are divided into parcels according to this definition. ;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14947375_6139_4625_8CFB_3B15F1F0552D;4.0 EAID_1A93F830_C321_4acd_8EDA_2A5F196821D6;Grensepunkttype;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A93F830_C321_4acd_8EDA_2A5F196821D6;4.0 EAID_26AF7569_CBB4_4a39_B13B_91B03BA314C7;Terrengnivå;til bruk for teiggrenser som er over/under terrengnivå (del av beskrivelsen til anleggseiendom) Merknad: Teiggrenser over/under terrengnivå skal ikke være med i linjenettverket som danner flater på terrengnivå. -- Definition - - used for parcel boundaries which are above/below terrain level (part of the description for industrial property) Note: Parcel boundaries above/under terrain level is not to be included in the line network which forms surfaces at terrain level.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26AF7569_CBB4_4a39_B13B_91B03BA314C7;4.0 EAID_43DAF3E3_DB44_4ff9_ADD1_5F2ACF26AAE3;BeregnetAreal;opplysning om en teigs beregnede areal, og en angivelse av usikkerhet knyttet til beregningen -- Definition - - Information about a parcel's calculated acreage, and an indication of uncertainty related to the calculation;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43DAF3E3_DB44_4ff9_ADD1_5F2ACF26AAE3;4.0 EAID_4E5C02AA_E3D8_407c_A223_1A01325D8CC2;Matrikkelnummer;den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet -- Definition - - the official term for each individual cadastral unit;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E5C02AA_E3D8_407c_A223_1A01325D8CC2;4.0 EAID_6807DBF9_CD7E_4ecb_9860_2385D30091CF;Grunneiendom;eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og som strekker seg loddrett nedover i grunnen og oppover i luften som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler -- Definition -- property which is defined by property boundaries on the surface of the earth and which extend vertically down into the ground and up into the air according to the general rules of private property. Landed property is the most common type of cadastral unit and is also called a holding. It has no lease number or section number. Normally created in connection with conveyance of part of a title. Note §6a of the Act relating to Land Registers (the Cadaster Law??) states that landed property can be established as as separate cadastral unit.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6807DBF9_CD7E_4ecb_9860_2385D30091CF;4.0 EAID_6C219919_9C09_4091_A289_609EF2490BE6;FølgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget Merknad: brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj -- Definition - - Information that a boundary follows natural lines of demarcation in the terrain Note: used as characteristic of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain detail;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C219919_9C09_4091_A289_609EF2490BE6;4.0 EAID_78DF48EF_0D7C_4813_B6BC_63E588FFA30B;TeigForMatrikkelenhet;inneholder informasjon som ligger på relasjonen mellom matrikkelenhet og teig Merknad: Representasjonspunktet hentes fra hovedteig og i visninger -- Definition -- contains information concerning the relation between cadastral unit and parcel. the representation point is fetched from main parcel and in viewings.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78DF48EF_0D7C_4813_B6BC_63E588FFA30B;4.0 EAID_7A19CE54_8900_4fb7_BEBE_326C0C584524;FormålSeksjon;lovlige koder for formål med seksjon. Regulert i lov om eierseksjoner. -- Definition - - Legal codes for the purpose of section. Regulated by the law relating to condominium units.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A19CE54_8900_4fb7_BEBE_326C0C584524;4.0 EAID_938A4B2E_9438_488d_9B48_EE145E1D8FD1;Festegrunn;del av grunneiendom som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. -- Definition -- part of landed property to which somebody has leasing rights, or which may be leased out, or to which somebody has corresponding exclusive, or long-term rights of use. Includes also point lease. Note: Cadastral number must include a lease number. Normally created when the lease is established ;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_938A4B2E_9438_488d_9B48_EE145E1D8FD1;4.0 EAID_A7FD2F21_DE11_4175_A3BD_F471DA202120;Seksjon;del av seksjonert grunn . -- Definition -- a part of sectioned land. Cadastral no. must comprise section no., and may have a lease no. ;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7FD2F21_DE11_4175_A3BD_F471DA202120;4.0 EAID_A81B976A_D9DB_432e_9CA2_00D2E845945A;GrensemerkeNedsattI;definisjon mangler -- Definition - - no definition;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A81B976A_D9DB_432e_9CA2_00D2E845945A;4.0 EAID_AFB2E66E_85D9_481e_96DE_C49420FE8764;Teiggrensepunkt;koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen -- Definition -- point established by coordinates, which is proven, described and/or marked specifically in the geographical demarcation of the parcel Note: Can also be am auxiliary point for technical registration purposes Note: A boundary point is placed either at the beginning or end of a parcel boundary.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFB2E66E_85D9_481e_96DE_C49420FE8764;4.0 EAID_B12D942C_CB37_4e0c_9C32_FAD605CA51E7;Arealmerknad;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B12D942C_CB37_4e0c_9C32_FAD605CA51E7;4.0 EAID_B9CD1902_8E54_4b54_B851_8AA703A3BB09;Matrikkelkommune;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9CD1902_8E54_4b54_B851_8AA703A3BB09;4.0 EAID_BC6A6F5E_1D2D_4796_9744_CE7B64BC07A5;Teiggrense;geometrisk forbindelse mellom to grensepunkt, eller den geometriske beskrivelsen av teigen der ingen grensepunkt inngår (f.eks en øy som beskrives uten grensepunkt) Merknad: Samme teiggrense skal kun være representert en gang i matrikkelen. -- Definition -- geometric connection between two boundary points, or the geometric description of the parcel where there is no boundary point (e.g. an island which is described without boundary points) Note: The same parcel boundary must only be stated once in the cadaster.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC6A6F5E_1D2D_4796_9744_CE7B64BC07A5;4.0 EAID_D3CB8ECE_025D_407c_A5FE_624F6E775B36;AnnenMatrEnhet;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3CB8ECE_025D_407c_A5FE_624F6E775B36;4.0 EAID_E8929EDE_E33E_4ef1_BCF8_DE651F9BC2E5;Arealkilde;angivelse av det arealet som arealkildetypen er knyttet til Merknad. Viser hvordan arealet er framkommet. -- Definition - - indication of the acreage to which the AcreageSource type is related Note: Shows how the acreage is calculated.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8929EDE_E33E_4ef1_BCF8_DE651F9BC2E5;4.0 EAID_E959F96C_1058_4738_9B3B_6837A786D9C9;Andel;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E959F96C_1058_4738_9B3B_6837A786D9C9;4.0 EAID_E9C7E99D_08FB_45c7_B03C_0C44B09D410D;AnnenMatrikkelenhet;andre matrikkelenhetstyper enn grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie Merknad: Dette er en samlepost fra GAB. -- Definition -- other types of cadastral units than landed property, leased property, condominium units, investment property and joint ownership of land Note: This is a misc. item from GAB.;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9C7E99D_08FB_45c7_B03C_0C44B09D410D;4.0 EAID_EF43C457_95DA_409f_8BE7_051ECA6F42BD;Hjelpelinjetype;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF43C457_95DA_409f_8BE7_051ECA6F42BD;4.0 EAID_F22F507A_28F2_445d_82E3_C62189E8663B;AdministrativGrense;angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense ;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F22F507A_28F2_445d_82E3_C62189E8663B;4.0 EAID_FE6C5DF4_2F7B_4e67_89E7_48B5DF8C35F3;Matrikkelenhet;juridisk eiendomsenhet som skal registreres med egne numre, og som opplysningene i matrikkelen skal knyttes til -- Definition -- form for data concerning cadastral units in the land register/cadaster?? Contains cadastral unit and other related classes DESCRIPTION Section 5 of the Act relating to Land Registers states that ... The cadaster must contain information regarding the individual cadaster unit ... MISCELLANEOUS There are also data concerning cadastral units in the municipal supplementary data;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE6C5DF4_2F7B_4e67_89E7_48B5DF8C35F3;4.0 EAPK_8D26D213_170D_4b46_8532_E7464C4B7CC1;Eiendomsinformasjon-4.5;eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt). I tillegg omfatter Eiendomsinformasjon i dag objekttyper som utveksles mellom matrikkelsystemet og andre sentrale databaser, f.eks juridisk og fysisk person;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8D26D213_170D_4b46_8532_E7464C4B7CC1;4.5 EAID_87F84ADA_9BA1_4eee_AA3A_4D09BDD95319;Eiendomsinformasjon - avhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87F84ADA_9BA1_4eee_AA3A_4D09BDD95319;4.5 EAID_0615CA2A_21E6_4d58_81DA_9AC0D8B428C6;Hjelpelinje;Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Hjelpelinjer er en form for teiggrense og brukes der en mangler eiendomsgrense (matrikkelenhetsgrenser). Legges inn i systemet for å kunne danne flater. Det kan ikke oppgis areal på eiendommer som mangler eiendomsgrenser. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0615CA2A_21E6_4d58_81DA_9AC0D8B428C6;4.5 EAID_6CAD739A_20CC_4d97_AAEF_7E76453D10F5;Eiendomsgrense;Linjer som beskriver matrikkelenhetens utstrekning i planet. Eiendomsgrense er en form for teiggrense. Merknad, teknisk: To naboteiger deler samme grense, noe som innebærer at teiggrenser i matrikkelen må tilhøre enten en eller to teiger, da løse teiggrenser ikke tillates. Teiggrenser kan også være administrative grenser, det vil si at de også representer kommune-/fylkes- eller riksgrenser. Teiggrensen kan representeres grafisk som: · Linjestykke, rett linje mellom to punkt. · Bue, sirkelbuen mellom to punkt. · Kurve, en kontinuerlig krum linje der det enkelte punktet i sekvensen ikke har noen spesiell betydning. (benyttes for å beskrive avgrensinger når disse følger naturlige terrengdetaljer). Samme teiggrense skal kun være representert en gang i Matrikkelen;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CAD739A_20CC_4d97_AAEF_7E76453D10F5;4.5 EAID_423B3659_300E_46de_87EC_D207F3AF3AE0;ForholdTilEksterneRegistre;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_423B3659_300E_46de_87EC_D207F3AF3AE0;1.0 EAID_F2CA048C_18EE_4bfd_9B06_ABCBD7B4C7A3;DatatyperMatrikkelenhet;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2CA048C_18EE_4bfd_9B06_ABCBD7B4C7A3;4.5 EAID_B300408F_2FD6_4bbb_BB56_ED3E748BE11F;KodelisterMatrikkelenhet;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B300408F_2FD6_4bbb_BB56_ED3E748BE11F;4.5 EAID_D342E66E_FC18_40e3_8BEA_5F7E59E12620;InformasjonsmodelMatrikkelenhetHovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D342E66E_FC18_40e3_8BEA_5F7E59E12620;4.5 EAID_ABCC3B1D_5C48_4d7d_AE5B_A4AA97174C00;InformasjonsmodellMatrikkelenhetEierforhold;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABCC3B1D_5C48_4d7d_AE5B_A4AA97174C00;4.5 EAID_404ABE3B_61F7_4a9c_A25C_8ABBF9386CF2;InformasjonsmodellMatrikkelenhetAnnet;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_404ABE3B_61F7_4a9c_A25C_8ABBF9386CF2;4.5 EAID_8C78D50A_CBC3_494d_8658_E95010048B54;KodelisterMatrikkelenhetFelles;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C78D50A_CBC3_494d_8658_E95010048B54;1.0 EAID_6A43EBEC_7742_4cab_9625_7BE6CDEB93FA;DatatyperMatrikkelFelles;;SOSI Generell objektkatalog\Eiendomsinformasjon\Eiendomsinformasjon-4.5Eiendomsinformasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A43EBEC_7742_4cab_9625_7BE6CDEB93FA;1.0 EAPK_4C6C3DEA_505A_49e7_9724_39B5B609E6B0;Fastmerker-4.0;spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4C6C3DEA_505A_49e7_9724_39B5B609E6B0;4.0 EAID_DE406CDC_2357_472d_B387_2D0BA3EDFB07;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE406CDC_2357_472d_B387_2D0BA3EDFB07;4.0 EAID_EFF5BE10_7831_4368_B949_CB75EB1F8F98;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFF5BE10_7831_4368_B949_CB75EB1F8F98;4.0 EAID_C61D99AD_4882_430a_95A7_25084C7B505F;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C61D99AD_4882_430a_95A7_25084C7B505F;4.0 EAID_146C66CC_7F67_43d5_8969_DE56F95CB588;TypeStatus;fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_146C66CC_7F67_43d5_8969_DE56F95CB588;4.0 EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;TrigonometriskPunkt;varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined in a Trigonometrical network in a geodetic system ;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24664DE2_4632_4cdf_9997_52B307205ABB;4.0 EAID_4DF91495_346E_43d0_9056_58D740B4F310;FastmerkeDato;informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført -- Definition - - information on when the point was established and the coordinate calculation was completed;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DF91495_346E_43d0_9056_58D740B4F310;4.0 EAID_64814194_DABF_4745_94CF_F81772954AB3;FastmerkeHøydeRef;beskrivelse av punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.26). -- Definition - - description of point for height references, i.e. what the height refers to Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.26).;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64814194_DABF_4745_94CF_F81772954AB3;4.0 EAID_82F5D75B_99B7_451e_9D7B_430EC8F0131B;Fastmerkestatus;fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82F5D75B_99B7_451e_9D7B_430EC8F0131B;4.0 EAID_843C572A_5AA4_45ea_9AF4_B323B2D67A91;SignalType;fastmerkets signaltype -- Definition - - the signal type of the survey control station ;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_843C572A_5AA4_45ea_9AF4_B323B2D67A91;4.0 EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;FastmerkeIdNy;identifikasjonen av fastmerke Merknad 1: Består av opprinnelig kommunenummer, institusjon / etat , selve fastmerkenummeret samt en indikator. Egenskapen er primærnøkkel for fastmerker Merknad 2:For nærmere informasjon, se også standarden Fastmerkenummering og Fastmerkeregister. Merknad 3: Statens kartverk, geodesiavdelingen, benytter fastmerkIdGammel som fastmerkeidentifikasjon i henhold til gradteigsinndelingen for de eldre kartene for sine fastmerker. -- Definition - - identification of a survey control station Note 1: Consists of the original municipality number, institution/agency, the actual survey control station number, as well as an indicator. This attribute is the primary key for survey control stations Note 2: For more information, see also the standard: survey control station number;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_965A60E4_55BB_4b33_9439_A24DE48C1222;4.0 EAID_977A06DB_8B93_4be5_9DA2_5A2169BE0D07;PunktType;beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. -- Definition - - description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the actual number. In this standard, the point type P is used for the traverse point regardless of the number.;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_977A06DB_8B93_4be5_9DA2_5A2169BE0D07;4.0 EAID_A37CF30C_D1E1_4f72_A988_5B7AA74EB0FD;BoltType;type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). -- Definition - - type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A37CF30C_D1E1_4f72_A988_5B7AA74EB0FD;4.0 EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;FastmerkeType;informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av -- Definition - - information on what type of point the survey control station consists of;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3E8F13C_535F_4aef_ACC5_FDF59AA2B2C3;4.0 EAID_A62B5C9A_33FE_438d_84CC_39F41B32BEFF;MaterialeBolt;type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). -- Definition - - type of material for the bolt ote: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A62B5C9A_33FE_438d_84CC_39F41B32BEFF;4.0 EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;Fastmerke;varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system Merknad: Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag ved kartlegging og oppmåling. Tidligere kunne fastmerker innbefatte borehull, merke i fjell, el. -- Definition -- permanently marked point, marked with a bolt or other mark in which the plane coordinates and/or height are determined, or are planned to be determined in a geodesic system;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA48A77D_6B29_4293_890F_B2CBAB95E9D0;4.0 EAID_AD4F69CA_8230_4096_998B_CD6A15A47AF2;FastmerkeSignal;informasjon om signaltype samt signalets høyde -- Definition - - information on signal type, as well as the signal's height;SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD4F69CA_8230_4096_998B_CD6A15A47AF2;4.0 EAID_B5836A3E_117B_4ab3_BF72_626B971F923C;FastmerkeInstitusjon;angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) -- Definition - - designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5);SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5836A3E_117B_4ab3_BF72_626B971F923C;4.0 EAID_B8F66A98_D133_42c1_ADFB_EF7D0621500B;FastmerkeUnderlag;type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) -- Definition - - type of foundation for the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13);SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8F66A98_D133_42c1_ADFB_EF7D0621500B;4.0 EAID_F09AE8B6_09DF_4ae0_B818_A11782B3340D;FastmerkeSentrumRef;beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) -- Definition - - description of the point for the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16);SOSI Generell objektkatalog\Fastmerker\Fastmerker-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F09AE8B6_09DF_4ae0_B818_A11782B3340D;4.0 EAPK_8F41E5E4_B0F9_4562_9BCD_4152AA2C9025;Fiskeri-4.0;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8F41E5E4_B0F9_4562_9BCD_4152AA2C9025;4.0 EAID_93B8C1D6_8F0F_46b3_822B_039B675E4B14;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93B8C1D6_8F0F_46b3_822B_039B675E4B14;4.0 EAID_11A32A06_7064_4cb1_BE72_CE3E5EC79AD8;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11A32A06_7064_4cb1_BE72_CE3E5EC79AD8;4.0 EAID_0BBDD8B6_9176_4e9c_844E_7197B7909827;Prøvetak;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BBDD8B6_9176_4e9c_844E_7197B7909827;4.0 EAID_C4F8AE2C_C50C_4360_9BAC_3339A727F6D2;Havbeiter;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4F8AE2C_C50C_4360_9BAC_3339A727F6D2;4.0 EAID_BA327B38_BCED_48d8_99D2_97243CE1A9FC;Akvakultur;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA327B38_BCED_48d8_99D2_97243CE1A9FC;4.0 EAID_530BF249_1169_4c74_BF75_8AE18F00C986;Fiskebedrift;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_530BF249_1169_4c74_BF75_8AE18F00C986;4.0 EAID_4C4CD4F8_AC5A_4c07_B2DB_F1A440BC78F8;bruksområde;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C4CD4F8_AC5A_4c07_B2DB_F1A440BC78F8;4.0 EAID_B4FC2C3B_62A6_428c_9067_D393D5659DC5;Lakseplass;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4FC2C3B_62A6_428c_9067_D393D5659DC5;4.0 EAID_427D5DF2_BBAD_4e35_8FAA_D045CBF0F420;samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_427D5DF2_BBAD_4e35_8FAA_D045CBF0F420;4.0 EAID_A5A5E65C_4ABA_4131_BF99_913EC234B838;ressursområder;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5A5E65C_4ABA_4131_BF99_913EC234B838;4.0 EAID_C0F71A0A_EF7A_4a5c_8587_A03F64BE7AA9;Kurslinje;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.0Fiskeri-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0F71A0A_EF7A_4a5c_8587_A03F64BE7AA9;4.0 EAPK_C09D3ED1_287D_4592_A93F_FA816E43B61F;Fiskeri-4.5;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C09D3ED1_287D_4592_A93F_FA816E43B61F;4.5 EAID_D1D12355_B456_4f25_89F1_CD4F40A7B81C;Prøvetak;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1D12355_B456_4f25_89F1_CD4F40A7B81C;4.5 EAID_656CFEA7_2E63_4273_864F_9D95D30FA14A;Havbeiter;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_656CFEA7_2E63_4273_864F_9D95D30FA14A;4.5 EAID_8074A687_CD56_46f1_A4A7_B730DAE96BF3;Akvakultur;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8074A687_CD56_46f1_A4A7_B730DAE96BF3;4.5 EAID_40E57370_2FC2_4294_8474_5F5F6ADEFD88;Fiskebedrift;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40E57370_2FC2_4294_8474_5F5F6ADEFD88;4.5 EAID_3E55964D_8F45_46ff_8485_E5B09532F4F2;Bruksområde;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E55964D_8F45_46ff_8485_E5B09532F4F2;4.5 EAID_A3A64D1D_C398_4387_BC2D_1623D28AA33A;Lakseplass;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3A64D1D_C398_4387_BC2D_1623D28AA33A;4.5 EAID_95CA38AA_B7D2_4d82_8917_4D5868031A86;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95CA38AA_B7D2_4d82_8917_4D5868031A86;4.5 EAID_9F62F9F6_EBF5_485c_9A84_97C88D081395;Ressursområder;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F62F9F6_EBF5_485c_9A84_97C88D081395;4.5 EAID_932275C4_336D_4588_A462_E554EDE52FCA;Kurslinje;;SOSI Generell objektkatalog\Fiskeri\Fiskeri-4.5Fiskeri-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_932275C4_336D_4588_A462_E554EDE52FCA;4.5 EAPK_B7682019_2E96_4c80_98E4_D1EC27A8A24F;Forurensning-4.0;spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B7682019_2E96_4c80_98E4_D1EC27A8A24F;4.0 EAID_80E6FC62_35AF_4c63_AC93_656E6564F6F7;Oversiktsmodell for forurensningskilder;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80E6FC62_35AF_4c63_AC93_656E6564F6F7;4.0 EAID_1FD489FE_CBB0_4fb3_9546_DEF83DBFC139;Forurensningskilde;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FD489FE_CBB0_4fb3_9546_DEF83DBFC139;4.0 EAID_4C777F9F_4B4C_45fa_8ACE_4FB176F9E113;ResipientType;inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C777F9F_4B4C_45fa_8ACE_4FB176F9E113;4.0 EAID_D26A07B5_4C57_4d28_8D8B_4ACB95E2BDE0;Utslippspunkt;sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D26A07B5_4C57_4d28_8D8B_4ACB95E2BDE0;4.0 EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;Resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;4.0 EAID_1327BCE7_B498_4809_8228_1EF09C2CCDD9;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1327BCE7_B498_4809_8228_1EF09C2CCDD9;4.0 EAID_C4131ADE_086E_42ac_B95F_083225814AC9;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4131ADE_086E_42ac_B95F_083225814AC9;4.0 EAID_60FA784B_FC97_4675_ABC2_C6C587C6D87E;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60FA784B_FC97_4675_ABC2_C6C587C6D87E;4.0 EAID_51B99304_AA2F_46fc_A8E7_4A54F8573672;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51B99304_AA2F_46fc_A8E7_4A54F8573672;4.0 EAID_BAAD40E8_26B6_41f4_9003_B7A92CA8B4D7;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAAD40E8_26B6_41f4_9003_B7A92CA8B4D7;4.0 EAID_F2614A38_84BD_4d77_9662_403B5E0C017A;Forurensetgrunn;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2614A38_84BD_4d77_9662_403B5E0C017A;4.0 EAID_73A5312E_FA07_4894_BA3D_CDA7EC29076E;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73A5312E_FA07_4894_BA3D_CDA7EC29076E;4.0 EAID_E2954B85_890D_4dd4_851A_FE0934D44605;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2954B85_890D_4dd4_851A_FE0934D44605;4.0 EAID_5405DCF3_AC40_48b5_A485_1A36C0DF017B;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5405DCF3_AC40_48b5_A485_1A36C0DF017B;4.0 EAID_3C724912_C317_4694_92F4_2B4E5205B317;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C724912_C317_4694_92F4_2B4E5205B317;4.0 EAID_A9FA8CC4_4D4D_49f3_AD11_783C34D8AEB1;Kostholdsråd;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9FA8CC4_4D4D_49f3_AD11_783C34D8AEB1;4.0 EAID_36B406F4_72D6_48cc_A89F_41F85418EDA2;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36B406F4_72D6_48cc_A89F_41F85418EDA2;4.0 EAID_0A31EDF3_E0F9_44ff_A963_4EBA4A07F340;støy;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0Forurensning-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A31EDF3_E0F9_44ff_A963_4EBA4A07F340;4.0 EAPK_563B9FD8_FF75_469a_B1E7_26D90AB19588;Forurensning-4.5;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_563B9FD8_FF75_469a_B1E7_26D90AB19588;4.5 EAID_A0D86DF4_1A67_4211_BD2C_05689FA5BAA8;Oversiktsmodell for forurensningskilder;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0D86DF4_1A67_4211_BD2C_05689FA5BAA8;4.5 EAID_32783CD7_F379_42a8_A690_C7CE92AADAAD;ResipientType;inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32783CD7_F379_42a8_A690_C7CE92AADAAD;4.5 EAID_937F6E52_0B59_4d4b_BB34_B71A85C34932;Forurensningskilde;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937F6E52_0B59_4d4b_BB34_B71A85C34932;4.5 EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;Resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;4.5 EAID_F2467C03_9ED4_4f6c_B63C_2A1074049C53;Utslippspunkt;sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2467C03_9ED4_4f6c_B63C_2A1074049C53;4.5 EAID_697049FF_2C0A_4c6f_AF85_E441C5FA4558;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_697049FF_2C0A_4c6f_AF85_E441C5FA4558;4.5 EAID_19B506D3_5038_4bc7_8CE0_EF5DDB5C4F98;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19B506D3_5038_4bc7_8CE0_EF5DDB5C4F98;4.5 EAID_84EC2DBA_EC53_4a42_AC53_C1654DA1DE16;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84EC2DBA_EC53_4a42_AC53_C1654DA1DE16;4.5 EAID_71D7C8C8_9FA5_465c_8C17_FADC2EC4610D;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71D7C8C8_9FA5_465c_8C17_FADC2EC4610D;4.5 EAID_0882D13D_4024_4e11_8090_20D1D1F9C536;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0882D13D_4024_4e11_8090_20D1D1F9C536;4.5 EAID_7E25311F_3E89_41e1_A08D_AAEBE5919DBB;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E25311F_3E89_41e1_A08D_AAEBE5919DBB;4.5 EAID_BF147990_7E3C_4ca0_8810_F2F96C6A8E86;Forurensetgrunn;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF147990_7E3C_4ca0_8810_F2F96C6A8E86;4.5 EAID_5858F06E_D62B_467b_8949_E99607AC07E0;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5858F06E_D62B_467b_8949_E99607AC07E0;4.5 EAID_A6F3B187_D703_4462_87D9_4736D1368552;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6F3B187_D703_4462_87D9_4736D1368552;4.5 EAID_ABB4EDA1_EBDC_4e51_B297_B46D71A5507A;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABB4EDA1_EBDC_4e51_B297_B46D71A5507A;4.5 EAID_1431AF1F_EC71_47bb_AF85_E00C4F6761C0;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1431AF1F_EC71_47bb_AF85_E00C4F6761C0;4.5 EAID_84920539_6B77_4bf8_A6BB_D99F8AEAECCC;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84920539_6B77_4bf8_A6BB_D99F8AEAECCC;4.5 EAID_57B4882F_C0A0_4de9_B907_91D0EBECAAEF;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57B4882F_C0A0_4de9_B907_91D0EBECAAEF;4.5 EAID_2291CCB3_55CD_44ce_858A_B279DA82ADFA;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2291CCB3_55CD_44ce_858A_B279DA82ADFA;4.5 EAID_9475171E_5846_43ff_9710_8BCE7BCB8071;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9475171E_5846_43ff_9710_8BCE7BCB8071;4.5 EAID_406DD0AA_65EF_4acf_BC20_7D06548C977F;Støy;;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_406DD0AA_65EF_4acf_BC20_7D06548C977F;4.5 EAPK_BF048E44_FBAB_4d66_88BD_A94141DC79B2;Friluftsliv-4.0;spesifikasjonen omfatter områder som er kartlagt som viktige for friluftslivet. Disse kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BF048E44_FBAB_4d66_88BD_A94141DC79B2;4.0 EAID_73EAEE66_41A1_40db_9CBC_0B9051EA0803;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73EAEE66_41A1_40db_9CBC_0B9051EA0803;4.0 EAID_3CD176B5_9949_4836_8CAE_FA0D118BA67A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CD176B5_9949_4836_8CAE_FA0D118BA67A;4.0 EAID_03E755F4_E941_4e61_8FEB_3B237F2ABC47;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03E755F4_E941_4e61_8FEB_3B237F2ABC47;4.0 EAID_038662D6_801E_47fc_B8E8_213D42B77AEF;Skiløype;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_038662D6_801E_47fc_B8E8_213D42B77AEF;4.0 EAID_A105C745_B5B1_48f6_87E5_8C4AEE162884;Annen rute;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A105C745_B5B1_48f6_87E5_8C4AEE162884;4.0 EAID_6447A7CE_6337_4216_83CE_FDC399EFD807;Sykkelrute;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6447A7CE_6337_4216_83CE_FDC399EFD807;4.0 EAID_35FE29AA_F624_4baf_A624_CF038BA7F93B;Abstrakt rutemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35FE29AA_F624_4baf_A624_CF038BA7F93B;4.0 EAID_D745E09D_556E_47e4_A2ED_B33808835F79;Oversiktsmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D745E09D_556E_47e4_A2ED_B33808835F79;4.0 EAID_E8E3C4BB_A5A2_447f_92CB_5E67CEAA4F1D;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8E3C4BB_A5A2_447f_92CB_5E67CEAA4F1D;4.0 EAID_EFBEE18C_6E75_49ad_BA03_405510016733;Fotruter;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFBEE18C_6E75_49ad_BA03_405510016733;4.0 EAID_45FF050E_E47E_4e5c_8821_782BCC51C771;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.0Friluftsliv-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45FF050E_E47E_4e5c_8821_782BCC51C771;4.0 EAPK_F66BCFC2_4166_40bf_B40B_D5CE3B7C0044;Friluftsliv-4.1;spesifikasjonen omfatter områder som er ervervet med statlig bistand, kartlagt som viktige for friluftslivet, samt tilretteleggingstiltak for allmennhetens friluftsliv. Områdene kan være ervervet for friluftslivsformål og forvaltet av det offentlige, eller det kan være områder der hensynet til friluftslivet bør ivaretas, f.eks. i planprosesser. En viktig kilde til informasjon er Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase (http://www.naturbase.no/). Metodikk for kartlegging av områder som er viktige for friluftslivet er beskrevet i Håndbok for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder DN-håndbok 25 – 2004. Prinsippene for naturvennlig tilrettelegging finner man i DN-håndbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F66BCFC2_4166_40bf_B40B_D5CE3B7C0044;4.1 EAID_D4441156_F58D_436e_83EE_D849B96F991B;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4441156_F58D_436e_83EE_D849B96F991B;4.1 EAID_B41953A1_33E7_4118_97D4_92C427F72229;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B41953A1_33E7_4118_97D4_92C427F72229;4.1 EAID_024ACCE5_476D_4be8_953A_8B01C55B0E12;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_024ACCE5_476D_4be8_953A_8B01C55B0E12;4.1 EAID_3D846CE9_622E_4ba8_B499_054D640E24BB;Oversiktsmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D846CE9_622E_4ba8_B499_054D640E24BB;4.1 EAID_1CCCD254_31DB_4c94_A7A3_8A87EF6F15B7;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CCCD254_31DB_4c94_A7A3_8A87EF6F15B7;4.1 EAID_A82EE48C_896A_43ef_90B6_2050B18F395B;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82EE48C_896A_43ef_90B6_2050B18F395B;4.1 EAID_7B3F2AA9_7E22_4fa5_925D_802DE926C23E;Abstrakt rutemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B3F2AA9_7E22_4fa5_925D_802DE926C23E;4.1 EAID_B4B2E055_30C1_4fdf_88B1_B828AB8FBCA6;gjennomgang;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.1Friluftsliv-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4B2E055_30C1_4fdf_88B1_B828AB8FBCA6;4.1 EAPK_B9CCE603_1280_4f70_A6DC_4672FD9C4D34;Friluftsliv-4.5;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B9CCE603_1280_4f70_A6DC_4672FD9C4D34;4.5 EAID_30962EA9_DB02_4f2f_BE4E_8D0A7078EB67;Oversiktsmodel;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5Friluftsliv-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30962EA9_DB02_4f2f_BE4E_8D0A7078EB67;4.5 EAID_5115D451_4749_472a_9E9C_2981D3584567;Kodelister og Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5Friluftsliv-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5115D451_4749_472a_9E9C_2981D3584567;4.5 EAID_B17830B2_1988_40d4_8430_1EF747D1E001;Oversiktsmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5Friluftsliv-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B17830B2_1988_40d4_8430_1EF747D1E001;4.5 EAID_B840CF14_0D40_4c12_9673_986CD793396B;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Friluftsliv\Friluftsliv-4.5Friluftsliv-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B840CF14_0D40_4c12_9673_986CD793396B;4.5 EAPK_FF0B3478_7864_4a07_856F_E930A29344C3;Geologi Generell del 4.0;objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FF0B3478_7864_4a07_856F_E930A29344C3;4.0 EAID_435B9E87_99CB_4e9b_8B9B_05158D34CF39;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_435B9E87_99CB_4e9b_8B9B_05158D34CF39;4.0 EAID_F0FD0776_1901_4cef_8A16_5618A6467CFA;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0FD0776_1901_4cef_8A16_5618A6467CFA;4.0 EAID_0567BE35_B154_4730_91E2_6871C5655969;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0567BE35_B154_4730_91E2_6871C5655969;4.0 EAID_06424E3F_9A79_4aed_A648_57AC28B012C2;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema -- Definition - - adjustment/change of an automatic classification of geological themes/topics;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06424E3F_9A79_4aed_A648_57AC28B012C2;4.0 EAID_1A925123_742D_4e01_B799_0DDDBCEE6425;GeolVerdivurdering;hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden -- Definition - - how important a geological resource or registration is with a view to potential economic utilisation now or in the future;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A925123_742D_4e01_B799_0DDDBCEE6425;4.0 EAID_25DB760B_DC1F_4044_8004_8BF6F4085A5F;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25DB760B_DC1F_4044_8004_8BF6F4085A5F;4.0 EAID_2851269A_7090_451d_97AF_71B1DDEC0A4E;DateringMetode;metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale -- Definition - - method used to determine the age of rocks, sediments, minerals and organic material;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2851269A_7090_451d_97AF_71B1DDEC0A4E;4.0 EAID_3A84817F_8A6B_4225_B591_3DFB0B23CB87;GeologiskAlder;alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet -- Definition - - the age of a rock tells how long ago it was formed. Name of geological period/epoch for the period of time in which a geological stratigraphic sequence was formed;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A84817F_8A6B_4225_B591_3DFB0B23CB87;4.0 EAID_BADE1A2D_388E_4c67_BC10_1ABF006F4FA0;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BADE1A2D_388E_4c67_BC10_1ABF006F4FA0;4.0 EAPK_E628A7A2_8B8F_4ed2_BF2C_41B9C38FACA9;Geologi Generell del 5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E628A7A2_8B8F_4ed2_BF2C_41B9C38FACA9;5.0 EAID_E814457C_1A03_4f0a_9DFE_81CD921A27DE;Hovedskjema og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E814457C_1A03_4f0a_9DFE_81CD921A27DE;5.0 EAID_8048E64F_2D0A_48c9_B73D_9D176593D17E;Pakkeavhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8048E64F_2D0A_48c9_B73D_9D176593D17E;5.0 EAID_1E6E4521_9238_4fb9_9F55_783DCA43270D;RastoffBetydning;hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E6E4521_9238_4fb9_9F55_783DCA43270D;5.0 EAID_46E4A96A_8DCD_4015_8CBF_6E5A190E7B66;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema ;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46E4A96A_8DCD_4015_8CBF_6E5A190E7B66;5.0 EAID_609242BA_5F55_49d0_9930_56C8874ECE8D;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_609242BA_5F55_49d0_9930_56C8874ECE8D;5.0 EAID_8D7A3FFE_2CC1_46fe_BBDD_EB39303A6E06;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D7A3FFE_2CC1_46fe_BBDD_EB39303A6E06;5.0 EAID_A13BEFB8_BA64_4838_AA12_0485EDF14298;DateringMetode;metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, mineraler og organisk materiale ;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A13BEFB8_BA64_4838_AA12_0485EDF14298;5.0 EAID_C872419B_94A4_4237_953E_15CC4C868527;GeolTemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C872419B_94A4_4237_953E_15CC4C868527;5.0 EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;GeolAlder;beskriver alderen på en geologisk enhet basert på den internasjonale stratigrafiske kommisjon sin internasjonale stratigrafiske tabell. ;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;5.0 EAPK_1F94FA6B_786A_4e7c_8D47_CDE2475C0C13;Gfys-4.0;spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1F94FA6B_786A_4e7c_8D47_CDE2475C0C13;4.0 EAID_F6885622_6ED0_4093_B7D4_EE16F715955B;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6885622_6ED0_4093_B7D4_EE16F715955B;4.0 EAID_8CCABC4F_0351_4b7e_96B4_818F2A2C4C0C;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CCABC4F_0351_4b7e_96B4_818F2A2C4C0C;4.0 EAID_0F298AB8_C232_42f3_BF3E_8B43CF65205F;GeofysiskTolketPkt;lokalitet som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier -- Definition -- site containing classification based on the interpretation of geophysically measured values ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F298AB8_C232_42f3_BF3E_8B43CF65205F;4.0 EAID_143A52CD_EBCE_49fe_A8E0_5D703CBE8B11;GeofFlate;inndeling av ulike tolkete geofysiske flater -- Definition - - classification of various interpreted geophysical surfaces;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_143A52CD_EBCE_49fe_A8E0_5D703CBE8B11;4.0 EAID_18EB5DB9_2AF3_473e_818F_BA171CD3CA03;GeofTypeUtlegg;typer av kabelutlegg benyttet ved geofysisk måling Eksempel: Ved elektriske målinger -- Definition - - types of cable arrays used for geophysical measurement Example: For electrical measurements;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18EB5DB9_2AF3_473e_818F_BA171CD3CA03;4.0 EAID_20D24F5A_E1D2_4b89_A308_4E11235BC211;FysiskParametre;ulike typer fysiske og petrofysiske parametre -- Definition - - various types of physical and petrophysical parameters;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20D24F5A_E1D2_4b89_A308_4E11235BC211;4.0 EAID_235F8D06_A8B3_4a30_88A0_59B3F3D34DEE;GeofTolkMetode;metodikk som er benyttet ved tolkning av et geofysisk objekt/signatur -- Definition - - methodology used in the interpretation of a geophysical object/signature;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_235F8D06_A8B3_4a30_88A0_59B3F3D34DEE;4.0 EAID_25195BC3_8295_4067_A2A6_F3BAB53493EB;GeofDyptype;typebetegnelse på et geofysisk dyp, beregnet ved hjelp av flere metoder -- Definition - - designation of type of a geophysical depth, calculated by means of more than one method;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25195BC3_8295_4067_A2A6_F3BAB53493EB;4.0 EAID_2EB99BD5_EEC3_44ae_B4B0_1AAD2B36B741;GeofLinjeInfo;linjeobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse -- Definition - - line objects that are not geophysical objects themselves, but that are important for the interpretation of these ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EB99BD5_EEC3_44ae_B4B0_1AAD2B36B741;4.0 EAID_2F1DC876_3D1E_4e66_8245_CEFB607BC7C2;GeofPunktInfo;punktobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse -- Definition - - point objects that are not geophysical objects themselves, but that are important for the interpretation of these;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F1DC876_3D1E_4e66_8245_CEFB607BC7C2;4.0 EAID_30675D43_5A3F_4550_8E1A_C7042CAD5C3E;GeofysiskLinjeInfo;tilleggsinformasjon om linjetyper som ikke nødvendigvis er relatert til geofysiske målinger Eksempel: Utlegg av strømkabler/-sløyfer, støykilder. -- Definition -- supplementary information about line types not necessarily related to geophysical measurements;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30675D43_5A3F_4550_8E1A_C7042CAD5C3E;4.0 EAID_62D45AA2_29C3_4d3d_B4C9_8B41B2840F2D;GeofysiskInfoPkt;lokalitet med tilleggsinformasjon som ikke nødvendigvis relaterer seg til geofysiske målinger Eksempel: Støykilde, jordingselektrode -- Definition -- site with supplementary information not necessarily related to geophysical measurements;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62D45AA2_29C3_4d3d_B4C9_8B41B2840F2D;4.0 EAID_640E6F55_E958_4b92_9BA4_F7A004C01B1C;GeofFallstorrelse;graden av bratthet på geofysisk fall -- Definition - - the degree of steepness of geophysical dip;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_640E6F55_E958_4b92_9BA4_F7A004C01B1C;4.0 EAID_78D00CCC_0D5D_4b74_8AA7_1FBC896DC8FB;FysiskEnhet;enhet som den fysiske parameter er oppgitt i -- Definition - - unit in which the physical parameter is given;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D00CCC_0D5D_4b74_8AA7_1FBC896DC8FB;4.0 EAID_7A068F1B_6E78_4956_98DE_74D253F8208A;GeofysiskMaleOmr;areal med geofysiske målinger -- Definition -- area with geophysical measurements;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A068F1B_6E78_4956_98DE_74D253F8208A;4.0 EAID_89880F46_2FFE_45cd_BB97_BD44A8D26CF3;GeofMetode;målemetode for utført geofysisk måling -- Definition - - measuring technique for accomplished geophysical measurement;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89880F46_2FFE_45cd_BB97_BD44A8D26CF3;4.0 EAID_AE737A4A_53D1_4658_A140_78255FDAEDF9;NaturlRadioaktivStraling;gradering av naturlig radioaktiv strålegrad fra undergrunnen Merknad: Grovinndeling basert på ulike radiometriske undersøkelser. Eksempel: Ved cesium (Tsjernobyl) og radon. Radioaktivt risikoområde. -- Definition - - graduation of natural radioactive radiation from subsurface Note: Rough classification based on various radiometric examinations. Example: In the case of cesium (Tsjernobyl) and radon. Radioactive hazard area.;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE737A4A_53D1_4658_A140_78255FDAEDF9;4.0 EAID_B521A462_936A_458f_BAE7_B6D3EDC84024;GeofysiskKote;isolinje trukket gjennom punkter med samme geofysiske verdi Eksempel: Inkluderer også dyp til magnetisk basement og penetrasjonsdyp, georadar -- Definition -- isoline drawn through points with the same geophysical value;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B521A462_936A_458f_BAE7_B6D3EDC84024;4.0 EAID_C0D08A05_FEAA_4681_8BD3_D2CE70AE9C3D;GeofysiskTolketLinje;linje som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetisk lineament, magnetisk form -- Definition -- line containing classification based on the interpretation of geophysically measured values ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0D08A05_FEAA_4681_8BD3_D2CE70AE9C3D;4.0 EAID_C2692F22_857A_407e_9EFD_B34C0A6F7CA7;GeofysiskProfillinje;streklinje hvor det langsetter linjen er utført geofysiske målinger -- Definition -- profile along which geophysical measurements have been carried out;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2692F22_857A_407e_9EFD_B34C0A6F7CA7;4.0 EAID_C80FCC1B_5ECF_4990_A372_D09BBAB660CD;GeofFalltype;metode som er benyttet ved kvalitativ bestemmelse av geofysisk fallstørrelse -- Definition - - method used in qualitative determination of geophysical dip;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C80FCC1B_5ECF_4990_A372_D09BBAB660CD;4.0 EAID_D0F485ED_C6A6_4094_B2A8_44F9F4183E51;GeofTolkLinjetype;linjetyper bestemt ut fra en geofysisk tolkning -- Definition - - Line types determined on the basis of geophysical interpretation ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0F485ED_C6A6_4094_B2A8_44F9F4183E51;4.0 EAID_D65B1A8D_2C72_4d41_831E_6F36E9A91C4F;GeofAnomali;klassifisering av en geofysisk anomalistyrke Merknad: Benyttes ofte ved elektriske og elektromagnetiske metoder -- Definition - - classification of geophysical anomaly strength Note: Often used for electric and electromagnetic methods;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D65B1A8D_2C72_4d41_831E_6F36E9A91C4F;4.0 EAID_DBB94DA5_FD37_4d3e_A558_3E9173898F5C;GeofysiskMalePkt;lokalitet hvor det er utført geofysisk måling -- Definition -- site where geophysical measurements have been carried out.;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB94DA5_FD37_4d3e_A558_3E9173898F5C;4.0 EAID_E8F39E3C_3AA9_4055_B988_EF24267C6907;PetrofysiskPkt;lokalitet hvor det er tatt prøve av bergart som det er utført måling av fysiske parametre på i laboratoriet -- Definition -- site where bedrock sample has been collected and on which measurements of physical parametres have been carried out in the laboratory.;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8F39E3C_3AA9_4055_B988_EF24267C6907;4.0 EAID_F117D921_74E0_4064_BC7B_85AB160C6740;GeofysiskTolketFlate;areal som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetiske bånd, magnetiseringsnivå, elektrisk leder -- Definition -- area containing classification based on the interpretation of geophysically measured values;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F117D921_74E0_4064_BC7B_85AB160C6740;4.0 EAPK_BB4F2CCF_3F0A_4392_8E4F_C5ACE40D0F72;Gfys-5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BB4F2CCF_3F0A_4392_8E4F_C5ACE40D0F72;5.0 EAID_9323C591_DDAC_4b24_8E68_EE61B2FF299C;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9323C591_DDAC_4b24_8E68_EE61B2FF299C;5.0 EAID_AFDDEA6C_FB7C_45ff_B207_135EFCD53B7A;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFDDEA6C_FB7C_45ff_B207_135EFCD53B7A;5.0 EAID_11CB05E0_28BF_46df_B410_9A7A0DBB468B;FysiskEnhet;enhet som den fysiske parameter er oppgitt i ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11CB05E0_28BF_46df_B410_9A7A0DBB468B;5.0 EAID_129D1274_9BE0_4144_B517_DCFA242C6ACA;GeofysiskInfoPkt;lokalitet med tilleggsinformasjon som ikke nødvendigvis relaterer seg til geofysiske målinger Eksempel: Støykilde, jordingselektrode ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_129D1274_9BE0_4144_B517_DCFA242C6ACA;5.0 EAID_20860C6E_5712_4068_A230_53D52D30502D;GeofFlate;inndeling av ulike tolkete geofysiske flater ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20860C6E_5712_4068_A230_53D52D30502D;5.0 EAID_2C7A5E4E_D5A8_4944_97D5_D8C1F60651FE;GeofTolkMetode;metodikk som er benyttet ved tolkning av et geofysisk objekt/signatur ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C7A5E4E_D5A8_4944_97D5_D8C1F60651FE;5.0 EAID_3B5FB27A_F393_4e11_81F9_2859162C1E0A;GeofysiskTolketLinje;linje som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetisk lineament, magnetisk form ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B5FB27A_F393_4e11_81F9_2859162C1E0A;5.0 EAID_40A13708_4889_4140_97BF_F169F8FD95BF;GeofysiskMalePkt;lokalitet hvor det er utført geofysisk måling ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A13708_4889_4140_97BF_F169F8FD95BF;5.0 EAID_41341383_BD1D_47fc_B5D9_E0703D0791C9;FysiskParametre;ulike typer fysiske og petrofysiske parametre ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41341383_BD1D_47fc_B5D9_E0703D0791C9;5.0 EAID_429EE879_D7F8_4002_B686_9F1E39B88693;GeofPunktInfo;punktobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_429EE879_D7F8_4002_B686_9F1E39B88693;5.0 EAID_434D7435_B06D_45e1_AE9E_87B618A13814;GeofTolkLinjetype;linjetyper bestemt ut fra en geofysisk tolkning ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_434D7435_B06D_45e1_AE9E_87B618A13814;5.0 EAID_44D60001_BFB2_4c01_98E6_C1662EB30C37;GeofysiskMaleOmr;areal med geofysiske målinger ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D60001_BFB2_4c01_98E6_C1662EB30C37;5.0 EAID_5C5E59C9_33B4_44ed_BC3B_83C33E56D371;GeofysiskTolketPkt;lokalitet som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C5E59C9_33B4_44ed_BC3B_83C33E56D371;5.0 EAID_865D43A7_3A51_421a_99E7_4C1F0CA03F1D;GeofFallBeregnetMetode;metode som er benyttet ved kvalitativ bestemmelse av geofysisk fall ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_865D43A7_3A51_421a_99E7_4C1F0CA03F1D;5.0 EAID_8883DDED_D36A_4233_8772_AB88414E82F5;GeofMetode;målemetode for utført geofysisk måling ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8883DDED_D36A_4233_8772_AB88414E82F5;5.0 EAID_93968AFA_CD4A_4a33_8103_481B8AF6350C;NaturlRadioaktivStraling;gradering av naturlig radioaktiv strålegrad fra undergrunnen Merknad: Grovinndeling basert på ulike radiometriske undersøkelser. Eksempel: Ved cesium (Tsjernobyl) og radon. Radioaktivt risikoområde. ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93968AFA_CD4A_4a33_8103_481B8AF6350C;5.0 EAID_97A7886C_095B_4b3a_A776_36BD9BF9912E;GeofysiskLinjeInfo;tilleggsinformasjon om linjetyper som ikke nødvendigvis er relatert til geofysiske målinger Eksempel: Utlegg av strømkabler/-sløyfer, støykilder. ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97A7886C_095B_4b3a_A776_36BD9BF9912E;5.0 EAID_98BB6AA2_A116_40a1_8B59_B4C4A2621F2A;GeofDyptype;typebetegnelse på et geofysisk dyp, beregnet ved hjelp av flere metoder ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98BB6AA2_A116_40a1_8B59_B4C4A2621F2A;5.0 EAID_9D7E5102_C970_42a3_925C_016E3271A103;GeofysiskTolketFlate;areal som inneholder klassifikasjon basert på tolkning av geofysiske måleverdier Eksempel: Magnetiske bånd, magnetiseringsnivå, elektrisk leder ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D7E5102_C970_42a3_925C_016E3271A103;5.0 EAID_A2F16F45_A0A3_4ce6_8051_9889F90D0B44;PetrofysiskPkt;lokalitet hvor det er tatt prøve av bergart som det er utført måling av fysiske parametre på i laboratoriet ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2F16F45_A0A3_4ce6_8051_9889F90D0B44;5.0 EAID_B0B9F6DA_7991_480c_A533_8B3C375A5C9D;GeofFallstorrelse;graden av bratthet på geofysisk fall ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0B9F6DA_7991_480c_A533_8B3C375A5C9D;5.0 EAID_B235F3A8_4DE2_4ca5_BCDD_46894AC21F9F;GeofAnomali;klassifisering av en geofysisk anomalistyrke Merknad: Benyttes ofte ved elektriske og elektromagnetiske metoder ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B235F3A8_4DE2_4ca5_BCDD_46894AC21F9F;5.0 EAID_BAE1BEC0_9E7F_46ba_9D35_121ECFBE2FCA;GeofLinjeInfo;linjeobjekter som ikke selv er geofysiske objekter, men som er viktig for tolkningen av disse ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAE1BEC0_9E7F_46ba_9D35_121ECFBE2FCA;5.0 EAID_BE446A35_3412_42cf_B012_46805356A2C6;GeofTypeUtlegg;typer av kabelutlegg benyttet ved geofysisk måling Eksempel: Ved elektriske målinger ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE446A35_3412_42cf_B012_46805356A2C6;5.0 EAID_DE6E3200_6135_4f10_9539_3229D5B641F3;GeofysiskKote;isolinje trukket gjennom punkter med samme geofysiske verdi Eksempel: Inkluderer også dyp til magnetisk basement og penetrasjonsdyp, georadar ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;fjernes;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE6E3200_6135_4f10_9539_3229D5B641F3;5.0 EAID_E32D3A07_D64F_439e_AB74_DD734BDFEAEB;GeofysiskProfillinje;streklinje hvor det langsetter linjen er utført geofysiske målinger ;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E32D3A07_D64F_439e_AB74_DD734BDFEAEB;5.0 EAPK_8C1FD7F3_5206_4348_A96A_F5C511906129;Gkjem-5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8C1FD7F3_5206_4348_A96A_F5C511906129;5.0 EAID_0107B86B_9FA2_44b8_B6FE_44B11906A02C;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0107B86B_9FA2_44b8_B6FE_44B11906A02C;5.0 EAID_9ECB20F2_0E72_4ae5_92FD_C2271D970397;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ECB20F2_0E72_4ae5_92FD_C2271D970397;5.0 EAID_02A28AA4_90E8_4b1f_9294_0402E3108D99;GeokEnhet;enhet for den variabel en geokjemisk prøve er analysert på -- Definition - - unit of the variable for which a geochemical sample has been analysed;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02A28AA4_90E8_4b1f_9294_0402E3108D99;5.0 EAID_1088EB50_43F5_4164_9EE8_341760F9A27E;GeokEkstrakt;metoder for væskeuttrekk fra geokjemiske prøver Merknad: Ekstraktet er gjenstand for kjemisk analyse -- Definition - - methods of liquid extraction of geochemical samples Note: The extract is subject to chemical analysis;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1088EB50_43F5_4164_9EE8_341760F9A27E;5.0 EAID_1212B7E6_F487_4c56_A47A_B063A3862872;GeokMedium;type geokjemisk prøvemedium etter en detaljert klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to a detailed classification ;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1212B7E6_F487_4c56_A47A_B063A3862872;5.0 EAID_1DE7DFF8_55A4_4864_B4CE_CDDCFB238D8C;GeokjemiskTolketFlate;flate definert av manuell geokjemisk tolkning, matematisk beregning eller en kombinasjon -- Definition -- surface defined by manual geochemical interpretation, mathematic calculations or a combination of these;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DE7DFF8_55A4_4864_B4CE_CDDCFB238D8C;5.0 EAID_419152EB_E4F3_4399_9588_B67589296424;GeokHorisont;hvilken del (lag) i et jordprofil prøven, målingen eller beskrivelsen er hentet fra -- Definition - - what part (layer) of a soil profile the sample, measurement or description is taken from;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_419152EB_E4F3_4399_9588_B67589296424;5.0 EAID_616583BF_BCBA_4326_B12E_92077DA49D6F;GeokFraksjon;oppdeling av geokjemisk prøve i underprøver basert på ulike metoder Merknad: Vanlige metoder er kornstørrelse, spesifikk vekt, eller magnetisk fraksjon -- Definition - - division of geochemical samples into sub-samples based on various methods Note: Common methods are grain size, specific weight, or magnetic fraction;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_616583BF_BCBA_4326_B12E_92077DA49D6F;5.0 EAID_76009477_E039_4678_8CF0_8D272B69D62A;GeokHovedmedium;type geokjemisk prøvemedium etter en overordnet klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to an first level classification;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76009477_E039_4678_8CF0_8D272B69D62A;5.0 EAID_76D15D63_BA87_4d6c_8DE0_71BD26173AB3;GeokjemiskProvePkt;lokalitet hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- site where (a) geochemical sample(s) has/have been taken;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D15D63_BA87_4d6c_8DE0_71BD26173AB3;5.0 EAID_ECAE8D7D_E1A5_4d3e_99FC_E21BA9412BB2;GeokjemiskAnomaliOmr;areal med ekstremt høye eller lave kjemiske konsentrasjoner -- Definition -- area with extremely high or low chemical concentrations;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECAE8D7D_E1A5_4d3e_99FC_E21BA9412BB2;5.0 EAID_EE4330D6_9598_4195_A48B_390D15A89069;GeokjemiskProvetattOmr;areal hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- area where (a) geochemical sample(s) has/have been taken ;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE4330D6_9598_4195_A48B_390D15A89069;5.0 EAPK_EE99F9A5_64F8_4300_9AD9_A2A52EB6119F;Gkjem-4.0;spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å gjelde alle målestokker;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EE99F9A5_64F8_4300_9AD9_A2A52EB6119F;4.0 EAID_54FE7484_196E_42a6_9974_93848535BB3B;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54FE7484_196E_42a6_9974_93848535BB3B;4.0 EAID_972DC230_F3B2_4592_8DA4_AF51F02A7F48;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_972DC230_F3B2_4592_8DA4_AF51F02A7F48;4.0 EAID_23D96CDC_9731_4bc5_B6B0_55B2A4620830;GeokjemiskProvetattOmr;areal hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- area where (a) geochemical sample(s) has/have been taken ;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23D96CDC_9731_4bc5_B6B0_55B2A4620830;4.0 EAID_2A5A9125_61FA_4d61_A09D_48ADB203ABFF;GeokjemiskProvePkt;lokalitet hvor det er tatt geokjemisk(e) prøve(r) -- Definition -- site where (a) geochemical sample(s) has/have been taken;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A5A9125_61FA_4d61_A09D_48ADB203ABFF;4.0 EAID_2F2F12C7_C291_4539_ACBC_833D4C945E3C;GeokEkstrakt;metoder for væskeuttrekk fra geokjemiske prøver Merknad: Ekstraktet er gjenstand for kjemisk analyse -- Definition - - methods of liquid extraction of geochemical samples Note: The extract is subject to chemical analysis;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F2F12C7_C291_4539_ACBC_833D4C945E3C;4.0 EAID_5E77F2F0_ED7F_4d4b_B99D_777C69F453F7;GeokjemiskAnomaliOmr;areal med ekstremt høye eller lave kjemiske konsentrasjoner -- Definition -- area with extremely high or low chemical concentrations;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E77F2F0_ED7F_4d4b_B99D_777C69F453F7;4.0 EAID_6E9D4075_9468_4e79_AD80_482C7A5FCF4D;GeokjemiskTolketFlate;flate definert av manuell geokjemisk tolkning, matematisk beregning eller en kombinasjon -- Definition -- surface defined by manual geochemical interpretation, mathematic calculations or a combination of these;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E9D4075_9468_4e79_AD80_482C7A5FCF4D;4.0 EAID_7E3C98F1_5FAA_4924_9156_0044FD35CFC6;GeokHorisont;hvilken del (lag) i et jordprofil prøven, målingen eller beskrivelsen er hentet fra -- Definition - - what part (layer) of a soil profile the sample, measurement or description is taken from;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E3C98F1_5FAA_4924_9156_0044FD35CFC6;4.0 EAID_8F2E75D6_80B8_4c36_A375_14A2F8161967;GeokEnhet;enhet for den variabel en geokjemisk prøve er analysert på -- Definition - - unit of the variable for which a geochemical sample has been analysed;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F2E75D6_80B8_4c36_A375_14A2F8161967;4.0 EAID_D6530A99_FB0B_4cd4_8430_B8079CB3E40A;GeokFraksjon;oppdeling av geokjemisk prøve i underprøver basert på ulike metoder Merknad: Vanlige metoder er kornstørrelse, spesifikk vekt, eller magnetisk fraksjon -- Definition - - division of geochemical samples into sub-samples based on various methods Note: Common methods are grain size, specific weight, or magnetic fraction;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6530A99_FB0B_4cd4_8430_B8079CB3E40A;4.0 EAID_D9DEBD00_EDCE_48ac_895A_A23267CF4577;GeokHovedmedium;type geokjemisk prøvemedium etter en overordnet klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to an first level classification;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9DEBD00_EDCE_48ac_895A_A23267CF4577;4.0 EAID_DED01845_CAE1_4349_8D37_8154FF4C8352;GeokMedium;type geokjemisk prøvemedium etter en detaljert klassifikasjon -- Definition - - type of geochemical testing medium according to a detailed classification ;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DED01845_CAE1_4349_8D37_8154FF4C8352;4.0 EAPK_8B0469F5_C52D_4cc2_A217_27BC79177247;Gvern-4.0;spesifikasjonen beskriver geologiske objekter som defineres som verneverdige i nasjonal-, regional- eller lokal sammenheng. Egenskapene forteller om hva som gjør dem verneverdig, vernekriterier, vernestatus, vedlikeholdskriterier mm;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8B0469F5_C52D_4cc2_A217_27BC79177247;4.0 EAID_219416BD_6902_421c_A236_AC6E4F75D765;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_219416BD_6902_421c_A236_AC6E4F75D765;4.0 EAID_532D96E8_5CF5_42f8_AF95_52799681DC5A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_532D96E8_5CF5_42f8_AF95_52799681DC5A;4.0 EAID_039CDCCB_94CC_4858_89F2_243C4EC5BBC0;GeoVernType;hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. -- Definition - - what type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_039CDCCB_94CC_4858_89F2_243C4EC5BBC0;4.0 EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;GeolVerneverdigOmr;omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e) -- Definition -- approximately designated area containing one or more geological objects which may be protection-worthy;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;4.0 EAID_55F2749B_15F7_4ca9_A40C_EFA21F8BEC5D;GeoVernVerdi;hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). -- Definition - - whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of preservation-worthy geological objects (priority group).;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55F2749B_15F7_4ca9_A40C_EFA21F8BEC5D;4.0 EAID_8E4A7108_17A4_4eb3_8554_E062B2FD0C06;GeoVernSakStatus;hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet -- Definition - - how far the preservation case has progressed in the administrative process;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E4A7108_17A4_4eb3_8554_E062B2FD0C06;4.0 EAID_92763A66_C2CF_41c1_BD8B_542D1CEEF7ED;GeoVernGrensetype;kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt -- Definition - - criterion for delimitation of a preservation-worthy object;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92763A66_C2CF_41c1_BD8B_542D1CEEF7ED;4.0 EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;GeolVerneverdigObj;areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold -- Definition -- area or point registration regarded as conservation-worthy due to its unique geological history, shape or content;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;4.0 EAID_D475EA03_3C48_4806_8170_8031C0CCF22B;GeoVernTematype;hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område -- Definition - - which geological thematic type is preservation-worthy Note: Which preservation-worthy geological thematic types (bedrock, quaternary geol., mineral occurence, etc.) exist in the area;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D475EA03_3C48_4806_8170_8031C0CCF22B;4.0 EAPK_750DAEF8_D176_4773_B440_5A115948B434;Gvern-5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_750DAEF8_D176_4773_B440_5A115948B434;5.0 EAID_D87FFC94_6D8A_4111_8D14_6F30D380744C;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D87FFC94_6D8A_4111_8D14_6F30D380744C;5.0 EAID_8BAC9592_76BB_4c40_A40C_8B00BC562C01;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BAC9592_76BB_4c40_A40C_8B00BC562C01;5.0 EAID_0A8BB365_4CB4_49e6_AEB5_5B94795161EA;GeoVernTematype;hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A8BB365_4CB4_49e6_AEB5_5B94795161EA;5.0 EAID_1F70D98D_476E_460f_8B68_76982A0BF08D;GeolVerneverdigObj;areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F70D98D_476E_460f_8B68_76982A0BF08D;5.0 EAID_40061B73_8A5B_4f65_A70A_023CB6096347;GeoVernVerdi;hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40061B73_8A5B_4f65_A70A_023CB6096347;5.0 EAID_7DFD1C2B_912A_499b_BE02_113F2DE592A3;GeolVerneverdigOmr;omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e) ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DFD1C2B_912A_499b_BE02_113F2DE592A3;5.0 EAID_CB2CE1BA_39F5_4ab3_8A94_2BAB9C35CD14;GeoVernGrensetype;kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB2CE1BA_39F5_4ab3_8A94_2BAB9C35CD14;5.0 EAID_D127F25A_AE5D_48bf_B68B_6EA1D9979093;GeoVernType;hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D127F25A_AE5D_48bf_B68B_6EA1D9979093;5.0 EAID_E6F1D2AA_A4AB_4d48_AC4A_FB4E052CF4C7;GeoVernSakStatus;hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet ;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-5.0 utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6F1D2AA_A4AB_4d48_AC4A_FB4E052CF4C7;5.0 EAPK_91F08E1D_65FF_4a11_BC8E_49E17B9CA8BD;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_91F08E1D_65FF_4a11_BC8E_49E17B9CA8BD;4.0 EAID_97A7B72F_B1DC_4aed_A26A_BCBE2B8E0B7D;Samlediagram;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97A7B72F_B1DC_4aed_A26A_BCBE2B8E0B7D;4.0 EAID_848E995C_18CC_4ac5_9489_F0B6BC24870F;Relasjon til GeovitenskapeligUndersøkelse - Borehull;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848E995C_18CC_4ac5_9489_F0B6BC24870F;4.0 EAID_AD5C425A_2B8E_45d6_B218_D670106C914D; Borehull;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD5C425A_2B8E_45d6_B218_D670106C914D;4.0 EAID_1FD96783_FEFB_4e4a_8727_83B21DEBFAF0;GeotekniskeUndersøkelser;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FD96783_FEFB_4e4a_8727_83B21DEBFAF0;4.0 EAID_F238D551_78D4_45c3_879A_0592CE36C603;GeotekniskeKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F238D551_78D4_45c3_879A_0592CE36C603;4.0 EAID_3714A67E_42A4_467d_AF4C_6CFAF039B4E4;GeotekniskBorehullUndersøkelse - oversikt;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3714A67E_42A4_467d_AF4C_6CFAF039B4E4;4.0 EAID_379CE234_C6C7_4f99_9566_1D681ABAF864;GeotekniskUndersøkelse;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_379CE234_C6C7_4f99_9566_1D681ABAF864;4.0 EAID_ABFE7AE2_73B6_46f8_A87D_8CE10102E2AC;GeotekniskBorehullUndersøkelse;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABFE7AE2_73B6_46f8_A87D_8CE10102E2AC;4.0 EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;GeotekniskTolkning;"tolkning av grunnforhold i et bestemt punkt, strekning eller område <engelsk>interpretation of soil conditions in a certain point, line or area</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_180E455A_EE4C_4250_96CF_8712E1F39686;4.0 EAID_1AFE4192_D1F2_426a_804F_895C8430E55A;GeotekniskBoreObservasjonskode;"oversikt over koder for observasjoner som gjøres ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for observations made during the course of a ground investigation</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AFE4192_D1F2_426a_804F_895C8430E55A;4.0 EAID_1F61EC2C_5D2E_405b_A5BA_36409817CB21;GeotekniskBorehull;"geografisk område representert ved et punkt som er den logiske enhet for tolking av laginndeling og egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>geographical area represented by a location which is the logical unit for interpretation of stratification and properties for the different strata </engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F61EC2C_5D2E_405b_A5BA_36409817CB21;4.0 EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;GeotekniskBorehullUndersøkelse;"geografisk punkt hvor det er utført feltforsøk, prøvetaking, måling av poretrykk osv. med tilhørende observasjoner <engelsk>geographical location where field tests, sampling, pore pressure measurements etc. with corresponding observations have been carried out</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22058159_2248_4cd6_BFAF_1B158EBCC699;4.0 EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;GeotekniskSondering;"metode som brukes i en grunnundersøkelse for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a ground investigation to measure the penetration resistance of various soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F8455F_1192_44a9_A3E7_739E08688BCF;4.0 EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;GeotekniskProsedyreLab;"metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical laboratory to observe and interpret the properties of the various soil layers</engelsk> ";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A75F0EE_7EA2_4569_B26B_0015435D8949;4.0 EAID_81F713E0_16A2_4c97_906C_571F2AAA6FE8;GeotekniskObservasjon;"geografisk punkt hvor det er utført målinger <engelsk> geographical location where measurements have been performed </engelsk> ";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81F713E0_16A2_4c97_906C_571F2AAA6FE8;4.0 EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;GeotekniskLabTest;"metode som brukes i et geoteknisk laboratorium for å observere og tolke egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical laboratory to observe and measure the properties of various soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83186FBD_569A_49d5_913D_6846E07D2BF2;4.0 EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;GeotekniskInsituTest;"metode som brukes i en geoteknisk borhullundersøkelse for å observere og måle egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>method used in a geotechnical borehole investigation to observe and measure properties of the different soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F7D81A2_B3BA_489c_890E_7F1C02187BFF;4.0 EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;GeotekniskPrøvetaking;"innsamling av fysisk prøvemateriale som inndeles i prøvedeler hvor det for hver prøvedel kan utføres ett eller flere geotekniske laboratorieforsøk <engelsk>sampling of physical material separated into sample parts, where one or several laboratory tests can be carried out on each part</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99CA5F2C_35B8_4ce0_B420_A2D2A35B96E2;4.0 EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;GeotekniskProsedyrePrøvetaking;"prosedyren som benyttes i en geoteknisk prøvetaking for å ta opp fysisk prøvemateriale fra de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used to collect physical material from various soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F29DA94_97D9_4dd9_887B_0E66D9116166;4.0 EAID_A0F5D526_33E9_4f40_AEDA_940E3977D15C;GeotekniskUndersøkelse;"geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where there are or are planned geotechnical boreholes for a given project</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0F5D526_33E9_4f40_AEDA_940E3977D15C;4.0 EAID_B6DB1767_FA07_4249_8300_A440E53516A0;GeotekniskProsedyreTolkning;"prosedyre for å tolke oppførsel og egenskaper til de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used to interpret behaviour and properties of various soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6DB1767_FA07_4249_8300_A440E53516A0;4.0 EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;GeotekniskProsedyreInsitu;"prosedyren som benyttes i en in situ undersøkelse for å måle egenskaper for de forskjellige jordlag <engelsk>the procedure used in an in situ test to measure properties of various soil layers</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C183DE3C_5AFE_41f1_8972_5F4214BC783B;4.0 EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;GeotekniskProsedyreKontroll;"en detaljert beskrivelse av en type geoteknisk kontrollmåling <engelsk>detailed description of a type of control measurement </engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1AF44BD_1228_4947_9A73_BA1CDC69FEA2;4.0 EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;GeotekniskProsedyreSondering;"prosedyre som benyttes i en sondering for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag <engelsk>procedure used to measure the penetration resistance in various soil layers by sounding</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E95774D8_29CB_42fe_AD2A_6C611AD0B32D;4.0 EAID_ED94CD25_E1F1_462e_A2A5_C255A3181D0C;GeotekniskUndersøkelseGrense;"avgrensning av et område for geotekniske undersøkelser <engelsk>demarcation of an area with soil investigations</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED94CD25_E1F1_462e_A2A5_C255A3181D0C;4.0 EAID_EE13A1EF_BB3B_4163_B033_C52BD999549D;GeotekniskStoppkode;"oversikt over koder for stopp av boring ved utførelse av en grunnundersøkelse <engelsk>overview of codes for termination of boring in a ground investigation</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE13A1EF_BB3B_4163_B033_C52BD999549D;4.0 EAID_F50D2D76_D2E1_43ff_828F_06C0D5FD01A0;GeotekniskUndersøkelseDelområde;"geografisk område hvor det finnes eller er planlagt geotekniske borehull tilhørende et gitt prosjekt <engelsk>geographical area where geotechnical boreholes in a given project are planned or performed</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F50D2D76_D2E1_43ff_828F_06C0D5FD01A0;4.0 EAID_C935281D_99A6_4b6b_9AE6_2251FE1DE22C;SonderingProsedyrer;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C935281D_99A6_4b6b_9AE6_2251FE1DE22C;1.0 EAID_AF7FEF9A_3F87_41d7_A71C_1D25ED436057;Sonderinger;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF7FEF9A_3F87_41d7_A71C_1D25ED436057;1.0 EAID_F54909C2_5835_430f_B81B_B3D97FD2C95B;GeotekniskeSonderinger;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F54909C2_5835_430f_B81B_B3D97FD2C95B;1.0 EAID_11336252_324C_4c60_8B12_EA7E523FDC8B;SonderingKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11336252_324C_4c60_8B12_EA7E523FDC8B;1.0 EAID_A2696059_73DD_440c_BEE3_D067944AC0A0;GeotekniskInsituProsedyrer;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2696059_73DD_440c_BEE3_D067944AC0A0;1.0 EAID_6609568C_C592_4770_8ADF_E9ABE28FE8C4;GeotekniskInsituTest1;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6609568C_C592_4770_8ADF_E9ABE28FE8C4;1.0 EAID_C28AED43_7082_43de_9578_6628DAB70689;GeotekniskInsituTest2;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C28AED43_7082_43de_9578_6628DAB70689;1.0 EAID_32116064_0092_49a5_A958_73D40B26D64C;GeotekniskInsituKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32116064_0092_49a5_A958_73D40B26D64C;1.0 EAID_E9F9D479_83A5_4e82_90CC_56F6FD415D8C;GeotekniskInsituTest;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9F9D479_83A5_4e82_90CC_56F6FD415D8C;1.0 EAID_24843835_F426_41b8_B8D9_4DB8EEC6C3F7;GeotekniskPrøvetaking;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24843835_F426_41b8_B8D9_4DB8EEC6C3F7;1.1 EAID_C9EE41F3_6916_42a3_8B77_239FC3F2811D;GeotekniskPrøvetaking - Detalj;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9EE41F3_6916_42a3_8B77_239FC3F2811D;1.1 EAID_98D3EF32_2B0F_466b_92F2_F9D999D5FF2C;GeotekniskPrøvetakingProsedyrer;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98D3EF32_2B0F_466b_92F2_F9D999D5FF2C;1.1 EAID_BE07D015_6327_4428_B79B_21B84961BAE4;GeotekniskPrøvetaking - Oversikt;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE07D015_6327_4428_B79B_21B84961BAE4;1.1 EAID_640E46A7_8C1C_4c5a_AB3D_D886C9116CA0;GeotekniskPrøvetakingKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_640E46A7_8C1C_4c5a_AB3D_D886C9116CA0;1.1 EAID_F3444AA9_8859_4035_AF54_2110B07A17C1;GeotekniskLabTest3;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3444AA9_8859_4035_AF54_2110B07A17C1;1.0 EAID_A6018C07_188F_48fa_BF6B_3D4EBBC98A06;GeotekniskLabTest1;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6018C07_188F_48fa_BF6B_3D4EBBC98A06;1.0 EAID_1A490F6F_6830_4248_8E1C_797CE85AA98E;GeotekniskLabTest;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A490F6F_6830_4248_8E1C_797CE85AA98E;1.0 EAID_71E57E24_DD29_47b2_9EFA_BA129D86EDF8;GeotekniskLabKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71E57E24_DD29_47b2_9EFA_BA129D86EDF8;1.0 EAID_93F9893C_9138_412e_9A2D_2095EFC6E049;GeotekniskLabProsedyre;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93F9893C_9138_412e_9A2D_2095EFC6E049;1.0 EAID_64CBCA54_0953_414d_8639_67D2F73C5664;GeotekniskLabTest2;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64CBCA54_0953_414d_8639_67D2F73C5664;1.0 EAID_6BF520E0_2659_4075_B107_118829605F9D;GeotekniskKontrollKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BF520E0_2659_4075_B107_118829605F9D;1.0 EAID_E52197D8_0472_4fbe_8579_A201CC9A0443;GeotekniskKontrollMåling;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52197D8_0472_4fbe_8579_A201CC9A0443;1.0 EAID_0A5363AE_A3D8_4753_8A3D_ACB49990C5CA;GeotekniskKontrollProsedyrer;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5363AE_A3D8_4753_8A3D_ACB49990C5CA;1.0 EAID_3E6D4E63_E822_4e45_954F_99049CEB7598;GeotekniskKontrollMåling;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E6D4E63_E822_4e45_954F_99049CEB7598;1.0 EAID_85722EAD_916E_4178_BACB_DF9E2746AB86;GeotekniskTolkning;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85722EAD_916E_4178_BACB_DF9E2746AB86;1.0 EAID_E1F2D593_1E66_4f24_893F_F7B6A3DE600E;GeotekniskTolkningProsedyrer;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1F2D593_1E66_4f24_893F_F7B6A3DE600E;1.0 EAID_C4094400_2A35_4f3f_AB54_06DBB485408C;GeotekniskTolkning;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4094400_2A35_4f3f_AB54_06DBB485408C;1.0 EAID_3C10C241_BB21_41ba_A292_B0008B1D4637;GeotekniskTolkningKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0GeotekniskeUndersøkelser-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C10C241_BB21_41ba_A292_B0008B1D4637;1.0 EAPK_BF7460BF_E3A4_416a_AC85_E7F2A62AA5C6;GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BF7460BF_E3A4_416a_AC85_E7F2A62AA5C6;4.0 EAID_745E9870_88B6_483d_BCD8_4AA39661B8E7;GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.0;;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_745E9870_88B6_483d_BCD8_4AA39661B8E7;4.0 EAPK_E93D96EA_CA3D_4d22_AC65_0653539481D5;GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1;;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E93D96EA_CA3D_4d22_AC65_0653539481D5;4.1 EAPK_898FFB32_854A_4705_92C8_66FDF2F2C9BE;Gravplass-4.5;katalogen omfatter objektene som er særegne for gravplasser, deres egenskaper og hvilke relasjoner det kan være mellom dem. Den omfatter således ikke forekomster som finnes på gravplasser, men som alt er dekket av andre fagområder i SOSI. I produktspesifikasjonen vil slike forekomster bli trukket inn, slik at denne vil fremstå som et samlet verktøy til bruk ved kartlegging av gravplasser. Ifølge Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 4, 3. ledd skal kulturminner avmerkes i gravkartet. SOSI Gravplass inkluderer ikke egne objekter for kulturminner fordi det finnes en separat SOSI-standard for stedfesting av kulturminner. SOSI Gravplass legger opp til at kulturminner primært skal vises i egne kartlag med data hentet fra sentrale kartdatabaser (for eksempel Riksantikvarens system Askeladden). Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det at kulturminner tegnes inn i et separat kartlag, ut fra spesifikasjon angitt i SOSI Kulturminne;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_898FFB32_854A_4705_92C8_66FDF2F2C9BE;4.5 EAID_F9AF6F4A_0AE4_4c17_9E16_40632CCE6D4C;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9AF6F4A_0AE4_4c17_9E16_40632CCE6D4C;4.5 EAID_A38ECCFB_6A7C_4bd4_BEAA_4860D0BD39C0;Gravplass;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A38ECCFB_6A7C_4bd4_BEAA_4860D0BD39C0;4.5 EAID_D9405B65_982B_4c59_B27E_2E8EC9C1D3E0;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9405B65_982B_4c59_B27E_2E8EC9C1D3E0;4.5 EAID_EBCCA890_461B_489d_AE34_1EA7AA9C55BD;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBCCA890_461B_489d_AE34_1EA7AA9C55BD;4.5 EAID_E748D9AA_ACF4_4c3f_B111_62D64DBCDAC6;Gravplassutstyr;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E748D9AA_ACF4_4c3f_B111_62D64DBCDAC6;4.5 EAID_02246D72_259C_433b_8763_6C725C47FE34;Gress;beskrivelse av type gressdekke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02246D72_259C_433b_8763_6C725C47FE34;4.5 EAID_04AA2CFE_D8FA_4598_900C_270BAC2B9BD8;GravplassStatusType;status på gravplassen;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04AA2CFE_D8FA_4598_900C_270BAC2B9BD8;4.5 EAID_0DB494EF_AD0D_4826_ACA8_ECD70B726209;Gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DB494EF_AD0D_4826_ACA8_ECD70B726209;4.5 EAID_121AF294_8716_4ea3_90AA_43A9A99CCD00;Gravminne;minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_121AF294_8716_4ea3_90AA_43A9A99CCD00;4.5 EAID_1A530C83_7C54_4b76_8C62_17FD509BDB6E;GravplassVegBredde;beskrivelse av bredde på veg;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A530C83_7C54_4b76_8C62_17FD509BDB6E;4.5 EAID_1C1A11F2_E806_4d01_A3BC_2A9A905C3FEB;GravplassStatus;tilstand på gravplass;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C1A11F2_E806_4d01_A3BC_2A9A905C3FEB;4.5 EAID_1D24DC3A_5110_45f9_A58E_E3119F105D00;Kulturhistorie;"kvalitativ beskrivelse av minnets kulturhistoriske verdi ";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D24DC3A_5110_45f9_A58E_E3119F105D00;4.5 EAID_1D5D3A09_D49A_4bb8_8FB5_BC26C48ABED5;GravminneDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravminne;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D5D3A09_D49A_4bb8_8FB5_BC26C48ABED5;4.5 EAID_1D72329C_B3F1_4601_8E66_C1AC53BBDD35;Dekke;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D72329C_B3F1_4601_8E66_C1AC53BBDD35;4.5 EAID_1DBFBFC3_8EC5_4d50_BBCB_8FD077DCFA96;Bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DBFBFC3_8EC5_4d50_BBCB_8FD077DCFA96;4.5 EAID_2E4E2F51_A34D_40ec_8CF5_7D1018D82CC9;GravplassUtstyrGrense;avgrensning av gravplass utstyr;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E4E2F51_A34D_40ec_8CF5_7D1018D82CC9;4.5 EAID_2F19B342_493B_44d3_89B0_F9E00DD6C234;Form;angivelse av om løvtrær og bartrær skal beskjæres;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F19B342_493B_44d3_89B0_F9E00DD6C234;4.5 EAID_32F3A769_AD44_41eb_9E91_5AD108B3F8FF;Strømuttak;uttak for strøm;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32F3A769_AD44_41eb_9E91_5AD108B3F8FF;4.5 EAID_47D5D65B_7893_4e67_A37A_AA0B14EDC4D2;GravplassVegType;beskrivelse av vegtype;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47D5D65B_7893_4e67_A37A_AA0B14EDC4D2;4.5 EAID_50730DF3_39E8_4cb6_B7FB_F1F89A3176F0;Minnetilstand;"kvalitativ beskrivelse, minnets fysiske tilstand";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50730DF3_39E8_4cb6_B7FB_F1F89A3176F0;4.5 EAID_5288A574_C582_4496_8F76_6C6C19E9B47A;Minnetilstand;beskrivelse av det enkelte gravminnets tilstand;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5288A574_C582_4496_8F76_6C6C19E9B47A;4.5 EAID_52D56723_F401_4212_8938_0EA75EE794C7;Gravstørrelse;størrelse og form på graven;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52D56723_F401_4212_8938_0EA75EE794C7;4.5 EAID_563C09A9_51E1_4d5e_8DE0_A9AE731025B0;MinneStørrelse;"beskriver høyde, bredde og tykkelse på minne";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_563C09A9_51E1_4d5e_8DE0_A9AE731025B0;4.5 EAID_57531039_FDC8_4e3d_93FD_CB87765B879E;MinneFysiskForm;beskriver formen på gravminnet eller annetMinnesmerke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57531039_FDC8_4e3d_93FD_CB87765B879E;4.5 EAID_5C5CA6BF_89B5_4d00_B93F_37C014A1FCB1;Vegetasjonstype;beskrivelse av vegetasjonstype;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C5CA6BF_89B5_4d00_B93F_37C014A1FCB1;4.5 EAID_6E109E8F_2CB7_407b_BAA5_84C2ABD4C51D;GravId;unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E109E8F_2CB7_407b_BAA5_84C2ABD4C51D;4.5 EAID_6E1EEEF7_E6E0_480b_AD6E_555FBE218C68;Vegetasjon;"omfatter alle de «grønne» elementene på gravplassen alt fra trær og busker til gress";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E1EEEF7_E6E0_480b_AD6E_555FBE218C68;4.5 EAID_6E3EFEF8_F1EA_4a64_8D7A_20C99AD28058;Vannpost;"Sted for fylling av vannkanner til vanning av vegetasjon bl a blomster ved graver/ gravsteder";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E3EFEF8_F1EA_4a64_8D7A_20C99AD28058;4.5 EAID_7012579E_2258_45ec_AC1C_6D4D237FE17A;Gravfelt;areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7012579E_2258_45ec_AC1C_6D4D237FE17A;4.5 EAID_76D96AF1_0BC4_4f4c_9087_3AB91A2C83FA;Gravfelttype;Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D96AF1_0BC4_4f4c_9087_3AB91A2C83FA;4.5 EAID_7F0E46EB_60B2_4fa5_B830_917FF0760747;MinneMateriale;beskrivelse av hvilket materiale minnet består av;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F0E46EB_60B2_4fa5_B830_917FF0760747;4.5 EAID_8154D6A6_94B2_4c33_9EED_9DDF5B5BCE1C;Gravplasskant;avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8154D6A6_94B2_4c33_9EED_9DDF5B5BCE1C;4.5 EAID_816CFD4A_31AA_4a0c_B043_E943CB1C598F;KulturhistoriskVerdi;kvalitativ beskrivelse av et minnes kulturhistoriske verdi ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_816CFD4A_31AA_4a0c_B043_E943CB1C598F;4.5 EAID_8961C57B_ACCE_4e88_9E0A_F6CBB7F60B4B;Tilrettelegging;tilpassning til særskilt trosretning ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8961C57B_ACCE_4e88_9E0A_F6CBB7F60B4B;4.5 EAID_896EC2F7_34B1_411a_91D2_A00E100634A8;Gravkant;avgrensning av en grav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_896EC2F7_34B1_411a_91D2_A00E100634A8;4.5 EAID_9021C70B_9888_44b7_90C9_9E7422B6F249;Jordbunnsforhold;Beskrivelse av jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9021C70B_9888_44b7_90C9_9E7422B6F249;4.5 EAID_93E37C91_875D_4526_B8F5_25646C929FB8;GravlagtPerson;identifisering av den gravlagte;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93E37C91_875D_4526_B8F5_25646C929FB8;4.5 EAID_9563F517_46F6_4c7b_85E6_2ADBAD80B087;Busktype;"Angivelse av funksjon og hvorvidt løvtrebusker skal beskjæres";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9563F517_46F6_4c7b_85E6_2ADBAD80B087;4.5 EAID_981486BE_13F1_4a7f_B07C_892CFA0059E4;Klokkestøpul;frittstående konstruksjon med klokke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_981486BE_13F1_4a7f_B07C_892CFA0059E4;4.5 EAID_A5A612F2_F2FC_457c_ADE4_45F7B8C10F92;Urneplass;areal som er avsatt til nedsetting av en urne;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5A612F2_F2FC_457c_ADE4_45F7B8C10F92;4.5 EAID_AAC21E69_C6D2_4cd3_91FA_6EF8CB81C437;Kjøretøy;beskrivelse av type kjøretøy vegen er dimensjonert for ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAC21E69_C6D2_4cd3_91FA_6EF8CB81C437;4.5 EAID_B16CD22F_3B24_4e06_ADF7_3FAE7C488AAD;Avfallsplass;plasser hvor det kan henlegges avfall fra driften og vedlikeholdet av gravplassen;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B16CD22F_3B24_4e06_ADF7_3FAE7C488AAD;4.5 EAID_B2208B3F_8AC5_452b_8A7C_6E93F9F1E4B6;Gravplass;areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2208B3F_8AC5_452b_8A7C_6E93F9F1E4B6;4.5 EAID_B4217DB6_37FC_48e0_8613_6FF46FE8A6D8;GravfeltDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4217DB6_37FC_48e0_8613_6FF46FE8A6D8;4.5 EAID_B426A607_B599_423d_A309_7AAD660984CB;AnnetMinnesmerke;"fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B426A607_B599_423d_A309_7AAD660984CB;4.5 EAID_B4C9383F_D5D4_4c57_B0D2_5816ADB6DD90;MinneType;kategorier for annet minnesmerke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4C9383F_D5D4_4c57_B0D2_5816ADB6DD90;4.5 EAID_B8B7A861_B7BD_4da1_B5C3_1F88826FF211;Avfallsplasstype;"omfatter plasser hvor det kan henlegges avfall fra driften og vedlikeholdet av gravplassen";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B7A861_B7BD_4da1_B5C3_1F88826FF211;4.5 EAID_BD27F45D_677A_4da9_9C53_4387C89212A1;GravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD27F45D_677A_4da9_9C53_4387C89212A1;4.5 EAID_BFAC124E_1047_48e7_92BB_5887E7E53347;GravplassUtstyr;"Objekter på gravplassen som ikke er direkte eller indirekte knyttet til graver: gjerder, slik som avfallsplass, vannposter, veier, vegetasjon.";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFAC124E_1047_48e7_92BB_5887E7E53347;4.5 EAID_C031D25D_5542_415b_868F_5B9B7BA22C7B;Gravsted;et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C031D25D_5542_415b_868F_5B9B7BA22C7B;4.5 EAID_D136FA30_EAB8_4119_9854_0E5F9E602086;GravDato;datoer knyttet til forvaltning av en grav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D136FA30_EAB8_4119_9854_0E5F9E602086;4.5 EAID_D5B8225C_F17F_4c05_B761_8F5B7AEFD5A4;Gravminneutstyr;tilbehør som ikke er en fysisk del av gravminnet;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5B8225C_F17F_4c05_B761_8F5B7AEFD5A4;4.5 EAID_D98B0B75_CB76_490a_9ACA_43FF34F7E1FC;MinnePosisjon;Et minnes posisjons karakteristikk;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D98B0B75_CB76_490a_9ACA_43FF34F7E1FC;4.5 EAID_DA1A8D5B_9A07_4f83_A008_79274B5F8C01;GravfeltFastmerke;Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA1A8D5B_9A07_4f83_A008_79274B5F8C01;4.5 EAID_DB408851_4E00_495b_BD29_D251C4644313;Gravtype;kistegrav eller urnegrav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB408851_4E00_495b_BD29_D251C4644313;4.5 EAID_DE2A548E_08EF_421d_9211_B8E7154D7A07;Gravplassveg;"omfatter det særlige veinettet inne på en gravplass";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE2A548E_08EF_421d_9211_B8E7154D7A07;4.5 EAID_EB43D22A_25A3_4d74_8C01_EA82C19CA0B8;Gravfeltskant;avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB43D22A_25A3_4d74_8C01_EA82C19CA0B8;4.5 EAID_F809C647_ABBF_48ee_9D37_C9D5DED784D7;Grav;"areal som er avsatt til gravlegging ";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F809C647_ABBF_48ee_9D37_C9D5DED784D7;4.5 EAID_FA359741_5911_4c07_BD9F_CA5B2134BEA7;Annet;"vegetasjonstyper som ikke faller inn i kategoriene tre, busk eller gress";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA359741_5911_4c07_BD9F_CA5B2134BEA7;4.5 EAPK_B4BE5DAF_82A3_4aca_9E9D_6BBEE7E183C0;Gravplass-4.6;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B4BE5DAF_82A3_4aca_9E9D_6BBEE7E183C0;4.6 EAID_DB8FC3AF_5FDA_4582_B9D9_727769E2F889;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB8FC3AF_5FDA_4582_B9D9_727769E2F889;4.6 EAID_172F4818_CC4B_44b7_8764_FAA1C07241F0;Gravplass - hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_172F4818_CC4B_44b7_8764_FAA1C07241F0;4.6 EAID_6B2556A1_05F5_447c_8556_035361D42551;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B2556A1_05F5_447c_8556_035361D42551;4.6 EAID_232D932A_5687_4d9e_B14A_8EECFFA01D0D;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_232D932A_5687_4d9e_B14A_8EECFFA01D0D;4.6 EAID_E4D91128_5E12_4778_AD42_23B9A352EB4A;Context_Gravplassutstyr;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4D91128_5E12_4778_AD42_23B9A352EB4A;4.6 EAID_13B04613_D0B1_444e_A62A_C0085E63F746;Context_Gravplass;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13B04613_D0B1_444e_A62A_C0085E63F746;4.6 EAID_49664F7E_D968_4d26_99C2_664C04C7C743;Context_Gravfelt;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49664F7E_D968_4d26_99C2_664C04C7C743;4.6 EAID_A2F7BA19_3F87_494a_ADCD_63605B849B04;Context_Grav_Gravsted;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2F7BA19_3F87_494a_ADCD_63605B849B04;4.6 EAID_6535B185_A1B8_4f22_B352_B24E2F6EE142;Context_Gravminne;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6535B185_A1B8_4f22_B352_B24E2F6EE142;4.6 EAID_03A5889D_E870_4f86_A14D_C64E8C8BA726;Gravsted;et administrativt objekt som det knyttes feste- og eventuelt stell-avtale til. Graver som kan inngå i et gravsted må ligge geografisk samlet.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03A5889D_E870_4f86_A14D_C64E8C8BA726;4.6 EAID_0401AA2D_045E_454a_BAC4_AA58138205B6;Gravfeltskant;avgrensning av et gravfelt Merknad: Gravfeltkanten kan følge ytterkant av gravsystemet det inneholder, men kan også ha en fri linjeføring, dog slik at den omslutter alle graver som inngår i feltet.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0401AA2D_045E_454a_BAC4_AA58138205B6;4.6 EAID_05E27EFD_AC44_446a_BD6F_FB0EE3F6416A;MinnePosisjon;Et minnes posisjons karakteristikk;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05E27EFD_AC44_446a_BD6F_FB0EE3F6416A;4.6 EAID_0690F596_9085_48a1_8D12_2AADE31466E1;MinneFysiskForm;beskriver formen på gravminnet eller annetMinnesmerke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0690F596_9085_48a1_8D12_2AADE31466E1;4.6 EAID_09F33ADE_17E0_4f08_BAC0_BDBBC8F2CFCA;Gravkant;avgrensning av en grav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09F33ADE_17E0_4f08_BAC0_BDBBC8F2CFCA;4.6 EAID_0AA702EE_7708_425f_BAAA_2CA88C4CBC4A;GravminneDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravminne;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AA702EE_7708_425f_BAAA_2CA88C4CBC4A;4.6 EAID_0BB9E67C_3BE0_46a0_A6FD_B88DDC28A91A;Bartreform;angivelse av om bartrær skal beskjæres;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BB9E67C_3BE0_46a0_A6FD_B88DDC28A91A;4.6 EAID_0E1FBE34_6932_42b6_A295_CC97CEC1246A;GravplassUtstyr;"Objekter på gravplassen som ikke er direkte eller indirekte knyttet til graver: gjerder, slik som avfallsplass, vannposter, veier, vegetasjon.";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E1FBE34_6932_42b6_A295_CC97CEC1246A;4.6 EAID_0E71DA6D_A1E8_418b_9315_49894FBA38AA;MinneType;kategorier for annet minnesmerke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E71DA6D_A1E8_418b_9315_49894FBA38AA;4.6 EAID_142EB463_0B0E_4bf6_B6AC_364BB27D89B3;MinneStørrelse;"beskriver høyde, bredde og tykkelse på minne";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_142EB463_0B0E_4bf6_B6AC_364BB27D89B3;4.6 EAID_19227222_A858_4eec_B94F_7388790C9618;Gravfelttype;Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19227222_A858_4eec_B94F_7388790C9618;4.6 EAID_2CF189D2_D9EF_4445_B9D7_FC30025D2871;GravId;unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2CF189D2_D9EF_4445_B9D7_FC30025D2871;4.6 EAID_38F98AA7_874F_4e4d_A67D_0524DC9C3004;KulturhistoriskVerdi;kvalitativ beskrivelse av et minnes kulturhistoriske verdi ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F98AA7_874F_4e4d_A67D_0524DC9C3004;4.6 EAID_3BA50344_1C4D_4c65_9D23_F0274E533469;Annet;"vegetasjonstyper som ikke faller inn i kategoriene tre, busk eller gress";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BA50344_1C4D_4c65_9D23_F0274E533469;4.6 EAID_3BAFD2B8_7B9E_4da6_B9B3_DB3EECB71E6B;Gravminneutstyr;tilbehør som ikke er en fysisk del av gravminnet;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BAFD2B8_7B9E_4da6_B9B3_DB3EECB71E6B;4.6 EAID_469C0CAB_1550_4fdc_98F3_B19E942C6C2E;Vannpost;"Sted for fylling av vannkanner til vanning av vegetasjon bl a blomster ved graver/ gravsteder";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_469C0CAB_1550_4fdc_98F3_B19E942C6C2E;4.6 EAID_521E563F_80EE_4a40_AE70_EFCE3A181CCF;GravplassUtstyrGrense;avgrensning av gravplass utstyr;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_521E563F_80EE_4a40_AE70_EFCE3A181CCF;4.6 EAID_5338E638_9C00_4653_840F_B2BC5C87B64C;Grav;"areal som er avsatt til gravlegging ";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5338E638_9C00_4653_840F_B2BC5C87B64C;4.6 EAID_5BAAF88F_90E1_4bf3_AC0E_D216560D5E96;Gravminne;minnesmerke som er plassert på en grav eller gravsted og er utstyrt med navn og data på den (de) gravlagte;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BAAF88F_90E1_4bf3_AC0E_D216560D5E96;4.6 EAID_6125AA3A_960D_4eda_BE8E_372445EACBD0;Avfallsplasstype;"omfatter plasser hvor det kan henlegges avfall fra driften og vedlikeholdet av gravplassen";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6125AA3A_960D_4eda_BE8E_372445EACBD0;4.6 EAID_692EA7A8_06EE_4b54_B583_C703C1E94A23;Gravplass;areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_692EA7A8_06EE_4b54_B583_C703C1E94A23;4.6 EAID_6D5E98EF_2829_4aff_96BB_74DFB7F5FD28;GravDato;datoer knyttet til forvaltning av en grav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D5E98EF_2829_4aff_96BB_74DFB7F5FD28;4.6 EAID_6F79A225_9940_4d58_82F1_68DC3883469A;Jordbunnsforhold;Beskrivelse av jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F79A225_9940_4d58_82F1_68DC3883469A;4.6 EAID_6F81557C_4062_410c_9CDC_146BB8C250D1;Gravplasskant;avgrensning av en gravplass. Merknad:En gravplasskant følger normalt gjerdet eller muren som avgrenser gravplassen. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F81557C_4062_410c_9CDC_146BB8C250D1;4.6 EAID_70862B5C_DCBA_45b9_BCD4_330032DF09D3;Kulturhistorie;"kvalitativ beskrivelse av minnets kulturhistoriske verdi ";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70862B5C_DCBA_45b9_BCD4_330032DF09D3;4.6 EAID_7086A889_129A_43c7_B1F6_2C618C44F2B2;Vegetasjonstype;beskrivelse av vegetasjonstype;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7086A889_129A_43c7_B1F6_2C618C44F2B2;4.6 EAID_75B9D033_B4AB_468f_8492_87EC431A1995;Gravdybde;enkel eller dobbelt dybde;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75B9D033_B4AB_468f_8492_87EC431A1995;4.6 EAID_76E1901A_096B_4b0a_A5EE_0E5315957589;Bruksform;angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76E1901A_096B_4b0a_A5EE_0E5315957589;4.6 EAID_78DEF114_82AD_479d_BD47_0B9DBD76F38B;GravplassStatus;tilstand på gravplass;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78DEF114_82AD_479d_BD47_0B9DBD76F38B;4.6 EAID_7A671D47_D07E_425b_9B50_66D7CDFBE7B0;arealbruksgrense;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A671D47_D07E_425b_9B50_66D7CDFBE7B0;4.6 EAID_7AA874CC_54C3_4121_BCE9_CD407672B717;GravfeltFastmerke;Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AA874CC_54C3_4121_BCE9_CD407672B717;4.6 EAID_7B5CAA23_F1E6_4382_80C2_D71CC8EB9398;Klokkestøpul;frittstående konstruksjon med klokke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B5CAA23_F1E6_4382_80C2_D71CC8EB9398;4.6 EAID_86BDF767_D25D_4057_A02C_131E9B90E006;GravstedKant;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86BDF767_D25D_4057_A02C_131E9B90E006;4.6 EAID_8A66A04C_B758_482a_9DEA_19BF906CC52F;GravplassVegBredde;beskrivelse av bredde på veg;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A66A04C_B758_482a_9DEA_19BF906CC52F;4.6 EAID_90A93719_F4DC_461e_8518_D7A87B8DA230;Kjøretøy;beskrivelse av type kjøretøy vegen er dimensjonert for ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A93719_F4DC_461e_8518_D7A87B8DA230;4.6 EAID_94CC42B2_5555_406d_9986_3A552BD63A2B;Minnetilstand;"kvalitativ beskrivelse, minnets fysiske tilstand";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94CC42B2_5555_406d_9986_3A552BD63A2B;4.6 EAID_980BA80B_A3AE_45ca_8622_AC3FB93DB884;GravplassStatusType;status på gravplassen;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_980BA80B_A3AE_45ca_8622_AC3FB93DB884;4.6 EAID_99A15C31_D5AF_4ded_8F06_FB70EB4D4963;Urneplass;areal som er avsatt til nedsetting av en urne;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99A15C31_D5AF_4ded_8F06_FB70EB4D4963;4.6 EAID_9D169549_8E32_45cf_BD63_1305B3D1210A;GravfeltDato;ulike datoer knyttet til det enkelte gravfelt;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D169549_8E32_45cf_BD63_1305B3D1210A;4.6 EAID_9EC2267A_9507_41af_859A_42BD1E477B4D;Gravstørrelse;størrelse og form på graven;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EC2267A_9507_41af_859A_42BD1E477B4D;4.6 EAID_A7433782_710D_4e03_9F0F_E11B1EEEE86E;GravplassVegType;beskrivelse av vegtype;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7433782_710D_4e03_9F0F_E11B1EEEE86E;4.6 EAID_B3644913_6534_4812_94FE_EAEF832D898F;LøvtreBusktype;"Angivelse av funksjon og hvorvidt løvtrebusker skal beskjæres";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3644913_6534_4812_94FE_EAEF832D898F;4.6 EAID_BD839BA1_B136_45b0_A5B9_DBBC84D50D35;Tilrettelegging;tilpassning til særskilt trosretning ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD839BA1_B136_45b0_A5B9_DBBC84D50D35;4.6 EAID_BFC9F4A7_6D36_4e70_82A6_74A4801B8DB2;Avfallsplass;plasser hvor det kan henlegges avfall fra driften og vedlikeholdet av gravplassen;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFC9F4A7_6D36_4e70_82A6_74A4801B8DB2;4.6 EAID_CA7195D1_0ED3_493b_9DA6_2676E2AD7399;Strømuttak;uttak for strøm;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA7195D1_0ED3_493b_9DA6_2676E2AD7399;4.6 EAID_DA8D3CEF_9F79_4aa8_9495_6CE80B205EA2;Vegetasjon;"omfatter alle de «grønne» elementene på gravplassen alt fra trær og busker til gress";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA8D3CEF_9F79_4aa8_9495_6CE80B205EA2;4.6 EAID_DD60972A_08BF_4d2c_9CA3_167E7217CE27;Gjenbruksforhold;begrensninger for gjenbruk;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD60972A_08BF_4d2c_9CA3_167E7217CE27;4.6 EAID_DDA5E838_B22E_451f_9F1B_93E71B177F92;GravfeltFastmerkeType;materialet på det aktuelle fastmerket;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDA5E838_B22E_451f_9F1B_93E71B177F92;4.6 EAID_DE73CF0C_D054_4d7d_8242_9FBC2A18FBC2;Bartrebusktype;"Angivelse av funksjon og hvorvidt bartrebusker skal beskjæres";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE73CF0C_D054_4d7d_8242_9FBC2A18FBC2;4.6 EAID_E1E61545_B8F7_4adb_8E32_9A9962FF1378;Gravtype;kistegrav eller urnegrav;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1E61545_B8F7_4adb_8E32_9A9962FF1378;4.6 EAID_E3519A25_C064_4f85_BE95_476441E3BD77;Dekke;;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3519A25_C064_4f85_BE95_476441E3BD77;4.6 EAID_E7180B5C_617D_4f75_9389_E484AAFB4B4D;Gress;beskrivelse av type gressdekke;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7180B5C_617D_4f75_9389_E484AAFB4B4D;4.6 EAID_ED499EBA_68A6_4ee2_8FD5_7BDDF675763E;MinneMateriale;beskrivelse av hvilket materiale minnet består av;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED499EBA_68A6_4ee2_8FD5_7BDDF675763E;4.6 EAID_F032E9DB_46CC_48e4_BE98_98C69D54B4C8;Gravplassveg;"omfatter det særlige veinettet inne på en gravplass";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F032E9DB_46CC_48e4_BE98_98C69D54B4C8;4.6 EAID_F2AB316D_38C7_4735_BE92_FCDBE77572CE;Minnetilstand;beskrivelse av det enkelte gravminnets tilstand;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;enumeration;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2AB316D_38C7_4735_BE92_FCDBE77572CE;4.6 EAID_F69C5262_0784_4fd9_BD61_C5CFD3029A0C;GravlagtPerson;identifisering av den gravlagte;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F69C5262_0784_4fd9_BD61_C5CFD3029A0C;4.6 EAID_F89FA36F_7AA3_4a4b_8896_8907DF60D2DB;AnnetMinnesmerke;"fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer";SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F89FA36F_7AA3_4a4b_8896_8907DF60D2DB;4.6 EAID_FAA158D8_C464_4f1d_A694_BE74E1610ECE;Løvtreform;angivelse av om løvtrær skal beskjæres;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAA158D8_C464_4f1d_A694_BE74E1610ECE;4.6 EAID_FC4DD95D_74B4_4b8b_B2D8_C211E3088E0D;Gravfelt;areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver. ;SOSI Generell objektkatalog\Gravplass\Gravplass-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC4DD95D_74B4_4b8b_B2D8_C211E3088E0D;4.6 EAPK_D8559D21_BA94_4bf5_B02C_614C321ED903;Grotte-4.0;spesifikasjonen omfatter geometrisk og geografisk beskrivelse av grotter og forekomster i grotter. Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å vise grottegangenes forløp og bredde og høyde sett ovenfra (horisontalsnitt), sørfra (vertikalsnitt) og østfra (vertikalsnitt);SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D8559D21_BA94_4bf5_B02C_614C321ED903;4.0 EAID_ADE921E3_C77E_41f3_A936_AB0666156498;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADE921E3_C77E_41f3_A936_AB0666156498;4.0 EAID_6FAF1F58_916C_4081_A028_C70632A6A351;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FAF1F58_916C_4081_A028_C70632A6A351;4.0 EAID_04F07E2F_D663_4e18_9105_CA3EBCEC754D;GrotteLinjetype;andre linjetyper som beskriver forholdene i grotta -- Definition - - other line types describing the cave conditions;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04F07E2F_D663_4e18_9105_CA3EBCEC754D;4.0 EAID_05C106B4_45A8_4705_9F41_04E14FA5BA0C;GrottePktType;ulike typer punkttema for grottedata Merknad: Dersom grottePktType er et Målepunkt (verdi 7), må grottePktNummer ha verdi -- Definition - - various types of point themes for cave data Note: If the cavePointType is a measuring point (value 7), cavePointNumber must have a value;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05C106B4_45A8_4705_9F41_04E14FA5BA0C;4.0 EAID_0A260BF5_38EC_416b_85BF_4C81857932E7;GrotteDannelse;angir hvordan grottegangen er dannet -- Definition - - indicates how the cave passage has been formed;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A260BF5_38EC_416b_85BF_4C81857932E7;4.0 EAID_149AF84C_B066_455b_85A9_F1FA5C9F7F58;GrotteLast;angivelse av inventar i grotten -- Definition - - indication of ??(contents of cave/cave inventory);SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_149AF84C_B066_455b_85A9_F1FA5C9F7F58;4.0 EAID_19D8B78D_4780_4a49_9EA9_9A3F96DCC677;GrotteNoyaktighet;beskrivelse av hvor nøyaktighet objektet har blitt målt inn Merknad: Brukes både for linje- og punkttema. -- Definition - - description of how accurately the object has been ??surveyed/measured Note: Used for both line and point themes.;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19D8B78D_4780_4a49_9EA9_9A3F96DCC677;4.0 EAID_1AA916DE_16CE_43c5_B4F2_498DC2E25237;GrotteromAvgr;ytre avgrensning av hulrom i berggrunnen -- Definition -- external delimitation of cavity in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AA916DE_16CE_43c5_B4F2_498DC2E25237;4.0 EAID_2B658CDD_DE76_406f_87C6_D17E83E13382;GrottePlan;viser hvilket plan (horisontalplan, vertikalplan sett sørfra eller vertikalplan sett østfra) kartet viser (i mangel på skikkelig 3D-modellering) Merknad: GROTTEPLAN vil vanligvis angis i hodet på en SOSI-fil, og ikke på de enkelte objektene. -- Definition - - shows which plane (horizontal plane, vertical plane seen from the south or vertical plane seen from the east) the map shows (lacking proper 3D modelling) Note: Usually, CAVEPLAN will be given in the SOSI file's header and not in the individual objects.;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B658CDD_DE76_406f_87C6_D17E83E13382;4.0 EAID_2BFB3B87_2013_4088_86F5_61E0C6A594FD;GrotteInventar;delobjekter registrert i naturlig kanal eller hulrom i berggrunnen -- Definition -- partial objects recorded in a natural channel or cavity in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BFB3B87_2013_4088_86F5_61E0C6A594FD;4.0 EAID_598A1B29_5C5B_4255_A4D3_9A1E356090A4;GrotteGaType;grottegangtype Merknad: Hovedgang, sidegang eller ute. Avgjøres ofte ved skjønn. -- Definition - - type of cave passage Note: Main passage, side passage or outside. Often determined by discretionary assessment.;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_598A1B29_5C5B_4255_A4D3_9A1E356090A4;4.0 EAID_743D1806_3EFE_4eb6_BF25_5BF8D802FBAB;GrotteInventarAvgr;avgrensning av delobjekt eller formelementer inne i naturlig hulrom i berggrunnen -- Definition -- delimitation of partial object or shape elements in natural cavities in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_743D1806_3EFE_4eb6_BF25_5BF8D802FBAB;4.0 EAID_8CBB4BA5_893D_4d71_AB9F_C4B140BA9CE9;GrotteFormElement;spesielle formasjoner på gulv, vegg og/eller tak i grotta -- Definition - - special formations on the floor, walls and/or ceiling of the cave;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CBB4BA5_893D_4d71_AB9F_C4B140BA9CE9;4.0 EAID_8CC539CC_6641_4240_9B97_99E16A2571E9;GrotteLegeme;viser hvilken avgrensningslinje av grotterommet (gulv, vegg eller tak) flaten/linja representerer (i mangel på skikkelig 3D-modellering) -- Definition - - shows which cave space demarcation line (floor, wall or ceiling) the surface/line represents (lacking proper 3D modelling);SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CC539CC_6641_4240_9B97_99E16A2571E9;4.0 EAID_A42EB620_80C5_485f_B139_3039FD0B2B1F;AnnenGrotteLinje;lineære elementer knyttet til naturlige kanaler eller hulrom i berggrunnen -- Definition -- linear elements in connection with natural channels or cavities in the bedrock;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A42EB620_80C5_485f_B139_3039FD0B2B1F;4.0 EAID_B2862D17_3A4E_417b_9C03_2BB6CBFE1BFA;GrotteRom;større naturlig hulrom i berggrunnen, ofte dannet ved at vann har løst opp kalkrik berggrunn langs sprekker og utvidet dem til kanaler og rom -- Definition -- large natural cavity in the bedrock, often formed by water dissolving calcareous bedrock along cracks, widening them into channels and ??caverns/spaces;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2862D17_3A4E_417b_9C03_2BB6CBFE1BFA;4.0 EAID_DC4ED622_DEB9_44b0_B3FE_FC3443474270;GrotteGaForm;ulik grottegangform -- Definition - - various cave passage shapes;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC4ED622_DEB9_44b0_B3FE_FC3443474270;4.0 EAID_DD7003CF_AB4B_4b25_BC89_2F02521FF875;GrottePkt;punkttema knyttet til grotter og grottekartlegging -- Definition -- point theme in connection with caves and cave mapping;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD7003CF_AB4B_4b25_BC89_2F02521FF875;4.0 EAID_F22A2E3E_4748_49b7_B80A_18A6AF48FA9A;GrotteVarsel;spesielle forhold å være oppmerksom på ved objektet -- Definition - - special concerns that one must be aware of with regard to the object;SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F22A2E3E_4748_49b7_B80A_18A6AF48FA9A;4.0 EAPK_A2C9A251_0F67_48f1_B5BA_3E32BC9158E8;Grunnvannsgeologi 5.0 utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A2C9A251_0F67_48f1_B5BA_3E32BC9158E8;5.0 EAID_62A8279E_2AEE_46e9_9CF6_B76D073DC324;HydrogeologySystem;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62A8279E_2AEE_46e9_9CF6_B76D073DC324;1.0 EAID_C02E116E_AFBD_4840_B5E4_3FB4144ADDFE;HydrogeologyObjects;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C02E116E_AFBD_4840_B5E4_3FB4144ADDFE;1.0 EAID_7EDFACBA_155A_41ec_85AE_9EF4FB5E1B51;HydrogeologyAquiferSystem;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EDFACBA_155A_41ec_85AE_9EF4FB5E1B51;1.0 EAID_DE8EC627_5378_4191_93A9_A89CF718BBB7;HydrogeologyCoreOverview;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE8EC627_5378_4191_93A9_A89CF718BBB7;1.0 EAID_6E6EEEB4_191A_46d6_8B56_F8BA36707C01;GrunnvannBorehull;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E6EEEB4_191A_46d6_8B56_F8BA36707C01;1.0 EAID_30648C9C_1F33_4b1c_A8E9_3F8984A31639;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkastGrunnvannsgeologi 5.0 utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30648C9C_1F33_4b1c_A8E9_3F8984A31639;1.0 EAPK_F863CFC2_8CD2_41fd_8ACF_BAC0A0C93A21;Grus og pukk 5.0 Utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 Utkast;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F863CFC2_8CD2_41fd_8ACF_BAC0A0C93A21;5.0 EAID_301D2076_3309_4482_9A36_CA01668BC2AA;MineralressurGruveSteinbruddAktivitet;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_301D2076_3309_4482_9A36_CA01668BC2AA;1.0 EAID_D7181093_BB37_460d_8431_36B00544BC6D;MineralressursKjerne;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7181093_BB37_460d_8431_36B00544BC6D;1.0 EAID_2B395336_C3E7_4547_8FC0_8224609C3D29;SandGrusPukkOversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B395336_C3E7_4547_8FC0_8224609C3D29;1.0 EAID_A42AC5C1_2349_4403_9E6A_5A15B212B898;MineralressursUtvidet;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A42AC5C1_2349_4403_9E6A_5A15B212B898;1.0 EAID_E44E7BC7_E9AB_4b17_A2BB_91D2CC4D3313;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E44E7BC7_E9AB_4b17_A2BB_91D2CC4D3313;1.0 EAID_4C30E1C4_0010_4ccf_8571_D52D29BC0241;Mine;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C30E1C4_0010_4ccf_8571_D52D29BC0241;1.0 EAID_8230CD07_D024_44ec_879F_7C2FC3F79C99;MineralOccurrence;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8230CD07_D024_44ec_879F_7C2FC3F79C99;1.0 EAID_F0DDAFCE_00ED_47d0_8E74_87E9083CFDCF;MineralOccurrenceFull_EarthMaterial;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0DDAFCE_00ED_47d0_8E74_87E9083CFDCF;1.0 EAID_6ABBB46F_539E_4e28_A69A_0B32A6D81119;MineralOccurrenceFull_OreMeasure;;SOSI Generell objektkatalog\Grus og pukk\Grus og pukk 5.0 UtkastGrus og pukk 5.0 Utkast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6ABBB46F_539E_4e28_A69A_0B32A6D81119;1.0 EAPK_140C34F0_06C7_45c1_8BCD_41A7B6237E92;Jordregister-4.0;jordregister er eiendomsvis fordelt arealinformasjon til anvendelse i landbruksforvaltningen. Det produseres kommunevis av Skog og landskap på basis av informasjon fra datakildene Landbruksregisteret, DMK og DEK. Basisenheten i et Jordregister er kartfigurer som dannes ved overlay mellom DEK og DMK. Grunneiendommene kobles til landbrukseiendommer med informasjon fra Landbruksregisteret. Spesifikasjonen omfatter all informasjon som overføres fra basiskildene eller som skapes i selve overlaykjøringen i Skog og landskap sin produksjonslinje for jordregister. Spesifikasjonen omfatter bare en punktrepresentasjon av jordregisterkartfigurene;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_140C34F0_06C7_45c1_8BCD_41A7B6237E92;4.0 EAID_29834F97_4F00_4376_B3CA_020FBFDBF342;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29834F97_4F00_4376_B3CA_020FBFDBF342;4.0 EAID_3D265094_1B43_4816_A6C8_037A300A36FF;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D265094_1B43_4816_A6C8_037A300A36FF;4.0 EAID_0C769BF0_9130_4b29_B1B4_7605D77E3BF2;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C769BF0_9130_4b29_B1B4_7605D77E3BF2;4.0 EAID_049CD0E7_BBDA_4765_9FE3_BAFC91113A75;JordregisterLreg;"type bruksareal inndelt i 3 klasser Merknad: I versjon 3.0 var dette definert som LREG T1, dette måtte endres p.g.a. konflikt med LREG T10 i Vann. Se Besluttet Ref. 99065 -- Definition - - type of usable area, divided into 3 ??classifications/classes Note: In version 3.0, this was defined as LREG T1; this had to be changed due to a conflict with LREG T10 in ??Lake/Water (Lakes and watercourses). See ??Resolved/Agreed Ref. 99065 ";SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_049CD0E7_BBDA_4765_9FE3_BAFC91113A75;4.0 EAID_13A9D1C8_124C_4996_A3DD_6349B4176658;JordregisterDyrkingsjord;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13A9D1C8_124C_4996_A3DD_6349B4176658;4.0 EAID_93130A86_33ED_4b66_AC3B_A7FC4F69616F;JordregisterEiendomsteigKoordinat;representasjonspunkt for eiendomsteig Merknad: Koordinaten til jordregisterteigen -- Definition - - representation point for property parcel Note: The coordinates of the soil register parcel;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93130A86_33ED_4b66_AC3B_A7FC4F69616F;4.0 EAID_AEBF2A87_569B_448a_90D0_BC6EA843C7F7;JordregisterFreg;forenkla markslag i jordregisteret inndelt i 13 klasser -- Definition - - simplified soil class(ification??) in the soil register, divided into 13 ??classifications/classes ;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEBF2A87_569B_448a_90D0_BC6EA843C7F7;4.0 EAID_B0B04DFF_D740_450a_B9E6_9C44C12A1728;Jordregisterpunkt;representasjonspunkt for jordregisterkartfigur -- Definition -- representation point for soil register map figure ;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0B04DFF_D740_450a_B9E6_9C44C12A1728;4.0 EAID_C6AC8780_55C1_45c9_9D01_AB48476DD6F3;JordregisterSkogtype;markslagsopplysninger for skog inndelt i 14 klasser -- Definition - - soil class information for forest, divided into 14 ??classifications/classes ;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6AC8780_55C1_45c9_9D01_AB48476DD6F3;4.0 EAID_EA06E8ED_9A68_49f0_9452_FB42FAB2CE19;JordregisterMarkslag;forenkling av markslag -- Definition - - simplification of soil class ;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA06E8ED_9A68_49f0_9452_FB42FAB2CE19;4.0 EAID_ECC872D4_4C26_4799_9A24_64AE55C9E016;JordregisterDriftssenter;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECC872D4_4C26_4799_9A24_64AE55C9E016;4.0 EAID_ECC98020_7381_443a_A2B0_AE0767DDFFC4;JordregisterEiendomsteig;;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECC98020_7381_443a_A2B0_AE0767DDFFC4;4.0 EAID_FEBDEC90_8C78_4168_8F1E_4017E3386296;JordregisterSkogreisningsmark;markslagsopplysninger for skogreisningsmark eller ikke skogreisningsmark -- Definition - - soil class information for afforestation land or non-afforestation land ;SOSI Generell objektkatalog\Jordregister\Jordregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBDEC90_8C78_4168_8F1E_4017E3386296;4.0 EAPK_BC2F4467_85FF_44d7_9F51_1714DCD858B2;Jordskifteplan-4.0;denne standarden beskriver data som inngår i jordskifte hvor hovedhensikten er å lage ny utforming av eiendommer ved ombytting av grunn i henhold til ”Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77 § 2 – punkt 1”. I Jordskifteplan er det tatt sikte på å benytte arealinformasjon fra andre standardiserte databeskrivelser som for eksempel data fra Digitalt markslagskart , digitale jordsmonnsdata, og digitale skogbruksplaner. Jordskifteplan benytter i stor grad eiendomsinformasjon fra Digitalt eiendomskart. Jordskifteplan er likevel ikke direkte knyttet opp mot disse spesifikke databeskrivelsene ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BC2F4467_85FF_44d7_9F51_1714DCD858B2;4.0 EAID_8C32A22B_BA69_487a_9F29_983EA052A980;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C32A22B_BA69_487a_9F29_983EA052A980;4.0 EAID_3E86F11D_F00D_4bb2_951F_8A0DD36898F2;JordskifteFelt;avgrenset geografisk område som inngår i en jordskiftesak Merknad: Størrelsen kan variere fra noen titalls til flere tusen dekar. Antall parter kan variere fra noen få til flere hundre parter. Jordskiftefeltet kan gå over flere kommuner. -- Definition -- delimited geographical area which is included in a land reallocation case ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E86F11D_F00D_4bb2_951F_8A0DD36898F2;4.0 EAID_50FD2B75_D384_4602_8C26_8F5B8A33E8FE;EgrenseEtterSkifte;eiendomsgrense etter skifte Merknad: Er pr. definisjon lik eiendomsgrense i matrikkelen. I en avsluttet jordskiftesak er denne grensa rettsgyldig og overføres til matrikkelen -- Definition -- property boundary after reallocation ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FD2B75_D384_4602_8C26_8F5B8A33E8FE;4.0 EAID_59F90987_AA85_4620_A98A_847BEA224AD4;EteigEtterSkifte;eiendomsteig i et jordskiftefelt etter skifte Merknad: Er vanligvis pr. definisjon lik eiendomsteig i matrikkelen, men er forskjellig i de tilfellene en eiendomsteig avgrenses av en skiftefeltsgrense som ikke er eiendomsgrense. Eiendomsteigene før- og etter skifte nummereres med et teignummer. Dette skal være unikt for hver enkelt teig i hele jordskiftefeltet. Det er vanlig å gi nummer fortløpende fra 1. -- Definition -- property parcel in a land reallocation area after reallocation ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59F90987_AA85_4620_A98A_847BEA224AD4;4.0 EAID_65EDAFF8_8AD3_4e7b_B083_B7940A81A795;EgrenseFørSkifte;eiendomsgrense før skifte Merknad: Er pr. definisjon lik eiendomsgrense i matrikkelen: Inntil jordskiftesaken er avsluttet er eiendomsgrensa før skifte rettsgyldig eiendomsgrense uten at den i denne omgang overføres til matrikkelen. -- Definition -- property boundary before reallocation ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65EDAFF8_8AD3_4e7b_B083_B7940A81A795;4.0 EAID_71E534F1_C051_49c4_A4C8_4E8F46FE79D6;JordskifteArealtilstand;naturlige terrengtyper (for eksempel skog og myr) og ulike typer opparbeidet: kulturbetinget areal (for eksempel dyrka jord og innmarksbeite). Arealtilstanden er et viktig kriterium for inndeling av verdsettingsfiguren og verdsetting av denne -- Definition - - natural types of terrain (for example, forest and marsh) and various types of cultivated terrain: cultivated area (for example, cultivated soil and home fields grazing land). Area condition is an important criterion for ??division/partitioning of the valuation figure and its valuation ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71E534F1_C051_49c4_A4C8_4E8F46FE79D6;4.0 EAID_7694A4B1_A3E8_48b1_8268_E55212B6445E;VerdFigurEtterSkifte;"verdsettingsfigur i et jordskiftefelt etter skifte Merknad: Fremkommer ved geografisk kobling ( ""overlay"" ) mellom eiendomsteig etter skifte og verdsettingsfigur før skifte. -- Definition -- valuation figure in a land reallocation area after reallocation ";SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7694A4B1_A3E8_48b1_8268_E55212B6445E;4.0 EAID_A4290F60_66FF_4e29_A45F_F466DB594EBA;VerdFigurFørSkifte;avgrenset område med ensartet verdi og eierstruktur Merknad: Normalt inneholder også verdsettingsfiguren en bonitetsbeskrivelse av naturgrunnlaget. Verdsettingsfigurene nummereres med et teignummer og et figurnummer . Kombinasjonen teigummer og figurnummer skal være unik for hver figur og vil fungere som identifikasjon. -- Definition -- delimited area with uniform value and ownership structure ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4290F60_66FF_4e29_A45F_F466DB594EBA;4.0 EAID_C5042D49_9291_4101_A87B_147D59CCDD0E;EteigFørSkifte;eiendomsteig i et jordskiftefelt før skifte Merknad: Er vanligvis pr. definisjon lik eiendomsteig i matrikkelen, men er forskjellig i de tilfellene en eiendomsteig avgrenses av en skiftefeltsgrense som ikke er eiendomsgrense. -- Definition -- property parcel in a land reallocation area before reallocation ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5042D49_9291_4101_A87B_147D59CCDD0E;4.0 EAID_CFDD9F34_61D2_4d1d_A94B_2CC32552836F;VerdisettingGrense;avgrensning av en verdisettingsfigur -- Definition -- delimitation of a valuation figure ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFDD9F34_61D2_4d1d_A94B_2CC32552836F;4.0 EAID_F1578081_42CF_4592_B1B3_E7085B423757;SkifteFeltGrense;avgrensning av jordskiftefeltet Merknad: Ofte sammenfallende med eiendomsgrenser og andre avgrensningselementer som veg/hydrologi, grense mellom utmark/innmark osv. -- Definition -- delimitation of the reallocation area ;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1578081_42CF_4592_B1B3_E7085B423757;4.0 EAPK_B0C23157_71AE_44dc_8936_5C1407EDE053;Jordsmonn-4.0;jordsmonn er den delen av det løse laget i jordskorpa som påvirkes av fysiske, kjemiske og biologiske prosesser betinget av faktorer som tid, klima, topografi, opphavsmateriale og levende organismer;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B0C23157_71AE_44dc_8936_5C1407EDE053;4.0 EAID_5000C7DD_B921_44d7_83EC_34E801BAFCF9;JordsmonnObservasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5000C7DD_B921_44d7_83EC_34E801BAFCF9;4.0 EAID_94053B60_8C05_46f7_BD0A_C5FEBB7C595F;Jordsmonn annet areal;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94053B60_8C05_46f7_BD0A_C5FEBB7C595F;4.0 EAID_F0DE9EA8_7932_46bb_9257_083C89308156;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0DE9EA8_7932_46bb_9257_083C89308156;4.0 EAID_368E0C4A_113E_4835_BF4D_CD9ED6901B31;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_368E0C4A_113E_4835_BF4D_CD9ED6901B31;4.0 EAID_5C1CB7FD_8638_4afd_9E29_FF730562E827;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C1CB7FD_8638_4afd_9E29_FF730562E827;4.0 EAID_3AD5E8EE_AD33_42a1_BAE6_250710C381F4;Jordsmonn ;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AD5E8EE_AD33_42a1_BAE6_250710C381F4;4.0 EAID_0E3BB959_7BDD_4738_A3DC_6B43A2226AAA;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E3BB959_7BDD_4738_A3DC_6B43A2226AAA;4.0 EAID_108CD2E1_ABC4_4590_9443_2D3E266B1F2D;JordsmonnAnnetarealGrense;avgrensning av annet jordsmonnsareal -- Definition -- demarcation of other soil area;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_108CD2E1_ABC4_4590_9443_2D3E266B1F2D;4.0 EAID_17888EA9_9AD1_4f32_858F_1C2732E3E310;Teksturgruppe;klasse for dominerende teksturgruppe i plogsjiktet -- Definition - - category for the dominant texture group in the ploughed layer;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17888EA9_9AD1_4f32_858F_1C2732E3E310;4.0 EAID_2098B49D_CC2F_420e_9A3D_4A5365FEB016;Jordtype;beskrivelse av jordsmonnforholdene innen avgrensede jordsmonnflater Merknad: Avhengig av et områdes kompleksitet kan fra 1 opp til maks 3 jordtyper være angitt for en flate -- Definition - - description of the soil conditions within delimited expanses of soil Note: From 1 up to a maximum of 3 soil types may be given for an expanse of land, depending on the complexity of the area;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2098B49D_CC2F_420e_9A3D_4A5365FEB016;4.0 EAID_224F4E51_C9E1_4c58_A44A_A3CEC93BC3BA;Avsetningstype;klasse for avsetningstypen i plogsjiktet -- Definition - - category for the type of deposit in the ploughed layer ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224F4E51_C9E1_4c58_A44A_A3CEC93BC3BA;4.0 EAID_2C553E48_E99F_4a39_966B_BD6055F77B85;Fjellblotninger;kode for frekvens av fjell i dagen og brukes når det er fjell i dagen innenfor avgrenset jordsmonnflate Merknad: Fjellblotning med svært stor avstand til nærmeste merkes kun av som punktobservasjon (jfr. Jordsmonnobservasjon). -- Definition - - code for frequency of exposed bedrock. Used when there is exposed bedrock within a delimited expanse of soil Note: Bedrock exposure with a very great distance to the closest one will only be marked as a point observation (cf. SoilObservation);SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C553E48_E99F_4a39_966B_BD6055F77B85;4.0 EAID_2D9D0FBD_0010_4b36_AABB_845EAEC2CC4F;Annetareal;beskriver de arealene som ikke er jordsmonnkartlagte -- Definition - - describes those areas where the soil has not been surveyed ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D9D0FBD_0010_4b36_AABB_845EAEC2CC4F;4.0 EAID_2EA74C57_3857_4c00_A205_8623EF61655E;Vannlagringsevne;klasse for plantetilgjengelig vann som kan lagres i jorda ned til 60 cm dybde -- Definition - - category for water accessible to plants which can be stored in the soil at depths down to 60 cm;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EA74C57_3857_4c00_A205_8623EF61655E;4.0 EAID_3D9C6337_E318_4c8a_B5A9_FBA9007A1B1D;Jordsmonngrense;grensen for jordsmonnflata -- Definition -- the boundary of an expanse of soil ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D9C6337_E318_4c8a_B5A9_FBA9007A1B1D;4.0 EAID_3DCAD43E_9995_4e84_B26B_A84537DAC150;DyrkingspotensialMandel;arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DCAD43E_9995_4e84_B26B_A84537DAC150;4.0 EAID_404C050B_7A44_4690_84E6_88C1260385FE;SteinOgBlokk;stein- og blokkinnhold oppgitt som et gjennomsnitt for kartfiguren estimert som mengde i m3 ned til ½ meters dybde i jordsmonnet -- Definition - - rock and boulder content given as a map figure average, estimated as the amount in m3 down to a soil depth of ½ metre ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_404C050B_7A44_4690_84E6_88C1260385FE;4.0 EAID_430F4BEA_D94B_4555_85F1_97B1D3E0B46D;Helling;jordfigurens hellingsklasse Merknad: Helling måles i prosent med stigningsmåler. -- Definition - - inclination class of the soil figure Note: The inclination is measured as a percentage using a rate of climb indicator.;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_430F4BEA_D94B_4555_85F1_97B1D3E0B46D;4.0 EAID_46E7C980_5672_4053_8FBA_37B9222AFAB5;OrganiskAndel;klasse for innholdet av organisk materiale i plogsjiktet -- Definition - - category for the content of organic material in the ploughed layer;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46E7C980_5672_4053_8FBA_37B9222AFAB5;4.0 EAID_5DA79423_F7B2_4262_BB25_9A0FD9EF25C8;AnbefaltJordarbeiding;anbefalt redusert jordarbeiding som alternativ til høstpløying -- Definition - - recommended reduced soil preparation as an alternative to autumn ploughing;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DA79423_F7B2_4262_BB25_9A0FD9EF25C8;4.0 EAID_7BE3A81B_30BC_4bec_9981_2D8A9A47E917;Miljøtiltak;tiltak som må til for å bringe erosjonsrisiko til akseptabelt nivå -- Definition - - measure needed to bring the risk of erosion down to an acceptable level;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BE3A81B_30BC_4bec_9981_2D8A9A47E917;4.0 EAID_7ED61FE6_D18B_43ea_A8F5_3A9773CE0979;Jordsmonn;geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet -- Definition -- geographic area with approximately uniform soil characteristics;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ED61FE6_D18B_43ea_A8F5_3A9773CE0979;4.0 EAID_7FA35467_1120_4051_8F63_6A944C7728DE;Teksturkode;kode for kornstørrelse i matjordlaget -- Definition - - code for the grain size in the topsoil layer ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FA35467_1120_4051_8F63_6A944C7728DE;4.0 EAID_84F0B080_F8F3_447c_BD96_32C171D5750B;WRBgrupper;kode for inndeling etter WRB-systemet (World Referance Base for Soil Resources, 1998) -- Definition - - classification code according to the WRB system (World Referance Base for Soil Resources, 1998) ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84F0B080_F8F3_447c_BD96_32C171D5750B;4.0 EAID_900D478F_3949_4e09_9FC7_C2E82BFA86F4;LokalJordressurs;"klasse for lokale jordressurser; klasse for nedbørsbasert grasdyrking uten hensyn til klima -- Definition - - category for local soil resources; category for precipitation-based grass cultivation regardless of climate";SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_900D478F_3949_4e09_9FC7_C2E82BFA86F4;4.0 EAID_9A364727_5B30_41ef_8BBD_8CA7B6227F98;JordsmonnAnnetareal;annet areal enn jordsmonn. Beskriver arealer som ikke er jordsmonnkartlagte -- Definition -- other area than soil. Describes areas where soil surveying has not been carried out;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A364727_5B30_41ef_8BBD_8CA7B6227F98;4.0 EAID_A35C6D92_1930_434c_BFFF_7B041926E81B;NedklassifiseringMandel;dominerende årsak til arealenes nedklassifisering av egnethet for dyrking av mandelpotet -- Definition - - predominant cause of the downgrading of an area's suitability for cultivation of almond potatoes ;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A35C6D92_1930_434c_BFFF_7B041926E81B;4.0 EAID_ABA66CFE_D756_4fb4_BB1D_E057AE0B0E93;Observasjonstype;viktige detaljer som begrenser bruken av jordsmonnet Merknad: Detaljene lar seg ikke avgrense som polygoner og markeres derfor med egne symbol. Symbolene viser egenskapen til et lite område der de er plassert (mindre enn et halvt dekar). Det kan også være snakk om detaljer som opptrer som linjer i naturen, og som av praktiske grunner egner seg best å presentere som spesielle detaljer i kartet. -- Definition - - important details limiting the use of the soil Note: The details cannot be delimited as polygons and are therefore shown by special symbols. The symbols show the properties of a small area where they are located (less than 0.05 hectare). It may also be ??;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABA66CFE_D756_4fb4_BB1D_E057AE0B0E93;4.0 EAID_B7D99E7D_FC95_4282_BC3D_91C3646B35B4;Erosjonsrisiko;angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7D99E7D_FC95_4282_BC3D_91C3646B35B4;4.0 EAID_D4B9EDA0_1441_44ce_ADD7_5DB333321DB3;Nedklassifiseringsgrunn;årsak til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking Merknad: Brukes for areal med dyrkingsklasse 3-5 -- Definition - - the cause of any downgrading of suitability for cultivation Note: Used for areas in cultivation class 3-5;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4B9EDA0_1441_44ce_ADD7_5DB333321DB3;4.0 EAID_D8FFB223_84E5_4fd8_A77D_CF0C4737EE74;Dyrkingsklasse;potensial for dyrking -- Definition - - cultivation potential;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8FFB223_84E5_4fd8_A77D_CF0C4737EE74;4.0 EAID_E25B079B_8256_4674_BEEF_641DA12B0BC4;Jordsmonnsobservasjon;lokalisering av enkeltpunktobservasjon -- Definition -- localisation of a single point observation;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E25B079B_8256_4674_BEEF_641DA12B0BC4;4.0 EAID_E60F7239_DCA1_4464_B50A_1847156C1816;Flatetillegg;kode for tilleggsobservasjoner -- Definition - - code for supplementary observations;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E60F7239_DCA1_4464_B50A_1847156C1816;4.0 EAID_F5FC977B_4372_4139_95BB_047148AB4541;Planeringsgrad;angir i hvilken grad et areal er bakkeplanert eller består av påfylte masser -- Definition - - indicates to what extent the ground has been levelled in an area or whether it consists of filled-in material;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5FC977B_4372_4139_95BB_047148AB4541;4.0 EAID_F7B174A1_DA42_4725_B608_8AB5A268C2D2;Dyrkingsklassifisering;arealenes potensial for dyrking av bestemte vekster under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk -- Definition - - the potential of the area for cultivation of certain crops under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices;SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7B174A1_DA42_4725_B608_8AB5A268C2D2;4.0 EAPK_36DA5468_E700_472a_BB6F_F2D8137AE421;Kulturminner-4.0;spesifikasjonen omfatter informasjon om alle kategorier av kulturminner. Den omfatter også større kulturmiljøer, og vernesonene som er definert omkring en rekke fredete kulturminner. Strukturert registrering av kulturminner er blitt gjennomført av en rekke instanser i kulturminne-forvaltningen og til diverse formål. De 2 viktigste prosjektene har vært innsamlingen av fornminnedata ved de 5 arkeologiske landsdelsmuseene i forbindelse med produksjonen av det økonomiske kartverk (ØK-registrering) og den landsomfattende registreringen av etterreformatoriske kulturminner, i første rekke hus og ruiner/tufter (SEFRAK). Fra og med år 2004 ble de tidligere registrene Fornminneregisteret, Fredningsregistret og Kirkeregisteret samlet i en ny GIS-basert, landsdekkende kulturminnebase kalt Askeladden. Denne eies og driftes av Riksantikvaren og er tilgjengelig over internet;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_36DA5468_E700_472a_BB6F_F2D8137AE421;4.0 EAID_6506D1DC_4BD6_486b_A341_4E23E63E3116;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6506D1DC_4BD6_486b_A341_4E23E63E3116;4.0 EAID_294C0599_7872_451e_8719_BBA0229B6456;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_294C0599_7872_451e_8719_BBA0229B6456;4.0 EAID_50FC8DCA_3A0D_4702_B797_9B69B2376243;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FC8DCA_3A0D_4702_B797_9B69B2376243;4.0 EAID_090E50B8_FF0C_45b3_A9FA_F264AF499E49;KulturminneSikringssoneGr;avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_090E50B8_FF0C_45b3_A9FA_F264AF499E49;4.0 EAID_231B51DE_8B99_4b6b_B61A_B60ED4AC33C9;Kulturmiljø;områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng Merknad: Det kan være en samling av bygninger eller andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til hverandre -- Definition -- areas where cultural heritage sites/artifacts constitute a part of a greater totality or context ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_231B51DE_8B99_4b6b_B61A_B60ED4AC33C9;4.0 EAID_58107C7E_9FC7_42c1_9312_54B38BE261B4;KulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered. ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58107C7E_9FC7_42c1_9312_54B38BE261B4;4.0 EAID_612E9386_698E_451a_AB63_3FD27A79DCE5;KulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_612E9386_698E_451a_AB63_3FD27A79DCE5;4.0 EAID_80E63980_3A71_4c9b_99D4_3C3D9813B455;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80E63980_3A71_4c9b_99D4_3C3D9813B455;4.0 EAID_8439F8CE_2A0E_4eeb_A63F_840D733744BE;KulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8439F8CE_2A0E_4eeb_A63F_840D733744BE;4.0 EAID_8455C5AC_40D9_4318_8D4C_F58BDB27E3E8;KulturminneVerneverdi;vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element) ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8455C5AC_40D9_4318_8D4C_F58BDB27E3E8;4.0 EAID_90141947_8D98_42b8_B382_3655CFC25078;KulturmiljøGrense;avgrensing av et kulturmiljø -- Definition -- delimitation of a cultural environment ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90141947_8D98_42b8_B382_3655CFC25078;4.0 EAID_990EC8FD_F170_425b_8E4B_C77ABCFCF7BD;KulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_990EC8FD_F170_425b_8E4B_C77ABCFCF7BD;4.0 EAID_A222866F_5032_4cf7_9E43_645D58548821;KulturminneSikringssone;områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A222866F_5032_4cf7_9E43_645D58548821;4.0 EAID_D776A090_04CC_41e4_B89A_F53A6C4FC1D8;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D776A090_04CC_41e4_B89A_F53A6C4FC1D8;4.0 EAID_DD619893_E157_416b_B935_68F550EBFEE7;KulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory) ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD619893_E157_416b_B935_68F550EBFEE7;4.0 EAID_E0DDAF62_FEA2_49c4_91EF_0AC0F3B12C10;KulturminneGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0DDAF62_FEA2_49c4_91EF_0AC0F3B12C10;4.0 EAID_E81150C9_82CC_4f39_9428_38E5CAF212AD;Kulturminne;"lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen ""bygningenhet"". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made ";SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E81150C9_82CC_4f39_9428_38E5CAF212AD;4.0 EAID_ECC0346D_3EC1_4933_B546_61B028BD1705;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECC0346D_3EC1_4933_B546_61B028BD1705;4.0 EAID_EDFB7B19_E4F4_48fb_A95B_47EF11B45052;KulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDFB7B19_E4F4_48fb_A95B_47EF11B45052;4.0 EAID_F6152691_FCDC_4de2_998F_631FE3A28EDD;KulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6152691_FCDC_4de2_998F_631FE3A28EDD;4.0 EAID_F9BF1987_FE0C_4676_9BE3_AA1C165BD2DC;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9BF1987_FE0C_4676_9BE3_AA1C165BD2DC;4.0 EAPK_7D282C93_BEEC_46ee_B67E_0D463B4A491B;Kulturminner-4.5;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D282C93_BEEC_46ee_B67E_0D463B4A491B;4.5 EAID_3BD5BE58_C72B_48d6_9254_586FD843802B;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BD5BE58_C72B_48d6_9254_586FD843802B;4.5 EAID_D0DAA44D_E603_47ec_8DEA_4AB2A33AB707;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0DAA44D_E603_47ec_8DEA_4AB2A33AB707;4.5 EAID_23B6529F_4541_4c61_86A8_B6DAC537DD7A;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23B6529F_4541_4c61_86A8_B6DAC537DD7A;4.5 EAID_05606F38_D289_4f34_B54C_82948BDA7BAA;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05606F38_D289_4f34_B54C_82948BDA7BAA;4.5 EAID_0986F43F_4352_41eb_ABC0_5F452987C2DD;Kulturminne;"lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen ""bygningenhet"". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made ";SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0986F43F_4352_41eb_ABC0_5F452987C2DD;4.5 EAID_489D8CBA_318F_4569_8303_13DBA6A9C4E0;KulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_489D8CBA_318F_4569_8303_13DBA6A9C4E0;4.5 EAID_48E9213D_219A_4852_9C85_B1C9E1E5045C;Lokalitet;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48E9213D_219A_4852_9C85_B1C9E1E5045C;4.5 EAID_520013C9_C427_4f3a_88A4_89EF88173FA4;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_520013C9_C427_4f3a_88A4_89EF88173FA4;4.5 EAID_55099362_EB5A_4ca6_8B2A_11ABD463A6B9;KulturminneSikringssoneGr;avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55099362_EB5A_4ca6_8B2A_11ABD463A6B9;4.5 EAID_55BD1524_463B_43ef_8328_57B737834E99;KulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory) ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55BD1524_463B_43ef_8328_57B737834E99;4.5 EAID_6940C7F7_529D_49b3_8D88_34150BE0C8BA;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6940C7F7_529D_49b3_8D88_34150BE0C8BA;4.5 EAID_741C6FB6_D467_4423_B14D_044DBD5ADD60;KulturminneSikringssone;områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_741C6FB6_D467_4423_B14D_044DBD5ADD60;4.5 EAID_8971FF5E_6DB6_4da3_B6E2_A279B42F1981;KulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8971FF5E_6DB6_4da3_B6E2_A279B42F1981;4.5 EAID_8C948C53_9E9C_4e3a_B77B_9AAD2DE58DAF;KulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C948C53_9E9C_4e3a_B77B_9AAD2DE58DAF;4.5 EAID_904F1A94_942D_4bc8_A416_5411E9ABA8E4;KulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered. ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_904F1A94_942D_4bc8_A416_5411E9ABA8E4;4.5 EAID_AB52E627_3C7B_450c_8B4F_0A6324FDF5CC;Kulturmiljø;områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng Merknad: Det kan være en samling av bygninger eller andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til hverandre -- Definition -- areas where cultural heritage sites/artifacts constitute a part of a greater totality or context ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB52E627_3C7B_450c_8B4F_0A6324FDF5CC;4.5 EAID_AF96A177_E71E_466a_A168_EA704A69A3E8;KulturminneGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF96A177_E71E_466a_A168_EA704A69A3E8;4.5 EAID_B227361E_29AF_4dbe_92CC_034B202865F6;KulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B227361E_29AF_4dbe_92CC_034B202865F6;4.5 EAID_BB58A926_9BD6_463d_B59F_5B82C1E53085;KulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB58A926_9BD6_463d_B59F_5B82C1E53085;4.5 EAID_C9639BBA_0B8F_47e0_856F_46BF79F55461;KulturmiljøGrense;avgrensing av et kulturmiljø -- Definition -- delimitation of a cultural environment ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9639BBA_0B8F_47e0_856F_46BF79F55461;4.5 EAID_CDF61D57_E9B3_4e5e_A69E_81DAAAEE287F;Enkeltminne;;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDF61D57_E9B3_4e5e_A69E_81DAAAEE287F;4.5 EAID_DF4F728A_A648_485f_A423_8F16439749F4;KulturminneVerneverdi;vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element) ;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF4F728A_A648_485f_A423_8F16439749F4;4.5 EAID_E077D665_58B3_4a6a_A229_AEDD0897B06A;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;SOSI Generell objektkatalog\Kulturminner\Kulturminner-4.5;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E077D665_58B3_4a6a_A229_AEDD0897B06A;4.5 EAPK_6D7339AE_E068_42d7_A560_CD819C9D0A5B;KystogSjø-4.0;spesifikasjonen omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive kystkontur og havbunntopografi, samt nautisk informasjon om navigasjonsinstallasjoner (fyr og sjømerker), sjøtrafikkreguleringer, vrak etc;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6D7339AE_E068_42d7_A560_CD819C9D0A5B;4.0 EAID_CC391B93_8F08_4c61_B4AB_1E31F4C17CDC;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC391B93_8F08_4c61_B4AB_1E31F4C17CDC;4.0 EAID_172B4C91_3312_4170_B62C_2E4C7849BE4F;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_172B4C91_3312_4170_B62C_2E4C7849BE4F;4.0 EAID_EA31AC05_2F44_4a2a_A5FE_B5D11FF8BE7C;Havner;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA31AC05_2F44_4a2a_A5FE_B5D11FF8BE7C;4.0 EAID_2FE3E241_1A51_40a7_A332_B8375F77D5A6;Signalutstyr;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FE3E241_1A51_40a7_A332_B8375F77D5A6;4.0 EAID_F70D2A7D_04D6_40c0_AEB6_E94BBB236424;Flytende sjømerker;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F70D2A7D_04D6_40c0_AEB6_E94BBB236424;4.0 EAID_BBA7EF56_1E94_4eb9_BE67_61C7221E3394;Faste sjømerker;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBA7EF56_1E94_4eb9_BE67_61C7221E3394;4.0 EAID_56EBEB10_EDC7_477b_8A5E_CCF34FC970FF;Lyktefundament;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56EBEB10_EDC7_477b_8A5E_CCF34FC970FF;4.0 EAID_FD52BC10_1B4C_4111_B2B3_F02238BBC902;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD52BC10_1B4C_4111_B2B3_F02238BBC902;4.0 EAID_4D886D7B_BBF0_45f2_8084_7B5C8D1D931A;Overett;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D886D7B_BBF0_45f2_8084_7B5C8D1D931A;4.0 EAID_4B8707E0_7D52_4e49_97B7_0DBABF4462CB;Ankringsområder og bunnbeskaffenhet;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B8707E0_7D52_4e49_97B7_0DBABF4462CB;4.0 EAID_2DB4F0B9_623E_4f08_89CA_B9AA76AEB252;Diverse maritim informasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB4F0B9_623E_4f08_89CA_B9AA76AEB252;4.0 EAID_F3875F68_8781_45bb_9B8B_8DAA3EAD45F8;Radiomeldepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3875F68_8781_45bb_9B8B_8DAA3EAD45F8;4.0 EAID_CB8CFE43_0806_4079_92FE_11D71BBFE9CD;Aktsomhets- og restriksjonsområder;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB8CFE43_0806_4079_92FE_11D71BBFE9CD;4.0 EAID_9B110930_FB3C_4fc6_9D2A_051DD0B2F307;Kabler og rør ;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B110930_FB3C_4fc6_9D2A_051DD0B2F307;4.0 EAID_5E425AC1_83EF_4a8b_947F_46BCD43C547D;Dumpefelt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E425AC1_83EF_4a8b_947F_46BCD43C547D;4.0 EAID_683F05C0_BC3C_4bd5_83F5_2E23E39C5991;Vrak og hefter;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_683F05C0_BC3C_4bd5_83F5_2E23E39C5991;4.0 EAID_E5C49FE6_01C6_42ba_BD1A_D73FF22FD1E4;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5C49FE6_01C6_42ba_BD1A_D73FF22FD1E4;4.0 EAID_5CFB56C6_6401_45b8_A287_9A11A11512BD;Militær informasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CFB56C6_6401_45b8_A287_9A11A11512BD;4.0 EAID_B36F345B_A286_4069_868B_7A7DAA909EA3;INSPIRE_BoundarySeaLand;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B36F345B_A286_4069_868B_7A7DAA909EA3;4.0 EAID_EA1D0DB8_51A2_410d_88C0_628D274CD1F9;Dybdeareal;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA1D0DB8_51A2_410d_88C0_628D274CD1F9;4.0 EAID_C4D07B31_345E_4ef7_B1A7_70FF597251EA;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4D07B31_345E_4ef7_B1A7_70FF597251EA;4.0 EAID_F867C480_5F84_497f_A25E_AB31DF079F4D;IkkeKartlagtSjømålt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F867C480_5F84_497f_A25E_AB31DF079F4D;4.0 EAID_2B7C4374_7304_40d4_AA14_ACDAE8E0BDA6;Tørrfall;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B7C4374_7304_40d4_AA14_ACDAE8E0BDA6;4.0 EAID_F01F60D0_92A0_4463_914F_4F8838B7C79E;MudretOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F01F60D0_92A0_4463_914F_4F8838B7C79E;4.0 EAID_19F99F8D_4484_432d_93C1_4F7DA5FE4F6B;AvgrensningLandSjø ;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19F99F8D_4484_432d_93C1_4F7DA5FE4F6B;4.0 EAID_610894AD_7D8A_473d_A1B4_F64AFA30240D;INSPIRE_SurfaceWater;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_610894AD_7D8A_473d_A1B4_F64AFA30240D;4.0 EAID_5431A18A_9ECD_4048_B03E_C8BA67F6111C;Fotoavgrensning;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5431A18A_9ECD_4048_B03E_C8BA67F6111C;4.0 EAID_4BC6C140_9FBB_40eb_9BBA_D42A2880DFC9;Trafikkseparasjonssystem;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BC6C140_9FBB_40eb_9BBA_D42A2880DFC9;4.0 EAPK_66FF1200_ACA8_47de_867A_931C8E42B7A6;KystogSjø-4.5;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_66FF1200_ACA8_47de_867A_931C8E42B7A6;4.5 EAID_5C633FB2_6268_4110_A26C_D74CFC8D45F1;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C633FB2_6268_4110_A26C_D74CFC8D45F1;4.5 EAID_5A53FC6D_BE72_46b0_9457_5BD26D8D32B2;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A53FC6D_BE72_46b0_9457_5BD26D8D32B2;4.5 EAID_424B5A9F_1E11_41ee_875E_BA942A53592F;Havner;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_424B5A9F_1E11_41ee_875E_BA942A53592F;4.5 EAID_4EFD6177_33A4_473b_B443_F4867FFBC202;Signalutstyr;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EFD6177_33A4_473b_B443_F4867FFBC202;4.5 EAID_63A5BB14_378D_4288_96C4_A30EEC6BF86D;Flytende sjømerker;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63A5BB14_378D_4288_96C4_A30EEC6BF86D;4.5 EAID_BD08BED2_307F_4261_A4F2_3B51BD01E68E;Faste sjømerker;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD08BED2_307F_4261_A4F2_3B51BD01E68E;4.5 EAID_427EB957_9DBF_4e3b_B73A_6E7FBF219FA5;Lyktefundament;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_427EB957_9DBF_4e3b_B73A_6E7FBF219FA5;4.5 EAID_1E3B8E44_5AAA_40fb_A1D5_9261B3820B3D;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E3B8E44_5AAA_40fb_A1D5_9261B3820B3D;4.5 EAID_40605824_A89D_4f33_83BC_0303377622F8;Overett;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40605824_A89D_4f33_83BC_0303377622F8;4.5 EAID_E2251979_92C1_4be7_B5F9_E4DE4300D262;Ankringsområder og bunnbeskaffenhet;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2251979_92C1_4be7_B5F9_E4DE4300D262;4.5 EAID_22B148AF_E465_4de9_AEB9_EB3015ACFEBA;Diverse maritim informasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22B148AF_E465_4de9_AEB9_EB3015ACFEBA;4.5 EAID_E4F5102A_8D4E_4311_8BDF_2395ACB23B7E;Radiomeldepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4F5102A_8D4E_4311_8BDF_2395ACB23B7E;4.5 EAID_9030FD95_8B64_498e_8136_86C9C87EF146;Aktsomhets- og restriksjonsområder;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9030FD95_8B64_498e_8136_86C9C87EF146;4.5 EAID_ECCF457B_CDD9_4efa_8B6F_6E33FE077ADA;Kabler og rør ;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECCF457B_CDD9_4efa_8B6F_6E33FE077ADA;4.5 EAID_44F7E54A_ACB1_4f36_8181_3CAA0517F006;Dumpefelt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44F7E54A_ACB1_4f36_8181_3CAA0517F006;4.5 EAID_37C2EC3E_0381_48fe_AA4F_C86B57D96F97;Vrak og hefter;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37C2EC3E_0381_48fe_AA4F_C86B57D96F97;4.5 EAID_0FA328F8_FFF5_4a1f_BFEB_3BAEE53FECA2;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FA328F8_FFF5_4a1f_BFEB_3BAEE53FECA2;4.5 EAID_99907E1C_2D87_46ef_B425_026718866BEA;Militær informasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99907E1C_2D87_46ef_B425_026718866BEA;4.5 EAID_7DE6FD78_F3D7_4665_9023_56C88CA4A3CE;INSPIRE_BoundarySeaLand;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DE6FD78_F3D7_4665_9023_56C88CA4A3CE;4.5 EAID_5A8439A7_2BC3_4096_98C3_5CF1CC19AC91;Dybdeareal;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A8439A7_2BC3_4096_98C3_5CF1CC19AC91;4.5 EAID_13D8F1A7_368D_4343_A4BC_344FFA5BDC91;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13D8F1A7_368D_4343_A4BC_344FFA5BDC91;4.5 EAID_2457C4D9_0996_4997_9B74_61B1A3A19C0C;IkkeKartlagtSjømålt;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2457C4D9_0996_4997_9B74_61B1A3A19C0C;4.5 EAID_B4DFF54E_8FEB_4819_ADFE_98E3E9C053BF;Tørrfall;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4DFF54E_8FEB_4819_ADFE_98E3E9C053BF;4.5 EAID_0D53FCC5_020E_42aa_B542_4505D13F4B23;MudretOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D53FCC5_020E_42aa_B542_4505D13F4B23;4.5 EAID_33193366_1A3E_4c53_9277_43B38A126A92;AvgrensningLandSjø ;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33193366_1A3E_4c53_9277_43B38A126A92;4.5 EAID_00C474FD_BDCA_4fad_9697_CE83E81BBF93;INSPIRE_SurfaceWater;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00C474FD_BDCA_4fad_9697_CE83E81BBF93;4.5 EAID_5CFA6CCD_0913_475a_B7CA_176B1F7CA8FF;Trafikkseparasjonssystem;;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CFA6CCD_0913_475a_B7CA_176B1F7CA8FF;4.5 EAPK_47AEC41A_340F_486a_955A_6EE0ABACC968;Landbruksregister-4.0;"spesifikasjonen omfatter objektklassen landbrukseiendom representert med hovednummer som nøkkel og stedfestet med et punkt, samt et utvalg av egenskapene som finnes i landbruksregisteret; bl.a. grunneiendommer som tilhører landbrukseiendommen, opplysninger om arealklasser, antall bedrifter som er tilknyttet landbrukseiendommen og sum jordbruksareal i drift for de aktive bedriftene som er tilknyttet. Landbruksregisteret oppdateres kontinuerlig. Uttaksdato knyttes til objektene for å sikre at eldre data ikke blir brukt i vanvare";SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_47AEC41A_340F_486a_955A_6EE0ABACC968;4.0 EAID_D6112358_4426_4792_A448_82CB10051319;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6112358_4426_4792_A448_82CB10051319;4.0 EAID_4A1B8D53_EFD9_44c4_BFDF_03A58B83AC9E;kjerneområder;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A1B8D53_EFD9_44c4_BFDF_03A58B83AC9E;4.0 EAID_74D150C0_692E_494a_8CAA_EB73962A8E4C;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74D150C0_692E_494a_8CAA_EB73962A8E4C;4.0 EAID_0AA6DB3B_DAE1_4895_8D30_C5F7DD97D6D2;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AA6DB3B_DAE1_4895_8D30_C5F7DD97D6D2;4.0 EAID_220DF85F_408B_43c8_98D2_72CE555C85C9;Samlet modell;;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_220DF85F_408B_43c8_98D2_72CE555C85C9;4.0 EAID_07AECEB0_05EA_47cd_BF44_30C938CA5404;LandbruksregisterpunktGrense;avgrensning av identifikasjonsnøkkelen for landbrukseiendom;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07AECEB0_05EA_47cd_BF44_30C938CA5404;4.0 EAID_2BF803D4_0CD6_4489_8488_8264E16E94FB;LandbruksregBedriftskode;jordbruksdrift -- Definition - - agriculturalOperation ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BF803D4_0CD6_4489_8488_8264E16E94FB;4.0 EAID_2E9D639A_FDE6_43f2_9ABB_B93503EED024;KjerneområdeLandbrukGr;avgrensning av KjerneområdeLandbruk -- Definition -- delimitation of CoreAreaFarming ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E9D639A_FDE6_43f2_9ABB_B93503EED024;4.0 EAID_4265190E_B49F_47ec_BCE5_61E0AA4D8C38;KjerneområdeMatproduksjon;areal godt egnet for matproduksjon -- Definition -- area highly suitable for food production ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4265190E_B49F_47ec_BCE5_61E0AA4D8C38;4.0 EAID_5A2BE1F9_2AB3_4c02_9389_E96935AD8999;LandbruksregType;type grunneiendom -- Definition - - type of landed property ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A2BE1F9_2AB3_4c02_9389_E96935AD8999;4.0 EAID_5D1AA666_1EFF_467b_BF3F_F58F246B4D86;LandbruksregGrunneiendomNr;landbruksregisterets runneiendomstabell (grunneiendommer som hører til et hovednummer) -- Definition - - the landed property table of the agricultural register (landed properties which belong to a main number) ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D1AA666_1EFF_467b_BF3F_F58F246B4D86;4.0 EAID_65AECB5C_1EDE_4b75_AEC5_E51E564B36A6;KjerneområdeMatproduksjonGr;avgrensning av KjerneområdeMatproduksjon -- Definition -- delimitation of CoreAreaFoodProduction ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65AECB5C_1EDE_4b75_AEC5_E51E564B36A6;4.0 EAID_8D4B88B4_E3A6_498a_8871_4B4B3C95C851;KjerneområdeKulturlandskapGr;avgrensning av KjerneområdeKulturlandskap -- Definition -- delimitation of CoreAreaCultivatedLandscape ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D4B88B4_E3A6_498a_8871_4B4B3C95C851;4.0 EAID_C784855E_E653_4d8b_85D1_8FC9615CAA0C;LandbruksregHovedNr;identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom -- Definition - - identifier (key) for agricultural property ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C784855E_E653_4d8b_85D1_8FC9615CAA0C;4.0 EAID_D922B5A3_C477_4f52_8200_D3746699C403;LandbruksregAktiv;om grunneiendommen er aktiv eller opphørt -- Definition - - whether the landed property is active or discontinued ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D922B5A3_C477_4f52_8200_D3746699C403;4.0 EAID_D9DBCFD1_4631_4a36_A684_92DE231E33A5;Kjerneområdestatus;status for KjerneområdeLandbruk -- Definition - - status of CoreAreaFarming;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9DBCFD1_4631_4a36_A684_92DE231E33A5;4.0 EAID_DC0DB210_46B0_42a9_825F_3CB97355464A;Landbruksregisterpunkt;identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom -- Definition -- identifier (key) for agricultural property;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC0DB210_46B0_42a9_825F_3CB97355464A;4.0 EAID_F1154018_4EE0_42c6_A8E9_3382478CE53F;KjerneområdeLandbruk;viktig areal for å ivareta de sentrale samfunnsoppgavene matproduksjon og opprettholdelse av kulturlandskapet -- Definition -- important area for attending to the key societal tasks of food production and the maintenance of the cultivated landscape ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1154018_4EE0_42c6_A8E9_3382478CE53F;4.0 EAID_F992BDD6_8259_49b7_B8D1_242116CDCC61;KjerneområdeKulturlandskap;viktige områder for jordbrukets kulturlandskap -- Definition -- important areas for cultivated landscape in farming ;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F992BDD6_8259_49b7_B8D1_242116CDCC61;4.0 EAPK_26E2C866_1F70_4582_83F9_F0871581F144;Landskap-4.5;Denne versjonen av SOSI Del 2 Generell objektkatalog for fagområdet Landskap er sammensatt av fire underkapitler, Naturtyper i Norge (NiN) landskap, Referansesystem Landskap, Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) og Verdifulle kulturlandskap.;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_26E2C866_1F70_4582_83F9_F0871581F144;4.5 EAID_D7F53BE7_D8B8_49f1_96F1_56DAA3BA4853;Referansesystem Landskap;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.5Landskap-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7F53BE7_D8B8_49f1_96F1_56DAA3BA4853;1.0 EAID_80D73027_298F_47b6_A9ED_59BFCEFC0B8C;Kodelister og datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.5Landskap-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80D73027_298F_47b6_A9ED_59BFCEFC0B8C;1.0 EAID_643837D4_B686_4265_AF5B_23B9AE2F6D44;Inngrepsfri Naturområder;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.5Landskap-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_643837D4_B686_4265_AF5B_23B9AE2F6D44;1.0 EAPK_A81D97C9_965A_44bb_BD78_661EDE716EEF;Landskap-4.0;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A81D97C9_965A_44bb_BD78_661EDE716EEF;4.0 EAID_9E156842_7FD2_46ed_AC0A_AE98E7BE88EF;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E156842_7FD2_46ed_AC0A_AE98E7BE88EF;4.0 EAID_71766245_AE66_4f87_A77E_FAF11F434E9F;ReferansesystemLandskap;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71766245_AE66_4f87_A77E_FAF11F434E9F;4.0 EAID_7982D526_85EC_4ecb_A247_217618665024;Kulturlandskap;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7982D526_85EC_4ecb_A247_217618665024;4.0 EAID_253E6096_9C89_4799_8542_253E687766CA;InngrepsfriNaturområder;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_253E6096_9C89_4799_8542_253E687766CA;4.0 EAID_24CEACCB_427F_47ae_9BE8_E8F6A070400F;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24CEACCB_427F_47ae_9BE8_E8F6A070400F;4.0 EAID_0195819A_2A3C_4419_AFE4_C820AE36FE03;BotaniskØkologiskInteresse;angir om kulturmarkstypene i kulturlandskapsområdet fortsatt har en karakteristisk og interessant flora, eller at det kan oppnåes det ved restaurering;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0195819A_2A3C_4419_AFE4_C820AE36FE03;4.0 EAID_11CCE36A_4E46_4d69_A1A5_F5FBFF58E068;LandskapsregionGrense;avgrensning av en landskapsregion -- Definition -- delimitation of a landscape region;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11CCE36A_4E46_4d69_A1A5_F5FBFF58E068;4.0 EAID_166ADDD0_6B55_4d0b_8127_19AD247FAB32;Landskapsregion;fanger opp de store og samlende karaktertrekkene i landskapet, er satt sammen av underregioner avhengig av hvilke landskapskomponetener som dominerer -- Definition -- incorporates the major, unifying characteristics of the landscape, comprising sub-regions according to which landscape elements are predominant ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_166ADDD0_6B55_4d0b_8127_19AD247FAB32;4.0 EAID_2A434CB4_CC4E_407c_80FD_E97276E65DDD;KultLandOmr;område med store økologiske og kulturhistoriske verdier som skal tjene som referanseområder og levende historiebok -- Definition -- area containing significant ecological and cultural-historical assets which serve as reference areas and as a living history book ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A434CB4_CC4E_407c_80FD_E97276E65DDD;4.0 EAID_2B703ED7_7E5F_4d90_BC37_9390441C086C;KulturlandskapBrukGrad;angir bruk/situasjon av kulturlandskap ved registrering;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B703ED7_7E5F_4d90_BC37_9390441C086C;4.0 EAID_3087EF23_7CDE_4ac1_9214_FC9AB0094B69;InonOmr;område som ligger mer enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep -- Definition -- area which is situated more than one kilometre from major technical intervention ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3087EF23_7CDE_4ac1_9214_FC9AB0094B69;4.0 EAID_34D47738_43AF_4d43_A40F_258505E05C80;Landskapsunderregion;den minste byggesteinen i referansesystemet, en geografisk avgrenset del av både landskapsregionen og jordbruksregionen. Underregionene skilles fra hverandre ved sammensetning og utforming av ulike landskapskomponenter -- Definition -- the smallest building block of the reference system, a geographically delimited part of both the landscape region and the agricultural region. The sub-regions are differentiated from each other by their composition and the shape of various landscape components;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34D47738_43AF_4d43_A40F_258505E05C80;4.0 EAID_384C7BB0_7862_40e3_B09B_9F07E268F24F;KulturhistoriskInteresse;angir om kulturlandskapsområdet har intakte kulturminner, basert på en vurdering av kulturhistoriske interesser;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_384C7BB0_7862_40e3_B09B_9F07E268F24F;4.0 EAID_3B737715_27DB_40fe_BD21_F51003FC014C;JordbruksregionGrense;avgrenser en jordbruksregion -- Definition -- delimits an agricultural region ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B737715_27DB_40fe_BD21_F51003FC014C;4.0 EAID_77B8AECE_745F_4181_8BD8_440617CE6C23;LandskapsunderregionGrense;avgrensning av en landskapunderregion -- Definition -- delimitation of a landscape sub-region ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77B8AECE_745F_4181_8BD8_440617CE6C23;4.0 EAID_7BB2A94B_203D_44b6_AFA2_19BD77E4DFE8;ReferansesystemForLandskapRegioner;inndeling av et landskapsområde i landskapsregioner som er geografiske enheter av store områder der totalinntrykket av overordnede drag i landskapet virker samlende og skiller seg fra tilgrensede områder. ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BB2A94B_203D_44b6_AFA2_19BD77E4DFE8;4.0 EAID_7D420A87_FD42_411b_AD2F_857DFDF4E0AD;InngrepsfrieNaturområderINorgeSone;inngrepsfritt område hvor sonene (flatene) er kodet med med avstand til nærmeste tyngre tekniske inngrep Merknad: Legg in definisjoner på kodeverdier fra AREALIS;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D420A87_FD42_411b_AD2F_857DFDF4E0AD;4.0 EAID_7FC9CE52_0422_48ca_BD00_0392224789F9;InonGr;avgrensning av et inngrepsfritt naturområde -- Definition -- delimitation of an intervention-free nature area ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FC9CE52_0422_48ca_BD00_0392224789F9;4.0 EAID_9193D085_DE96_454f_A388_CE0E50F295B4;KultLandGr;avgrensning av et kulturlandskapsområde -- Definition -- delimitation of a cultivated landscape area ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9193D085_DE96_454f_A388_CE0E50F295B4;4.0 EAID_AA1F3AF5_ADEB_40ce_98DB_696E34DF480D;Jordbruksregion;sammenslåing av landskapsregioner med like jordbruksbetingelser. Er i praksis en sammenslåing av underregioner. -- Definition -- the top hierarchical level in the reference system for landscape ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA1F3AF5_ADEB_40ce_98DB_696E34DF480D;4.0 EAID_B06F9695_8D6B_4307_A357_F2EFF1CB7964;KulturlandskapPrioritet;rangering av kulturlandskapsområdene for forvaltningsinnsats;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B06F9695_8D6B_4307_A357_F2EFF1CB7964;4.0 EAID_BBB1A4DE_D73F_41fc_B8B1_6D2123D97911;ReferansesystemForLandskapUReg;unike koder for landskapsunderregioner Merknad: Koden er bygd opp av regionsnummer og et fortløpende nummer innenfor hver region. I alt er 446 underregioner definert fordelt på 45 landskapsregioner. ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBB1A4DE_D73F_41fc_B8B1_6D2123D97911;4.0 EAID_C24C2238_52C0_4cb5_BEDB_64A0B32C9935;Arealfordeling;totalareal og prosentmessig fordeling av totalarealet på ulike arealklasser ;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C24C2238_52C0_4cb5_BEDB_64A0B32C9935;4.0 EAID_E8C1DA2E_A98E_4df4_8E03_9076109E44AE;HovedkategoriLandskap;inndeling av et landskap i kategorier som viser hvilke verdier området inneholder og hvilke kriterier som er viktige i vurderingen av området;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8C1DA2E_A98E_4df4_8E03_9076109E44AE;4.0 EAID_EE7DE3EA_FA93_40e9_8877_8B2982238E7F;ReferansesystemForLandskapJordbruksregioner;;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE7DE3EA_FA93_40e9_8877_8B2982238E7F;4.0 EAID_F4BD62C4_DBBA_4da8_8BB6_A0D968A3DF36;KulturlandskapKlassifisering;angir en samlet vurdering av kulturhistoriske og botanisk-økologiske verdier i et kulturlandskapsområde;SOSI Generell objektkatalog\Landskap\Landskap-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4BD62C4_DBBA_4da8_8BB6_A0D968A3DF36;4.0 EAPK_AE550805_EFDE_4560_B784_7644C0A41696;Landskapsarkitektur-5.0;omfatter kunstig skapte eller planlagt skapte elementer i landskapet;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AE550805_EFDE_4560_B784_7644C0A41696;5.0 EAID_D482435B_16E2_4863_B5CC_98338520B4CA;Pakkeavhengighet Landskapsarkitektur 5.0;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D482435B_16E2_4863_B5CC_98338520B4CA;5.0 EAID_E19EEEB8_255D_4913_870A_46344FFCC350;Hoveddiagram Anlegg;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E19EEEB8_255D_4913_870A_46344FFCC350;1.0 EAID_7D6DF8E8_3E45_43f6_B7FE_7CC3C55830C9;Hoveddiagram Generelle egenskaper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D6DF8E8_3E45_43f6_B7FE_7CC3C55830C9;1.0 EAID_5BCDDB64_DAE8_4658_85CC_81512C07E42C;Hoveddiagram Kant;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BCDDB64_DAE8_4658_85CC_81512C07E42C;1.0 EAID_643E4B5B_647C_4565_8E7D_EAE7BF37F8F0;Hoveddiagram Terrengelement og Lag;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_643E4B5B_647C_4565_8E7D_EAE7BF37F8F0;1.0 EAID_EB253021_AAAA_45d9_8F9E_CDF27F54B681;Kodelister og datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB253021_AAAA_45d9_8F9E_CDF27F54B681;1.0 EAID_A036371E_D473_4d7b_A532_28F47E23A4F8;Hoveddiagram Utendørs utstyr;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A036371E_D473_4d7b_A532_28F47E23A4F8;1.0 EAID_13B0E7FE_E884_483f_93B4_4066CBDE43C4;Kodelister og datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13B0E7FE_E884_483f_93B4_4066CBDE43C4;1.0 EAID_A32C3D1F_B298_4d81_BA8B_63D92C9BF936;Hoveddiagram Vegetasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A32C3D1F_B298_4d81_BA8B_63D92C9BF936;1.0 EAID_64F26116_A7C0_4748_93EB_CDB1C5CE516F;Hoveddiagram Tre;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64F26116_A7C0_4748_93EB_CDB1C5CE516F;1.0 EAID_EB79306C_EDBF_437b_BED6_578B294EF5BE;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB79306C_EDBF_437b_BED6_578B294EF5BE;1.0 EAID_54C894E1_4C1C_4076_95C9_E786AC07FE1D;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0Landskapsarkitektur-5.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54C894E1_4C1C_4076_95C9_E786AC07FE1D;1.0 EAPK_D0CD48C5_B277_4465_9E16_37BCB0AF8774;Ledningsnett-4.0;spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor vann/avløp, telekommunikasjon, elektrisitet og kabeltv. Spesifikasjonene for ledningsinformasjon er lagt på 2 detaljeringsnivå. Et nivå som ivaretar distribusjon av de dataene som er lett tilgjengelige i en registreringsprosess (f.eks innmåling i felt, fotogrammetri,..) og et nivå som ivaretar distribusjon av data iht. en komplett ledningsdatamodell;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D0CD48C5_B277_4465_9E16_37BCB0AF8774;4.0 EAID_74112EE1_6590_40c5_AD6A_00E589ED7B41;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74112EE1_6590_40c5_AD6A_00E589ED7B41;4.0 EAID_749E5F7C_8EAB_4932_8861_C11BB59AAFF4;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_749E5F7C_8EAB_4932_8861_C11BB59AAFF4;4.0 EAID_59629E0A_20CE_4973_8543_13D975FB0314;Forenklet modell;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59629E0A_20CE_4973_8543_13D975FB0314;4.0 EAID_2B5BA36F_5E7D_45f3_ABBD_99D2F5A2542F;kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B5BA36F_5E7D_45f3_ABBD_99D2F5A2542F;4.0 EAID_45BDC66C_0023_4879_9DF5_0AECDB828B6B;Trasenett;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45BDC66C_0023_4879_9DF5_0AECDB828B6B;4.0 EAID_473ADC01_5A1D_4b42_896A_636F5174BF12;Ledning full modell;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_473ADC01_5A1D_4b42_896A_636F5174BF12;4.0 EAID_1604D7EB_41BA_44b3_8416_8AAAB5F8AADB;trasenettmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1604D7EB_41BA_44b3_8416_8AAAB5F8AADB;4.0 EAID_58AF4209_D768_4221_A01B_2E76493175FB;ledningsnett;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58AF4209_D768_4221_A01B_2E76493175FB;4.0 EAID_D2397761_1511_4168_85BA_8CD1335FB5E8;ledningsnettnivå;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2397761_1511_4168_85BA_8CD1335FB5E8;4.0 EAID_7B2B254C_4FFE_42a3_BC64_B9978C1B2941;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B2B254C_4FFE_42a3_BC64_B9978C1B2941;4.0 EAID_68306587_1D03_40c3_B9F5_157FE813C948;main;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0Ledningsnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68306587_1D03_40c3_B9F5_157FE813C948;4.0 EAPK_89BF9F6F_E4FC_4954_91F9_7B0764D982AE;SOSI Ledning 4.5;sOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_89BF9F6F_E4FC_4954_91F9_7B0764D982AE;4.5 EAID_02369592_2138_4e54_839B_8714365E09B6;Fagmodell prinsipp;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02369592_2138_4e54_839B_8714365E09B6;4.5 EAID_1ECC0FEC_54A6_4b7f_9542_357470997961;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1ECC0FEC_54A6_4b7f_9542_357470997961;4.5 EAID_6FBA00B5_77E9_4054_8153_CE470CF5346C;Modellforklaring;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FBA00B5_77E9_4054_8153_CE470CF5346C;4.5 EAID_9B53D10A_28D1_4172_943B_9D6EBEFA7AF0;SOSI_format_realisering;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B53D10A_28D1_4172_943B_9D6EBEFA7AF0;4.5 EAID_E36E3AD3_422D_45a2_B3D5_66BCB0437E80;Kjernemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E36E3AD3_422D_45a2_B3D5_66BCB0437E80;1.0 EAID_FF7BE301_8FE6_4574_B32D_C25B54F88955;Framføring Veier;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF7BE301_8FE6_4574_B32D_C25B54F88955;1.0 EAID_2FA5B3E0_F04F_4bd4_B4FF_1BACE78418D2;Framføring Noder;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FA5B3E0_F04F_4bd4_B4FF_1BACE78418D2;1.0 EAID_1A6CD1AC_C1EB_4057_9FD1_EECD45F6EBC0;VA Kopling;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A6CD1AC_C1EB_4057_9FD1_EECD45F6EBC0;1.0 EAID_425C65A2_BC7B_4adf_9B46_3A550EB2D9A6;VA Ledningsnett overordnet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_425C65A2_BC7B_4adf_9B46_3A550EB2D9A6;1.0 EAID_1CB5CE74_AC63_465d_A9F3_0E1A1CFADC69;VA Framføringsnoder;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CB5CE74_AC63_465d_A9F3_0E1A1CFADC69;1.0 EAID_CAC57B84_B133_4be5_B14B_50D0515079FC;EL Koplinger;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAC57B84_B133_4be5_B14B_50D0515079FC;1.0 EAID_8F99185F_35D8_4fbf_AE3C_050CBC972774;EL Framføringveier;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F99185F_35D8_4fbf_AE3C_050CBC972774;1.0 EAID_11D327F1_6122_4b06_A880_C17D16CB869A;EL Framføringsnoder;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11D327F1_6122_4b06_A880_C17D16CB869A;1.0 EAID_D710416F_79C0_4a2f_8954_483BF1680E3D;EL Ledningsnettverk overordnet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D710416F_79C0_4a2f_8954_483BF1680E3D;1.0 EAID_D468840E_04AF_4ae4_9196_F289F2902B67;EL Ledninger;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D468840E_04AF_4ae4_9196_F289F2902B67;1.0 EAID_8062B0F7_7797_4357_93F7_49B8E1F481D8;Tele/signal-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8062B0F7_7797_4357_93F7_49B8E1F481D8;1.0 EAID_F7BDFDE5_1F2F_4153_BDE6_0D2C1B253F36;Fjernvarme-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7BDFDE5_1F2F_4153_BDE6_0D2C1B253F36;1.0 EAID_EB16DE95_8797_4114_A674_7BCF54E39419;OljeGass-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5SOSI Ledning 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB16DE95_8797_4114_A674_7BCF54E39419;1.0 EAPK_0B36240D_269F_4a42_AD1C_C718397E322F;SOSI Ledning 4.6;SOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0B36240D_269F_4a42_AD1C_C718397E322F;4.6 EAID_594FDE1C_1523_4794_A426_180E961E23CB;Fagmodell prinsipp;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_594FDE1C_1523_4794_A426_180E961E23CB;1.0 EAID_DBE0FA33_1362_4525_97B2_2D5E4C44E3BE;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBE0FA33_1362_4525_97B2_2D5E4C44E3BE;1.0 EAID_7CD97D03_BFE7_4559_8C6B_9C47675E8CE4;Modellforklaring;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CD97D03_BFE7_4559_8C6B_9C47675E8CE4;1.0 EAID_475E6A84_BB93_45ae_A7C2_934205D56582;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_475E6A84_BB93_45ae_A7C2_934205D56582;1.0 EAID_CDE74C1C_5031_4ce5_8C4A_B2D1A9CC8545;VA Ledningsnett overordnet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDE74C1C_5031_4ce5_8C4A_B2D1A9CC8545;1.0 EAID_690DBE2A_BD9C_4c7f_B99F_02CE5587299B;EL Koplinger;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_690DBE2A_BD9C_4c7f_B99F_02CE5587299B;1.0 EAID_4850B11D_8540_4dd8_B8F9_48F48B46AE56;EL Framføringveier;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4850B11D_8540_4dd8_B8F9_48F48B46AE56;1.0 EAID_50A96AF2_7AE9_43c9_905D_BFB71152EBA2;EL Framføringsnoder;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50A96AF2_7AE9_43c9_905D_BFB71152EBA2;1.0 EAID_262FB244_BB6D_44ed_B82D_B18407DF5E04;EL Ledningsnettverk overordnet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_262FB244_BB6D_44ed_B82D_B18407DF5E04;1.0 EAID_6728052E_8B58_4176_98DC_9189207454E4;EL Ledninger;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6728052E_8B58_4176_98DC_9189207454E4;1.0 EAID_EC333C85_93C0_496e_8DE7_731E921A8A0F;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC333C85_93C0_496e_8DE7_731E921A8A0F;1.0 EAID_97797E8D_358F_40b3_AB84_A140521583F8;Tele/signal-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97797E8D_358F_40b3_AB84_A140521583F8;1.0 EAID_8979D61E_2EEB_4ab0_BF91_18057F7B8B36;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8979D61E_2EEB_4ab0_BF91_18057F7B8B36;1.0 EAID_B1A8787B_805A_4bb7_97A0_43F8FCC6E8E7;Fjernvarme-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1A8787B_805A_4bb7_97A0_43F8FCC6E8E7;1.0 EAID_50477134_1A33_4963_A2B6_47179EE6AB31;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50477134_1A33_4963_A2B6_47179EE6AB31;1.0 EAID_8A301157_3BE1_42cd_A084_3BCA23BBD4B3;OljeGass-nettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A301157_3BE1_42cd_A084_3BCA23BBD4B3;1.0 EAID_545706B6_90A6_4305_988B_4662F2F41D19;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_545706B6_90A6_4305_988B_4662F2F41D19;1.0 EAPK_F8526761_F9C4_4009_B1B0_39096CBC75A6;Luftfartshinder;standarden vil gi muligheter for effektiv og samordnet lagring, utveksling og presentasjon av luftfartshindre;SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Luftfartshinder;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F8526761_F9C4_4009_B1B0_39096CBC75A6;1.0 EAPK_78F007BF_654C_4d72_AB04_195D729E2D96;Lufthavn;databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn. Dataene vil i tillegg til andre data som inngår i teknisk kartverk, bli benyttet for produksjon av nødvendig kartverk over lufthavnene. Dataene skal også benyttes i planlegging/prosjektering av nyanlegg og forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende anlegg;SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_78F007BF_654C_4d72_AB04_195D729E2D96;1.0 EAPK_C0A8E0FC_4F29_47ee_A84A_7D51F76D894D;Løsmasse-4.0;spesifikasjonen beskriver areal, avgrensninger og punktobservasjoner knyttet til kvartærgeologisk kartlegging i Norge. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele fastlandet og er uavhengig av målestokker. Beskrivelsen gjelder også for marine løsmasser;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C0A8E0FC_4F29_47ee_A84A_7D51F76D894D;4.0 EAID_01EFB946_1658_46e3_9C6F_F0490F8F3E79;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01EFB946_1658_46e3_9C6F_F0490F8F3E79;4.0 EAID_FE19C79A_4AD8_4a2a_B643_EAB54F250A2D;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE19C79A_4AD8_4a2a_B643_EAB54F250A2D;4.0 EAID_02B37658_9B97_45ce_A37B_00C5D65CCA8D;LosmasseProvePkt;lokalitet hvor det er tatt prøve av løsmassen ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02B37658_9B97_45ce_A37B_00C5D65CCA8D;4.0 EAID_092F20A3_F594_4282_8CCD_31874111EA35;KvFormFlatetype;område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_092F20A3_F594_4282_8CCD_31874111EA35;4.0 EAID_1365366B_65D8_425a_BAEB_AB442F1623B5;KvFormLinjetype;kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1365366B_65D8_425a_BAEB_AB442F1623B5;4.0 EAID_1A4851A3_7381_43fc_9E1A_6F2BBFAEFA7C;KvFormPunkttype;kvartærgeologiske formelementpunkter Merknad: Punkttema på kvartærgeologiske eller maringeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer og skredformer mm. OBS! De samme formelementene kan også forekomme som linjeregistrering (se kvFormLinjetype). ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A4851A3_7381_43fc_9E1A_6F2BBFAEFA7C;4.0 EAID_1D057869_62CE_4ee4_9491_BA3900E6BCE7;MaringeolEnhetPkt;punktposisjon med måleverdi(er) innenfor en maringeologisk enhet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D057869_62CE_4ee4_9491_BA3900E6BCE7;4.0 EAID_1D4292DC_61BC_4fc2_A0C5_8C763EDD3370;HavdypPkt;lokalitet med måleverdi for havdybde ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D4292DC_61BC_4fc2_A0C5_8C763EDD3370;4.0 EAID_23908B04_2CF9_4192_BCD7_03A6952E3974;GrunnGassOmr;areal med fenomener som indikerer naturlig utsiving av grunn gass eller væske fra sedimenter eller berggrunn ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23908B04_2CF9_4192_BCD7_03A6952E3974;4.0 EAID_2A44824B_C104_4acd_982A_97096D46E5B8;AvfallDeponiEgnethet;løsmassene klassifisert etter hvor egnet de er som tetningslag under en fylling (et avfallsdeponi) Merknad: Man bør her ta forbehold om at løsavsetningene på et kvartærgeologisk kart ikke gir eksakte data for hvor tykke massene er ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A44824B_C104_4acd_982A_97096D46E5B8;4.0 EAID_2A9AD6CC_FC30_4cb9_A8C1_6C9E390A46B4;AnnetLosmassePkt;lokalitet for angivelse av løsmassetype mv. som symbol der utbredelsen er for liten til å registrere den som areal ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A9AD6CC_FC30_4cb9_A8C1_6C9E390A46B4;4.0 EAID_2F4C80A3_6DC3_4e3b_9ECD_6D9E72B24D94;MarinDataLinje;markerer en linje på havoverflaten hvor det er utført maringeologiske målinger ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F4C80A3_6DC3_4e3b_9ECD_6D9E72B24D94;4.0 EAID_3090F70C_221F_4951_9658_4D70CCA96CBA;MektighetFlate;areal som gjengir lagtykkelsen på ulike sedimenter (stratigrafiske enheter) ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3090F70C_221F_4951_9658_4D70CCA96CBA;4.0 EAID_3876028E_70E6_4e24_B1E5_EDBEAE8E109E;Bunntype;bunntype med hensyn til hardhet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3876028E_70E6_4e24_B1E5_EDBEAE8E109E;4.0 EAID_3A44C00B_B236_42b0_A16F_7392247222E0;StratigrafiPkt;lokalitet hvor det er gitt informasjon om sedimenters stratigrafi og kornstørrelse ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A44C00B_B236_42b0_A16F_7392247222E0;4.0 EAID_451A81FA_B3E8_4e30_AC95_83F513716B8D;LosmOverflateType;løsmasseoverflaten er påvirket av sekundære prosesser som for eksempel vær og vind ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_451A81FA_B3E8_4e30_AC95_83F513716B8D;4.0 EAID_47C6CF10_686A_4b90_8D1A_52D440DBB8E6;GrunnvannPotensiale;løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47C6CF10_686A_4b90_8D1A_52D440DBB8E6;4.0 EAID_4C94E1A2_107A_4549_89F3_3DE81B844E9F;AndreKvSymbol;kvartærgeologiske symboler som ikke er formelementer eller linjeelementer Merknad: Ved kornstørrelsesangivelsen angis den dominerende fraksjon i substantiv, se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser. Dersom andre fraksjoner inngår med mer enn 10%, er disse omtalt i adjektivform, f.eks. sandig grus (grus dominerer, sand utgjør mer enn 10%, andre fraksjoner enkeltvis utgjør mindre enn 10%). For usorterte avsetninger (f.eks. morenemateriale) er kornstørrelsen ikke angitt ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C94E1A2_107A_4549_89F3_3DE81B844E9F;4.0 EAID_53373552_C374_4a11_8CDE_DD1C5406240D;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og hvordan de ble dannet, er å finne i artikkelen; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) ";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53373552_C374_4a11_8CDE_DD1C5406240D;4.0 EAID_5C06FB6D_D740_440e_B970_7DE2F85D815F;MaringeolObsLinje;linjeforløp hvor det er utført maringeologiske observasjoner Eksempel: Videoopptak ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C06FB6D_D740_440e_B970_7DE2F85D815F;4.0 EAID_5CD4B3EB_EB7A_4537_8EF4_BB232A2B1230;HavdypFlate;havdyp i 3D, der den ytre avgrensning i 2D angir hvor det finnes måleverdier/havdyp punkt ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CD4B3EB_EB7A_4537_8EF4_BB232A2B1230;4.0 EAID_6BFF4DE8_A48D_4285_ACC8_1E80C3EF517E;MarinGrenseFlate;områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BFF4DE8_A48D_4285_ACC8_1E80C3EF517E;4.0 EAID_8064AE65_B4DF_4f69_A7A4_1F3B2F7C8986;MaringeolObsPkt;lokalitet på hav-/sjøbunnen med observasjoner, måling o.l. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8064AE65_B4DF_4f69_A7A4_1F3B2F7C8986;4.0 EAID_8423160B_0004_47a0_8D56_83B86668BE8C;LosmasseBorehull;lokalitet hvor det er gjort boring i løsmassene ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8423160B_0004_47a0_8D56_83B86668BE8C;4.0 EAID_8B54FB9A_D27A_4694_BF45_74095DCA56D1;LosmasseFlate;areal bestående av en løsmassetype (jordart) ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B54FB9A_D27A_4694_BF45_74095DCA56D1;4.0 EAID_8DA926E9_6A22_4c37_9CD1_3F224ECB40DC;AvsetningRateFlate;areal med angitt sedimentasjonshastighet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA926E9_6A22_4c37_9CD1_3F224ECB40DC;4.0 EAID_8F11FC0B_5F7B_467f_B111_6D9942B37E9B;GrunnGass;grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F11FC0B_5F7B_467f_B111_6D9942B37E9B;4.0 EAID_90042DC0_B5B2_43ed_ABC6_148428C8C148;MarinDataPosisjon;punktposisjon på en maringeologisk datalinje ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90042DC0_B5B2_43ed_ABC6_148428C8C148;4.0 EAID_A182F751_D3DE_4cf1_AB9A_D3656BC3EE21;AnnenLosmasseFlate;arealer med tilknytning til løsmassegeologi, men som ikke er skilt ut med eget objekttypenavn Eksempel: Detaljert kartlegging av infiltrasjonsegenskaper, avsmeltningshistorie m.v. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A182F751_D3DE_4cf1_AB9A_D3656BC3EE21;4.0 EAID_A4BE6BF3_0923_4e4d_80A7_23460AB0DD9D;SedKornstorrelse;sedimentenes kornstørrelsesammensetning ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4BE6BF3_0923_4e4d_80A7_23460AB0DD9D;4.0 EAID_AA236008_2388_4c13_8C83_2DF6C4D5C9A5;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over-/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA236008_2388_4c13_8C83_2DF6C4D5C9A5;4.0 EAID_ABB1EE55_BAD6_43f1_8FB6_43329A1F3F7D;LosmasseOverflateformLinje;observert overflateform med lineær utstrekning Eksempel: Terrassekant, vifte, haug, rygg ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABB1EE55_BAD6_43f1_8FB6_43329A1F3F7D;4.0 EAID_AF275F06_7DD6_4220_A479_AF5F53D7FA70;LosmasseFlateSkjult;areal som består av en løsmassetype (jordart), men som ikke ligger i dagoverflaten ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF275F06_7DD6_4220_A479_AF5F53D7FA70;4.0 EAID_AF32B8D2_8472_4d91_9A86_AC496101A432;BunntypeHardhet;areal klassifisert etter hav- eller sjøbunnens hardhet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF32B8D2_8472_4d91_9A86_AC496101A432;4.0 EAID_B0A2D2A5_636C_4b61_AF64_88F61637FD96;LosmKornstorrelse;angivelse av arealer (på land) med lik kornstørrelsessammensetning. Kornfordeling baseres på feltobservasjoner Merknad: Se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0A2D2A5_636C_4b61_AF64_88F61637FD96;4.0 EAID_B3E7B415_E4A9_46e2_853D_8B6DD3C82126;MaringeolEnhet;maringeologisk tolket 3D-kropp (legeme?), der den ytre avgrensning i 2D angir hvor det finnes måleverdier/punkt for maringeologisk enhet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E7B415_E4A9_46e2_853D_8B6DD3C82126;4.0 EAID_B710CD85_D506_4d53_B586_2A1E2736D32C;MarinGrense;høyeste havnivå etter siste istid ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B710CD85_D506_4d53_B586_2A1E2736D32C;4.0 EAID_BB05203C_C3B9_4f6e_B096_02412B35CA54;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter) ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB05203C_C3B9_4f6e_B096_02412B35CA54;4.0 EAID_BCAB2526_8EE1_4872_9AA6_B22CBC2BE3F7;InfiltrasjonEvne;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCAB2526_8EE1_4872_9AA6_B22CBC2BE3F7;4.0 EAID_C181EC67_9FEC_4f4e_9C66_F61326FB99CE;LosmasseObsPkt;lokalitet med observasjon, måling o.l. vedrørende løsmassene ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C181EC67_9FEC_4f4e_9C66_F61326FB99CE;4.0 EAID_C50E7425_E376_4734_8FA7_C08EDC678197;LosmGrunnforhold;løsmassenes egenskaper med tanke på bæreevne Merknad: Har betydning for setningsbevegelser, skred- og rasfare og teleaktivitet ved belastning, drenering eller andre byggtekniske påvirkninger ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C50E7425_E376_4734_8FA7_C08EDC678197;4.0 EAID_C59662EC_8C9B_4925_B785_BDC27526CA6A;Kornstrflate;areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C59662EC_8C9B_4925_B785_BDC27526CA6A;4.0 EAID_C79D9216_43F7_4e0f_B55F_D9120240E02D;LosmasseFlateUnderordnet;areal for underordnet (sekundær) løsmassetype (jordart) ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C79D9216_43F7_4e0f_B55F_D9120240E02D;4.0 EAID_E86CAD84_F401_4ff5_B48E_434B893FE44F;LosmasseOverflateform;areal med formelement i løsmassenes overflate ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E86CAD84_F401_4ff5_B48E_434B893FE44F;4.0 EAID_F722F72A_CEB1_44c6_82FB_84A6A0AF8328;AvsetnRate;avsetningshastigheten for sedimenter i et område ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F722F72A_CEB1_44c6_82FB_84A6A0AF8328;4.0 EAID_FBD554D2_19C3_4922_AF6E_75C2976B4CC7;LosmasseOverflateformPkt;punktobservasjon av overflateform i løsmassene Eksempel: Dødisgrop, haug ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBD554D2_19C3_4922_AF6E_75C2976B4CC7;4.0 EAPK_FF30F4A3_57FC_4ae0_8F7C_47102CB08FCD;Løsmasse-5.0 Utkast;Fagområdestandard for Løsmassegeologi;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FF30F4A3_57FC_4ae0_8F7C_47102CB08FCD;5.0 EAID_85AAAA88_3AC4_46b1_9788_6B7FA4DD721C;Hovedskjema Flateavgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85AAAA88_3AC4_46b1_9788_6B7FA4DD721C;5.0 EAID_220BF00E_38CA_4b49_9FBA_2039E6949816;Kodelister Øvrige;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_220BF00E_38CA_4b49_9FBA_2039E6949816;5.0 EAID_BA60EA36_985F_4b84_A9EB_FED8EAAA0685;LøsmasserPunktLinje;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA60EA36_985F_4b84_A9EB_FED8EAAA0685;5.0 EAID_DC5E96FC_B14B_4d44_AC34_86ADC43DBC2E;Kodeliste Losmassetype;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC5E96FC_B14B_4d44_AC34_86ADC43DBC2E;5.0 EAID_4A229C91_AD4B_4852_8E93_6DA194702263;Kodelister KvFormelementer;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A229C91_AD4B_4852_8E93_6DA194702263;5.0 EAID_5CD46E6E_136C_4312_96D3_1D79D099B006;Kodelister Marine elementer;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CD46E6E_136C_4312_96D3_1D79D099B006;5.0 EAID_FBA37C4F_5B33_436b_8E61_B0A39C6FE3CE;MaringeologiPunktLinje;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBA37C4F_5B33_436b_8E61_B0A39C6FE3CE;5.0 EAID_6C8FE32A_2860_4e30_995D_52A54D17A002;Pakkeavhengigheter;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8FE32A_2860_4e30_995D_52A54D17A002;5.0 EAID_74343F66_AB53_4ed8_9AE7_5F65D23647AC;Realisering fra SOSI del 1;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74343F66_AB53_4ed8_9AE7_5F65D23647AC;5.0 EAID_02AF3C29_AF33_4560_AE3F_CF0C5502801C;BunntypeHardhet;areal klassifisert etter hav- eller sjøbunnens hardhet;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02AF3C29_AF33_4560_AE3F_CF0C5502801C;5.0 EAID_046968CB_82E8_476c_8F7D_173BBCEC33DA;KornstrFlate;areal hvor løsmasser/sedimenter har samme kornstørrelse Merknad: Kornstørrelseflate må ha enten sedKornstorrelse eller losmKornstorrelse, sedKornstorrelse gjelder for kartlegging marint/i sjø - mens losmKornstorrelse gjelder for kartlegging på land.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_046968CB_82E8_476c_8F7D_173BBCEC33DA;5.0 EAID_04F3DD07_5C9D_4c65_8118_30B8068E1779;GjennomboretMedium;"angir hvilket medium en boring er foretatt i <engelsk> define what kind of medium/material the borehole has penetrated.</engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04F3DD07_5C9D_4c65_8118_30B8068E1779;5.0 EAID_06D62376_FF78_497e_B0D0_2F754B96B7E7;HavdypPkt;lokalitet med måleverdi for havdybde;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D62376_FF78_497e_B0D0_2F754B96B7E7;5.0 EAID_0C8F8A2D_F46A_419f_9950_D3FC12061618;SOSI_Objekt;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C8F8A2D_F46A_419f_9950_D3FC12061618;5.0 EAID_0E41C832_DF34_45a7_B1BA_5A2094525520;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E41C832_DF34_45a7_B1BA_5A2094525520;5.0 EAID_13D3A7C5_05FC_485e_A53D_935ABD6106CC;SedKornstorrelse;"klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning Eksempel: Slamholdig grus. Sand:silt+leir <1:1, grus 30-80% betyr at sedimentet består av 30-80% grus, og i de øvrige 20-70% er innholdet av slam (silt+leire) større enn innholdet av sand.";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13D3A7C5_05FC_485e_A53D_935ABD6106CC;5.0 EAID_14C4058C_E3B5_4392_8479_74716B9010FC;MarinGrenseFlate;områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14C4058C_E3B5_4392_8479_74716B9010FC;5.0 EAID_1704CE34_8D0D_4cda_B611_B1D7FA16946E;MarinDataPosisjon;punktposisjon på en maringeologisk datalinje;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1704CE34_8D0D_4cda_B611_B1D7FA16946E;5.0 EAID_198CB3D9_5295_4c32_995B_1A85D8991D64;LosmasseOverflateformPkt;punktobservasjon av overflateform i løsmassene Eksempel: Dødisgrop, haug;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_198CB3D9_5295_4c32_995B_1A85D8991D64;5.0 EAID_1BA91044_8664_4744_9699_7381A5DB9AA7;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BA91044_8664_4744_9699_7381A5DB9AA7;5.0 EAID_208EC383_CB77_450f_90B3_78EB3C451386;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_208EC383_CB77_450f_90B3_78EB3C451386;5.0 EAID_21ADA9AF_F78E_4bca_8D2B_00E0B02105EC;MektighetFlate;areal som gjengir lagtykkelsen på ulike sedimenter (stratigrafiske enheter);SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21ADA9AF_F78E_4bca_8D2B_00E0B02105EC;5.0 EAID_2406B463_33DA_40c7_A2A1_5DB339D31BCB;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2406B463_33DA_40c7_A2A1_5DB339D31BCB;5.0 EAID_2961503E_3E13_4293_AF68_8D24A300E2BA;KvFormFlatetype;område med bestemte formelementer Merknad: Utformet som flateavgrensninger på kvartærgeologiske og maringeologiske kart. Formlementene kan være naturlig dannet eller menneskeskapt. De samme formelementene kan også forekomme som punktregistreringer og/eller linjeregistreringer;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2961503E_3E13_4293_AF68_8D24A300E2BA;5.0 EAID_2B08E106_81E6_4163_A45A_1E1F49556CCC;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B08E106_81E6_4163_A45A_1E1F49556CCC;5.0 EAID_2B3DCE14_0B35_4f03_958E_33353916F55C;MaringeolEnhetPkt;punktposisjon med måleverdi(er) innenfor en maringeologisk enhet ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B3DCE14_0B35_4f03_958E_33353916F55C;5.0 EAID_3BE95538_47D6_4e72_B599_64BD7F8DDEB8;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BE95538_47D6_4e72_B599_64BD7F8DDEB8;5.0 EAID_3E8EBB42_0771_4641_A710_6F7DE38D2459;LosmasseObsPkt;lokalitet med observasjon, måling o.l. vedrørende løsmassene;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E8EBB42_0771_4641_A710_6F7DE38D2459;5.0 EAID_3F9DCFA2_D27C_48aa_8131_AF560A2D7871;BorlengdeTilBerg;"dybde til fjell som ikke er målt men basert på tolkning <engelsk> depth to bedrock based on interpretation </engelsk> ";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F9DCFA2_D27C_48aa_8131_AF560A2D7871;5.0 EAID_47499F10_42FD_4685_BA79_AB7C1738D4F7;SOSI_Fellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47499F10_42FD_4685_BA79_AB7C1738D4F7;5.0 EAID_52C0F9F3_ADDC_40b8_941A_AB9F8BDF4D1B;LosmasseOverflateform;areal med formelement i løsmassenes overflate;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52C0F9F3_ADDC_40b8_941A_AB9F8BDF4D1B;5.0 EAID_53D481DA_6E35_4637_B126_B737B0C729C6;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53D481DA_6E35_4637_B126_B737B0C729C6;5.0 EAID_55569A66_4D5B_4122_8A82_7B476F2FCC00;KvalitetBorlengdeTilBerg;"beskriver om borlengde til berg er antatt eller påvist med en sikker metode <engelsk> defines the quality of the depth information either assumed or confirmed by a secure method </engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55569A66_4D5B_4122_8A82_7B476F2FCC00;5.0 EAID_5B16629B_C058_441e_9EB8_035D14A77825;LosmasseFlateSkjult;areal som består av en løsmassetype (jordart), men som ikke ligger i dagoverflaten;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B16629B_C058_441e_9EB8_035D14A77825;5.0 EAID_60EE9A69_F4B2_4537_961B_8E4CF1620AF9;LosmGrunnforhold;løsmassenes egenskaper med tanke på bæreevne Merknad: Har betydning for setningsbevegelser, skred- og rasfare og teleaktivitet ved belastning, drenering eller andre byggtekniske påvirkninger;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60EE9A69_F4B2_4537_961B_8E4CF1620AF9;5.0 EAID_63EAE99B_A304_4544_AECA_54766E017AEC;LosmasseFlateUnderordnet;areal for underordnet (sekundær) løsmassetype (jordart);SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63EAE99B_A304_4544_AECA_54766E017AEC;5.0 EAID_6533D6B0_9F11_49ee_AEED_51B7F183AD82;MaringeolObsLinje;linjeforløp hvor det er utført maringeologiske observasjoner Eksempel: Videoopptak;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6533D6B0_9F11_49ee_AEED_51B7F183AD82;5.0 EAID_680788B8_4D1D_4e8d_B763_0E467046430A;StratigrafiPkt;lokalitet hvor det er gitt informasjon om sedimenters stratigrafi og kornstørrelse;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_680788B8_4D1D_4e8d_B763_0E467046430A;5.0 EAID_6A72D1E0_E7C3_46e1_822E_57A5EED8FA08;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A72D1E0_E7C3_46e1_822E_57A5EED8FA08;5.0 EAID_6ABF7317_7A10_4a21_B80F_A0F1B9A1686A;GrunnGassOmr;areal med fenomener som indikerer naturlig utsiving av grunn gass eller væske fra sedimenter eller berggrunn;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6ABF7317_7A10_4a21_B80F_A0F1B9A1686A;5.0 EAID_6BA1438C_1C12_4ba0_92D8_90F86CAEA561;MarinLandskap;areal som viser utstrekningen til et visst landskap på havbunnen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BA1438C_1C12_4ba0_92D8_90F86CAEA561;5.0 EAID_6F6AC411_7772_4e89_9C83_A0A40E073813;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F6AC411_7772_4e89_9C83_A0A40E073813;5.0 EAID_73F82248_ED61_4aec_A130_4425B4CF1ABB;MarinGrensePkt;punktobservasjon for marin grense;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73F82248_ED61_4aec_A130_4425B4CF1ABB;5.0 EAID_74D8F8E0_E8F9_42ad_9C37_AD482CC84A50;MaringeolObsPkt;lokalitet på hav-/sjøbunnen med observasjoner, måling o.l. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74D8F8E0_E8F9_42ad_9C37_AD482CC84A50;5.0 EAID_78B2BFE4_0489_41d3_B7B0_07A04E478C22;AvsetningRateFlate;areal med angitt sedimentasjonshastighet;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B2BFE4_0489_41d3_B7B0_07A04E478C22;5.0 EAID_7AA0BEFC_F69C_429c_AD79_F5E2BBD75552;MarinGrenseType;type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AA0BEFC_F69C_429c_AD79_F5E2BBD75552;5.0 EAID_7DB584E3_BBC3_4381_A052_0E6CE5F16927;AvfallDeponiEgnethet;løsmassene klassifisert etter hvor egnet de er som tetningslag under en fylling (et avfallsdeponi) Merknad: Man bør her ta forbehold om at løsavsetningene på et kvartærgeologisk kart ikke gir eksakte data for hvor tykke massene er;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DB584E3_BBC3_4381_A052_0E6CE5F16927;5.0 EAID_7E546536_D789_4103_AE0A_A0312E2FBF0A;AnnenLosmasseFlate;arealer med tilknytning til løsmassegeologi, men som ikke er skilt ut med eget objekttypenavn Eksempel: Detaljert kartlegging av infiltrasjonsegenskaper, avsmeltningshistorie m.v.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E546536_D789_4103_AE0A_A0312E2FBF0A;5.0 EAID_835DED35_F196_49dc_B5FE_7964F11BBA4C;DateTime;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_835DED35_F196_49dc_B5FE_7964F11BBA4C;5.0 EAID_83F1D5D5_8441_44bd_8AEF_713FFC7F9DDE;GeovitenskapligBorehull;"område representert ved et punkt hvor det skal foretas en eller flere borehullundersøkelser - også kalt logisk borehull i motsetning til borhullundersøkelse som representerer hvert fysiske borehull Merknad: Det logiske borehullet har en posisjon som representerer de fysiske borhullundersøkelsene foretatt i området <engelsk> borehole consists of one or more physical borehole investigations. The borehole has a position, representing a collection of borehole investigations. The position of the borehole is often given the same position as one of the asscoated borehole investigations. The associated borehole investigations should be in a reasonable short distance (e.g. 0,5 m) from the position of the borehole. </engelsk>";SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83F1D5D5_8441_44bd_8AEF_713FFC7F9DDE;5.0 EAID_88BF56BE_1E91_401e_A1AB_02C12B1AC73F;HavdypFlate;havdyp i 3D, der den ytre avgrensning i 2D angir hvor det finnes måleverdier/havdyp punkt;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88BF56BE_1E91_401e_A1AB_02C12B1AC73F;5.0 EAID_8D3C4862_197A_414c_8C10_4BD05B4F3D7C;AndreKvSymbol;kvartærgeologiske symboler som ikke er formelementer eller linjeelementer Merknad: Ved kornstørrelsesangivelsen angis den dominerende fraksjon i substantiv, se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser. Dersom andre fraksjoner inngår med mer enn 10%, er disse omtalt i adjektivform, f.eks. sandig grus (grus dominerer, sand utgjør mer enn 10%, andre fraksjoner enkeltvis utgjør mindre enn 10%). For usorterte avsetninger (f.eks. morenemateriale) er kornstørrelsen ikke angitt;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D3C4862_197A_414c_8C10_4BD05B4F3D7C;5.0 EAID_8F3B8FBB_F880_4f7d_82FC_E2BCDD7F6E94;AnkringOmr;område som identifiserer ankrings- eller forankringsforhold på havbunnen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F3B8FBB_F880_4f7d_82FC_E2BCDD7F6E94;5.0 EAID_93756B7A_2EE3_4722_9A64_5ED42BFBEAFE;AvsetnRate;avsetningshastigheten for sedimenter i et område;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93756B7A_2EE3_4722_9A64_5ED42BFBEAFE;5.0 EAID_9384647B_FB97_41fc_805F_B0C1F0BD189C;GeolVerdivurdering;hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9384647B_FB97_41fc_805F_B0C1F0BD189C;5.0 EAID_938765B7_F7FC_4a7d_A997_11FD2FE2C7CF;Sedimentasjonsmiljø;dominerende prosesser som påvirker havbunnen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_938765B7_F7FC_4a7d_A997_11FD2FE2C7CF;5.0 EAID_952ABAEF_3775_48d9_90E6_7490D4C1E87C;GrunnvannPotensiale;løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_952ABAEF_3775_48d9_90E6_7490D4C1E87C;5.0 EAID_9BA47FF0_DD69_4913_918D_EC0C59D512B9;MarinLandskapsgrense;grense for marine landskapsområder;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BA47FF0_DD69_4913_918D_EC0C59D512B9;5.0 EAID_9C02ABBB_0908_4e27_BB87_5620741F5447;LosmasseFlate;areal bestående av en løsmassetype (jordart);SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C02ABBB_0908_4e27_BB87_5620741F5447;5.0 EAID_9E8EF40D_7DC3_4cc8_A9B4_9870133B96F9;MarinGrenseRegType;høyeste havnivå etter siste istid;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E8EF40D_7DC3_4cc8_A9B4_9870133B96F9;5.0 EAID_A025A501_265D_4e4e_AB9C_2C9F94A62944;MuligMarinLeire;mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A025A501_265D_4e4e_AB9C_2C9F94A62944;5.0 EAID_A07D938E_EE4D_4963_B6A1_42F7E3D26589;LosmOverflateType;løsmasseoverflaten er påvirket av sekundære prosesser som for eksempel vær og vind;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A07D938E_EE4D_4963_B6A1_42F7E3D26589;5.0 EAID_A111590C_64AD_4e0f_942C_39BB9426AC4B;Gravbarhet;angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A111590C_64AD_4e0f_942C_39BB9426AC4B;5.0 EAID_A1F07209_F3DA_425b_BDFC_E6A74F7AA025;KvFormPunkttype;kvartærgeologiske formelementpunkter Merknad: Punkttema på kvartærgeologiske eller maringeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer og skredformer mm. OBS! De samme formelementene kan også forekomme som linjeregistrering (se kvFormLinjetype).;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1F07209_F3DA_425b_BDFC_E6A74F7AA025;5.0 EAID_A3BE5FB3_DB7B_4165_BB76_937EDBF6F2A3;KvFormLinjetype;kvartærgeologiske formelementlinjer Merknad: Linjetema på kvartærgeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer eller skredformer mm. Ved flere av linjesymbolene må en ta hensyn til digitaliseringsretningen for å få symbolet riktig;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3BE5FB3_DB7B_4165_BB76_937EDBF6F2A3;5.0 EAID_A7693F3A_089F_44c1_BD04_B766CA7919E7;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7693F3A_089F_44c1_BD04_B766CA7919E7;5.0 EAID_A7A288A7_9CFE_49eb_809C_F23B44E22F99;MarinSedMiljoFlate;areal som viser utstrekning av en viss type sedimentologiske forhold nær sjøbunnen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7A288A7_9CFE_49eb_809C_F23B44E22F99;5.0 EAID_A84E3959_173D_4402_84C7_62179DFF6409;Bunntype;bunntype med hensyn til hardhet;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A84E3959_173D_4402_84C7_62179DFF6409;5.0 EAID_A98BB7D3_E727_41e2_B36F_F53DBD43FEC4;LosmKornstorrelse;angivelse av arealer (på land) med lik kornstørrelsessammensetning. Kornfordeling baseres på feltobservasjoner Merknad: Se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A98BB7D3_E727_41e2_B36F_F53DBD43FEC4;5.0 EAID_AEBAF576_BAF7_47a5_ADED_690E780A3711;Dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition - - vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object [H];SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEBAF576_BAF7_47a5_ADED_690E780A3711;5.0 EAID_AEDA6B30_020B_4ac7_B185_F9BE357ED085;MarinDataLinje;markerer en linje på havoverflaten hvor det er utført maringeologiske målinger;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEDA6B30_020B_4ac7_B185_F9BE357ED085;5.0 EAID_B263FA12_060D_4b88_9C96_A161063945E1;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B263FA12_060D_4b88_9C96_A161063945E1;5.0 EAID_B3FFFF40_A494_4190_94CF_3AC33226CDD8;MarinGrense;høyeste havnivå etter siste istid;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3FFFF40_A494_4190_94CF_3AC33226CDD8;5.0 EAID_B6C4B687_6D1C_4480_B80C_16B14F3E26AA;MaringeolEnhet;maringeologisk tolket 3D-kropp (legeme?), der den ytre avgrensning i 2D angir hvor det finnes måleverdier/punkt for maringeologisk enhet;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6C4B687_6D1C_4480_B80C_16B14F3E26AA;5.0 EAID_B967E23E_678A_491d_A6AA_E59504A16550;LosmasseProvePkt;lokalitet hvor det er tatt prøve av løsmassen;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B967E23E_678A_491d_A6AA_E59504A16550;5.0 EAID_CE0D1064_1159_4962_A04E_BD3B73F58FFB;LandskapType;inndeling av havområdene i ulike marine landskap. Landskap er definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE0D1064_1159_4962_A04E_BD3B73F58FFB;5.0 EAID_D6DC2281_AFE5_41bc_B455_C27704467350;LosmasseBorehull;lokalitet hvor det er gjort boring i løsmassene;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6DC2281_AFE5_41bc_B455_C27704467350;5.0 EAID_DDB0FD1E_5C5A_45f9_88C4_0469F5145CF3;Karttype;type kartbladinndeling;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDB0FD1E_5C5A_45f9_88C4_0469F5145CF3;5.0 EAID_DE062631_9449_4f83_9CD7_0D85BC5028A4;GeolTemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE062631_9449_4f83_9CD7_0D85BC5028A4;5.0 EAID_DF85401A_F15E_4106_8D25_8534106A44C8;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF85401A_F15E_4106_8D25_8534106A44C8;5.0 EAID_E14F86FB_0655_4cee_A593_E586D3D6A672;AnnetLosmassePkt;lokalitet for angivelse av løsmassetype mv. som symbol der utbredelsen er for liten til å registrere den som areal;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E14F86FB_0655_4cee_A593_E586D3D6A672;5.0 EAID_E5B7F461_0BA8_4e6e_A0AC_5BF9BBE09D54;LosmasseOverflateformLinje;observert overflateform med lineær utstrekning Eksempel: Terrassekant, vifte, haug, rygg;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5B7F461_0BA8_4e6e_A0AC_5BF9BBE09D54;5.0 EAID_E75CF22C_DD3B_4196_805E_C11D3C9D347D;InfiltrasjonEvne;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E75CF22C_DD3B_4196_805E_C11D3C9D347D;5.0 EAID_E807FEDF_F54E_416d_89BF_1B028C536EBA;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen. ;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E807FEDF_F54E_416d_89BF_1B028C536EBA;5.0 EAID_E88A69A7_17A3_455f_B55C_96691E6BD3B5;LosmasseGrenseSkjult;;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E88A69A7_17A3_455f_B55C_96691E6BD3B5;5.0 EAID_EDD5EFEF_0161_4db7_8735_2D0801733E5A;Ankringsforhold;angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDD5EFEF_0161_4db7_8735_2D0801733E5A;5.0 EAID_F2CF95E4_C218_4a4a_913B_B89FB435BD59;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2CF95E4_C218_4a4a_913B_B89FB435BD59;5.0 EAID_F819446E_FB16_4324_9866_C13A5DE8E6FF;GrunnGass;grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn;SOSI Generell objektkatalog\Løsmasse\Løsmasse-5.0 Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F819446E_FB16_4324_9866_C13A5DE8E6FF;5.0 EAPK_E5AEFD68_BC86_47d0_BE8B_E28DB5E9B449;Markslag-4.0;markslag er et detaljert nasjonalt datagrunnlag for arealressurser, og er opprinnelig registrert som del av Økonomisk kartverk. Markslag er klassifisert etter standard klassifikasjonssystem i økonomisk kartverk (ØK) med seinere endringer. Det skal inneholde: • Geometrisk beskrivelse av grensene for markslagsfigurene (stedfesting med koordinater) • Egenskapsinformasjon for beskrivelse av markslaget (knyttet til representasjonspunktet i en flate/figur). • Egenskapsinformasjon for markslagsgrenser;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E5AEFD68_BC86_47d0_BE8B_E28DB5E9B449;4.0 EAID_6B986425_8DAE_4a4a_9017_330A2F1D619B;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B986425_8DAE_4a4a_9017_330A2F1D619B;4.0 EAID_EEAD9010_ED9F_4937_8EC8_D077C712332C;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEAD9010_ED9F_4937_8EC8_D077C712332C;4.0 EAID_5CC4D987_0AE5_4e56_9B7E_D67131B11E9F;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC4D987_0AE5_4e56_9B7E_D67131B11E9F;4.0 EAID_28D0D1E3_552E_4dd7_AC74_48494CFCBF9B;Myrklassifikasjon;beskriver torvdybde, omdanningsgrad og vegetasjon for myr Merknad: myrklassifikasjon er bare aktuelt der myr vurderes egnet til dyrkingsjord eller skogproduksjon -- Definition - - describes peat depth, transformation degree and vegetation for marsh Note: marsh classification is only relevant where the marsh is evaluated as suitable for cultivation or forest production;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28D0D1E3_552E_4dd7_AC74_48494CFCBF9B;4.0 EAID_2F39CEFB_FF75_418a_951E_1F5B0071AC5D;MarkslagAvgrensingType;ulike typer grenser som kan avgrense markslagsflaten -- Definition - - various types of boundaries which can delimit the soil class surface;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F39CEFB_FF75_418a_951E_1F5B0071AC5D;4.0 EAID_658B93BC_61EB_4802_9508_3917B33F68D9;TilleggsopplysningerSkog;beskriver vanskelige driftsforhold eller tiltak som kan gi produksjonsøkning for skog -- Definition - - describes difficult operating conditions or measures which may result in increased forest production;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_658B93BC_61EB_4802_9508_3917B33F68D9;4.0 EAID_7BD6B840_AF6A_4175_8C30_9F10D0BF4E52;Arealtilstand;definerer naturlige terrengtyper og typer opparbeidet areal -- Definition - - defines natural types of terrain and types of enhanced area;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BD6B840_AF6A_4175_8C30_9F10D0BF4E52;4.0 EAID_8D88E4AC_9A7F_4cb4_A876_3B86A7D371DC;Jordklassifikasjon;karakteriserer driftsforhold på dyrka mark og drifts- og jordegenskaper for dyrkingsjord Merknad: For dyrka jord er størrelse, helningsforhold og form (arrondering) avgjørende. For dyrkingsjord blir i tillegg dreneringsgrad og steininnhold i de øverste 50 cm av mineraljorda beskrevet. -- Definition - - characterizes the operating environment of cultivated land and the operational and soil attributes of arable land Note:Size, inclination and geometric form (rounding out vs. gerrymandering) are decisive factors for cultivated land. Moreover, for arable land, the degree of drainage and rock content in the uppermost 50 ?? are also ;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D88E4AC_9A7F_4cb4_A876_3B86A7D371DC;4.0 EAID_9A7EAD12_4F0F_4611_9B86_619B5683329A;Markslag;areal som er relativt ensartet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon -- Definition -- relatively homogeneous area for cultivation of plants and natural plant production;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A7EAD12_4F0F_4611_9B86_619B5683329A;4.0 EAID_9BB4226F_F487_4c24_9154_8BA70E2C30A5;PotensiellSkogbonitet;arealets potensielle evne til å produsere trevirke Merknad: det er normalt forventa bonitet som blir registrert, dvs. den produksjon en kan vente med rett treslag, normal tetthet og vanlig god skogskjøtsel. Både H40-systemet og en inndeling basert på Landsskogtakseringens system er brukt. -- Definition - - the potential ability of the area to produce timber Note:What is registered is the normally expected quality class, i.e. the production to be expected with the right type of wood, normal density and reasonably good silviculture. Both the H40 system and a categorization based on Land ??;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BB4226F_F487_4c24_9154_8BA70E2C30A5;4.0 EAID_A9E0FE44_6E37_48fe_B8D6_F3AFF6B0434A;MarkslagGrense;grense for markslagsfigur -- Definition -- boundary for soil classification figure;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E0FE44_6E37_48fe_B8D6_F3AFF6B0434A;4.0 EAID_BD8E21BC_67B3_42be_87A1_51948D1B3E37;ImpedimentprosentSkog;angir del av markslagsarealet som er uproduktiv mark Merknad: impedimentprosent brukes kun der skogen er bonitert etter H40-systemet -- Definition - - indicates the part of the soil classification area which is unproductive land Note:impediment percentage is only used where the forest has been assessed according to the H40 system;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD8E21BC_67B3_42be_87A1_51948D1B3E37;4.0 EAID_DA754DF3_C858_4648_BC62_D46D3158C0A2;MarkslagGrenseFiktiv;grense mellom markslagsfigurer med like egenskaper -- Definition -- boundary between soil classification figures with identical attributes;SOSI Generell objektkatalog\Markslag\Markslag-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA754DF3_C858_4648_BC62_D46D3158C0A2;4.0 EAPK_7D8AC192_C7E7_47a1_AF8D_D08ACC57D655;Mineralressurser-5.0;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D8AC192_C7E7_47a1_AF8D_D08ACC57D655;5.0 EAID_BF4C3EA2_B1C6_4f2b_9057_DA1EC12F0911;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF4C3EA2_B1C6_4f2b_9057_DA1EC12F0911;4.1 EAID_8A442528_7E39_4992_96B1_D4D78F4EEDEC;MasseuttakAktivitetInspire;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A442528_7E39_4992_96B1_D4D78F4EEDEC;1.0 EAID_A7F0B0FE_C43B_4bdf_AB05_0143B96BE361;MineralressursKjerneInspire;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F0B0FE_C43B_4bdf_AB05_0143B96BE361;1.0 EAID_678272F7_9077_482f_A68F_6295FB36F646;OversiktsdiagramMineralRessurser;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_678272F7_9077_482f_A68F_6295FB36F646;1.0 EAID_22A405AB_B3EA_4970_BDA0_1D7686C20A09;MineralressursVerdiInspire;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A405AB_B3EA_4970_BDA0_1D7686C20A09;1.0 EAID_B7A7E45E_10A0_4d0c_A36A_9F145064A138;KodelisterSOSI;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7A7E45E_10A0_4d0c_A36A_9F145064A138;1.0 EAID_193257DA_AD05_42df_8D26_83EEE28D14C5;KodelisterINSPIRE;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_193257DA_AD05_42df_8D26_83EEE28D14C5;1.0 EAID_EDCBCCA5_75CE_4845_82E1_426F59AEAE31;RåstoffDeponi;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDCBCCA5_75CE_4845_82E1_426F59AEAE31;1.0 EAID_2BCC5A21_A3D5_40b1_ABFF_6A61FAB7BCD8;Masseuttak;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BCC5A21_A3D5_40b1_ABFF_6A61FAB7BCD8;1.0 EAID_CFE265C6_EDB6_42e2_A965_327543555A66;MineralRegistrering;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFE265C6_EDB6_42e2_A965_327543555A66;1.0 EAID_CE72880D_E2F3_45db_858D_325B9B6073E5;RåstoffBorehull;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE72880D_E2F3_45db_858D_325B9B6073E5;1.0 EAID_FB0E223F_5B49_4773_B9F0_E1352A5EFC1D;Pakkeavhengighetsdiagram;;SOSI Generell objektkatalog\Mineralressurser\Mineralressurser-5.0Mineralressurser-5.0;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB0E223F_5B49_4773_B9F0_E1352A5EFC1D;1.0 EAPK_C1C1D004_ED57_4402_9037_5D10DBBA3B5A;NaturINorge-5.0Utkast;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0Utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C1C1D004_ED57_4402_9037_5D10DBBA3B5A;5.0 EAID_81F73F35_5FC9_4aaa_8B18_6EDDE66813FF;NiN Core;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0UtkastNaturINorge-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81F73F35_5FC9_4aaa_8B18_6EDDE66813FF;5.0 EAID_6D46CF95_122D_4bf1_B8A6_77BAA274CA8D;NiN Core;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0UtkastNaturINorge-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D46CF95_122D_4bf1_B8A6_77BAA274CA8D;5.0 EAID_EC16DB23_B49B_44ec_AD35_B0E28F053432;NiN Core;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NaturINorge-5.0UtkastNaturINorge-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC16DB23_B49B_44ec_AD35_B0E28F053432;5.0 EAPK_73B07B1A_960C_464b_80DD_F749DBBB5F11;NiN Core-5.0Utkast ;Konseptuell datamodell for Natur i Norge (NiN);SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_73B07B1A_960C_464b_80DD_F749DBBB5F11;0.5 EAID_4D77812A_EF19_4d02_A100_AB97F05CCE20;Hoveddiagram NiN Core;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D77812A_EF19_4d02_A100_AB97F05CCE20;0.5 EAID_570B0DE3_CDD0_452d_9411_1667560ED6E4;NiN Core Objekter;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_570B0DE3_CDD0_452d_9411_1667560ED6E4;0.5 EAID_1C9BCD38_31B7_4da5_8B88_DC677A502878;NiN Core KartlagtOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C9BCD38_31B7_4da5_8B88_DC677A502878;0.5 EAID_D55E0E98_AA73_4344_8CE9_62783A110DB4;NiN Core Naturområde;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D55E0E98_AA73_4344_8CE9_62783A110DB4;0.5 EAID_AFE8AD54_C25D_4607_B183_07ECD996AE1D;NiN Core assosiasjoner og begrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFE8AD54_C25D_4607_B183_07ECD996AE1D;0.5 EAID_0CA5DB7C_2D66_4d66_BA4F_EC29B5C7EFFF;StandardisertKode;Standardisert Variabel Omfatter alle variabler som er definert i Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge - Beskrivelsesvariabel - Miljøvariabel - Typer;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CA5DB7C_2D66_4d66_BA4F_EC29B5C7EFFF;0.5 EAID_23EBBFF8_B7CD_4cc2_AEBC_0DD88BF2AECA;Rødliste;Referanse til rødliste for naturtyper;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23EBBFF8_B7CD_4cc2_AEBC_0DD88BF2AECA;0.5 EAID_5711112B_C529_4c91_B80E_2B687CBDAFDE;Beskrivelsesvariabel;Beskrivelsesvariabel Egenskap ved naturområdet hentet fra Natur i Norges beskrivelsessystem;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5711112B_C529_4c91_B80E_2B687CBDAFDE;0.5 EAID_7D2E49C2_AA2A_42c5_9A24_DF2512758D18;EgendefinertVariabelDefinisjon;EgendefinertVariabelDefinisjon Dataeiers definisjon av en egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype.;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D2E49C2_AA2A_42c5_9A24_DF2512758D18;0.5 EAID_8FE7D3C7_2282_4245_A570_FD91A38591CE;BeskrivelsesParameter;BeskrivelsesParameter Overordnet abstrakt objekttype for ulike naturfaglige beskrivelser av naturområdet;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FE7D3C7_2282_4245_A570_FD91A38591CE;0.5 EAID_AB9E71CC_7EB4_4fb8_B982_E0BEA8B65FB1;Naturområde;Naturområde Geografisk objekt typifisert eller beskrevet ved hjelp av Natur i Norges type og-/eller beskrivelsessystem. .;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB9E71CC_7EB4_4fb8_B982_E0BEA8B65FB1;0.5 EAID_D68CAE96_BA5C_442b_AFAF_D4EECA932798;ForvaltningsPrioritet;Forvaltningsspesifikk verdisetting, eksempel: forvaltningsprioriterte naturtyper i regi av Miljødirektoratet;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D68CAE96_BA5C_442b_AFAF_D4EECA932798;0.5 EAID_DA4D5A18_D684_4066_A69D_1D7BDB540CD9;Naturområdetype;Naturområdetype Typebetegnelse hentet fra Artsdatabankens standardiserte koderegistre for Natur i Norge;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA4D5A18_D684_4066_A69D_1D7BDB540CD9;0.5 EAID_DB09FED5_A8BB_493e_859C_7F4E736351A8;EgendefinertVariabel;EgendefinertVariable Registrering av dataeiers egendefinerte variabel som knyttes til en naturområdetype;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB09FED5_A8BB_493e_859C_7F4E736351A8;0.5 EAID_DB2FA569_6483_4ba2_84C0_EEB2440BE6BE;KodeDefinisjon;KodelDefininsjon Abstrakt klasse for koder som enten er standardisert (fra koderegister) eller egendefinerte. Samlingen av koder representerer aktuelle koder som er brukt i kartleggingen;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB2FA569_6483_4ba2_84C0_EEB2440BE6BE;0.5 EAID_ED8C106E_D30F_423c_8CBB_443CAF4AEFF7;KartlagtOmråde;Kartlagt område Geografisk område som avgrenser datafangst for et aktuelt kartleggingsprosjekt.;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Core-5.0Utkast ;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED8C106E_D30F_423c_8CBB_443CAF4AEFF7;0.5 EAPK_D7025293_E477_49f6_8DCC_CBD89E033AC0;Naturvariabelkart-5.0Utkast;Naturvariabelkart er datasett som inneholder en beskrivelsesvariabel hvor variabelverdi gjelder i et geografisk område. De geografiske områdene kan være faste, og refererer til kjente geografisk definerte områder, f.eks. Rutenett / Gridnett (f.eks. SSB gridnett), Kart inndelt etter administrative områder (f.eks. kommuneinndeling) eller at de geografiske områdene er definert i naturvariabelkartet. Naturvariabelkart benyttes hovedsakelig for utveksling av informasjon, men mange systemer kan også vise datasettet som et kartlag. Den detaljerte konseptuelle modellen for Naturvariabelkart er vist i figuren under. Videre beskrives trinn for trinn den logiske oppbyggingen av modellen. ;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D7025293_E477_49f6_8DCC_CBD89E033AC0;0.5 EAID_002ACD2C_A32F_42e9_AEA0_5212A74BB589;Hoveddiagram Naturvariabelkart;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_002ACD2C_A32F_42e9_AEA0_5212A74BB589;0.5 EAID_12E04011_F856_4017_810F_7297FBB1EF9F;Naturvariabelkart objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12E04011_F856_4017_810F_7297FBB1EF9F;0.5 EAID_121DB980_7757_4a05_A282_7A0C48C0074C;AdministrativtOmråde;Liste over koder for type administrativt område;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_121DB980_7757_4a05_A282_7A0C48C0074C;0.5 EAID_6D843E7A_C8A1_46c3_BAB4_9D5E6FEDBE38;AdministrativtOmrådeElement;Representer verdien for naturvariabelen for ett element (celle) i det aktuelle administrative området som referes med utgangspunkt identifikasjonen for området. Mottakende system må kunne hente de geografiske områdene fra andre kilder.;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D843E7A_C8A1_46c3_BAB4_9D5E6FEDBE38;0.5 EAID_74069787_861D_4a93_ADCC_97424BCCDB0E;RuteNett;Koder som definerer rutenett.;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74069787_861D_4a93_ADCC_97424BCCDB0E;0.5 EAID_9EB8B1C4_B97E_4701_BE44_D545B5D75B46;NaturVariabelKart;Naturvariabelkart Naturvariabelkart er et datasett som inneholder en definert beskrivelsevariabel hvor hver variabelverdi i helhet gjelder et geografisk område. ;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB8B1C4_B97E_4701_BE44_D545B5D75B46;0.5 EAID_BC0F8741_3A11_44ee_AC4F_0092E37F40FE;AdministrativtOmrådeKart;Datasettet omfatter et antall administrative områder;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0F8741_3A11_44ee_AC4F_0092E37F40FE;0.5 EAID_BEFFBDA5_F3C0_48f9_86F3_E1EE7D21CE7C;RutenettElement;Representerer verdien for en navngitt element i rutenettet (celle i gridnettet);SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEFFBDA5_F3C0_48f9_86F3_E1EE7D21CE7C;0.5 EAID_F105191B_6589_48a5_A6A1_2431A8A549AD;Områdekart;Datasettet inneholder geografisk avgrensning for området som variabelen gjelder for;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F105191B_6589_48a5_A6A1_2431A8A549AD;0.5 EAID_FA48416D_14DE_443b_8FD8_F40FAB681AF6;RutenettKart;Gridkart med definert rutestørrelse;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA48416D_14DE_443b_8FD8_F40FAB681AF6;0.5 EAID_FBA52289_FFB2_489a_A046_6767AB74E538;OmrådeElement;Naturvariabel knyttet til angitt område;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\Naturvariabelkart-5.0Utkast;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBA52289_FFB2_489a_A046_6767AB74E538;0.5 EAPK_C5568D53_BB1F_4902_80A5_29B9A697D402;NiN Felles;Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart);SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C5568D53_BB1F_4902_80A5_29B9A697D402;1.0 EAID_230F069C_6D48_40c9_8581_F31220FB5CEB;DokumentType;DokumentType Dokumentkategori, f.eks rapport, bilde,;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_230F069C_6D48_40c9_8581_F31220FB5CEB;1.0 EAID_4FF71509_B6BC_41e9_BC03_20C88287C117;RødlisteKategorier;Kilde: Henriksen S og Hilmo O (2015) Metode. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken ;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FF71509_B6BC_41e9_BC03_20C88287C117;1.0 EAID_517C3258_C820_468b_9346_2108CF52715C;Naturnivå;Naturnivå Natur i Norges naturmangfoldnivå;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_517C3258_C820_468b_9346_2108CF52715C;1.0 EAID_63701EC8_6DD0_4abc_B7E9_B409E4BD0157;Nøyaktighetsklasse;grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63701EC8_6DD0_4abc_B7E9_B409E4BD0157;1.0 EAID_79CC2C20_562E_4d9a_A2A6_07896F50DC87;URI;URI «Uniform Resource Identifier») er en kompakt tekstrengstreng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs, f.eks en Internett-adresse.;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79CC2C20_562E_4d9a_A2A6_07896F50DC87;1.0 EAID_B8954EDE_AE4E_4abd_B3FE_87024F92728C;Kontaktinformasjon;Kontaktinformasjon definerer kontaktinformasjon til ansvarlig firma/etat/institusjon, ansatt eller enkeltperson;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8954EDE_AE4E_4abd_B3FE_87024F92728C;1.0 EAID_C783F7B7_1F4A_43fb_A029_EC1DC4C98BFF;Dokument;Dokument inneholder indeksbeskrivelse (dokument metadata) og referanser til relaterte eksterne dokumenter, Tekst, bilder pg andre digitale avgrensede datasett som dataeier knytter til et kartlagt område eller naturområde;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C783F7B7_1F4A_43fb_A029_EC1DC4C98BFF;1.0 EAID_D58F134C_4E42_455a_BD4F_A596E6E995F2;Bruksbegrensning;;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D58F134C_4E42_455a_BD4F_A596E6E995F2;1.0 EAID_E197FF3F_478D_4d4e_87F9_32C1FBD1328C;Kode;Kode Kode som er definert i Natur i Norges type- eller beskrivelsessystem;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E197FF3F_478D_4d4e_87F9_32C1FBD1328C;1.0 EAID_F14BE4B0_199D_4feb_B071_209BD40D7591;ProsjektInformasjon;Prosjektnformasjon Opplysninger om hvordan datasettet ble etablert;SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles;;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F14BE4B0_199D_4feb_B071_209BD40D7591;1.0 EAPK_C521FC80_4386_4d88_934F_E52A8DCC22C4;Naturvernområder-4.0;"spesifikasjonen beskriver områder vernet etter lov om naturvern. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. I tillegg inngår også administrativt vernede områder. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess";SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C521FC80_4386_4d88_934F_E52A8DCC22C4;4.0 EAID_85A39203_9977_46a5_92CF_6ADCB4657506;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A39203_9977_46a5_92CF_6ADCB4657506;4.0 EAID_10AC9436_81C0_4eb0_9462_F9998AA322DF;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10AC9436_81C0_4eb0_9462_F9998AA322DF;4.0 EAID_21069FDB_D1F8_4f49_BD98_74D67458E0CF;InternasjonalStatus;verneområdets status i ulike internasjonale konvensjoner -- Definition - - status of the protected area in various international conventions;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21069FDB_D1F8_4f49_BD98_74D67458E0CF;4.0 EAID_21359DED_2ED7_4a8e_8592_3C5CBB8F9CCA;Naturvernområde;naturvernområde -- Definition -- nature conservation area ;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21359DED_2ED7_4a8e_8592_3C5CBB8F9CCA;4.0 EAID_8F3C3F14_F662_4fd2_9D7A_703EFB65DF33;Vernetema;nærmere beskrivelse av formålet med vernet enn det som fremgår av elementet verneType Merknad: Egenskapen er spesielt utviklet ved vern etter naturvernloven, Svalbardmiljøloven og viltloven for bruk ved vern -- Definition - - detailed description of the purpose of the protection other than what emerges from protectionType Note: This attribute has been specially developed for protection according to the Nature Conservation Act, Svalbard Environmental Protection Act and the Wildlife Act for use in protected areas ;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F3C3F14_F662_4fd2_9D7A_703EFB65DF33;4.0 EAID_99FF5C50_E2CF_4afb_91E5_2BDB208ABD21;Flyrestriksjon;restriksjoner med hensyn til flyging -- Definition - - restrictions regarding flights;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99FF5C50_E2CF_4afb_91E5_2BDB208ABD21;4.0 EAID_A6585ABD_6A97_4ad1_8A97_E2F5C0EEE0E3;Verneform;verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner -- Definition - - types of protection that come under various regulatory regulations and restrictions;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6585ABD_6A97_4ad1_8A97_E2F5C0EEE0E3;4.0 EAID_AD6EBF9D_4F2C_437b_9CB1_DD51B905CAB8;ForeslåttNaturverngrense;avgrenser et verneverdig område -- Definition -- demarcates a conservation-worthy area;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD6EBF9D_4F2C_437b_9CB1_DD51B905CAB8;4.0 EAID_AFCAB130_1183_4c41_A3BF_FC9FE0ADE14E;ForeslåttNaturvernområde;verneverdig område under vurdering -- Definition -- protection-worthy area under evaluation;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFCAB130_1183_4c41_A3BF_FC9FE0ADE14E;4.0 EAID_DDFB3D7E_3F4F_4e8f_8D1C_D213E726BE70;Naturverngrense;avgrenser et naturvernområde -- Definition -- demarcates a nature conservation area;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDFB3D7E_3F4F_4e8f_8D1C_D213E726BE70;4.0 EAID_ECE9D1E0_5CBC_4340_86D9_42E5F79AC96F;Forvaltningsplan;status for eventuell forvaltningsplan for området -- Definition - - status of any management plan for the area;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECE9D1E0_5CBC_4340_86D9_42E5F79AC96F;4.0 EAPK_F074BC8E_836A_4b25_AF30_E7388EB33BF3;Naturvernområder-4.1;"spesifikasjonen beskriver områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. Områdetypene er; nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Ved siden av naturvernloven, gir biotopvernbestemmelsene i viltloven og i lakse- og innlandsfiskeloven samt plan- og bygningsloven hjemmel for vern. Svalbardmiljøloven har egne forskrifter som skal sikre vern av verdifulle naturområder, kulturminner og naturen for øvrig. Disse omfattes også av denne spesifikasjonen. Videre omfatter spesifikasjonen viktige naturområder som har vært eller er under vurdering i en verneprosess (foreslåtte naturvernområder) og restriksjonsområder";SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F074BC8E_836A_4b25_AF30_E7388EB33BF3;4.1 EAID_44741723_E9B4_402c_8B49_16E549A3501A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44741723_E9B4_402c_8B49_16E549A3501A;4.1 EAID_00B155E9_44CE_44cb_BA78_CF47489BCA81;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00B155E9_44CE_44cb_BA78_CF47489BCA81;4.1 EAID_0A61EB38_BC45_416c_B923_8C2E52DBB256;ForeslåttNaturverngrense;avgrenser et verneverdig område;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A61EB38_BC45_416c_B923_8C2E52DBB256;4.1 EAID_13F9DDE4_FFAC_44e9_8E94_0F2250F56DC5;Naturvernområde;naturvernområde;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13F9DDE4_FFAC_44e9_8E94_0F2250F56DC5;4.1 EAID_14665A91_ED44_4122_9FDB_C90F5F12A642;VernRestriksjon;ulike reguleringer/restriksjoner som gjelder for verneområdet eller deler av et verneområde;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14665A91_ED44_4122_9FDB_C90F5F12A642;4.1 EAID_28A3AAC2_DA10_4454_B8BE_4AD96C2BC731;VernPlanstatus;status for eventuell forvaltningsplan eller skjøtselsplan for området;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28A3AAC2_DA10_4454_B8BE_4AD96C2BC731;4.1 EAID_4865D25B_B986_4449_AAAE_756C1D4D5D07;Naturvern;naturvern - abstrakt supertype for naturvernområde og naturvernpunkt;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4865D25B_B986_4449_AAAE_756C1D4D5D07;4.1 EAID_4CF3AA11_7470_4ea3_A5E0_6B042F7CFE1A;IUCN;verneområdets status i IUCN. Naturreservat Verdens Naturvernunion IUCN, har på oppdrag fra FN vedtatt et internasjonalt system for kategorisering av verneområder http://www.iucn.org;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CF3AA11_7470_4ea3_A5E0_6B042F7CFE1A;4.1 EAID_6D5A0902_7AC8_499a_91DB_45F9317949C5;VernNettverk;nasjonalt og internasjonalt nettverk området inngår i;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D5A0902_7AC8_499a_91DB_45F9317949C5;4.1 EAID_768FC105_767D_4b71_B8FF_F052F24FF992;TruetVurdering;angir en vurdering av områdets truethet;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_768FC105_767D_4b71_B8FF_F052F24FF992;4.1 EAID_8B2F0B1A_5076_4213_A1B6_5EFC3EA52828;VernPlanbehov;angir planbehov for området;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B2F0B1A_5076_4213_A1B6_5EFC3EA52828;4.1 EAID_8E18E88C_9CEF_49fc_8FA1_9BBCC8F17954;VernRestriksjonsområdegrense;avgrenser et restriksjonsområde;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E18E88C_9CEF_49fc_8FA1_9BBCC8F17954;4.1 EAID_9A73343F_9237_4076_9CA0_B05762600F6C;VernRestriksjonsområde;verneområder har en forskrift med tilhørende vernebestemmelser som kan inneholde bestemmelser som regulerer ferdsel i området. Restriksjonsområder kan gjelde hele eller deler av et verneområdet;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A73343F_9237_4076_9CA0_B05762600F6C;4.1 EAID_9EE8FD94_553D_4c3a_9693_0CA28C0E48DB;Verneform;verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EE8FD94_553D_4c3a_9693_0CA28C0E48DB;4.1 EAID_A8548F3B_30E8_4221_A902_F76FBC5D5D97;ForeslåttNaturvernområde;områder foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002);SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8548F3B_30E8_4221_A902_F76FBC5D5D97;4.1 EAID_C6FB0685_D82D_4b71_BC3A_7ED0E07CEE27;ForvaltningsmyndighetType;ansvarlig forvaltningsmyndighet for området;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6FB0685_D82D_4b71_BC3A_7ED0E07CEE27;4.1 EAID_D1AE2AC1_B715_4bdf_9756_5C7EB452A85E;Naturvernpunkt;vernet enkeltobjekt etter gammelt lovverk. Vil ikke bli etablert nye. Trær, stein osv.;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1AE2AC1_B715_4bdf_9756_5C7EB452A85E;4.1 EAID_D538B3B2_2947_41b3_B0A7_1D65102BD4A3;VernRevisjon;angir om området er revidert eller under revisjon;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D538B3B2_2947_41b3_B0A7_1D65102BD4A3;4.1 EAID_E46E5001_39E1_4ae8_8245_0AF7EF0E3000;VernPlantype;plantypen som planstatusen gjelder for;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E46E5001_39E1_4ae8_8245_0AF7EF0E3000;4.1 EAID_F2CC285C_2853_4df4_8B7D_ED29E115A628;Naturverngrense;avgrenser et naturvernområde;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2CC285C_2853_4df4_8B7D_ED29E115A628;4.1 EAID_F888FA4C_FE12_4256_9ADE_58B6BA3CAA44;Områdeplanstatus;status for forvaltningsplan eller skjøtselsplan;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F888FA4C_FE12_4256_9ADE_58B6BA3CAA44;4.1 EAID_FD29510E_A16C_4ca5_A1E1_6304AFDAF245;VernVerneplan;angir hva slags verneplan området tilhører;SOSI Generell objektkatalog\Naturvernområder\Naturvernområder-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD29510E_A16C_4ca5_A1E1_6304AFDAF245;4.1 EAPK_EA7F0F90_833C_4734_B060_A13FE076E3F3;Petroleum-4.0;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive petroleumforvaltningens behov for å utveksle geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EA7F0F90_833C_4734_B060_A13FE076E3F3;4.0 EAID_5A7389F4_3FC0_4d70_BE7E_5C44472C5D58;Petroleumsblokk;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A7389F4_3FC0_4d70_BE7E_5C44472C5D58;4.0 EAID_CE78C30D_0153_40b5_8321_81836693DD12;Inndeling av oljeområder;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE78C30D_0153_40b5_8321_81836693DD12;4.0 EAID_175A035A_8005_4098_8BAA_2A9D2996C859;Sokkelinndeling;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_175A035A_8005_4098_8BAA_2A9D2996C859;4.0 EAID_96933B8D_C9FE_4adb_A4AC_5984448A2200;Petroleumsinnretning;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96933B8D_C9FE_4adb_A4AC_5984448A2200;4.0 EAID_BDB71951_CC91_4d4c_8D72_048CA35908A1;Leteområde;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDB71951_CC91_4d4c_8D72_048CA35908A1;4.0 EAID_1E706547_C584_480d_A916_6ECF8FD50FC3;Utvinningstillatelse;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E706547_C584_480d_A916_6ECF8FD50FC3;4.0 EAID_B91683BD_E5EE_44a5_8E82_9E1BC75F2607;Petroleumskvadrant;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B91683BD_E5EE_44a5_8E82_9E1BC75F2607;4.0 EAID_7A97E83C_A5DE_440d_9DD2_B0FDDE8A46B3;Petroleumsledninger;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A97E83C_A5DE_440d_9DD2_B0FDDE8A46B3;4.0 EAID_1938817F_4E2E_4b9d_9B00_8219B84905EC;Samletmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1938817F_4E2E_4b9d_9B00_8219B84905EC;4.0 EAID_5B51EE31_9D67_4a35_ADB2_F36542E74A38;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B51EE31_9D67_4a35_ADB2_F36542E74A38;4.0 EAID_ACEB32FC_09E9_4a5c_BFF9_D6808F70BB6B;Petroleumsbrønner;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACEB32FC_09E9_4a5c_BFF9_D6808F70BB6B;4.0 EAID_F7201CD7_9549_42e5_98C5_DE51F8AF57C5;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7201CD7_9549_42e5_98C5_DE51F8AF57C5;4.0 EAID_12FFD680_743A_49c7_ABD5_0E83C36D4A47;Petroleumsforekomst;;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12FFD680_743A_49c7_ABD5_0E83C36D4A47;4.0 EAID_10DFB0E2_7EA9_4393_8859_1CFE9D8F04BE;Petroleumsinnretning;innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk Merknad: Innretning omfatter også rørledninger og kabler når ikke annet er bestemt -- Definition -- facility, installation, plant or other equipment for petroleum activities, but not supply and utility vessels or ships which transport bulk petroleum ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10DFB0E2_7EA9_4393_8859_1CFE9D8F04BE;4.0 EAID_1AFE9CA4_98A3_4360_AC79_3830D1348B49;Petroleumsledning;undervannsrørledning og stigerør som transporterer hydrokarboner og andre medier, med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet tilknyttet utstyr (rørledningssystem) -- Definition -- underwater pipeline and risers which transport hydrocarbons and other substances with associated safety systems, valves, ??(pig launchers/pig chambers/gates/sluices), corrosion protection systems and other connected equipment (pipeline system) ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AFE9CA4_98A3_4360_AC79_3830D1348B49;4.0 EAID_218F280E_4B7A_4dbf_ACD6_678D116BCEED;Innretningsfunksjon;hovedfunksjon for innretningen -- Definition - - main function of the installation ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_218F280E_4B7A_4dbf_ACD6_678D116BCEED;4.0 EAID_2BB8994C_4EB6_42e5_BC32_3B6E73DBB3D1;Petroleumsledningstype;hovedinndelingstype for ledningen -- Definition - - main category type of the pipeline ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BB8994C_4EB6_42e5_BC32_3B6E73DBB3D1;4.0 EAID_302D37EB_6777_418a_8368_1CFA2B539E75;Innretningshovedtype;hovedinndelingstype for innretningen -- Definition - - main type of category for the installation ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_302D37EB_6777_418a_8368_1CFA2B539E75;4.0 EAID_44111E9C_4AD1_498a_BA8D_66DCFA19E468;Leteområdegrense;leteområdets yttergrense -- Definition -- the outer boundary of the exploration area ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44111E9C_4AD1_498a_BA8D_66DCFA19E468;4.0 EAID_4630778A_301C_445f_B996_DCB71BC3287C;Petroleumsblokkgrense;avgrensning av petroleumsblokk -- Definition -- delimitation of petroleum block ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4630778A_301C_445f_B996_DCB71BC3287C;4.0 EAID_48531A87_6D11_4032_846F_3095340307C5;PetroleumKoordinatstatus;kilde for koordinater i forhold til konstruksjonens livssyklus -- Definition - - source of coordinates ??in relation to the life cycle of the structure (unclear source text) ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48531A87_6D11_4032_846F_3095340307C5;4.0 EAID_4969628E_1E76_4afc_95D6_EBB6226140A4;Utvinningstillatelsestype;klassifisering av områder gitt for utvinningstillatelser -- Definition - - classification of areas given for production licenses ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4969628E_1E76_4afc_95D6_EBB6226140A4;4.0 EAID_4BF4BA7A_D138_4d31_9CFC_CFAE3EC83FF0;Petroleumsfelttype;klassifisering av petroleumsforekomst -- Definition - - classification of petroleum deposit ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BF4BA7A_D138_4d31_9CFC_CFAE3EC83FF0;4.0 EAID_4DC50F26_26A2_4961_8B3E_D1B550D9CD14;Petroleumsledningsfunksjon;funksjon/væsketype for ledningen -- Definition - - function/fluid type of the pipeline ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DC50F26_26A2_4961_8B3E_D1B550D9CD14;4.0 EAID_5466D0ED_97F3_4c7b_ACA4_B982B5616630;Utvinningstillatelsespartner;informasjon om partnere for utvinningstillatelse -- Definition - - information about partners in a production licence ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5466D0ED_97F3_4c7b_ACA4_B982B5616630;4.0 EAID_5B8576BC_862D_490f_8A29_DEE1E1A860AC;Petroleumsbrønntype;kategori av brønn for petroleumsvirksomhet -- Definition - - category of well for petroleum activities ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B8576BC_862D_490f_8A29_DEE1E1A860AC;4.0 EAID_644BF747_B4F3_44ee_B259_98538EBB8B45;Utvinningstillatelsesgrense;avgrensning av utvinningstillatelse -- Definition -- delimitation of production licence ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_644BF747_B4F3_44ee_B259_98538EBB8B45;4.0 EAID_65094BFF_2235_423f_9CA6_E3C9604FDF40;Petroleumskvadrantgrense;avgrensning av petroleumskvadrant -- Definition -- delimitation of petroleum quadrant ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65094BFF_2235_423f_9CA6_E3C9604FDF40;4.0 EAID_79498B66_2405_49a5_B649_DD36C0B2B675;Petroleumsforekomst;en ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse -- Definition -- an accumulation of petroleum in a geological unit, delimited by rock types at structural or stratigraphic boundaries, the interface between petroleum and water in a formation, or a combination of these ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79498B66_2405_49a5_B649_DD36C0B2B675;4.0 EAID_A5BBD6BF_0DD8_4efc_83A1_8316C40AF105;Petroleumsforekomstgrense;avgrensning av petroleumsforekomst -- Definition -- delimitation of petroleum deposit ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5BBD6BF_0DD8_4efc_83A1_8316C40AF105;4.0 EAID_AE5C5936_0716_4fca_B643_8EDAD2C2BBE6;Petroleumsbrønnklasse;klassifisering av letebrønner og utvinningsbrønner -- Definition - - classification of exploration wells and development wells ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE5C5936_0716_4fca_B643_8EDAD2C2BBE6;4.0 EAID_B0BF9112_3F6D_4cd2_B364_D05B881DCD42;Leteområde;navngitt geografisk avgrenset område på norsk kontinentalsokkel -- Definition -- specifically named, geographically delimited area on the Norwegian Continental Shelf ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0BF9112_3F6D_4cd2_B364_D05B881DCD42;4.0 EAID_B8743CB4_A3AD_4db9_8430_63CA285FFE1E;Sokkelinndelinggrense;kontinentalsokkelens yttergrense -- Definition -- the outer boundary of the continental shelf ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8743CB4_A3AD_4db9_8430_63CA285FFE1E;4.0 EAID_CC682710_BF4C_433c_A137_46831731AB1A;Petroleumsbrønn;hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametre. Merknad: En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt -- Definition -- boreholes which are drilled to find or delimit a petroleum deposit and/or to produce petroleum or water for injection purposes, to inject gas, water or another medium, or to map or monitor well parameters. A well may consist of one or more well bores and may have one or more end points ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC682710_BF4C_433c_A137_46831731AB1A;4.0 EAID_D0619853_9551_4ab3_A7D5_25320EFCF489;Innretningsmaterialtype;hovedmaterialtype brukt til konstruksjon -- Definition - - main type of material used in ??structure/ construction ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0619853_9551_4ab3_A7D5_25320EFCF489;4.0 EAID_D5FC27BD_4738_4a48_8753_5B9B2F2A947D;Petroleumskvadrant;nummerert område mellom hele grader på kontinentalsokkelen -- Definition -- numbered area between whole degrees on the continental shelf ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5FC27BD_4738_4a48_8753_5B9B2F2A947D;4.0 EAID_E4DB5CE2_5176_49ac_9E0D_03D59D1D8799;Innretningstype;bruksområde for innretningen -- Definition - - area of application of the installation ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4DB5CE2_5176_49ac_9E0D_03D59D1D8799;4.0 EAID_F0E269E4_DE46_4c37_90E7_36A4DA87A62F;Petroleumsvæsketype;flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner. -- Definition - - liquid and gaseous hydrocarbons which are found in natural conditions in the subsurface, as well as other substances which are produced in connection with such hydrocarbons. ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0E269E4_DE46_4c37_90E7_36A4DA87A62F;4.0 EAID_F568D436_7CF0_4664_9F1D_EA8BBAC0FE06;Petroleumsblokk;nummerert inndeling av kontinentalsokkelen i en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet -- Definition -- numbered division of the continental shelf in a size of 15 minutes of latitude and 20 minutes of longitude, unless adjacent land areas, borders with the continental shelves of other states or other considerations dictate otherwise ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F568D436_7CF0_4664_9F1D_EA8BBAC0FE06;4.0 EAID_FADD86DA_6774_4ea2_A496_E40634E45635;Utvinningstillatelse;tillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens angitte geografiske område Merknad: Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker -- Definition -- the licence grants exclusive rights for wildcatting, exploration drilling and production of petroleum within the geographic area of the licence ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FADD86DA_6774_4ea2_A496_E40634E45635;4.0 EAID_FBABC7B5_BC5E_4dfd_8FD9_627DBAF705CC;Sokkelinndeling;sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet -- Definition -- the sea areas within the outer borders of the continental shelf are divided into blocks of size 15 minutes of latitude and 20 minutes of longitude, unless adjacent land areas, borders with the continental shelves of other states or other considerations dictate otherwise ;SOSI Generell objektkatalog\Petroleum\Petroleum-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBABC7B5_BC5E_4dfd_8FD9_627DBAF705CC;4.0 EAPK_5B32A685_3F50_40ea_825E_43D4E47D3FD5;Plan-4.0;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.). Miljøverndepartementet krever ikke at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk digitale teknikker i sitt planarbeid, men i de tilfeller der det gjøres, anbefaler departementet at standarden blir lagt til grunn;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5B32A685_3F50_40ea_825E_43D4E47D3FD5;4.0 EAID_E7CC7000_D4D5_45dd_8975_6700B6F255C8;SammenstilteKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7CC7000_D4D5_45dd_8975_6700B6F255C8;4.0 EAID_3D317446_3EB6_4f7f_BA05_6D1B23A1BE89;DatatyperGenerell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D317446_3EB6_4f7f_BA05_6D1B23A1BE89;4.0 EAID_8BE8E7E1_F2B6_43d4_9935_0EC983C50CB5;Pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BE8E7E1_F2B6_43d4_9935_0EC983C50CB5;4.0 EAID_5E087432_799A_487e_A505_2CBC19E9100D;KodelisteGenerell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E087432_799A_487e_A505_2CBC19E9100D;4.0 EAID_C271072B_738D_4160_B6EC_E7055C984D9A;SamletModell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C271072B_738D_4160_B6EC_E7055C984D9A;4.0 EAID_78274FB6_2492_4d2e_9549_CC8CF90D2003;Arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition - - status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78274FB6_2492_4d2e_9549_CC8CF90D2003;4.0 EAID_9ACF1504_FF49_4fe5_B493_CDD392ACB923;Utnyttingstype;type grad av utnytting (PBL § 20-4, 2. ledd bokstav b og § 26, 1. ledd og forskrift TEK kap III) -- Definition - - type/degree of utilization (PBA § 20-4, subsection 2, letter b and § 26, subsection 1 and TEK regulations, Chapter III);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ACF1504_FF49_4fe5_B493_CDD392ACB923;4.0 EAID_A0E26F74_B6D3_45eb_AEFD_F577888A1DB5;Arealbruk;arealbrukskategori (PBL § 20-4, 1. ledd) -- Definition - - land use category (PBA § 20-4, subsection 1);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0E26F74_B6D3_45eb_AEFD_F577888A1DB5;4.0 EAID_AACF0036_4B0C_46f1_87BD_F6B31B49343F;Utnytting;grad av utnytting (PBL § 20-4, 2. ledd bokstav b og § 26, 1. ledd og forskrift TEK kap III) -- Definition - - degree of utilization (PBA § 20-4, subsection 2, letter b and § 26, subsection 1 and TEK regulations, Chapter III);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AACF0036_4B0C_46f1_87BD_F6B31B49343F;4.0 EAID_AE4B0D75_9D78_479a_B658_3217FA968727;Plantype;type plan (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) -- Definition - - type of plan (PBA § 19-1, subsection 6, § 20-1, subsections 2 and 5 and § 22 and § 28-2);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE4B0D75_9D78_479a_B658_3217FA968727;4.0 EAID_BCD457FC_0C0B_47da_AF19_1EB9CEFD06FB;Vertikalnivå;"planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) -- Definition - - the location of the plan or its contents in relation to the Earth's surface (PBA § 19-1, subsection 6; § 20-1, subsections 2 and 5; §§ 22 and 28-2)";SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCD457FC_0C0B_47da_AF19_1EB9CEFD06FB;4.0 EAID_D88ADB1A_2F82_4b57_A959_2758DD5A9656;Planstatus;planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) -- Definition - - the handling of the plan (PBA §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2) as well as the effect of the plan (PBA §§ 19-6, 20-6, 28-2 and 31);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D88ADB1A_2F82_4b57_A959_2758DD5A9656;4.0 EAID_F9644D43_60C0_485a_AEC2_B0A7EB478728;Viktighet;Viktighet -- Definition - - Importance;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9644D43_60C0_485a_AEC2_B0A7EB478728;4.0 EAID_DE810DEC_B7E9_4f95_AD30_A8B1641321DB;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE810DEC_B7E9_4f95_AD30_A8B1641321DB;4.0 EAID_BF0A2C83_343E_4766_8644_915DC32A2B66;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF0A2C83_343E_4766_8644_915DC32A2B66;4.0 EAID_818217AD_DC63_424a_AB2B_F6D4708E7208;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_818217AD_DC63_424a_AB2B_F6D4708E7208;4.0 EAID_6AA40942_35DF_45be_AB49_B0D56E5F7319;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AA40942_35DF_45be_AB49_B0D56E5F7319;4.0 EAID_0F625552_F941_4e25_8D36_4C006D3EBCB5;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F625552_F941_4e25_8D36_4C006D3EBCB5;4.0 EAID_50C9A857_E633_411c_992B_8836F220B294;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C9A857_E633_411c_992B_8836F220B294;4.0 EAID_D9110028_15E5_4a53_ACF6_7ABBD6094921;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9110028_15E5_4a53_ACF6_7ABBD6094921;4.0 EAID_09DE81A3_8CE7_4251_985A_71543EEF1DB6;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09DE81A3_8CE7_4251_985A_71543EEF1DB6;4.0 EAID_B47A8131_44AA_47e3_BA86_BE99CC558955;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B47A8131_44AA_47e3_BA86_BE99CC558955;4.0 EAID_5C6E6E06_F794_44e0_A3B0_048C4BA6D406;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C6E6E06_F794_44e0_A3B0_048C4BA6D406;4.0 EAID_8CC1F916_C969_4d32_A73C_A12BE779B07D;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CC1F916_C969_4d32_A73C_A12BE779B07D;4.0 EAID_0EFCE248_23B2_4c0b_9292_957D1C258326;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EFCE248_23B2_4c0b_9292_957D1C258326;4.0 EAID_CBC51DD9_D06C_4468_8A54_89455E7CE28C;Samferdselslinjer og punkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBC51DD9_D06C_4468_8A54_89455E7CE28C;4.0 EAID_E9137989_829A_4502_ACB6_1109F529D670;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9137989_829A_4502_ACB6_1109F529D670;4.0 EAID_D3F706CB_B7FA_415a_A890_93DA7E42D829;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3F706CB_B7FA_415a_A890_93DA7E42D829;4.0 EAID_E45E5F18_F049_4771_A6B1_E312859CAF55;Juridiske linjer og punkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E45E5F18_F049_4771_A6B1_E312859CAF55;4.0 EAID_F46251A4_3118_4321_B1AA_D8AC0B270D59;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F46251A4_3118_4321_B1AA_D8AC0B270D59;4.0 EAID_431B2084_79AB_4d92_8D43_FF680740B6C2;Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_431B2084_79AB_4d92_8D43_FF680740B6C2;4.0 EAID_3BD608C5_2814_4983_B5C5_40A32A4A474A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BD608C5_2814_4983_B5C5_40A32A4A474A;4.0 EAID_807F9230_7031_4227_9D5C_544B6C4CB7FC;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_807F9230_7031_4227_9D5C_544B6C4CB7FC;4.0 EAID_A2DE4253_9780_45a6_94D3_2C818EB27E5C;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.0Plan-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2DE4253_9780_45a6_94D3_2C818EB27E5C;4.0 EAPK_1BF3AAA8_F0BC_4ed2_89DE_4176AB243E53;Plan-4.1;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1BF3AAA8_F0BC_4ed2_89DE_4176AB243E53;4.1 EAID_4EBFFB32_3162_42b8_9F25_2A45BF158B73;Pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EBFFB32_3162_42b8_9F25_2A45BF158B73;4.1 EAID_7584711E_66DD_4089_9858_8C0090E1538E;DatatyperGenerell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7584711E_66DD_4089_9858_8C0090E1538E;4.1 EAID_F65A860C_AA4B_4090_B24D_F083EB1353DC;SammenstilteKodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F65A860C_AA4B_4090_B24D_F083EB1353DC;4.1 EAID_3E80A8B7_138F_4a00_AB3A_81D8651787D2;KodelisteGenerell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E80A8B7_138F_4a00_AB3A_81D8651787D2;4.1 EAID_5AD5C1D4_4067_497b_8D8D_0D002D52D6DF;SamletModell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AD5C1D4_4067_497b_8D8D_0D002D52D6DF;4.1 EAID_1929D290_F5AA_4df4_9738_F14711FDE62D;Ny PBL - nye kodelister ;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1929D290_F5AA_4df4_9738_F14711FDE62D;4.1 EAID_4D5E49E8_11A1_40bd_A9FF_27EE73252416;kodelister hele plankapitlet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D5E49E8_11A1_40bd_A9FF_27EE73252416;4.1 EAID_29B41967_FACA_46a2_BC52_D486606B7E5E;EierformType;planbestemmelse om arealet skal eies av private eller det offentlige, eller være fellesarealer for flere eiendommer (pbl. § 11-10 nr.3 og § 12-7 nr. 14);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29B41967_FACA_46a2_BC52_D486606B7E5E;4.1 EAID_2D6968A7_74CB_4728_B216_3115340DB722;LovreferanseType;kode for hvilken lov planen er vedtatt etter;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D6968A7_74CB_4728_B216_3115340DB722;4.1 EAID_32CEB1DD_F782_4919_9242_0492EE37B4CD;Utnytting;grad av utnytting (pbl. § 20-4, 2. ledd bokstav b og § 26, 1. ledd og forskrift TEK kap III);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32CEB1DD_F782_4919_9242_0492EE37B4CD;4.1 EAID_34173093_90A3_4f1d_AAAB_340EAEB325C3;Vertikalnivå;planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34173093_90A3_4f1d_AAAB_340EAEB325C3;4.1 EAID_424664A6_2CE4_4c97_AE94_F077E27BB798;Planstatus;planens behandling (pbl. §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_424664A6_2CE4_4c97_AE94_F077E27BB798;4.1 EAID_733DE4A6_94ED_464a_898E_B715B2C90E2D;Utnyttingstype;type grad av utnytting (pbl. § 20-4, 2. ledd bokstav b og § 26, 1. ledd og forskrift TEK kap III);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_733DE4A6_94ED_464a_898E_B715B2C90E2D;4.1 EAID_C6A6FC0F_870F_40fa_9269_7632A3D83554;Viktighet;Viktighet;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6A6FC0F_870F_40fa_9269_7632A3D83554;4.1 EAID_D5391D1C_EB9A_4abd_8AF1_DA14C0A89356;Plantype;type plan (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5391D1C_EB9A_4abd_8AF1_DA14C0A89356;4.1 EAID_D6B5B8CF_BB3E_4f86_AC52_8D7E2B030311;Arealbruksstatus;status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl § 20-4, 1. ledd og § 25);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6B5B8CF_BB3E_4f86_AC52_8D7E2B030311;4.1 EAID_894C09EB_474B_43c7_82EC_8206190A02FB;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_894C09EB_474B_43c7_82EC_8206190A02FB;4.1 EAID_1DCED7F0_0DE9_42b3_B44D_BDE77C9C3966;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DCED7F0_0DE9_42b3_B44D_BDE77C9C3966;4.1 EAID_D9F6FFAC_0DED_41d4_9471_5E9BAD52AFAD;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9F6FFAC_0DED_41d4_9471_5E9BAD52AFAD;4.1 EAID_D1441856_E37E_4d20_9F0C_B2236BAF7C76;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1441856_E37E_4d20_9F0C_B2236BAF7C76;4.1 EAID_D184366A_0D9A_422b_B49D_8F6F9BF159E3;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D184366A_0D9A_422b_B49D_8F6F9BF159E3;4.1 EAID_E9551F3A_EC79_4167_9F2E_FBD53FCFDD45;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9551F3A_EC79_4167_9F2E_FBD53FCFDD45;4.1 EAID_B93ECE0E_8A88_4193_B158_48B4C581A7FC;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B93ECE0E_8A88_4193_B158_48B4C581A7FC;4.1 EAID_21B588B3_83F8_4a85_A332_58D5A2D887E3;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21B588B3_83F8_4a85_A332_58D5A2D887E3;4.1 EAID_D98A17BB_3CDA_4c58_AAFD_E39CFB5374EE;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D98A17BB_3CDA_4c58_AAFD_E39CFB5374EE;4.1 EAID_70F75A26_323D_4c4e_B7B1_3559C8FCDA11;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70F75A26_323D_4c4e_B7B1_3559C8FCDA11;4.1 EAID_2911DB78_E9C9_4354_9F51_A88796BB6405;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2911DB78_E9C9_4354_9F51_A88796BB6405;4.1 EAID_A08AAF51_BCF8_4de8_8F8B_47363FBEF742;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A08AAF51_BCF8_4de8_8F8B_47363FBEF742;4.1 EAID_C309631E_66F8_4d37_8C6F_0039B2824AEB;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C309631E_66F8_4d37_8C6F_0039B2824AEB;4.1 EAID_949A574A_4C96_4703_BC78_91D815D11F7B;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_949A574A_4C96_4703_BC78_91D815D11F7B;4.1 EAID_BA697127_30C1_4fe5_8B32_D03571BE9283;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA697127_30C1_4fe5_8B32_D03571BE9283;4.1 EAID_B78DAE6B_4AA7_419e_9294_18A7AE9A20FF;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78DAE6B_4AA7_419e_9294_18A7AE9A20FF;4.1 EAID_1578A2B3_9A95_4f19_8F51_A8D01F2A0157;Samferdselslinjer og punkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1578A2B3_9A95_4f19_8F51_A8D01F2A0157;4.1 EAID_35899FA5_2FC0_4ce9_ACA2_9F6F6197DA29;Tidligere PBL og ny PBL - full;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35899FA5_2FC0_4ce9_ACA2_9F6F6197DA29;4.1 EAID_F049AAC8_CE0D_4e6d_B17F_308CC565850D;KpOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F049AAC8_CE0D_4e6d_B17F_308CC565850D;4.1 EAID_9EF3FCE4_7B52_4f1f_9A2C_005B46BB4F6F;Tidligere PBL og ny PBL - oversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EF3FCE4_7B52_4f1f_9A2C_005B46BB4F6F;4.1 EAID_C3EF8DCB_78C8_4840_AECB_2AAEE3F4F429;pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3EF8DCB_78C8_4840_AECB_2AAEE3F4F429;4.1 EAID_12CEF38E_07E5_4e07_B3A5_990C6CB06124;Kodelister ny og gammel lov;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12CEF38E_07E5_4e07_B3A5_990C6CB06124;4.1 EAID_D5DCA232_5EA6_4d62_832E_8F6825DC4C88;Modell felles for ny og gammel modell;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5DCA232_5EA6_4d62_832E_8F6825DC4C88;4.1 EAID_716AD59C_955D_40b1_8870_CCF68FBA71D0;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_716AD59C_955D_40b1_8870_CCF68FBA71D0;4.1 EAID_2C01B25C_4225_4982_9962_75FAE6B94123;Juridiske linjer og punkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C01B25C_4225_4982_9962_75FAE6B94123;4.1 EAID_5D1A39AD_4EA0_42b6_B9F1_E9AB2283B777;Tidligere og ny PBL - full;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D1A39AD_4EA0_42b6_B9F1_E9AB2283B777;4.1 EAID_752D005D_8DEF_48e2_8A48_0E1ABECFAD4F;Tidligere og ny PBL - oversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752D005D_8DEF_48e2_8A48_0E1ABECFAD4F;4.1 EAID_D1B70F8D_7A2B_40d3_B135_DF70E165A97E;kodelister ny og gammel lov;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1B70F8D_7A2B_40d3_B135_DF70E165A97E;4.1 EAID_35E6AE29_3DB7_47c2_9972_0541C520AF07;RpPåskrift;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35E6AE29_3DB7_47c2_9972_0541C520AF07;4.1 EAID_0BE6B2A3_0A25_4560_B83B_AC9B1D04AD63;Felles modell for ny og gammel PBL;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BE6B2A3_0A25_4560_B83B_AC9B1D04AD63;4.1 EAID_AEDCEB2D_716F_4311_BD02_7E52A9A70F97;pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4.1Plan-4.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEDCEB2D_716F_4311_BD02_7E52A9A70F97;4.1 EAPK_DD90A497_D911_4b37_9FC2_2504EDBDE679;Plan 4.2;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DD90A497_D911_4b37_9FC2_2504EDBDE679;4.2 EAID_3B7BFAB5_E6AA_4486_85A5_723C810E267B;Pakkeoversikt (6.2.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B7BFAB5_E6AA_4486_85A5_723C810E267B;4.2 EAID_3427A4A2_7578_428a_AB05_F4736F76CCD8;KodelisteGenerell (6.2.11);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3427A4A2_7578_428a_AB05_F4736F76CCD8;4.2 EAID_86AE4153_25FD_4db4_8248_B9308B07AE81;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86AE4153_25FD_4db4_8248_B9308B07AE81;4.2 EAID_3021BE65_17AE_44bd_AF9D_8C608D2C5A24;Hovedskjema (6.2.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3021BE65_17AE_44bd_AF9D_8C608D2C5A24;4.2 EAID_9CC704B2_095E_4d56_9752_F66DBF64937C;Hovedskjema (6.2.3.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC704B2_095E_4d56_9752_F66DBF64937C;4.2 EAID_EB75C04E_33D0_44a4_8D6C_7F031E2D5257;Kodelister (6.2.3.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB75C04E_33D0_44a4_8D6C_7F031E2D5257;4.2 EAID_F13C1CA2_1CDF_43cd_8F18_E682E69C39B8;Kodelister felles for pbl. 1985 og pbl. 2008 (6.2.4.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F13C1CA2_1CDF_43cd_8F18_E682E69C39B8;4.2 EAID_04F82DD7_30A3_4d88_8537_C2F674D3066E;Modell felles forpbl. 1985 og pbl. 2008 (6.2.4.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04F82DD7_30A3_4d88_8537_C2F674D3066E;4.2 EAID_9DA893D8_7522_4ba0_9D4A_9CF5010B6B73;Kp pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DA893D8_7522_4ba0_9D4A_9CF5010B6B73;4.2 EAID_BF1893CC_5196_4335_B718_5CE96DCFE2B3;KpOmråde (6.1.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF1893CC_5196_4335_B718_5CE96DCFE2B3;4.2 EAID_1063044E_D01E_409f_9713_C13478256A74;Rp pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1063044E_D01E_409f_9713_C13478256A74;4.2 EAID_4E72A549_47FE_409c_89FF_DFE80FA93F9B;Felles modell forPBL 1985 og PBL 2008 (6.2.5.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E72A549_47FE_409c_89FF_DFE80FA93F9B;4.2 EAID_7EA2BF8D_93B8_4d70_880F_0BBE79C5C4A8;Felles kodelister PBL1985 og PBL2008 (6.2.5.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EA2BF8D_93B8_4d70_880F_0BBE79C5C4A8;4.2 EAID_50B9D090_B777_4cf2_B726_B67EB082B595;Hovedskjema (6.2,6);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50B9D090_B777_4cf2_B726_B67EB082B595;4.2 EAID_C5DB9393_73A9_4755_83B4_69070E5CA26D;Hovedskjema (6.2.7);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5DB9393_73A9_4755_83B4_69070E5CA26D;4.2 EAID_FBD37057_1AA4_4682_9845_F1238FBB5120;Hovedskjema (6.2.8);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBD37057_1AA4_4682_9845_F1238FBB5120;4.2 EAID_3A0EDABF_8A85_4a7e_87A8_253C07AE9891;Kodelister (6.2.9.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A0EDABF_8A85_4a7e_87A8_253C07AE9891;4.2 EAID_8327D880_FD97_45e2_8AEA_E00961DDA099;Hovedskjema (6.2.9.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8327D880_FD97_45e2_8AEA_E00961DDA099;4.2 EAID_0A516062_D8F4_4377_A8FB_9A1D7F1FA136;Datatyper (fra andre fagområder);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A516062_D8F4_4377_A8FB_9A1D7F1FA136;4.2 EAID_2040ADF0_3C3B_4e95_B09A_11A4F7D314D2;Datatyper og kodelister (6.2.10.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2040ADF0_3C3B_4e95_B09A_11A4F7D314D2;4.2 EAID_1BFDC420_83A0_46bf_9365_12F5A48185CA;Hovedskjema (6.2.10.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.2Plan 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BFDC420_83A0_46bf_9365_12F5A48185CA;4.2 EAPK_5960EE96_CFA3_4c70_BECE_C9919535457B;Plan 4.3;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5960EE96_CFA3_4c70_BECE_C9919535457B;4.3 EAID_82D18F0F_79C4_467b_BDFA_E8226FBCBF9B;Pakkeoversikt (6.1.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82D18F0F_79C4_467b_BDFA_E8226FBCBF9B;4.3 EAID_6779AF37_9C4D_4902_967B_CD3581C4268C;KpOmråde (6.1.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6779AF37_9C4D_4902_967B_CD3581C4268C;4.3 EAID_E21DB5CA_297E_4fcd_909C_CBE942EA2938;Kp pakkeoversikt (6.4);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E21DB5CA_297E_4fcd_909C_CBE942EA2938;4.3 EAID_030F64F7_C5BB_4b23_AEA0_B7EBAC402AB6;Rp pakkeoversikt (6.5);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_030F64F7_C5BB_4b23_AEA0_B7EBAC402AB6;4.3 EAID_E1A91072_0C79_42e8_8556_6B6E535E7900;Planhendelser - hovedskjema (6.6);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A91072_0C79_42e8_8556_6B6E535E7900;1.0 EAID_8FA3E351_8692_4413_904A_61E54DB3FFE0;Hovedskjema (6.7);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FA3E351_8692_4413_904A_61E54DB3FFE0;4.3 EAID_3B3B7659_5283_48a6_AC76_3991C8BBCDE6;Hovedskjema (6.8);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B3B7659_5283_48a6_AC76_3991C8BBCDE6;4.3 EAID_CD9E2598_CFA2_4e8f_B28D_9B5D37BE33BF;Hovedskjema (6.9);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD9E2598_CFA2_4e8f_B28D_9B5D37BE33BF;4.3 EAID_05005E7C_5B94_4548_9A36_084D00151E05;Enkeltsaker Hovedskjema (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05005E7C_5B94_4548_9A36_084D00151E05;4.3 EAID_2FDFEF38_6814_4bf0_A240_ED456AF6909B;Datatyper fra andre fagområder (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FDFEF38_6814_4bf0_A240_ED456AF6909B;4.3 EAID_43483702_9BCA_4c9d_A377_1AC81C475DF6;Enkeltsaker Kodelister (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43483702_9BCA_4c9d_A377_1AC81C475DF6;4.3 EAID_F5BF7C3E_913C_410e_804F_72D5DAB696D1;KodelisteGenerell (6.11);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.3Plan 4.3;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5BF7C3E_913C_410e_804F_72D5DAB696D1;1.0 EAPK_786D8137_6242_4d87_BBBF_0D02039574C5;Plan 4.5;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_786D8137_6242_4d87_BBBF_0D02039574C5;4.5 EAID_B89CDC29_F3B2_4cb8_8567_28B9DC2F9702;KpOmråde (6.1.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B89CDC29_F3B2_4cb8_8567_28B9DC2F9702;4.5 EAID_3D284A7F_89B4_45ca_A4AD_500374291E11;Pakkeoversikt (6.1.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D284A7F_89B4_45ca_A4AD_500374291E11;4.5 EAID_78E57C4E_B30B_499a_A2BD_2A0E7E77F758;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78E57C4E_B30B_499a_A2BD_2A0E7E77F758;4.5 EAID_8AA95739_0AF2_4fa5_A863_08B7F250254C;Kp pakkeoversikt (6.4);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AA95739_0AF2_4fa5_A863_08B7F250254C;4.5 EAID_E0A4C75B_1442_427e_A7AA_7606706E17D1;Rp pakkeoversikt (6.5);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0A4C75B_1442_427e_A7AA_7606706E17D1;4.5 EAID_29B5A0DF_C104_4059_92F0_EC01E4966C67;Planhendelser - hovedskjema (6.6);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29B5A0DF_C104_4059_92F0_EC01E4966C67;1.0 EAID_F4005D26_FAC4_492c_ACB2_E4E31AC3BBD5;Hovedskjema (6.7);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4005D26_FAC4_492c_ACB2_E4E31AC3BBD5;4.5 EAID_3794921F_AEE4_476e_A09E_64DFC155129C;Hovedskjema (6.8);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3794921F_AEE4_476e_A09E_64DFC155129C;4.5 EAID_D18A44FC_C5E0_4f94_9E44_C813E87F0753;Hovedskjema (6.9);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D18A44FC_C5E0_4f94_9E44_C813E87F0753;4.5 EAID_634D4DC8_83A9_41ab_8FD7_24400DD4F443;Enkeltsaker Kodelister (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_634D4DC8_83A9_41ab_8FD7_24400DD4F443;4.5 EAID_6E88D2E4_C834_434a_B5A7_7226144ABE3D;Enkeltsaker Hovedskjema (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E88D2E4_C834_434a_B5A7_7226144ABE3D;4.5 EAID_7149547C_4C47_4342_8AD2_42721F1483DD;Datatyper fra andre fagområder (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7149547C_4C47_4342_8AD2_42721F1483DD;4.5 EAID_1EBEB515_7867_4343_A0DF_0BDF8ED99D41;KodelisteGenerell (6.11);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5Plan 4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EBEB515_7867_4343_A0DF_0BDF8ED99D41;1.0 EAPK_C34BC76D_DA76_4f14_BE98_94F3639500EE;Plan 4.5.1;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C34BC76D_DA76_4f14_BE98_94F3639500EE;4.5 EAID_F4CF841D_7D91_4b0d_BF5E_94DD2893A1B2;Eksempel KpOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4CF841D_7D91_4b0d_BF5E_94DD2893A1B2;4.5 EAID_B9971598_6830_4f76_BE3C_8B93F5A665F6;Pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9971598_6830_4f76_BE3C_8B93F5A665F6;4.5 EAID_1A70E8AC_357D_4b16_BFD7_866AC7BEB6E9;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A70E8AC_357D_4b16_BFD7_866AC7BEB6E9;4.5 EAID_848264DC_4756_4f9f_9745_5E2CDD1D5AC0;Kp pakkeoversikt (6.4);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_848264DC_4756_4f9f_9745_5E2CDD1D5AC0;4.5 EAID_864424B9_5E5C_4814_8BE3_DD13EA8A62CF;Rp pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_864424B9_5E5C_4814_8BE3_DD13EA8A62CF;4.5 EAID_51005B70_C7EE_436d_8797_92584B0397E1;Planhendelser - hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51005B70_C7EE_436d_8797_92584B0397E1;1.0 EAID_8B270DA7_9906_4fc0_8124_52C2D13D9EAD;Midlertidig bygge- og anleggsområde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B270DA7_9906_4fc0_8124_52C2D13D9EAD;4.5 EAID_774D52A5_A45B_46d9_87F6_D3883BFDFCF2;Midlertidig forbud mot tiltak;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_774D52A5_A45B_46d9_87F6_D3883BFDFCF2;4.5 EAID_CA68DBF7_39C6_4889_A35B_963DB43FE3AE;Hovedskjema Ekspropriasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA68DBF7_39C6_4889_A35B_963DB43FE3AE;4.5 EAID_DCB5BD90_3BA7_46de_ABDE_2D3D80121867;Hovedskjema Refusjon;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB5BD90_3BA7_46de_ABDE_2D3D80121867;4.5 EAID_5DE5E86F_29A5_4fc1_B81E_B7D40D98BF9E;Enkeltsaker Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DE5E86F_29A5_4fc1_B81E_B7D40D98BF9E;4.5 EAID_1238518F_8057_4f36_92DD_F0A4C94F39CA;Enkeltsaker Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1238518F_8057_4f36_92DD_F0A4C94F39CA;4.5 EAID_F51AA2D2_5002_4d7e_9CC3_7E004DD516A5;Datatyper fra andre fagområder;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F51AA2D2_5002_4d7e_9CC3_7E004DD516A5;4.5 EAID_68111495_0447_4e7b_9AC2_1C1C4E2711AF;Generell kodeliste;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.1Plan 4.5.1;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68111495_0447_4e7b_9AC2_1C1C4E2711AF;1.0 EAPK_EA206E33_1D22_4f1d_90CD_044964F439C2;Plan 4.5.2;spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EA206E33_1D22_4f1d_90CD_044964F439C2;4.5.2 EAID_8187C461_2184_4ebc_BBAE_40F7A1F24B85;Eksempel KpOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8187C461_2184_4ebc_BBAE_40F7A1F24B85;4.5.2 EAID_9D609C18_E6C3_4b4c_834E_9B2D8BBCBD36;Pakkeoversikt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D609C18_E6C3_4b4c_834E_9B2D8BBCBD36;4.5.2 EAID_6D0138C6_29D3_4dc6_BF95_19AA55A65DF1;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D0138C6_29D3_4dc6_BF95_19AA55A65DF1;4.5.2 EAID_D514750B_E9C0_45d1_9B36_02192BB268C4;Generell kodeliste;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D514750B_E9C0_45d1_9B36_02192BB268C4;1.0 EAID_47447F6C_4605_4b19_8E54_C8C1F4408BBD;Planhendelser - hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47447F6C_4605_4b19_8E54_C8C1F4408BBD;1.0 EAID_745BA95F_D5BF_44c0_9474_8D3F779B9B73;Midlertidig forbud mot tiltak;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_745BA95F_D5BF_44c0_9474_8D3F779B9B73;4.5.2 EAID_868CF5D8_3009_4622_96A7_487EED07B183;Midlertidig bygge- og anleggsområde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_868CF5D8_3009_4622_96A7_487EED07B183;4.5.2 EAID_9C972001_D238_426c_91D8_6A61EBE8ACAB;Hovedskjema Ekspropriasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C972001_D238_426c_91D8_6A61EBE8ACAB;4.5.2 EAID_245920C4_87C6_4cdd_A707_1A98264F2728;Hovedskjema Refusjon;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_245920C4_87C6_4cdd_A707_1A98264F2728;4.5.2 EAID_72E91947_7183_45d4_959A_E6EEE9FAC230;Enkeltsaker Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72E91947_7183_45d4_959A_E6EEE9FAC230;4.5.2 EAID_9E00B57C_7C5F_4b00_B4A1_F32008F40F3D;Enkeltsaker Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.5.2Plan 4.5.2;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E00B57C_7C5F_4b00_B4A1_F32008F40F3D;4.5.2 EAPK_5DA38548_C1FB_4d82_B5AF_7A6849447A5D;Plan 4.6 ;Lagt klar til mer omfattende revisjon. Rettet opp litt på KpSamferdselLinje: Attributtnavn endret fra grense til senterlinje, ref SOSI Ag9 2012-10-09. 2014-09-01: KpBestemmesesområde og RpBestemmesesområde kan ha flere hjemler (type);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 ;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5DA38548_C1FB_4d82_B5AF_7A6849447A5D;4.6 EAID_ACF6FF5B_22E8_4b5d_89DA_89EAE49E7401;KpOmråde (6.1.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACF6FF5B_22E8_4b5d_89DA_89EAE49E7401;4.6 EAID_74B6D0BF_56AB_45dc_8266_FD5E667BE36F;Pakkeoversikt (6.1.1);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74B6D0BF_56AB_45dc_8266_FD5E667BE36F;4.6 EAID_99F33BD2_E4D6_4581_AC70_D24B74C94B6F;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99F33BD2_E4D6_4581_AC70_D24B74C94B6F;4.6 EAID_D101DCA8_4606_4615_9A13_806DA23BAB03;Kp pakkeoversikt (6.4);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D101DCA8_4606_4615_9A13_806DA23BAB03;4.6 EAID_019C55DE_1F72_471e_B25F_9E25D3B1AA97;Rp pakkeoversikt (6.5);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_019C55DE_1F72_471e_B25F_9E25D3B1AA97;4.6 EAID_5E579F6E_15F2_4c9a_8DD5_E916F2509ECF;Planhendelser - hovedskjema (6.6);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E579F6E_15F2_4c9a_8DD5_E916F2509ECF;1.0 EAID_188927DD_320D_4031_AEF7_DC68911F273C;Hovedskjema (6.7);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_188927DD_320D_4031_AEF7_DC68911F273C;4.6 EAID_9573299F_D5AF_4636_8301_28B1C71D62A5;Hovedskjema (6.8);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9573299F_D5AF_4636_8301_28B1C71D62A5;4.6 EAID_DECA1CD0_22B4_4e5f_9404_A350CE863450;Hovedskjema (6.9);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DECA1CD0_22B4_4e5f_9404_A350CE863450;4.6 EAID_0B9BA82E_ED52_4498_930D_C57E3F5479CB;Enkeltsaker Kodelister (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B9BA82E_ED52_4498_930D_C57E3F5479CB;4.6 EAID_34EA8FDA_9D4D_4a14_8CBD_937E66B9D054;Enkeltsaker Hovedskjema (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34EA8FDA_9D4D_4a14_8CBD_937E66B9D054;4.6 EAID_F68E1A71_D434_4bcf_ABFE_8BDBD22E80D1;Datatyper fra andre fagområder (6.10);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68E1A71_D434_4bcf_ABFE_8BDBD22E80D1;4.6 EAID_FAAC87C4_22C1_41f4_9218_5F5B7AA2A533;KodelisteGenerell (6.11);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan 4.6 Plan 4.6 ;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAAC87C4_22C1_41f4_9218_5F5B7AA2A533;1.0 EAPK_278F5174_FEA4_47ed_B246_E93BFA4BDD01;Plan-5.0Utkast;model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden. ;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0Utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_278F5174_FEA4_47ed_B246_E93BFA4BDD01;5.0 EAID_B7C0087B_38EF_4f6e_A05A_C72970E79347;_Pakkeavhengighetsdiagram Plan5.0 Ekstern;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7C0087B_38EF_4f6e_A05A_C72970E79347;5.0 EAID_8B17D8A1_433F_4fca_847F_0A1009B9BE33;_Pakkediagram Plan 5.0;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B17D8A1_433F_4fca_847F_0A1009B9BE33;5.0 EAID_CE8EA578_8F28_4018_929B_7B9647346384;Oversiktsdiagram Arealplaner;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE8EA578_8F28_4018_929B_7B9647346384;5.0 EAID_F7DC6F16_B8BF_446e_A880_EC9B75A74338;__Arealplan;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7DC6F16_B8BF_446e_A880_EC9B75A74338;1.0 EAID_04C10613_7733_4d42_A813_6D62C943CE0C;__Plan felles - kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04C10613_7733_4d42_A813_6D62C943CE0C;1.0 EAID_3E4AE2BC_641D_4499_B1A1_B80CE3E0F52B;Planregister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E4AE2BC_641D_4499_B1A1_B80CE3E0F52B;1.0 EAID_55FA9AED_D256_4bfb_A147_89B7B1A0C697;Hoveddiagram Midlertidig forbud mot tiltak;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55FA9AED_D256_4bfb_A147_89B7B1A0C697;5.0 EAID_EA95123E_F17F_472b_8C60_38BC35644818;Hoveddiagram Midlertidig bygge- og anleggsområde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA95123E_F17F_472b_8C60_38BC35644818;5.0 EAID_A1F8938D_37B2_4ad1_9BF1_EC2AE03E00EA;Pakkediagram Rp;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1F8938D_37B2_4ad1_9BF1_EC2AE03E00EA;5.0 EAID_96CC572E_ACA0_4596_802A_A7AC297FA14C;_Oversiktsdiagram Reguleringsplaner;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96CC572E_ACA0_4596_802A_A7AC297FA14C;5.0 EAID_C2B4A232_56E7_4d83_8AF5_EC9C7923BCEA;_Hoveddiagram KpOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2B4A232_56E7_4d83_8AF5_EC9C7923BCEA;5.0 EAID_80F5BFC9_AC80_4ebc_921A_78A595BF1224;Pakkediagram Kp;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80F5BFC9_AC80_4ebc_921A_78A595BF1224;5.0 EAID_4B8E1324_DEE7_4332_A63A_B0CEA407AEA9;Oversiktsdiagram Kommuneplan;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B8E1324_DEE7_4332_A63A_B0CEA407AEA9;5.0 EAID_FD642214_1BD6_4d0c_B3A8_145FAE81C744;Oversiktsdiagram Kommuneplan med kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD642214_1BD6_4d0c_B3A8_145FAE81C744;5.0 EAID_8DF4F950_4FA2_4162_93C2_AD89E2280A44;Planbestemmelser;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DF4F950_4FA2_4162_93C2_AD89E2280A44;1.0 EAID_FDE024BB_6E52_429a_B25F_3426D44DE983;__Oversiktsdiagram ;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE024BB_6E52_429a_B25F_3426D44DE983;1.0 EAID_5575B7E2_3369_4863_84EA_774FC5B8413E;__Oversiktsdiagram Plan 5.0 Fullstendig diagram med egenskaper;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5575B7E2_3369_4863_84EA_774FC5B8413E;1.0 EAID_EAA4C020_CEA1_4201_85E9_2B0343CC3C73;__Oversiktsdiagram FORSLAG 2;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAA4C020_CEA1_4201_85E9_2B0343CC3C73;1.0 EAID_66343E05_C24A_40d9_9172_0E7EEA81313F;__Oversiktsdiagram FORSLAG;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66343E05_C24A_40d9_9172_0E7EEA81313F;1.0 EAID_91BA0DC6_8377_4f90_892C_B2B83DF5BBD1;__Oversiktsdiagram Kommuneplan;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91BA0DC6_8377_4f90_892C_B2B83DF5BBD1;1.0 EAID_061AA067_5E45_41dc_AF72_51A8E5766BDC;__Oversiktsdiagram Kommuneplan FORSLAG;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_061AA067_5E45_41dc_AF72_51A8E5766BDC;1.0 EAID_659FA711_5D5D_4481_82C0_F2DCACA2A879;_xKodelister Kp 1985;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_659FA711_5D5D_4481_82C0_F2DCACA2A879;1.0 EAID_502947AA_ACE8_4475_97DB_620EA6018C4F;__Oversiktsdiagram Reguleringsplan;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_502947AA_ACE8_4475_97DB_620EA6018C4F;1.0 EAID_CDDD499E_7803_4490_9F26_0C1DC4562C17;__Oversiktsdiagram Reguleringsplan FORSLAG;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDDD499E_7803_4490_9F26_0C1DC4562C17;1.0 EAID_F3C69BC9_9EA2_4a5e_B2D9_6842D279AD4A;__Hoveddiagram Rp felles;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3C69BC9_9EA2_4a5e_B2D9_6842D279AD4A;1.0 EAID_A13411C8_DE12_4a31_AA59_4F832B7A0E92;__Rp 2008 Kodelister (6.5.2);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A13411C8_DE12_4a31_AA59_4F832B7A0E92;1.0 EAID_AAEFE279_D385_4d5c_89D0_140A9C3CAA94;__Kodelister Rp 2008;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAEFE279_D385_4d5c_89D0_140A9C3CAA94;1.0 EAID_0C1E577C_4F61_4e21_A106_558D95815A0B;_Hoveddiagram Planområde 2008;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C1E577C_4F61_4e21_A106_558D95815A0B;1.0 EAID_EBD0E40F_CCDF_48f0_96B2_DFE717C65011;_Hoveddiagram Rp 2008 - FORSLAG;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBD0E40F_CCDF_48f0_96B2_DFE717C65011;1.0 EAID_14D1023E_BE79_437b_875A_0791062C184D;_Hoveddiagram Rp 2008 - forenkla;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14D1023E_BE79_437b_875A_0791062C184D;1.0 EAID_3A08F210_A2D2_4332_9A97_38AE05987BDE;__Hoveddiagram Rp Hensyn og bestemmelser 2008;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A08F210_A2D2_4332_9A97_38AE05987BDE;1.0 EAID_126CE26F_5ADA_4268_87BD_94AE72B20133;__Oversiktsdiagram Rp 2008;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_126CE26F_5ADA_4268_87BD_94AE72B20133;1.0 EAID_5E34559B_2BDC_44ee_81B1_1FA904179CAE;__Oversiktsdiagram Rp 2008 - gammelt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E34559B_2BDC_44ee_81B1_1FA904179CAE;1.0 EAID_0811F07F_0C6E_4da1_AB8E_896A5DD03730;_Totaldiagram PBL2008;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0811F07F_0C6E_4da1_AB8E_896A5DD03730;1.0 EAID_47F5A51F_7A67_491d_9C25_618065C3D753;__Rp 1985 Kodelister (6.5.3);;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47F5A51F_7A67_491d_9C25_618065C3D753;1.0 EAID_4AC6B1B9_86F0_4dba_A4C9_9015D3148FB9;__Kodelister Rp 1985;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC6B1B9_86F0_4dba_A4C9_9015D3148FB9;1.0 EAID_1DDDC430_1C5F_4086_997D_332A4E951ED8;__Hoveddiagram Rp Hensyn og bestemmelser 1985;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DDDC430_1C5F_4086_997D_332A4E951ED8;1.0 EAID_91E6002C_F364_4fc9_AE6D_5CBC9F4CDEF7;__Hoveddiagram Rp1985;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91E6002C_F364_4fc9_AE6D_5CBC9F4CDEF7;1.0 EAID_7953C736_027E_4594_A516_E18FA186FDF6;__Hoveddiagram Rp1985 - FORSLAG;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7953C736_027E_4594_A516_E18FA186FDF6;1.0 EAID_A4198DEE_D63A_42a2_A037_355E833E5DFB;__Hoveddiagram Rp1985 - forenkla;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4198DEE_D63A_42a2_A037_355E833E5DFB;1.0 EAID_365803B4_E2ED_4670_AE63_13A6F8915D2D;__Oversiktsdiagram Rp 1985;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-5.0UtkastPlan-5.0Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_365803B4_E2ED_4670_AE63_13A6F8915D2D;1.0 EAPK_E285DF7B_F6D0_48e5_98E7_62C16D163D69;Regionalplan 4.6;spesifikasjonen er en standard for digitale regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl.). Der det utarbeides digital regionalplan, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften § 9 og forutsetningen i § 12 første ledd;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E285DF7B_F6D0_48e5_98E7_62C16D163D69;4.6 EAID_3C531CE6_B076_4a08_A4D3_1617038DCDCE;Regionalplan PBL;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C531CE6_B076_4a08_A4D3_1617038DCDCE;4.6 EAID_40371D9E_752C_4571_BDD5_A1DBD404DCB4;Regionalplan PBL Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40371D9E_752C_4571_BDD5_A1DBD404DCB4;4.6 EAID_B314A81F_48EA_44c5_B826_AEB6B96AC6B4;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B314A81F_48EA_44c5_B826_AEB6B96AC6B4;4.6 EAID_13A3372F_1DFB_4b9d_A0B8_C2BF545BCEA3;RegionalArealSoneType;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. . kap. 8, kfr. § 11-7);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13A3372F_1DFB_4b9d_A0B8_C2BF545BCEA3;4.6 EAID_14114249_96B8_47f6_A86B_35E2231F3D5A;RegionalBestemmelseGrense;grense for bestemmelse i regionalplan;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14114249_96B8_47f6_A86B_35E2231F3D5A;4.6 EAID_1A6CFC6F_E6E7_4630_B151_9F3233CF46E3;Planbestemmelse;angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a til h og § 26/pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt § 12-7);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A6CFC6F_E6E7_4630_B151_9F3233CF46E3;4.6 EAID_1CE0EB55_EEA3_4f9d_916A_E82B76AA9A40;RegionalFareSoneType;hensynssone - fare;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CE0EB55_EEA3_4f9d_916A_E82B76AA9A40;4.6 EAID_20223562_8756_42c3_AF66_485A81700957;RegionalFareSone;område for hensynssone faresone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20223562_8756_42c3_AF66_485A81700957;4.6 EAID_2C14160D_9886_4201_B5C8_B3E38AB9EFB9;RegionalPlanOmråde;område for fylkes (-del) plan/regional plan (delplan) (pbl. §§ 8-1 og 8-5);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C14160D_9886_4201_B5C8_B3E38AB9EFB9;4.6 EAID_352A7CD1_D1D6_45de_8C3A_F6D5DD5904CF;RegionalInfrastrukturLinje;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_352A7CD1_D1D6_45de_8C3A_F6D5DD5904CF;4.6 EAID_40D9FDAA_B291_4ae7_8100_DA3B2657A96D;RegionalInfrastrukturOmrådeType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40D9FDAA_B291_4ae7_8100_DA3B2657A96D;4.6 EAID_492D5B1C_628C_43c8_B869_81DD579733C3;RegionalBåndleggingGrense;grense for hensynssone for båndlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_492D5B1C_628C_43c8_B869_81DD579733C3;4.6 EAID_4B45C2EA_DA01_4c62_A70D_CE7E2B290062;RegionalLinjeType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B45C2EA_DA01_4c62_A70D_CE7E2B290062;4.6 EAID_5E8BCCBF_4D6F_4d5d_A2D7_256E1F4FD76F;RegionalBåndleggingSoneType;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E8BCCBF_4D6F_4d5d_A2D7_256E1F4FD76F;4.6 EAID_69B7D9A7_1F5C_4fbd_BF4B_9D386348DF1A;RegionalPlantype;type plan (pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69B7D9A7_1F5C_4fbd_BF4B_9D386348DF1A;4.6 EAID_69BC8784_4A8A_44c2_8A7F_7A459A002D83;RegionalFareGrense;grense for fare i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69BC8784_4A8A_44c2_8A7F_7A459A002D83;4.6 EAID_6E1724D1_3186_4edc_AE9F_3CCFB2780F89;RegionalBestemmelseOmråde;område med bestemmelser til regionalplan.;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E1724D1_3186_4edc_AE9F_3CCFB2780F89;4.6 EAID_78153FAB_A15C_47d1_9114_4AB4A76D87AE;RegionalInfrastrukturPunktType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78153FAB_A15C_47d1_9114_4AB4A76D87AE;4.6 EAID_825B18A7_3C75_4b66_958E_C9DD902D794D;RegionalPlanGrense;grense for fylkes (-del) plan/regional plan (delplan) (pbl. 1985 § 19-1, eller pbl. § 8-1);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_825B18A7_3C75_4b66_958E_C9DD902D794D;4.6 EAID_8586A6CE_A742_4dfd_B583_5AA74678ED7D;RegionalArealSoneGrense;grense for hensynssone i regionalplan;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8586A6CE_A742_4dfd_B583_5AA74678ED7D;4.6 EAID_A8072457_C67B_4249_B8DE_E1E73B1960C7;RegionalArealSone;område med arealformål i regionalplan.;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8072457_C67B_4249_B8DE_E1E73B1960C7;4.6 EAID_A9B72656_C004_46f7_901D_20595A925564;RegionalBåndleggingSone;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9B72656_C004_46f7_901D_20595A925564;4.6 EAID_ABD6F078_A454_45b3_A7BE_53E45E52E123;RegionalDeltema;tema for fylkesdelplan/regionalplan (pbl. § 8-1 andre ledd);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABD6F078_A454_45b3_A7BE_53E45E52E123;4.6 EAID_B0F252B6_A672_4208_AC62_5A4007DBC940;RegionalLinje;linje for juridisk tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0F252B6_A672_4208_AC62_5A4007DBC940;4.6 EAID_C69A4C51_E2FF_486c_8BB1_07D531FE1D1F;RegionalInfrastrukturLinjeType;linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C69A4C51_E2FF_486c_8BB1_07D531FE1D1F;4.6 EAID_CB834BCC_01BC_4d08_8044_7E1F6746F24B;RegionalInfrastrukturOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB834BCC_01BC_4d08_8044_7E1F6746F24B;4.6 EAID_E23D4E24_FDF1_4793_ADBC_60901D3B8FE1;RegionalInfrastrukturPunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E23D4E24_FDF1_4793_ADBC_60901D3B8FE1;4.6 EAID_E2A0AFAD_3029_4d45_A230_157CDDEE0DD0;RegionalInfrastrukturGrense;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2A0AFAD_3029_4d45_A230_157CDDEE0DD0;4.6 EAID_EB203993_353C_4e75_AED2_7B5EBB290BC8;RegionalBestemmelseHjemmel;Pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB203993_353C_4e75_AED2_7B5EBB290BC8;4.6 EAPK_C0B29218_5B91_4106_97CC_187B72365A5A;Regionalplan 4.6.1;spesifikasjonen er en standard for digitale regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl.). Der det utarbeides digital regionalplan, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften § 9 og forutsetningen i § 12 første ledd;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C0B29218_5B91_4106_97CC_187B72365A5A;4.6.1 EAID_45667B80_023F_46c5_A0AF_14EF008D08EE;Regionalplan PBL;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45667B80_023F_46c5_A0AF_14EF008D08EE;4.6.1 EAID_DAF55D26_190A_4b36_B519_A95035DE977A;Regionalplan PBL Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAF55D26_190A_4b36_B519_A95035DE977A;4.6.1 EAID_B5C8B39C_6963_4b78_8851_1F8FB858BE85;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5C8B39C_6963_4b78_8851_1F8FB858BE85;4.6.1 EAID_06DB123A_FD25_47c0_AA28_78F463AFD134;RegionalInfrastrukturOmrådeType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06DB123A_FD25_47c0_AA28_78F463AFD134;4.6.1 EAID_0FE4EF24_6A7A_4f01_8241_CEFA8AF29938;Planbestemmelse;angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (pbl. 1985 § 20-4 andre ledd bokstav a til h og § 26/pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11, samt § 12-7);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FE4EF24_6A7A_4f01_8241_CEFA8AF29938;4.6.1 EAID_106B8A9F_2DE3_4ee6_B9E5_F7997261B11C;RegionalInfrastrukturPunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_106B8A9F_2DE3_4ee6_B9E5_F7997261B11C;4.6.1 EAID_1EFE75FD_A309_47cf_A569_C1D1A76CA7B9;RegionalBestemmelseHjemmel;Pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EFE75FD_A309_47cf_A569_C1D1A76CA7B9;4.6.1 EAID_2861B3E3_34ED_49bd_8A02_F4F477FE3D10;RegionalInfrastrukturPunktType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2861B3E3_34ED_49bd_8A02_F4F477FE3D10;4.6.1 EAID_42E0B685_4F68_4863_86FA_DE1FC0C1C0BB;RegionalDeltema;tema for fylkesdelplan/regionalplan (pbl. § 8-1 andre ledd);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42E0B685_4F68_4863_86FA_DE1FC0C1C0BB;4.6.1 EAID_43DD150E_CFC2_47f4_9031_FEB7027DD99A;RegionalInfrastrukturOmråde;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43DD150E_CFC2_47f4_9031_FEB7027DD99A;4.6.1 EAID_47DFA173_B278_47a6_9342_7FD669915D69;RegionalBestemmelseOmråde;område med bestemmelser til regionalplan.;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47DFA173_B278_47a6_9342_7FD669915D69;4.6.1 EAID_53C3EF74_9F92_49d5_A4DD_021ACDB1C4E3;RegionalBåndleggingSone;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53C3EF74_9F92_49d5_A4DD_021ACDB1C4E3;4.6.1 EAID_5AAFA4C0_F656_414c_BBF9_1D81CA29F0B4;RegionalBestemmelseGrense;grense for bestemmelse i regionalplan;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AAFA4C0_F656_414c_BBF9_1D81CA29F0B4;4.6.1 EAID_6EA29EBD_C740_4214_8A94_1DE433E38973;RegionalBåndleggingGrense;grense for hensynssone for båndlegging i kommune(-del)plan (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EA29EBD_C740_4214_8A94_1DE433E38973;4.6.1 EAID_7D9C25C8_1CE8_4a93_B6C3_148E1F8B9F1D;RegionalArealSoneType;arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. . kap. 8, kfr. § 11-7);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D9C25C8_1CE8_4a93_B6C3_148E1F8B9F1D;4.6.1 EAID_81CDF8E6_BBC0_4fe2_AD8F_19BF084FC3AE;RegionalFareGrense;grense for fare i regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering og detaljregulering;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81CDF8E6_BBC0_4fe2_AD8F_19BF084FC3AE;4.6.1 EAID_90F7340C_75D0_4f0f_87DC_53AA835C3166;RegionalFareSoneType;hensynssone - fare;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90F7340C_75D0_4f0f_87DC_53AA835C3166;4.6.1 EAID_9E8ED327_6097_4b50_B6D1_EF995AC51B83;RegionalLinjeType;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E8ED327_6097_4b50_B6D1_EF995AC51B83;4.6.1 EAID_B2D73C63_7023_4595_B9BE_EDBC5644BF5A;RegionalLinje;linje for juridisk tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2D73C63_7023_4595_B9BE_EDBC5644BF5A;4.6.1 EAID_BE65B65E_70F1_4c7e_9521_86B7C3365FFB;RegionalFareSone;område for hensynssone faresone (pbl. § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE65B65E_70F1_4c7e_9521_86B7C3365FFB;4.6.1 EAID_C4040ABC_DAC1_4170_9327_6A2CE6D044A0;RegionalPlanOmråde;område for fylkes (-del) plan/regional plan (delplan) (pbl. §§ 8-1 og 8-5);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4040ABC_DAC1_4170_9327_6A2CE6D044A0;4.6.1 EAID_D8BB572A_D091_4a03_A7C4_8A19765B3E15;RegionalInfrastrukturLinjeType;linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 2;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BB572A_D091_4a03_A7C4_8A19765B3E15;4.6.1 EAID_DBB7D9D9_5B4F_4444_ABB5_7D51688D57B3;RegionalInfrastrukturLinje;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB7D9D9_5B4F_4444_ABB5_7D51688D57B3;4.6.1 EAID_DFD81847_0AE3_4964_B3D8_3ECD9AF9B85F;RegionalPlantype;type plan (pbl. §§ 8-1, 11-5, 12-2 og 12-3);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFD81847_0AE3_4964_B3D8_3ECD9AF9B85F;4.6.1 EAID_E819523C_E859_4204_ACC4_78E39740DAA3;RegionalBåndleggingSoneType;hensynssone - båndlegging (pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav d);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E819523C_E859_4204_ACC4_78E39740DAA3;4.6.1 EAID_EF0955CC_E60A_4cd1_B087_59EE9A721ABE;RegionalArealSone;område med arealformål i regionalplan.;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF0955CC_E60A_4cd1_B087_59EE9A721ABE;4.6.1 EAID_FB506549_1758_4b01_9322_EAD21AE67C50;RegionalArealSoneGrense;grense for hensynssone i regionalplan;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB506549_1758_4b01_9322_EAD21AE67C50;4.6.1 EAID_FC75B903_D0A4_419a_BF30_1039EE13E56D;RegionalInfrastrukturGrense;;SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC75B903_D0A4_419a_BF30_1039EE13E56D;4.6.1 EAID_FE451C25_0C07_4afb_A253_C8C9AB713073;RegionalPlanGrense;grense for fylkes (-del) plan/regional plan (delplan) (pbl. 1985 § 19-1, eller pbl. § 8-1);SOSI Generell objektkatalog\Plan\Regionalplan 4.6.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE451C25_0C07_4afb_A253_C8C9AB713073;4.6.1 EAPK_819CF05D_90A8_4d33_B5C4_D55A665A57F6;Svalbardplan 4.5;formålet med denne spesifikasjon er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer på Svalbard skal utveksles, forvaltes og benyttes digitalt. Spesifikasjon for Svalbard-plan knytter seg til arealplaner utarbeidet i henhold til svalbardmiljøloven i planområdene som er definert i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard av 28. juni 2002 nr. 650 § 1. Planområdene er knyttet til de seks bosettingene eller gruveområdene: · Longyearbyen · Svea · Ny-Ålesund · Barentsburg · Pyamiden · Colesbukta;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_819CF05D_90A8_4d33_B5C4_D55A665A57F6;4.5 EAID_B9819D6D_EC8B_415b_AFB5_1BF214EEA9B7;Svalbardplan 4.5 Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9819D6D_EC8B_415b_AFB5_1BF214EEA9B7;4.5 EAID_EA952C59_2A68_4fe2_822B_C62D96D4818C;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA952C59_2A68_4fe2_822B_C62D96D4818C;4.5 EAID_139B6860_D61F_4556_9A1B_3437D72B4259;SvpFareGrense;grense for hensynssone for fare (svp. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_139B6860_D61F_4556_9A1B_3437D72B4259;4.5 EAID_14172CD9_35C0_464b_9008_CAFA7E0D9FBA;SvpSikringSone;område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14172CD9_35C0_464b_9008_CAFA7E0D9FBA;4.5 EAID_169AB91E_3D2C_4140_B645_5357D16606EB;SvpBestemmelseGrense;avgrensning av område med bestemmelser til arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_169AB91E_3D2C_4140_B645_5357D16606EB;4.5 EAID_1B1957F9_2513_4bfd_8272_00A1BD860AD5;SvpRetningslinjeGrense;grense for retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B1957F9_2513_4bfd_8272_00A1BD860AD5;4.5 EAID_1D8B64A7_820C_4f2a_9CAF_BE85A3C9B9A7;SvpRetningslinjeOmråde;område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D8B64A7_820C_4f2a_9CAF_BE85A3C9B9A7;4.5 EAID_20F9B3BF_CD5B_4115_B9A8_2B0DD82E8301;SvpFareSone;område for hensynssone for fare (sml. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20F9B3BF_CD5B_4115_B9A8_2B0DD82E8301;4.5 EAID_233C124F_E632_4d40_B288_09EDD8450BA1;SvpPåskrift;supplerende tekst til arealplanen (sml. § 49 tredje ledd);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_233C124F_E632_4d40_B288_09EDD8450BA1;4.5 EAID_25939E20_39CA_41be_8EDA_766D27457FA1;SvpInfrastrukturLinje;linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25939E20_39CA_41be_8EDA_766D27457FA1;4.5 EAID_2DEAFF58_CEA8_4262_955A_B3C34B05FF1E;SvpDetaljeringSone;område for hensynssone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DEAFF58_CEA8_4262_955A_B3C34B05FF1E;4.5 EAID_49FAF702_0F18_4a91_A41B_82AB971E8C81;SvpAngittHensynGrense;grense for vernesone i arealplan (sml. § 49 );SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49FAF702_0F18_4a91_A41B_82AB971E8C81;4.5 EAID_4D2B062F_124B_44c8_986C_96A050F5055A;SvpSikringGrense;grense for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D2B062F_124B_44c8_986C_96A050F5055A;4.5 EAID_4F6FC031_02C3_4942_A026_8A56F90C264D;SvpArealformålGrense;grense for arealformålsområde i arealplan (sml. § 49);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F6FC031_02C3_4942_A026_8A56F90C264D;4.5 EAID_57B084CB_DA8A_44bd_9BD5_1294B6C7AD8A;SvpOmråde;det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57B084CB_DA8A_44bd_9BD5_1294B6C7AD8A;4.5 EAID_5E0B425D_9BC4_4ee8_AD1D_019DE82DAD8D;SvpBåndleggingSone;båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E0B425D_9BC4_4ee8_AD1D_019DE82DAD8D;4.5 EAID_5FE6062F_F848_46a5_BE08_3BCAD5409FCA;SvpBestemmelseOmråde;område med bestemmelser til arealplanen (sml. § 49 femte ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FE6062F_F848_46a5_BE08_3BCAD5409FCA;4.5 EAID_9809073E_D72D_4703_8429_4FB86BDDBB1F;SvpSamferdselLinje;linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 6) ;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9809073E_D72D_4703_8429_4FB86BDDBB1F;4.5 EAID_AC91BD42_AFF3_4e42_994E_A9D7B8A5201F;SvpJuridiskPunkt;punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC91BD42_AFF3_4e42_994E_A9D7B8A5201F;4.5 EAID_AF93CD13_3494_4608_8D25_CA0BB476F999;SvpDetaljeringGrense;grense for bestemmelssesone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF93CD13_3494_4608_8D25_CA0BB476F999;4.5 EAID_BB34E401_268A_4950_831A_6C4DE94D990B;SvpStøyGrense;grense for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB34E401_268A_4950_831A_6C4DE94D990B;4.5 EAID_BDD6E559_FE92_4cea_850C_8147BDA5039D;SvpBåndleggingGrense;grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDD6E559_FE92_4cea_850C_8147BDA5039D;4.5 EAID_BEEA0C00_AD85_4378_9D5F_1E44442E9EF7;SvpRegulertHøyde;linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEEA0C00_AD85_4378_9D5F_1E44442E9EF7;4.5 EAID_C0539C1F_60D6_469f_9C99_4A3235011C46;SvpStøySone;område for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0539C1F_60D6_469f_9C99_4A3235011C46;4.5 EAID_C3A57325_2066_4556_97D7_184D97C932CD;SvpArealformålOmråde;område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3A57325_2066_4556_97D7_184D97C932CD;4.5 EAID_C9D4C2FC_ED70_46b5_B536_AFB025BEBC37;SvpAngittHensynSone;områder med vernesone i arealplan (sml. § 49);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9D4C2FC_ED70_46b5_B536_AFB025BEBC37;4.5 EAID_D16AF57C_AC71_4390_9BF5_BB728C24E1D2;SvpGrense;grense for planområde (sml. § 48) ;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D16AF57C_AC71_4390_9BF5_BB728C24E1D2;4.5 EAID_E8EFBAF8_288B_49c6_8658_31EC104E574E;SvpJuridiskLinje;linje for juridisk tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8EFBAF8_288B_49c6_8658_31EC104E574E;4.5 EAID_9B26E3CC_835D_46a5_842C_27308DFC2487;Svalbardplan 4.5 - kodelister og datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.5Svalbardplan 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B26E3CC_835D_46a5_842C_27308DFC2487;1.0 EAPK_2CBD703C_39CE_4911_9DB3_0258DA68C111;Svalbardplan 4.6 Foreslått;formålet med denne spesifikasjon er å gi detaljert informasjon om hvordan digitale planer på Svalbard skal utveksles, forvaltes og benyttes digitalt. Spesifikasjon for Svalbard-plan knytter seg til arealplaner utarbeidet i henhold til svalbardmiljøloven i planområdene som er definert i forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard av 28. juni 2002 nr. 650 § 1. Planområdene er knyttet til de seks bosettingene eller gruveområdene: · Longyearbyen · Svea · Ny-Ålesund · Barentsburg · Pyamiden · Colesbukta;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2CBD703C_39CE_4911_9DB3_0258DA68C111;4.6 EAID_51918BBB_9CA0_41da_AAB8_393A2914480B;Svalbardplan 4.5 Objekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51918BBB_9CA0_41da_AAB8_393A2914480B;4.6 EAID_B19788D5_9E1C_401f_A02E_1F81C5CD086A;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B19788D5_9E1C_401f_A02E_1F81C5CD086A;4.6 EAID_00AC5AF3_2FA1_44b9_9F0D_147D5D028B50;SvpStøySone;område for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00AC5AF3_2FA1_44b9_9F0D_147D5D028B50;4.6 EAID_0418D447_DC44_4808_B487_0F8AA82196AD;SvpFareGrense;grense for hensynssone for fare (svp. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0418D447_DC44_4808_B487_0F8AA82196AD;4.6 EAID_04F797BF_87F3_487a_A8D7_C00B34A08C59;SvpRetningslinjeOmråde;område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04F797BF_87F3_487a_A8D7_C00B34A08C59;4.6 EAID_0FD52930_FC22_4afe_A7BB_83962C7B5EC0;SvpRegulertHøyde;linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FD52930_FC22_4afe_A7BB_83962C7B5EC0;4.6 EAID_27FB8B11_C833_4db3_A8AC_EC558F4CA1C4;SvpSamferdselLinje;linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 6) ;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27FB8B11_C833_4db3_A8AC_EC558F4CA1C4;4.6 EAID_3EDDC407_D1FD_4330_BB1A_AD147F0A0BBE;SvpInfrastrukturLinje;linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EDDC407_D1FD_4330_BB1A_AD147F0A0BBE;4.6 EAID_4AFF1646_EB54_491d_AE71_B4A654F53F18;SvpBestemmelseOmråde;område med bestemmelser til arealplanen (sml. § 49 femte ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AFF1646_EB54_491d_AE71_B4A654F53F18;4.6 EAID_6F7C996D_3B47_4b77_8ED6_65FD7E47DBCA;SvpSikringGrense;grense for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F7C996D_3B47_4b77_8ED6_65FD7E47DBCA;4.6 EAID_75285993_0900_4fe4_B50A_5DEA06B45383;SvpDetaljeringSone;område for hensynssone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75285993_0900_4fe4_B50A_5DEA06B45383;4.6 EAID_95A88A4A_E2D3_439b_88C3_FC2F7137DBF8;SvpGrense;grense for planområde (sml. § 48) ;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95A88A4A_E2D3_439b_88C3_FC2F7137DBF8;4.6 EAID_964C7ADE_935D_4797_8568_1D1BAEBD4BBE;SvpDetaljeringGrense;grense for bestemmelssesone for detaljplanlegging i planområdet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_964C7ADE_935D_4797_8568_1D1BAEBD4BBE;4.6 EAID_A13BE3C8_DB71_49ab_9BE2_F6FD39788419;SvpOmråde;det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A13BE3C8_DB71_49ab_9BE2_F6FD39788419;4.6 EAID_A150A516_FA97_423d_B8EF_BA00503403B2;SvpArealformålGrense;grense for arealformålsområde i arealplan (sml. § 49);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A150A516_FA97_423d_B8EF_BA00503403B2;4.6 EAID_A54C1EDD_51B1_470e_8413_30C245A77439;SvpPåskrift;supplerende tekst til arealplanen (sml. § 49 tredje ledd);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A54C1EDD_51B1_470e_8413_30C245A77439;4.6 EAID_ABC39820_2003_498f_9704_8F9D032B24D4;SvpBåndleggingGrense;grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABC39820_2003_498f_9704_8F9D032B24D4;4.6 EAID_AEF6F8A7_21A7_4eac_A306_01714E0DC86B;SvpAngittHensynGrense;grense for vernesone i arealplan (sml. § 49 );SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEF6F8A7_21A7_4eac_A306_01714E0DC86B;4.6 EAID_AF99F5D0_6589_42f1_A4A3_ECAF6E213882;SvpFareSone;område for hensynssone for fare (sml. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF99F5D0_6589_42f1_A4A3_ECAF6E213882;4.6 EAID_B6EFF44C_2871_428e_BCEB_AF48BC049EF8;SvpSikringSone;område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6EFF44C_2871_428e_BCEB_AF48BC049EF8;4.6 EAID_C0216B82_3EC3_4e93_B7B4_BFDEF6773196;SvpStøyGrense;grense for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0216B82_3EC3_4e93_B7B4_BFDEF6773196;4.6 EAID_C38DFA9C_3C9A_43b5_B4A6_BB0084C71C4E;SvpJuridiskPunkt;punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C38DFA9C_3C9A_43b5_B4A6_BB0084C71C4E;4.6 EAID_D57F3EF1_9FBD_45ce_90C1_CC6827F9AC94;SvpJuridiskLinje;linje for juridisk tilleggsinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D57F3EF1_9FBD_45ce_90C1_CC6827F9AC94;4.6 EAID_D94E69C1_4002_4d58_A227_275FD3313E05;SvpAngittHensynSone;områder med vernesone i arealplan (sml. § 49);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D94E69C1_4002_4d58_A227_275FD3313E05;4.6 EAID_DD7E31A5_A668_443a_B876_DBC48456A70D;SvpArealformålOmråde;område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD7E31A5_A668_443a_B876_DBC48456A70D;4.6 EAID_E7EFC4DA_EDBC_46e4_A564_CC0AC32F3981;SvpBestemmelseGrense;avgrensning av område med bestemmelser til arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav a);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7EFC4DA_EDBC_46e4_A564_CC0AC32F3981;4.6 EAID_ECE9AB8E_C07E_4a08_9BA6_B826B66AE5E0;SvpRetningslinjeGrense;grense for retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECE9AB8E_C07E_4a08_9BA6_B826B66AE5E0;4.6 EAID_F8F21064_973F_4331_8BCB_957D54DFA578;SvpBåndleggingSone;båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V);SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8F21064_973F_4331_8BCB_957D54DFA578;4.6 EAID_58EDD7D5_B638_4611_8B1E_68AC1DE20A3D;Svalbardplan 4.5 - kodelister og datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\PlanSvalbard\Svalbardplan 4.6 ForeslåttSvalbardplan 4.6 Foreslått;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58EDD7D5_B638_4611_8B1E_68AC1DE20A3D;1.0 EAPK_F0564839_D435_49ab_9198_FBC8FD4C779C;Rein-4.0;spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F0564839_D435_49ab_9198_FBC8FD4C779C;4.0 EAID_3E3A76B8_0064_40cc_B4A2_7D53D2100EE6;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E3A76B8_0064_40cc_B4A2_7D53D2100EE6;4.0 EAID_C69AFD27_05F0_4d08_B5F0_64E4D9BB45EF;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C69AFD27_05F0_4d08_B5F0_64E4D9BB45EF;4.0 EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;Reinbeiteområde;felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districts ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;4.0 EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;Årstidsbeite;beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;4.0 EAID_13490A15_8322_4d78_AAA3_C64063A1B81B;Reindriftsanleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13490A15_8322_4d78_AAA3_C64063A1B81B;4.0 EAID_20786F0B_B8C9_48da_900F_637D85AEFD4C;OppsamlingområdeGrense;avgrenser et oppsamlingsområde -- Definition -- demarcates a round-up area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20786F0B_B8C9_48da_900F_637D85AEFD4C;4.0 EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;Reinbeitedistrikt;administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;4.0 EAID_405949C1_60F8_44c9_9A3A_C3CFB7E54BA8;ReindriftKonvensjonsområdeGrense;avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_405949C1_60F8_44c9_9A3A_C3CFB7E54BA8;4.0 EAID_409C0AF0_4B10_4193_B09C_C0537BC9FE07;ReinbeitedistriktGrense;avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_409C0AF0_4B10_4193_B09C_C0537BC9FE07;4.0 EAID_43D1367B_B2B2_4d76_B69E_0EBFD280F19D;ÅrstidsbeiteGrense;avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43D1367B_B2B2_4d76_B69E_0EBFD280F19D;4.0 EAID_43E5E9FF_3067_4d90_803E_8C4643961E37;ReindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43E5E9FF_3067_4d90_803E_8C4643961E37;4.0 EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;ReindriftKonvensjonsområde;administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;4.0 EAID_58518A56_E95A_4427_8616_5FC572F4AB56;ReinbeiteområdeID;identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58518A56_E95A_4427_8616_5FC572F4AB56;4.0 EAID_7AD08BF6_0986_4ecd_9DAA_209B1726EC8E;BeitehageGrense;avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AD08BF6_0986_4ecd_9DAA_209B1726EC8E;4.0 EAID_8192E8B4_E40C_49bd_9171_147C12BABD46;ReinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8192E8B4_E40C_49bd_9171_147C12BABD46;4.0 EAID_A1B50520_81A5_430e_A6FE_5BDF226E3C9C;ReinDrivingslei;lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1B50520_81A5_430e_A6FE_5BDF226E3C9C;4.0 EAID_A1F4C082_F8EB_48eb_B250_06DF26BC3EAA;ReinDrivingsleiGrense;avgrenser en drivingslei -- Definition -- demarcates a driving track;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1F4C082_F8EB_48eb_B250_06DF26BC3EAA;4.0 EAID_A458563D_4B1B_49d1_B895_E89E91F4D33C;ReinTrekklei;viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A458563D_4B1B_49d1_B895_E89E91F4D33C;4.0 EAID_A7A2E217_D718_4b85_A9D2_C5822010B40A;ReinbeiteområdeGrense;avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7A2E217_D718_4b85_A9D2_C5822010B40A;4.0 EAID_A9482688_06D5_4cb6_858E_744467D37D95;Oppsamlingområde;naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt -- Definition -- natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9482688_06D5_4cb6_858E_744467D37D95;4.0 EAID_C33F436B_B6CC_4e12_BB0F_EDA8B3360559;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33F436B_B6CC_4e12_BB0F_EDA8B3360559;4.0 EAID_EA5F2EA3_D89A_4e83_81A4_84C2E37B8437;SiidaområdeGrense;avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA5F2EA3_D89A_4e83_81A4_84C2E37B8437;4.0 EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;Beitehage;lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å taes in i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;4.0 EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;ReindriftAnlegg;anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;4.0 EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;Siidaområde;arealenhet brukt av et beitelag Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. -- Definition -- area unit used by grazing group;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;4.0 EAPK_4E4E7FBE_BB6D_47cf_A7C3_847A577867CA;Rein-4.1;spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4E4E7FBE_BB6D_47cf_A7C3_847A577867CA;4.1 EAID_7913A220_C9E4_4cf8_BE2E_3AB314D079C6;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7913A220_C9E4_4cf8_BE2E_3AB314D079C6;4.1 EAID_BD552817_92F9_4a14_8A28_5B61A56FED9A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD552817_92F9_4a14_8A28_5B61A56FED9A;4.1 EAID_A6D05361_739E_46d7_ADC8_F26C231E3D2D;Rein-4.1 Nytt;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6D05361_739E_46d7_ADC8_F26C231E3D2D;4.1 EAID_091FE4BA_5A48_44df_92D5_532A1B2A5F56;ReindriftKonsesjonsområde;områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt konsesjon etter reindriftslovens § 8.;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_091FE4BA_5A48_44df_92D5_532A1B2A5F56;4.1 EAID_10E07F91_BB5D_4e2b_8C7C_50370DFC46C7;ReinEkspropriasjonOmråde;"areal ekspropriert for bruk i reindriften. ";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10E07F91_BB5D_4e2b_8C7C_50370DFC46C7;4.1 EAID_186C3691_2C51_482c_B641_515F5786A111;ReinbeitedistriktGrense;avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_186C3691_2C51_482c_B641_515F5786A111;4.1 EAID_41D0EA0E_6CE7_41c0_A028_861BF15166C8;SiidaområdeGrense;avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41D0EA0E_6CE7_41c0_A028_861BF15166C8;4.1 EAID_46B26C8C_86F2_4711_936A_F1D4C39D43AE;ReinTrekklei;viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46B26C8C_86F2_4711_936A_F1D4C39D43AE;4.1 EAID_50C48EA7_5122_4508_8978_B346DB1208A7;Reinbeitedistrikt;administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C48EA7_5122_4508_8978_B346DB1208A7;4.1 EAID_53E2C60B_6C12_4626_A83A_F52E681D8D8C;ReinavtaleGrense;"avgrensning avReinavtaleOmråde";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53E2C60B_6C12_4626_A83A_F52E681D8D8C;4.1 EAID_5A7E8491_F873_40c0_AA17_CD0FF4123039;SiidaOmråde;"gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer (RDL§51) Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. Kan variere, også delt mellom sommer- og vintersiida. Angis med hele navn -- Definition -- area unit used by grazing group";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A7E8491_F873_40c0_AA17_CD0FF4123039;4.1 EAID_5BA56C41_AE47_4fcb_8D98_7B65B0D928C7;ÅrstidsbeiteGrense;avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BA56C41_AE47_4fcb_8D98_7B65B0D928C7;4.1 EAID_5E0F8BA4_1E9A_413e_931B_06ACAE68E2CA;ReinbeiteområdeID;identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E0F8BA4_1E9A_413e_931B_06ACAE68E2CA;4.1 EAID_671B80EE_507B_4ca6_B508_C066E858B073;ReinavtaleOmråde;"områder som ut i fra avtale kan benyttes til reindrift, områder leid til reindrift. Merknad: Reinbeiteområder hovedsakelig i Trollheimen og Aursunden, men kan også benyttes for andre steder i landet ";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_671B80EE_507B_4ca6_B508_C066E858B073;4.1 EAID_68071952_755E_4da2_BC6D_3AC9436C1380;OppsamlingområdeGrense;avgrenser et oppsamlingsområde -- Definition -- demarcates a round-up area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68071952_755E_4da2_BC6D_3AC9436C1380;4.1 EAID_6CC64431_1AD6_47b4_80A4_F335C333A415;Reindriftsanleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CC64431_1AD6_47b4_80A4_F335C333A415;4.1 EAID_7CE52E55_630C_4b6e_983A_7BBCE0BC1F89;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CE52E55_630C_4b6e_983A_7BBCE0BC1F89;4.1 EAID_7FB09286_A4F8_4f16_8C8F_49AFFE3CAF12;ReindriftRestriksjonsOmråde;"områder som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FB09286_A4F8_4f16_8C8F_49AFFE3CAF12;4.1 EAID_7FF5EBED_8286_4a8b_8DE9_1FF81C642F68;Dominstans;dommerinstans;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FF5EBED_8286_4a8b_8DE9_1FF81C642F68;4.1 EAID_80B85E31_F85B_4e87_852C_B442E4FF836A;ReinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80B85E31_F85B_4e87_852C_B442E4FF836A;4.1 EAID_84D728FA_83B9_42f4_A0F4_14443F182AAD;Reinbeiteområde;felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districts ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84D728FA_83B9_42f4_A0F4_14443F182AAD;4.1 EAID_865FEF4A_25F0_41ca_94EB_3F52A66756F5;ReindriftRestriksjonGrense;;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_865FEF4A_25F0_41ca_94EB_3F52A66756F5;4.1 EAID_86FB018F_7A9D_4d3a_A405_E4702C185D06;Årstidsbeite;beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86FB018F_7A9D_4d3a_A405_E4702C185D06;4.1 EAID_8D5D47A8_353A_4405_94C7_745FF46CB2F7;ReindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D5D47A8_353A_4405_94C7_745FF46CB2F7;4.1 EAID_900FCB5E_03B9_4887_9BAB_D95F64FA5F1E;ReindriftKonsesjonsgrense;avgrenser et konsesjonsområde;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_900FCB5E_03B9_4887_9BAB_D95F64FA5F1E;4.1 EAID_911B7F65_E6AC_4e14_A190_9103EBE6A251;ReindriftAnlegg;anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_911B7F65_E6AC_4e14_A190_9103EBE6A251;4.1 EAID_943920EF_6FBF_4557_B099_5FA3CB45D5CE;Oppsamlingområde;naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt -- Definition -- natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_943920EF_6FBF_4557_B099_5FA3CB45D5CE;4.1 EAID_9483B711_8578_4dc1_9CE9_7150D74AB26A;Avtaletype;"avtaletype for avtaleområder. ";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9483B711_8578_4dc1_9CE9_7150D74AB26A;4.1 EAID_9AD6C01C_27A2_4697_8523_EA31746168B5;SamebyId;"alle aktuelle svenske samebyer som er gitt beiterettigheter i Norge ";SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AD6C01C_27A2_4697_8523_EA31746168B5;4.1 EAID_9B7E7F69_DA53_4a13_AFF4_AD9AFAE378AA;Beitehage;lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å tas inn i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B7E7F69_DA53_4a13_AFF4_AD9AFAE378AA;4.1 EAID_9F511F8A_179C_4503_AB59_419D4D47EAD0;BeitehageGrense;avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F511F8A_179C_4503_AB59_419D4D47EAD0;4.1 EAID_AA805DB8_B3AC_4fbb_9DF0_37D93E9E06F1;Flyttelei;lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA805DB8_B3AC_4fbb_9DF0_37D93E9E06F1;4.1 EAID_AEB213F1_4A7B_4c46_9FB3_B0ADE663ABAE;ReindriftKonvensjonsområde;administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEB213F1_4A7B_4c46_9FB3_B0ADE663ABAE;4.1 EAID_D6CAA660_C236_4b02_9F5F_ECA8544B7D51;ReinbeiteområdeGrense;avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6CAA660_C236_4b02_9F5F_ECA8544B7D51;4.1 EAID_DE9B437B_33BA_463a_BE8E_D778CC1E11D9;ReinEkspropriasjonGrense;avgrensning av ReinEksproriasjonOmråde ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE9B437B_33BA_463a_BE8E_D778CC1E11D9;4.1 EAID_EB7651CF_D05F_4233_B710_344EA5F2EA23;ReindriftKonvensjonsområdeGrense;avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area ;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB7651CF_D05F_4233_B710_344EA5F2EA23;4.1 EAID_F384558D_C436_4742_A95C_4AC528650E7C;FlytteleiGrense;avgrenser en drivingslei -- Definition -- demarcates a driving track;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F384558D_C436_4742_A95C_4AC528650E7C;4.1 EAPK_216CF4B7_985A_4f2e_A335_1E15242CD421;Råstoff-4.0;spesifikasjonen beskriver areal og punktobservasjoner knyttet til utvinning av geologisk betingede naturressurser. Spesifikasjonen er ment å gjelde for hele landet, inkl. kontinentalsokkelområdene og Svalbard. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samråd med Bergvesenet. Spesifikasjonen er ment å være uavhengig av målestokker;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_216CF4B7_985A_4f2e_A335_1E15242CD421;4.0 EAID_02C5A1A0_4A71_40e0_BFAD_EF0DE16DE6FA;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02C5A1A0_4A71_40e0_BFAD_EF0DE16DE6FA;4.0 EAID_0533105E_38F9_4278_8DF3_8521F10CAC57;DriftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten -- Definition - - indicates method of operation Note: Predominant method of operation for the site;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0533105E_38F9_4278_8DF3_8521F10CAC57;4.0 EAID_438B1379_D32F_4c89_9BBA_60A1181CD816;AvfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde) -- Definition - - describes the type of waste in a landfill (waste disposal area);SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_438B1379_D32F_4c89_9BBA_60A1181CD816;4.0 EAID_5963EB20_F780_4656_AF45_C1B06837D5E9;MaterialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning -- Definition - - which type of raw material that may be/is subject to extraction;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5963EB20_F780_4656_AF45_C1B06837D5E9;4.0 EAID_5985C13D_E8A0_4f13_B8E7_BB1838456FDF;DriftForhold;angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering -- Definition - - indicates operating conditions Note: Up-to-date as of last update;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5985C13D_E8A0_4f13_B8E7_BB1838456FDF;4.0 EAID_5AC19244_0E84_4a2b_AD48_644C8AB708D6;TypeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet -- Definition - - indicates type/status of any activities;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AC19244_0E84_4a2b_AD48_644C8AB708D6;4.0 EAID_CF1272F2_DE91_4e1b_88F0_D348A60D4EF7;RastoffViktighetOmfang;hvorvidt forekomsten er av internasjonal, nasjonal, regional, eller kun lokal viktighet -- Definition - - whether the deposit is of international, national, regional, or only local importance;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1272F2_DE91_4e1b_88F0_D348A60D4EF7;4.0 EAID_D610342C_EF48_490e_9168_9B57F3E87B1D;SikringGjerdetype;type sikring rundt gruvehull og lignende -- Definition - - type of security round a mining pit, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D610342C_EF48_490e_9168_9B57F3E87B1D;4.0 EAID_3098E897_3B63_45e2_8A8D_9DF86EE72C79;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3098E897_3B63_45e2_8A8D_9DF86EE72C79;4.0 EAID_15D6D22C_8B74_45d2_972D_E271C84321A4;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15D6D22C_8B74_45d2_972D_E271C84321A4;4.0 EAID_D128E6B6_7F22_4b1c_81B7_A7C541170AA3;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D128E6B6_7F22_4b1c_81B7_A7C541170AA3;4.0 EAID_EBF3A375_5BDB_4a2c_B96B_DFC8C2481D12;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBF3A375_5BDB_4a2c_B96B_DFC8C2481D12;4.0 EAID_42FEADA3_D03E_4d85_AF55_B4B2B51B18B6;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.0Råstoff-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42FEADA3_D03E_4d85_AF55_B4B2B51B18B6;4.0 EAPK_32288CFE_061C_4ad4_B1DA_01E93D36831D;Råstoff-4.1Utkast;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_32288CFE_061C_4ad4_B1DA_01E93D36831D;4.1 EAID_F69F32B9_293E_4e52_BBB1_125E25955AEF;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F69F32B9_293E_4e52_BBB1_125E25955AEF;4.1 EAID_314842A3_942E_49db_99D4_5D2D8748993A;TypeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_314842A3_942E_49db_99D4_5D2D8748993A;4.1 EAID_47AE5685_664C_4298_ABBE_35E109A7D3EF;RastoffViktighetOmfang;hvorvidt forekomsten er av internasjonal, nasjonal, regional, eller kun lokal viktighet ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47AE5685_664C_4298_ABBE_35E109A7D3EF;4.1 EAID_4E64FB30_83CC_4a3a_9E34_1B57DAC44052;MaterialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E64FB30_83CC_4a3a_9E34_1B57DAC44052;4.1 EAID_6384C59B_6A91_48b2_8171_526BCF41F2AC;AvfallType;beskriver avfallstypen i et deponi (avfallsområde) ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6384C59B_6A91_48b2_8171_526BCF41F2AC;4.1 EAID_8BCD3326_516A_4343_804A_20A73B14FD64;DriftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BCD3326_516A_4343_804A_20A73B14FD64;4.1 EAID_B2FD34B5_0195_4a84_A7B9_04E8C3D88C85;DriftForhold;angir driftsforholdene Merknad: À jour pr. siste oppdatering ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2FD34B5_0195_4a84_A7B9_04E8C3D88C85;4.1 EAID_DDADADE2_64FC_472b_955E_F0B68ED0BFE6;Pukkverktype;ulike former for pukkverkaktivitet ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDADADE2_64FC_472b_955E_F0B68ED0BFE6;4.1 EAID_FE2768B2_769D_4bf9_9938_2990F04675D9;SikringGjerdetype;type sikring rundt gruvehull og lignende ;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE2768B2_769D_4bf9_9938_2990F04675D9;4.1 EAID_B652F40C_3D55_4aa6_9C56_3C6AD2EE210D;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1UtkastRåstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B652F40C_3D55_4aa6_9C56_3C6AD2EE210D;4.1 EAID_19BF804A_15C7_4fb5_8974_46499487AE3E;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1UtkastRåstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19BF804A_15C7_4fb5_8974_46499487AE3E;4.1 EAID_0F8A0896_A84D_4d77_8B84_1DCDEBE2CC77;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1UtkastRåstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F8A0896_A84D_4d77_8B84_1DCDEBE2CC77;4.1 EAID_420763BF_94BA_4e63_A28A_49A3B92A09EB;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1UtkastRåstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_420763BF_94BA_4e63_A28A_49A3B92A09EB;4.1 EAID_7E339D7C_6A76_4e3c_B40F_BE61F21F2D80;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Råstoff\Råstoff-4.1UtkastRåstoff-4.1Utkast;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E339D7C_6A76_4e3c_B40F_BE61F21F2D80;4.1 EAPK_A96F70A0_16BE_415c_8B45_DF108D510183;Samferdsel generell 4.0;spesifikasjonen inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområdene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A96F70A0_16BE_415c_8B45_DF108D510183;4.0 EAID_5761E22E_8BCE_4bac_ABF1_3467AD757AA3;Annen samferdsel;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5761E22E_8BCE_4bac_ABF1_3467AD757AA3;4.0 EAID_32E19D83_3D8F_4db4_A77D_484BAEFCF86E;Generelle samferdselsobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32E19D83_3D8F_4db4_A77D_484BAEFCF86E;4.0 EAID_CBB9BBD3_78E2_4972_96C7_3E958AF1DD36;Snøscooter- og barkmarksløyper;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBB9BBD3_78E2_4972_96C7_3E958AF1DD36;4.0 EAID_7A4638A1_5495_4458_9B0B_4570B67F793A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A4638A1_5495_4458_9B0B_4570B67F793A;4.0 EAID_6D75645C_6C90_4b65_85E7_674C838D8BC9;samferdselsruter;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D75645C_6C90_4b65_85E7_674C838D8BC9;4.0 EAID_B3883D8E_B0C6_4a78_805A_3C0E06A81652;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3883D8E_B0C6_4a78_805A_3C0E06A81652;4.0 EAID_0236177E_D6DE_4bcd_8E95_9940A74AB98C;Flyrute;fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0236177E_D6DE_4bcd_8E95_9940A74AB98C;4.0 EAID_1513B356_8242_40fd_AE1C_F899BE3795E0;SamferdselOmråde;område for all samferdsel, uten nærmere presisering av hvilken type samferdsel området er brukt til -- Definition -- area for all traffic, without further specification of what type of transport the area is used for;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1513B356_8242_40fd_AE1C_F899BE3795E0;4.0 EAID_1DC1D9F0_023D_44c9_A3F5_D7070E01B7B1;Traktorvegkant;avgrensning av traktorveg -- Definition -- delimitation of tractor road;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DC1D9F0_023D_44c9_A3F5_D7070E01B7B1;4.0 EAID_1FBA0E6F_E2E6_46fa_8539_3597F02999CF;Vinterveg;veg som bare er farbar om vinteren. -- Definition -- road which is passable only in the winter;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FBA0E6F_E2E6_46fa_8539_3597F02999CF;4.0 EAID_2064C6AA_3E43_4b7a_AA30_EA65C8B7A511;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2064C6AA_3E43_4b7a_AA30_EA65C8B7A511;4.0 EAID_31712DFC_38BB_4604_987F_B79FA3EFF3D5;Snøscooterløype;merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31712DFC_38BB_4604_987F_B79FA3EFF3D5;4.0 EAID_3E4C7681_8BF5_4a39_B6FF_3B93F051CC55;Sti;tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots -- Definition -- distinct path in the terrain which has become pronounced through many years' use or prepared for general travel on foot.;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E4C7681_8BF5_4a39_B6FF_3B93F051CC55;4.0 EAID_5EC80D17_1E32_404f_85BF_739D20CA4FCD;Passasjerferjestrekning;båtrute beregnet på person- og varetransport -- Definition -- ferry route for transportation of people and goods;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EC80D17_1E32_404f_85BF_739D20CA4FCD;4.0 EAID_6B446305_286D_41f5_88EE_C7889193C89A;SnøscooterløypeType;"ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i ""Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the ""Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses""";SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B446305_286D_41f5_88EE_C7889193C89A;4.0 EAID_6DDC0BEC_738E_4dc6_AC8C_C4B584DEBAC8;BarmarksløypeType;type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail ;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DDC0BEC_738E_4dc6_AC8C_C4B584DEBAC8;4.0 EAID_98A0F211_37EA_471b_A417_C8ECFCC0E3FE;Lysløype;løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98A0F211_37EA_471b_A417_C8ECFCC0E3FE;4.0 EAID_B95D5860_12BA_4412_9D7F_32EA01D0E78A;SamferdselOmrådegrense;avgrensning av samferdselsområde -- Definition -- delimitation of traffic area;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B95D5860_12BA_4412_9D7F_32EA01D0E78A;4.0 EAID_BF9AE809_A3E8_4bdf_8B4E_97292A7EF0B9;RuteGenerell;rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF9AE809_A3E8_4bdf_8B4E_97292A7EF0B9;4.0 EAID_C35150DB_A019_4ce5_B7E7_313579BD6602;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C35150DB_A019_4ce5_B7E7_313579BD6602;4.0 EAID_DEA81D24_5C82_4a5d_9E80_7892E5A417B9;Helikoptertrasé;trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEA81D24_5C82_4a5d_9E80_7892E5A417B9;4.0 EAID_ED7ED249_8115_48e8_AF9B_8C6720C6A623;Traktorveg;veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor -- Definition -- road not suitable for ordinary year-round (or only seasonal) car traffic, but which is passable by tractor ;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED7ED249_8115_48e8_AF9B_8C6720C6A623;4.0 EAID_F4CA642D_6010_44ab_A866_EB76F3FD6E8A;Samferdselsknutepunkt;representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4CA642D_6010_44ab_A866_EB76F3FD6E8A;4.0 EAPK_183AE4B7_F5CD_41d2_BFDB_4FF016C453B8;Samferdsel generell 4.5;standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_183AE4B7_F5CD_41d2_BFDB_4FF016C453B8;4.5 EAID_B9DF3C65_183B_4c5a_9E89_B318573D78F8;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9DF3C65_183B_4c5a_9E89_B318573D78F8;4.5 EAID_48FAD36F_B5CF_47e3_A9CD_248189B132AA;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48FAD36F_B5CF_47e3_A9CD_248189B132AA;4.5 EAID_1F5BA0EA_A66F_480e_A2F1_FD019615EADF;Ruter_i_lufta;;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F5BA0EA_A66F_480e_A2F1_FD019615EADF;4.5 EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;Snøscooterløype;merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;4.5 EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;RuteGenerell;rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;4.5 EAID_51323905_DAD6_4f61_AF47_8F3D9FE13E3F;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51323905_DAD6_4f61_AF47_8F3D9FE13E3F;4.5 EAID_73931301_607A_448d_AD76_9CF05B99952B;SnøscooterløypeType;"ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i ""Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the ""Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses""";SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73931301_607A_448d_AD76_9CF05B99952B;4.5 EAID_8580086C_F5B6_4526_B3A0_0404A3C2934C;Flyrute;fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8580086C_F5B6_4526_B3A0_0404A3C2934C;4.5 EAID_8C6B0221_B561_4169_8A35_529E112C6942;Helikoptertrasé;trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C6B0221_B561_4169_8A35_529E112C6942;4.5 EAID_CF3A77EC_8A81_4802_9937_5CF3A93E3D9F;Lysløype;løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF3A77EC_8A81_4802_9937_5CF3A93E3D9F;4.5 EAID_D664A2AF_9CE2_4319_B4FA_0F589B5DDA3B;Samferdselsknutepunkt;representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D664A2AF_9CE2_4319_B4FA_0F589B5DDA3B;4.5 EAID_DA204CB1_0FD3_4aa4_99BC_984DCAF1D98B;BarmarksløypeType;type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail ;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA204CB1_0FD3_4aa4_99BC_984DCAF1D98B;4.5 EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;4.5 EAPK_E93095CE_BDE8_4c08_978A_8E318CBA37F7;Samfunnssikkerhet-4.0;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E93095CE_BDE8_4c08_978A_8E318CBA37F7;4.0 EAID_9E2B44A7_F0F3_410b_8842_B145FB440205;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E2B44A7_F0F3_410b_8842_B145FB440205;4.0 EAID_33A1D0ED_0748_44be_908B_AE65A182BD70;FarligStoff;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33A1D0ED_0748_44be_908B_AE65A182BD70;4.0 EAID_48BB3021_E8E4_4c1c_A036_6AAD5CA7C1E3;Eksplosivanlegg;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48BB3021_E8E4_4c1c_A036_6AAD5CA7C1E3;1.0 EAID_FED36FCB_00E3_4185_974A_F9DFFA589A9A;FarligStoff;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FED36FCB_00E3_4185_974A_F9DFFA589A9A;1.0 EAID_F4518354_CF8D_417f_89D5_4723E44131AD;Storulykkeanlegg;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0Samfunnssikkerhet-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4518354_CF8D_417f_89D5_4723E44131AD;1.0 EAPK_DB02AE17_2394_4ec2_8ED6_43A9D4480B79;Samfunnssikkerhet-4.1;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DB02AE17_2394_4ec2_8ED6_43A9D4480B79;4.1 EAID_02E414CF_E193_496c_A6A9_BF3CE4F0AFB4;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02E414CF_E193_496c_A6A9_BF3CE4F0AFB4;4.1 EAID_F83FCFB1_89C3_4131_AB80_2FB5742AB348;FarligStoff;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F83FCFB1_89C3_4131_AB80_2FB5742AB348;4.1 EAID_F368CA49_CE10_4a67_951C_2CF13332EB87;Eksplosivanlegg;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F368CA49_CE10_4a67_951C_2CF13332EB87;1.0 EAID_17347E08_1010_428b_B496_63BF7466D8F5;FarligStoff;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17347E08_1010_428b_B496_63BF7466D8F5;1.0 EAID_0649E980_1E89_450a_938F_39F31B4DCECE;Storulykkeanlegg;;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1Samfunnssikkerhet-4.1;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0649E980_1E89_450a_938F_39F31B4DCECE;1.0 EAPK_AF035337_79B3_4d3c_A108_224C39144D88;Servitutter-4.0;standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AF035337_79B3_4d3c_A108_224C39144D88;4.0 EAID_AD783C07_5E8D_43c4_94AD_DEA599BEA309;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD783C07_5E8D_43c4_94AD_DEA599BEA309;4.0 EAID_DF0185C9_D60F_4b3f_90D9_80C81B50FA72;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF0185C9_D60F_4b3f_90D9_80C81B50FA72;4.0 EAID_19E2B1FD_67D6_463e_9FF5_E57C9F10C154;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19E2B1FD_67D6_463e_9FF5_E57C9F10C154;4.0 EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;Servituttgrense;grenselinje for servitutt -- Definition -- easement boundary line ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08ABC548_12C0_407b_B016_66A8C858EFBD;4.0 EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;Servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer -- Definition - - used to indicate type of easement with comments, as well as to which land number/title number the easement applies. Land and title numbers are not given for negative usage rights ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_186ED7E2_684B_4652_BC56_9D912B3745D7;4.0 EAID_45E64333_8443_4f59_BF8C_DFAFF1FA2AFC;ServituttgrenseFiktiv;fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene -- Definition -- fictitious boundary line which is used if one wants to create a surface for the easement, and not all the boundary lines are known ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45E64333_8443_4f59_BF8C_DFAFF1FA2AFC;4.0 EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;Servitutt;servitutten representert som flate og punkt -- Definition -- the easement represented as a surface and as a point;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A2F977A_EA54_44fb_BDBF_E8FBA9A08B4C;4.0 EAID_516AF093_A9EE_4153_BB28_E7B3F3B7251F;ServituttType;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_516AF093_A9EE_4153_BB28_E7B3F3B7251F;4.0 EAPK_D5FA2018_77D7_4fb2_BC65_D2235D619BDA;Servitutter-4.1;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D5FA2018_77D7_4fb2_BC65_D2235D619BDA;4.1 EAID_E4681484_0510_40a5_9BC1_D60CFB0A9531;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4681484_0510_40a5_9BC1_D60CFB0A9531;4.1 EAID_2EDAD2BA_D5D0_4fc6_9534_C6A809BD6730;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDAD2BA_D5D0_4fc6_9534_C6A809BD6730;4.1 EAID_27D05A38_011A_4708_B222_EEBFE1538099;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27D05A38_011A_4708_B222_EEBFE1538099;4.1 EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;Servitutt;servitutten representert som flate og punkt ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92CEC6B5_57FD_4fa8_89FE_4FC99E4DA34B;4.1 EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;Servituttgrense;grenselinje for servitutt ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96812B99_7722_40ce_AF0A_971F795854E8;4.1 EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;Servituttgruppe;benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A33E9F71_4AD1_4823_BC96_BCF723A78A07;4.1 EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;Servituttgrensepunkt;definisjon mangler ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4E648EF_EA67_45c7_AEF9_2DEC31EB631C;4.1 EAID_A85B806A_3C73_418b_9D42_662C9BF7632A;ServituttgrenseFiktiv;fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene ;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A85B806A_3C73_418b_9D42_662C9BF7632A;4.1 EAID_D28CF6F8_A58F_46f5_83C9_06FE4E0CE645;ServituttType;;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D28CF6F8_A58F_46f5_83C9_06FE4E0CE645;4.1 EAPK_2BE3674F_8CAA_4ac9_9099_6E363B9BBEF7;Skogbruksplan - bestand 4.0;i hovedsak er bestandsdataene fra skogbruksplanleggingen konsentrert om det produktive skogareal. Bestand er behandlingsenheten som skogeier forholder seg til. Overordnet kriterium for inndeling er hogstklasse, men det skal også være en viss ensartethet med hensyn på bonitet, tetthet, alders- og treslagssammensetning. Der spesielle arealtyper grenser inntil det produktive skogarealet kan disse være integrert som bestand. I enkelte tilfeller kan for eksempel myr, ikke produktiv skog og vann danne bestand når dette på en eller annen måte er viktig informasjon for skogbehandlingen i området. Avgrensningen mot uproduktive arealer kan tas fra DMK ( eventuelt tolkes ). Kyst og Sjø, innsjøer og vassdrag, DEK, VBASE og BANE er andre FKB-baser som er viktige for å danne flater;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2BE3674F_8CAA_4ac9_9099_6E363B9BBEF7;4.0 EAID_DD216625_1759_43ca_8126_DA7A045E7932;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD216625_1759_43ca_8126_DA7A045E7932;4.0 EAID_59378B0A_2BFE_4c58_9D53_13B8ED421D85;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59378B0A_2BFE_4c58_9D53_13B8ED421D85;4.0 EAID_62EADAC1_8E5F_4fe3_8B4C_37D789CE3405;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62EADAC1_8E5F_4fe3_8B4C_37D789CE3405;4.0 EAID_064358ED_319E_4336_A516_39C11D4957CB;SkogbrplanTiltakBestand;tiltak/behandlingsforslag for bestandet -- Definition - - measures/treatment proposals for the stand ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_064358ED_319E_4336_A516_39C11D4957CB;4.0 EAID_08CBDBC8_7F39_4af5_93EE_038A95BA40D9;SkogbrplanKlassAktSnittBon;aktuell gjennomsnittsbonitet for bestandet Merknad: Målt eller beregnet for aktuelt boniteringstreslag. Bonitering etter H40-systemet -- Definition - - relevant average site quality of the stand Note: Measured or ??estimated/ calculated for the appropriate type of tree for site quality assessment. Site quality assessment according to the H40 system ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08CBDBC8_7F39_4af5_93EE_038A95BA40D9;4.0 EAID_0F6EE461_2899_441b_9BEB_4BEE843B61B2;SkogbrplanKlassAktueltTreslag;aktuelt treslag i bestandet -- Definition - - relevant type of tree in the stand ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F6EE461_2899_441b_9BEB_4BEE843B61B2;4.0 EAID_0FED683D_A48F_46c4_A18F_CA168191CC5A;BestandGrense;avgrenser de enkelte bestandsenhetene -- Definition -- delimits the individual stand units ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FED683D_A48F_46c4_A18F_CA168191CC5A;4.0 EAID_175E2F4F_1B71_4048_80B3_224A2D2B77C2;SkogbrplanTiltakGruppe;beskriver tiltak- eller behandlingsstyper, når tiltaket bør utføres og prioritet (viktighet) -- Definition - - describes measures or treatment types, when the measure should be implemented and priority (importance) ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_175E2F4F_1B71_4048_80B3_224A2D2B77C2;4.0 EAID_1A4087B9_7B82_4d6e_9CE0_220710E4880D;SkogbrplanGrunnlagBerType;beregningstype Merknad: Styrer beregningene mot volumfunksjoner som er relatert til takstmetode. Bruken er definert i takstinstruks -- Definition - - calculation type Note: Directs calculations ??to/ toward volume functions which are related to the appraisal method. Usage is defined in the appraisal instructions. ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A4087B9_7B82_4d6e_9CE0_220710E4880D;4.0 EAID_1C1F7B47_A7A2_42fe_95E3_7124F1488DA5;SkogbrplanGrunnlagTaksttype;taksttype styrer beregninger i forhold til korrigert og ukorrigert takst -- Definition - - appraisal type governs calculations with respect to corrected and uncorrected appraised value ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C1F7B47_A7A2_42fe_95E3_7124F1488DA5;4.0 EAID_22D60DC7_588F_4f01_8125_88DA0A476ED0;SkogbrplanAdmDataGruppe;tidspunkt for etablering og endringer av data -- Definition - - time of establishment and changes to data ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22D60DC7_588F_4f01_8125_88DA0A476ED0;4.0 EAID_27FD784C_C9AC_475e_95CA_4DE12DE27E57;SkogbrplanTerrengGruppe;ett sett variabler som beskriver driftstekniske forhold i bestandet, langs driftsveien og i umiddelbar nærhet til bestandet -- Definition - - a set of variables which describes technical operational conditions in the stand, along the logging road and in the immediate vicinity of the stand ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27FD784C_C9AC_475e_95CA_4DE12DE27E57;4.0 EAID_281FF764_4BEB_495b_9B45_764B68B88E94;SkogbrplanKlassPotSnittBon;potensiell gjennomsnittsbonitet for bestandet, målt eller beregnet for potensielt boniteringstreslag -- Definition - - potential average site quality for the stand, measured or estimated for the potential type of tree for site quality assessment ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_281FF764_4BEB_495b_9B45_764B68B88E94;4.0 EAID_2AB36D85_BB84_42e2_AF31_9D5169514FF9;SkogbrplanKlassImpType;impedimenttype for oppgitt impedimentandel -- Definition - - impediment type for stated impediment share ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AB36D85_BB84_42e2_AF31_9D5169514FF9;4.0 EAID_322301A8_0D7C_43c9_BBF6_9BACB51A030C;SkogbrplanBeskrivSunnhet;sunnhet -- Definition - - health;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_322301A8_0D7C_43c9_BBF6_9BACB51A030C;4.0 EAID_3EA11808_437E_49e6_9EF6_52A04C44C9C2;SkogbrplanBeskrivSkogtype;skogtype Merknad: Angir om bestandet skal være med i prognoseberegninger, alternativt hvilken prognosemodell som skal benyttes -- Definition - - forest type Note: Indicates whether the stand is to be included in prognosis calculations, alternatively which prognosis model is to be used ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EA11808_437E_49e6_9EF6_52A04C44C9C2;4.0 EAID_42459CBC_2590_4d63_8042_FE2F5A8D84A5;SkogbrplanKlassGruppe;beskriver produksjonsforholdene i bestand -- Definition - - describes the production conditions in a stand ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42459CBC_2590_4d63_8042_FE2F5A8D84A5;4.0 EAID_622A3931_44A2_475d_9BA1_9A34706AC671;Avgrensningstype;;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_622A3931_44A2_475d_9BA1_9A34706AC671;4.0 EAID_6785E522_82FB_4370_B68E_C2021A445421;SkogbrplanGrunnlagHovedgruppe;hovedgruppe Merknad: Kriterie for gruppering av prøvetrær -- Definition - - main group Note: Criterion for grouping ??test/trial trees ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6785E522_82FB_4370_B68E_C2021A445421;4.0 EAID_7EF15304_2F53_4848_B1D3_9ED58BBD1A15;SkogbrplanBeskrivBestandGruppe;beskrivende bestandsparametre -- Definition - - descriptive stand parameters ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EF15304_2F53_4848_B1D3_9ED58BBD1A15;4.0 EAID_84496ABA_9957_4fc4_9701_AE3372606914;SkogbrplanBestandGruppe;entydig løpende nummerering av bestand innenfor en eiendomsteig -- Definition - - unique serial numbering of stand within a property parcel ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84496ABA_9957_4fc4_9701_AE3372606914;4.0 EAID_947691EB_87BD_4cea_9007_AB172677989B;SkogbrplanTerrengJevnhet;jevnhet på terrenget -- Definition - - evenness of the terrain ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_947691EB_87BD_4cea_9007_AB172677989B;4.0 EAID_973EC70A_E1E5_4c4e_BFB0_BF294B2EE43C;SkogbrplanGrunnlagVolBer;ett sett med variabler for beregning av volum, svinn og tilvekst -- Definition - - a set of variables for calculating volume, wastage and growth ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_973EC70A_E1E5_4c4e_BFB0_BF294B2EE43C;4.0 EAID_98A36D96_A92E_4d52_8707_F43BBC9BBED7;SkogbrplanTilvekstGruppe;beregnet volum og tilvekst -- Definition - - calculated volume and growth ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98A36D96_A92E_4d52_8707_F43BBC9BBED7;4.0 EAID_A3C580FE_4B5A_4aac_918F_2CF68B6C1C31;SkogbrplanTreslagGruppe;beskrivelse av treslag med tilhørende volum og trehøyder -- Definition - - description of tree type with associated volume and tree heights ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3C580FE_4B5A_4aac_918F_2CF68B6C1C31;4.0 EAID_A85AFE2B_6DF4_4ee9_B075_FEA1F9C3D610;SkogbrplanFlerKoderGruppe;generelle koder for flerbrukselement -- Definition - - general codes for multi-use element ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A85AFE2B_6DF4_4ee9_B075_FEA1F9C3D610;4.0 EAID_B2619309_03FF_4494_A399_7823D4723D36;SkogbrplanTerrengMinTranspUtst;minimum transportutstyr -- Definition - - minimum transportation equipment ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2619309_03FF_4494_A399_7823D4723D36;4.0 EAID_B4F1587F_5662_4b72_B7DC_36D7D98CD04F;SkogbrplanTerrengBæreevneBestand;bæreevne for middels stor landbrukstraktor med kjetting Merknad: Vurderingen gjøres i bestandet og på barmark -- Definition - - load capacity for medium-sized agricultural tractor with chains Note: The assessment is made in the stand and on bare ground;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4F1587F_5662_4b72_B7DC_36D7D98CD04F;4.0 EAID_BA42D86B_140A_410f_95B4_E4FA3BF02F39;SkogbrplanBeskrivHogstklasse;hogstklasse -- Definition - - felling class ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA42D86B_140A_410f_95B4_E4FA3BF02F39;4.0 EAID_BCD55B1B_A110_4fb6_B8AA_1483FE706DFD;SkogbrplanTreslag;treslag -- Definition - - type of tree ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCD55B1B_A110_4fb6_B8AA_1483FE706DFD;4.0 EAID_C0D4F336_D8F8_4086_995A_0B4AA7F60001;SkogbrplanTeigGruppe;entydig beskrivelse av en teiggruppe innenfor en angitt kommune -- Definition - - unique description of a parcel group within a designated municipality ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0D4F336_D8F8_4086_995A_0B4AA7F60001;4.0 EAID_D12FA6EB_9C9C_4db7_AEB4_6597C3C06C1A;Bestand;avgrenset skogareal med relativt ensartet hogstklasse, tresetting og bonitet. Hogstklasse er i praksis det kriteriet som har størst betydning for inndelingen -- Definition -- delimited forest area with relatively uniform felling class, distribution of trees and site quality (productivity class). In practice, felling class is the criterion which has the greatest significance for categorization ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D12FA6EB_9C9C_4db7_AEB4_6597C3C06C1A;4.0 EAID_D1489D8C_75E8_4958_AC7A_48823C525C08;SkogbrplanBeskrivSjiktning;sjiktning -- Definition - - stratification ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1489D8C_75E8_4958_AC7A_48823C525C08;4.0 EAID_D21E3940_E747_488c_BF4F_C01552C9C650;SkogbrplanTiltakProritet;prioritet -- Definition - - priority ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D21E3940_E747_488c_BF4F_C01552C9C650;4.0 EAID_E9A665BE_5620_4332_A6EF_E9770ED4D955;SkogbrplanKlassPotTreslag;potensielt boniteringstreslag -- Definition - - potential type of tree for site quality assessment ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9A665BE_5620_4332_A6EF_E9770ED4D955;4.0 EAID_F7FF5757_96D8_4ad0_8E57_63D765DCDD5C;SkogbrplanFlerKoderElementtype;flerkodet elementtype Merknad: Kan være kantsoner mot ulike naturtyper -- Definition - - multiply coded element type Note: May be edge zones toward various types of natural surroundings ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7FF5757_96D8_4ad0_8E57_63D765DCDD5C;4.0 EAID_FD906A35_D81E_44fc_A9A9_BC21E00A55A8;SkogbrplanTetthetGruppe;bestandstakster hvor det registreres grunnflatesum, kronedekningsprosent og middelhøyde som grunnlag for volumberegning -- Definition - - stand appraisals wherein total basal area, crown coverage percentage and mean height are registered as a basis for calculation of volume ;SOSI Generell objektkatalog\Skogbruksplan - bestand\Skogbruksplan - bestand 4.0;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD906A35_D81E_44fc_A9A9_BC21E00A55A8;4.0 EAPK_733F23F1_6914_4e16_B57D_43D61674C9C2;Skred 4.0;beskrivelser av data knyttet til ulike former for skred, fareområder for stein- og snøskred, risiko for kvikkleireskred, historiske skred, faresoner for skred og deres utløsningsområder og utløpsområder. Store deler av befolkningen spesielt på Østlandet og i Trøndelag, er bosatt i områder med kvikkleire i grunnen. Kartlegging har vist at det i mange av disse områdene kan være fare for kvikkleireskred, såkalte kvikkleirefaresoner. NGI har utviklet en ny metode for å klassifisere de ulike faresonene nærmere etter risiko og konsekvens. Beskrivelsen dekker også datasett som inneholder områder utsatt for stein- og snøskred i nærheten av og i tettbygde områder. Områdene er inndelt i soner med en teoretisk, potensiell skredfare, beregnet ut fra en matematisk modellering av terrengets helningsvinkler og supplert med lokalkunnskap og befaringer i felt. De skredfarlige områdene angir hvilke arealer som må underlegges spesielle aktsomhetskrav ved omdisponering. Mer detaljert kartlegging, spesielt ifm faren for store fjellskred og snøskred har utløst mer detaljert kartlegging med inndeling i faresoner, utløsningsområder og uløpsområder for skred.;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_733F23F1_6914_4e16_B57D_43D61674C9C2;4.0 EAID_8DAE5F5B_C1AF_433d_94FC_A2C3F514CC6C;Hovedskjema;;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DAE5F5B_C1AF_433d_94FC_A2C3F514CC6C;4.0 EAID_F0D6B05C_7DB8_4acc_8D60_86CD7DC6989A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0D6B05C_7DB8_4acc_8D60_86CD7DC6989A;4.0 EAID_0C907395_58AC_40d7_93CF_AFBC75C8C76E;BoringType;hvilken undersøkelsesmetode som ble benyttet -- Definition - - which kind of drilling was used;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C907395_58AC_40d7_93CF_AFBC75C8C76E;4.0 EAID_0FAB38B8_FEFC_477d_8105_E50E4C06F08A;StabilitetVurderingKvikkleire;vurdering av stabiliteten i et område hvor det er undersøkt for kvikkleire Merknad: Vil utgå når nye skredrisikovurderinger blir utført -- Definition - - assessment of the stability in an area where a quick clay investigation has been carried out Note: Will be omitted/discontinued when new landslide risk evaluations have been carried out;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FAB38B8_FEFC_477d_8105_E50E4C06F08A;4.0 EAID_16671161_E250_4471_9DD4_CE0A8BC0D363;SkredSkadeObjekter;installasjoner og kjøretøy som ble skadet i skred -- Definition - - installations and vehicles which were damaged in an avalanche/a landslide ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16671161_E250_4471_9DD4_CE0A8BC0D363;4.0 EAID_19D433B7_F112_43c7_BEEC_4A18073B8D64;SkredObsHistorisk;sted hvor det er beskrevet en enkel skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet. -- Definition -- place where an individual avalanche/landslide event from historical times has been described ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19D433B7_F112_43c7_BEEC_4A18073B8D64;4.0 EAID_1C029A3A_AEB8_443e_A94D_DEF3C5A71B53;SkredSkadeSamferdsel;infrastruktur som ble skadet i skred -- Definition - - infrastructure which was damaged in an avalanche/a landslide ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C029A3A_AEB8_443e_A94D_DEF3C5A71B53;4.0 EAID_2E662EFA_1144_488c_90F6_2122DCE7D239;SkredFaregradKlasse;graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition - - the degree of probability that there will be an landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. The landslideHazardLevelClass is based a weighed hazardfactorscore (0-51;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E662EFA_1144_488c_90F6_2122DCE7D239;4.0 EAID_385969A9_0EBD_4196_BB32_BB556C5E2BF8;SkredObsPkt;sted hvor det er gjort observasjon, måling etc i forbindelse med skredkartlegging og -undersøkelser -- Definition -- place where observations, measurements, etc. have been carried out in connection with avalanche/landslide mapping and surveys ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_385969A9_0EBD_4196_BB32_BB556C5E2BF8;4.0 EAID_38C7687D_95CE_4eb0_8D37_D6D7B91DB990;SkredMalemetode;undersøkelsesmetode benyttet på målestasjon eller observasjonspunkt -- Definition - - investigation/sampling method used at measuring station or observation point;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38C7687D_95CE_4eb0_8D37_D6D7B91DB990;4.0 EAID_3AEF8FD2_55B7_4da4_83DF_67FE85C9205B;KvikkleireFaresone;"areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 ""risikoklasser"" basert på skadekonsekvensen og faregraden -- Definition -- area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard";SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AEF8FD2_55B7_4da4_83DF_67FE85C9205B;4.0 EAID_3BC4C2F3_D0D5_4eb3_9DEC_D8A3DD4D2DBE;Grunnboring;lokalitet hvor det er utført en geoteknisk boring -- Definition -- method for identifying soil conditions;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BC4C2F3_D0D5_4eb3_9DEC_D8A3DD4D2DBE;4.0 EAID_3C0DADD8_8A6A_4fd8_B71D_00DDFA668C9C;SkredSkadested;lokalitet hvor skade er oppstått som følge av skred Merknad: Skadestedet skal knyttes til en skredhendelse -- Definition -- location where damage has occurred as a result of avalanche/landslide ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C0DADD8_8A6A_4fd8_B71D_00DDFA668C9C;4.0 EAID_4870A047_501C_4cbb_AAF2_EAEDA4C3E33C;KvikkleireOmr;areal hvor det er antatt å være kvikkleire i undergrunnen Merknad: Ingen risikovurdering er foretatt. Dette objektet vil utgå når alle områdene er fare- og risikovurdert -- Definition -- area where it is assumed that there is quick clay in the subsurface ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4870A047_501C_4cbb_AAF2_EAEDA4C3E33C;4.0 EAID_4D33312E_5020_4086_9F60_5380AC53942F;SkredRisikoKvikkleireKlasse;risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.) -- Definition - - the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D33312E_5020_4086_9F60_5380AC53942F;4.0 EAID_4F81F8E0_D300_41a4_9B0A_3C45B55D1A6A;PotensieltSkredfareOmr;areal hvor det er en potensiell fare for ulike typer skred -- Definition -- area where there is a potential avalanche/landslide hazard;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F81F8E0_D300_41a4_9B0A_3C45B55D1A6A;4.0 EAID_661B1C3E_FD89_4ba4_A9F2_74133AFF0B6C;FlodbolgeOmr;landareal som vil bli påvirket av en eventuell flodbølge dannet av skredmasser som ender opp i sjø eller vann -- Definition -- land area which would be affected by a potential tsunami caused by avalanche/landslide masses which run into the sea or a lake;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_661B1C3E_FD89_4ba4_A9F2_74133AFF0B6C;4.0 EAID_66B31F20_7409_4d23_A592_9B84AB6C617C;SkredStatistikkSannsynlighet;statistisk sannsynlighet for at det går et skred Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal man ta hensyn til 1000 årsskredet. -- Definition - - statistical probability that an avalanche/a landslide will take place Condition: The attribute landslideHazardLevelClass or avalancheStatisticProbability is mandatory. landslideHazardLevelClass is used in the case of quick clay and avalancheStatisticProbability in the case of steep terrain Note: Indicated as a yearly probability of avalanches/landslides. In the Planning and Building Act consideration must be given for the yearly probability of 1/1000 .;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66B31F20_7409_4d23_A592_9B84AB6C617C;4.0 EAID_6D7C11E7_65FB_42e5_B449_DEFA6C4AE450;KvikkleireOmrAvgr;avgrensningslinje for areal hvor det er antatt å være kvikkleire i undergrunnen Merknad: Dette objektet vil utgå når alle områdene er fare- og risikovurdert -- Definition -- line delimiting area where it is assumed that there is quick clay in the ground;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D7C11E7_65FB_42e5_B449_DEFA6C4AE450;4.0 EAID_6F0B0653_092B_46af_8889_B77372EE7504;UtlopOmr;areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F0B0653_092B_46af_8889_B77372EE7504;4.0 EAID_703F5B1A_1617_4194_A289_5B31AC4A9934;SkredSkadeAnnen;annen skade som følge av skred -- Definition - - other damage as a result of avalanche/landslide ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_703F5B1A_1617_4194_A289_5B31AC4A9934;4.0 EAID_74F610B3_5368_4b87_9F3D_5B4E93078EF5;SkredKvalKartlegging;status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet -- Definition - - status, quality and degree of detail regarding the mapping work;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74F610B3_5368_4b87_9F3D_5B4E93078EF5;4.0 EAID_8DBE52EB_B892_4d75_A7C1_5CAE5A129500;SkredFaresone;område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred -- Definition -- area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DBE52EB_B892_4d75_A7C1_5CAE5A129500;4.0 EAID_9099BC4C_E158_44e7_8343_C0AC453D207D;SkredEvakuering;igangsatt evakuering i forbindelse med skredet -- Definition - - evacuation initiated in connection with the avalanche ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9099BC4C_E158_44e7_8343_C0AC453D207D;4.0 EAID_93AE881F_0F61_470e_852F_137175618D68;Skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93AE881F_0F61_470e_852F_137175618D68;4.0 EAID_A41F1974_787E_4062_A6A8_F9E1BC5261A9;SkredUtlopOmrType;område som påvirkes av skredmassene -- Definition - - area which is influenced by the avalanche/landslide masses ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A41F1974_787E_4062_A6A8_F9E1BC5261A9;4.0 EAID_D05FEA66_67AF_49bf_A11E_7EAD3F7D0EF0;SkredUtlosningOmrType;området hvor skred løsner Merknad: Ustabile fjellparti, snøskavler mv. -- Definition - - the type of source area for the avalanche/landslide Note: Unstable rock slopes, snowdrifts, etc;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D05FEA66_67AF_49bf_A11E_7EAD3F7D0EF0;4.0 EAID_D12CC15F_143C_4c58_B82E_2C9A9873247B;SnoSteinSkredfareVurdering;grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGI sin geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. -- Definition - - rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings , geothecnical conditions, climate and other landslide related information;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D12CC15F_143C_4c58_B82E_2C9A9873247B;4.0 EAID_D7916435_2557_4a4b_8BFB_0F59D9622DF8;KvikkleireFaresoneAvgr;avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad -- Definition -- line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7916435_2557_4a4b_8BFB_0F59D9622DF8;4.0 EAID_D79AE2A5_D9C6_4523_B8CF_47ACD301EC09;UtlosningOmr;område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D79AE2A5_D9C6_4523_B8CF_47ACD301EC09;4.0 EAID_DA3E628F_C08D_46ea_9FC9_7A84051C86BC;SkredSkadType;hva som er skadet av skred -- Definition - - what has been damaged by avalanche/landslide ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA3E628F_C08D_46ea_9FC9_7A84051C86BC;4.0 EAID_DDDC92F5_9995_49b4_AA2A_0F99654574FF;SkredUtlosningOmrHelning;bratt område med helningsgrad større enn angitt kodeverdi -- Definition - - steep area with a slope agle greater than designated code value;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDDC92F5_9995_49b4_AA2A_0F99654574FF;4.0 EAID_E352DAAC_2972_46dd_94B6_5941A058922B;SkredSkadeKonsekvensKlasse;hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen -- Definition - - what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E352DAAC_2972_46dd_94B6_5941A058922B;4.0 EAID_E3567C23_3FD1_492f_8453_3912CA788CED;SkredObsForhistorisk;sted hvor det er utført vitenskapelige arbeider som beskriver skredhendelser fra førhistorisk tid -- Definition -- place where scientific work has been carried out, describing avalanche/landslide events from prehistoric times ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3567C23_3FD1_492f_8453_3912CA788CED;4.0 EAID_F9862764_C955_4a84_981D_C9B392B4B0C5;SkredFaregrense;grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9862764_C955_4a84_981D_C9B392B4B0C5;4.0 EAID_FD855099_A2A8_45ee_9871_235CA478A1B7;SkredRedning;igangsatt organisert redning -- Definition - - organized rescue initiated ;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD855099_A2A8_45ee_9871_235CA478A1B7;4.0 EAPK_64FBC39E_8AA6_44fa_8A44_88B2BBC898E2;Stedsnavn 4.0;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_64FBC39E_8AA6_44fa_8A44_88B2BBC898E2;4.0 EAID_A642EF3B_0300_40c1_8FD4_07E00D734B0A;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A642EF3B_0300_40c1_8FD4_07E00D734B0A;4.0 EAID_EC298F43_F723_49c2_B8CA_853D01A379AE;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC298F43_F723_49c2_B8CA_853D01A379AE;4.0 EAID_3B8743C7_D3C8_4e30_8A08_37F56DEE61EB;StedsnavnTypestatus;type status ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B8743C7_D3C8_4e30_8A08_37F56DEE61EB;4.0 EAID_3E60BA7D_DDCD_43c0_B898_567F3167A37E;Navnetype;navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E60BA7D_DDCD_43c0_B898_567F3167A37E;4.0 EAID_51A848A8_16BF_4516_AC8F_F05DF963D44A;FysiskObjekt;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51A848A8_16BF_4516_AC8F_F05DF963D44A;4.0 EAID_7337282C_E786_41eb_BD96_336EFDB045D2;Språk;språk ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7337282C_E786_41eb_BD96_336EFDB045D2;4.0 EAID_8B5B10E7_9F56_4b08_B791_F4491E886080;StedsnavnSkrivemåtestatus;skrivemåtestatus ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B5B10E7_9F56_4b08_B791_F4491E886080;4.0 EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;Navneenhet;den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46B99FD_6A3A_4227_A246_F214B20E6237;4.0 EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;SSRForekomst;ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert') ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D207C546_1964_4f8a_9422_79B989E2BC5C;4.0 EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;Skrivemåte;ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9895D7D_41DA_4fbf_9E92_0E90BF754A12;4.0 EAPK_5A1A496A_23B1_46c2_A73E_4FFC9A7C4D35;Stedsnavn 4.2;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5A1A496A_23B1_46c2_A73E_4FFC9A7C4D35;4.2 EAID_F2CDDE50_9FA2_4f39_A7E0_097F82F5E761;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2CDDE50_9FA2_4f39_A7E0_097F82F5E761;4.2 EAID_ADEE363A_4682_49d8_A006_308E18B6A955;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADEE363A_4682_49d8_A006_308E18B6A955;4.2 EAID_05E60E5F_0EE9_4ff1_B3CB_3777C6142C05;SSRForekomst;ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert') ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05E60E5F_0EE9_4ff1_B3CB_3777C6142C05;4.2 EAID_085458AF_3EFA_4523_B6A8_C80B7DBCE366;Navneenhet;den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_085458AF_3EFA_4523_B6A8_C80B7DBCE366;4.2 EAID_421A1987_7E57_4389_AAED_345753882330;FysiskObjekt;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_421A1987_7E57_4389_AAED_345753882330;4.2 EAID_4DC7FA90_6E87_4f56_823F_17FA74640EE4;Navnetype;navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DC7FA90_6E87_4f56_823F_17FA74640EE4;4.2 EAID_582CBB7D_B0D7_4bf0_961E_7F1883A2D1CA;Skrivemåte;ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_582CBB7D_B0D7_4bf0_961E_7F1883A2D1CA;4.2 EAID_C3E553E3_5A8C_47dd_820E_61526F88B4D0;StedsnavnTypestatus;type status ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3E553E3_5A8C_47dd_820E_61526F88B4D0;4.2 EAID_D1D6E2B8_A1D6_49e3_A7F8_46ACE5AC7D54;StedsnavnSkrivemåtestatus;skrivemåtestatus ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1D6E2B8_A1D6_49e3_A7F8_46ACE5AC7D54;4.2 EAID_DA09AC8A_F277_46cb_8D78_0098361840A4;Språk;språk ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA09AC8A_F277_46cb_8D78_0098361840A4;4.2 EAPK_BA70B62B_3559_473a_9786_3295D15ABF6E;Stedsnavn 4.5;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BA70B62B_3559_473a_9786_3295D15ABF6E;4.5 EAID_C54EDFD0_892A_4def_AD4F_3F88B5AF9A52;Main;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C54EDFD0_892A_4def_AD4F_3F88B5AF9A52;4.5 EAID_4673341A_60B3_4312_9E6B_6728A2A897DF;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4673341A_60B3_4312_9E6B_6728A2A897DF;4.5 EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;SSRForekomst;ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert') ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;4.5 EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;Skrivemåte;ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;4.5 EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;Navneenhet;den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;4.5 EAID_887F8BB7_FB60_48a2_865D_3A825DC58217;StedsnavnTypestatus;Hvilken bruk/frekvens et stedsnavn har;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_887F8BB7_FB60_48a2_865D_3A825DC58217;4.5 EAID_B7CEA31A_8C7B_4d82_9F8D_9CCADC2C8681;FysiskObjekt;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7CEA31A_8C7B_4d82_9F8D_9CCADC2C8681;4.5 EAID_B86CDA4E_FB3B_4862_966B_74B17357F9E9;Språk;språk ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B86CDA4E_FB3B_4862_966B_74B17357F9E9;4.5 EAID_BBE5CF1D_E84E_4c38_BA74_3815D1DC903E;Navnetype;navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper. ;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBE5CF1D_E84E_4c38_BA74_3815D1DC903E;4.5 EAID_DEE12A85_A39E_4148_9E67_B569EE0B11AF;StedsnavnSkrivemåtestatus;Hvilken status stedsnavnet har i forhold til lov om stadnamn;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEE12A85_A39E_4148_9E67_B569EE0B11AF;4.5 EAPK_E589B4B7_6671_42a5_907E_F198389375E4;Stedsnavn 5.0;Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E589B4B7_6671_42a5_907E_F198389375E4;5.0RC2 EAID_53E539C6_2F8A_4181_8BC6_782E6C7C3D84;Hoveddiagram Stedsnavn;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53E539C6_2F8A_4181_8BC6_782E6C7C3D84;5.0RC2 EAID_82B6EAE8_E2D6_4464_8558_3D2A6351C86A;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82B6EAE8_E2D6_4464_8558_3D2A6351C86A;5.0RC2 EAID_B046AF6B_D4C1_4258_B5A5_DA0818579E4C;Datatyper Dokumentasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B046AF6B_D4C1_4258_B5A5_DA0818579E4C;5.0RC2 EAID_39A1201A_F45E_4219_BDFD_BA9D5285B0A8;Kodelister Navneobjekttypekoder;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39A1201A_F45E_4219_BDFD_BA9D5285B0A8;5.0RC2 EAID_C8844690_5FCB_4809_AF0A_15F7612C7A08;Realisering av objekttyper i Geodataloven;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8844690_5FCB_4809_AF0A_15F7612C7A08;5.0RC2 EAID_12085CC1_2C7D_48b0_81DD_7E6ACEF6ED0D;Realisering av kodelister i Geodataloven;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12085CC1_2C7D_48b0_81DD_7E6ACEF6ED0D;5.0RC2 EAID_0580D5BF_9460_4d7f_B2AF_BA3F1A21CD19;NavnesakstatusKode;"Saksgang/statuser finnes i modellen ""Diagrammer"" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0580D5BF_9460_4d7f_B2AF_BA3F1A21CD19;5.0RC2 EAID_08C31792_06FE_4ad9_834F_ABA18119F42A;Kasustypekode;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08C31792_06FE_4ad9_834F_ABA18119F42A;5.0RC2 EAID_110DD1EE_CDB1_42df_B85E_E83375FFC08C;SpråkprioriteringKode;Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_110DD1EE_CDB1_42df_B85E_E83375FFC08C;5.0RC2 EAID_231ABC03_554F_4b6e_8395_9E523B825C3A;SpråkKode;Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_231ABC03_554F_4b6e_8395_9E523B825C3A;5.0RC2 EAID_32EBDE08_BB15_47be_B0C4_E7231AB46C19;Dokumentasjon;I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32EBDE08_BB15_47be_B0C4_E7231AB46C19;5.0RC2 EAID_393804D2_A2FB_4566_9350_A7EE83196B79;Kommune;"Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen ""Kommune"". ";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_393804D2_A2FB_4566_9350_A7EE83196B79;5.0RC2 EAID_3D3B23D0_A8C6_43a5_9011_E5ADA1A1387B;Navnestatuskode;Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D3B23D0_A8C6_43a5_9011_E5ADA1A1387B;5.0RC2 EAID_3EBBA021_97CD_48ee_A467_D3F45B39E234;DokumentertKlage;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EBBA021_97CD_48ee_A467_D3F45B39E234;5.0RC2 EAID_436486AE_5DAD_48f8_B27F_14873AE80E5E;Rekkefølgekode;Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tillegg;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_436486AE_5DAD_48f8_B27F_14873AE80E5E;5.0RC2 EAID_44FBCFC7_489C_467c_BCBC_A177AF43801E;Dokument;"""OffentligDokument"" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som ""Godkjent"". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista ""DokumenttypeKode"". Der kan ""Bok"" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44FBCFC7_489C_467c_BCBC_A177AF43801E;5.0RC2 EAID_4CF0B39B_CFC2_4304_BDBC_B3399C330FED;Tilleggsopplysning;Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CF0B39B_CFC2_4304_BDBC_B3399C330FED;5.0RC2 EAID_5829D3F4_FC79_430a_B358_6E756599ED98;StedstatusKode;Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5829D3F4_FC79_430a_B358_6E756599ED98;5.0RC2 EAID_5AF1F227_04FD_4327_AF2E_931BEA482993;Navneobjekttype;Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AF1F227_04FD_4327_AF2E_931BEA482993;5.0RC2 EAID_5B51092A_4B7A_4483_A451_23F63ED50160;DokumentertSamlevedtak;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B51092A_4B7A_4483_A451_23F63ED50160;5.0RC2 EAID_639F1E06_CFDF_4af2_95B0_587F57684BF1;SkrivemåtestatusKode;skrivemåtestatus;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_639F1E06_CFDF_4af2_95B0_587F57684BF1;5.0RC2 EAID_63A507DF_AA09_4cbd_95DA_AD1059073475;DokumentIdent;Består av År- og saksnummer.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63A507DF_AA09_4cbd_95DA_AD1059073475;5.0RC2 EAID_65DF2B31_D1F3_46a5_B826_B72DB06BE5C2;KarttypeKode;type kartprodukt;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65DF2B31_D1F3_46a5_B826_B72DB06BE5C2;5.0RC2 EAID_69F9CDAD_4215_441a_A4FC_877E8A670B87;KartutgiverKode;Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69F9CDAD_4215_441a_A4FC_877E8A670B87;5.0RC2 EAID_7A21380A_2250_4880_BDAF_9A0C0ECD89E5;Navneobjekthovedgruppe;"Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire ""NamedPlaceTypeValue"", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A21380A_2250_4880_BDAF_9A0C0ECD89E5;5.0RC2 EAID_7E29BE63_4E4B_41e2_847B_BE18E557B917;LokaleInnsamlinger;"Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som ""Lokal innsamling"" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E29BE63_4E4B_41e2_847B_BE18E557B917;5.0RC2 EAID_8A76C10F_1DA6_4751_B2D6_D0C5AEB0040A;Bokreferanse;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A76C10F_1DA6_4751_B2D6_D0C5AEB0040A;5.0RC2 EAID_930168A4_AEA0_4782_934D_03ECC2B14235;Stedsnavn;Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_930168A4_AEA0_4782_934D_03ECC2B14235;5.0RC2 EAID_9715F1C2_E591_4944_83B2_5332FFA6995A;Kartforekomst;"Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen ""Godkjent"").";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9715F1C2_E591_4944_83B2_5332FFA6995A;5.0RC2 EAID_A300E069_8421_46d7_9D42_44118C646B8D;Sted;Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A300E069_8421_46d7_9D42_44118C646B8D;5.0RC2 EAID_A98A51AB_4423_47d0_AF20_43D85E2CADDE;TilleggsopplysningtypeKode;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A98A51AB_4423_47d0_AF20_43D85E2CADDE;5.0RC2 EAID_B88C7E97_B3F6_4743_945F_45EFD159314A;LandKode;"Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - ""Internasjonalt farvann"" og ZZ ""Uspesifisert"" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.";SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B88C7E97_B3F6_4743_945F_45EFD159314A;5.0RC2 EAID_BA04F9EE_BFCD_482a_91F4_2562BE11D77D;DokumenttypeKode;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA04F9EE_BFCD_482a_91F4_2562BE11D77D;5.0RC2 EAID_BF8A5D00_19EA_4d0f_93A8_ABD6F9D0549E;Skrivemåte;Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF8A5D00_19EA_4d0f_93A8_ABD6F9D0549E;5.0RC2 EAID_D2BB91B1_7186_431a_9468_A40FD72514B4;Navneobjektgruppe;gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2BB91B1_7186_431a_9468_A40FD72514B4;5.0RC2 EAID_DCF48098_7E7F_4de7_BB71_D8F12B936171;Sortering1Kode;Alle store bokstaver fra og med A til og med N.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCF48098_7E7F_4de7_BB71_D8F12B936171;5.0RC2 EAID_DE06FC4C_8DCA_48af_A81E_9D8A8ACE2B79;Sortering2Kode;Tall fra og med 01 til og med 99.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE06FC4C_8DCA_48af_A81E_9D8A8ACE2B79;5.0RC2 EAID_E5F71115_E9A7_40c6_A1DF_0E8C2DB25822;Vedtaksområde;Skal brukes for å vise utstrekningen av et samlevedtak. Et gitt vedtaksområde kan brukes av flere samlevedtak.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5F71115_E9A7_40c6_A1DF_0E8C2DB25822;5.0RC2 EAID_EC0953DC_DD95_4ba4_861E_F9295F97CD41;Sortering;Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC0953DC_DD95_4ba4_861E_F9295F97CD41;5.0RC2 EAID_F100F492_552B_4c73_818C_9E77C516CEE9;KasusForSkrivemåte;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F100F492_552B_4c73_818C_9E77C516CEE9;5.0RC2 EAID_F8DBCE27_CC14_4ec5_9EC7_92138E4045B4;DokumentertVedtak;;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8DBCE27_CC14_4ec5_9EC7_92138E4045B4;5.0RC2 EAID_FB292FE6_C73E_44c9_9ABC_FB7F4C2647C1;VedtaksmyndighetKode;Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB292FE6_C73E_44c9_9ABC_FB7F4C2647C1;5.0RC2 EAID_FE476277_D883_43f3_A934_3521BE027E23;Opplysning;Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 5.0;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE476277_D883_43f3_A934_3521BE027E23;5.0RC2 EAPK_51FEBC97_DE6B_4abc_96C0_1DCD23F6138B;Terreng 4.0;spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over og under vannflaten. Spesifikasjonen omfatter også beskrivelse av terrengets form vha dybde i forhold til et angitt referansenivå. Referansenivå angis med egenskapen vertikalt datum (I SOSI syntaks ..VERT-DATUM) som er beskrevet i den generelle delen av SOSI. Hvis ikke referansenivå er oppgitt, ligger det implisitt at det er det offisielle høydesystemet som gjelder: Normalnull 1954 (NN1954), tidligere Norsk null av 1954 og Nord-norsk null av 1957. Spesifikasjon av høydeangivelse på vannflater og vannkontur er beskrevet i kapitlet for innsjøer og vassdrag. Spesifikasjon for høydetall for de ulike kartproduktene ligger ikke i dette kapitlet men er beskrevet under tekst i den generelle delen;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_51FEBC97_DE6B_4abc_96C0_1DCD23F6138B;4.0 EAID_346E3028_12DC_4671_A960_56F9D09DDDA5;Terrengpunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_346E3028_12DC_4671_A960_56F9D09DDDA5;4.0 EAID_D14F78CC_EE37_47d3_9A0D_3F18419B19BD;Terrenglinjer;;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D14F78CC_EE37_47d3_9A0D_3F18419B19BD;4.0 EAID_5ADB57B9_8A3F_4aa2_BE06_C10DAF1040BD;Høydelag;;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADB57B9_8A3F_4aa2_BE06_C10DAF1040BD;4.0 EAID_752DE8F1_A561_4736_8A14_260DA247606E;Terrengflater;;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752DE8F1_A561_4736_8A14_260DA247606E;4.0 EAID_123F9F9E_990B_4aa5_AFF5_F88855DF2DB6;Forsenkningskurve;linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven. -- Definition -- line in the terrain with a fixed height value (z value) which describes a depression in the terrain;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_123F9F9E_990B_4aa5_AFF5_F88855DF2DB6;4.0 EAID_20BC3C81_4825_424b_867C_3B90ABB44C4D;TerrenglinjeBygg;angivelse av terrengnivå rundt fot av bygninger, registrert like utenfor projeksjonen av takkanten ned på bakken (ikke inntil husveggen) -- Definition -- indication of terrain level around the base of buildings registered right outside the projection of the roof edge onto the ground (not right along the building wall);SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20BC3C81_4825_424b_867C_3B90ABB44C4D;4.0 EAID_20E6D89A_4A42_421a_B46B_1E7A2580C5DC;Forsenkningspunkt;punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert forsenkning i terrenget -- Definition -- a point with a measured height value, located in a pronounced depression in the terrain;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20E6D89A_4A42_421a_B46B_1E7A2580C5DC;4.0 EAID_239BD498_0D98_4376_8C68_D9B8623EB5D6;SkjæringKant;avgrensning av skjæring Merknad: Brukes unntaksvis der en har markerte skjæringer- f.eks langs veg og jernbane. SkjæringKant brukes både på toppen av skjæringen og nedover på sidene av skjæringen og også langs nedre kant av skjæringen dersom skjæringen ikke begrenses nederst av andre linjer som f.eks veggrøft. Vanlige knekklinjer i terrenget registreres som terrenglinjer. -- Definition -- delimitation of cutting;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_239BD498_0D98_4376_8C68_D9B8623EB5D6;4.0 EAID_335DF83D_63A1_4418_9D0C_9B2D53E73F79;Høydekurve;linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng). -- Definition -- line in the terrain with a fixed height value (z value) above the reference height;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_335DF83D_63A1_4418_9D0C_9B2D53E73F79;4.0 EAID_37401B11_0730_40b1_97D4_CAD2B802194D;Høydelag;område mellom to høydeangivelser -- Definition -- area between two height indications;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37401B11_0730_40b1_97D4_CAD2B802194D;4.0 EAID_382F5A4C_FFA1_40ad_8E73_4A6171DE1E49;Terrenglinje;linje som benyttes der hvor terrenget markert forandrer helning og/eller retning (på tvers av terrenglinja) Typisk skal terrenglinjer benyttes i søkk, på rygger, over topper, i bunnen av forsenkninger, i sadel eller på flate områder hvor det er lite annen høydeinformasjon Merknad: Benyttes normalt som et supplement utover annen høydebærende informasjon slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form og høyde innenfor de kvalitetskrav som er satt. Det er ikke krav om at terrenglinjen skal være lukket eller sammenhengende med andre linjeelementer. Merknad 2: Terrenglinjer rundt bygg og langs veg er definert som egne objekttyper. -- Definition -- line used where the terrain pronouncedly changes slope and/or direction (across the terrain line). Terrain lines are typically to be used in depressions, on ridges and peaks, at the bottom of depressions, saddles or on flat areas with little other height information;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_382F5A4C_FFA1_40ad_8E73_4A6171DE1E49;4.0 EAID_3FB89FE7_1CBD_42c2_8EE0_FC967F2A2C40;FyllingKant;avgrensning av fylling Merknad: Benyttes unntaksvis der en har markerte fyllinger- f.eks. langs veg og jernbane. FyllingKant brukes både langs foten av fyllingen og oppover på sidene av fyllingen og også langs øvre kant av fyllingen dersom denne ikke begrenses øverst av andre linjer som f.eks vegkant. Vanlige knekklinjer i terrenget skal registreres som terrenglinjer eller bruddlinjer. -- Definition -- delimitation of embankment ;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FB89FE7_1CBD_42c2_8EE0_FC967F2A2C40;4.0 EAID_46C4D4D8_7696_4ebc_9CF7_11F198CC3A21;Toppunkt;punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert forhøyning eller topp i terrenget -- Definition -- point with a measured height value located on a pronounced elevation or peak in the terrain;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46C4D4D8_7696_4ebc_9CF7_11F198CC3A21;4.0 EAID_56674230_058F_4dc6_968D_B565EB5F2A19;Bruddlinje;linje som beskriver skarpe knekklinjer i terrenget Merknad: Brukes ikke for objekter som er registrert som FyllingKant- SkjæringKant eller Terrenglinje. Eksempel: Linje mot sandtak- skrent og steinbrudd eller kant og bunn av raviner. -- Definition -- line which describes sharp lines of [slope] discontinuity in the terrain;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56674230_058F_4dc6_968D_B565EB5F2A19;4.0 EAID_66CBFAA3_B520_41c3_9B6E_256B8517BCD6;Fylling;oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum Merknad: Benyttes kun unntaksvis ved markerte fyllinger. Vanlige knekklinjer i terrenget avgrenser ikke i fyllinger. -- Definition -- Embankment on the original terrain delimited by the embankment slope and the ??datum line/edge/formation of the road;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66CBFAA3_B520_41c3_9B6E_256B8517BCD6;4.0 EAID_7D26F06D_2598_424f_A9A0_F4C7B816376F;Dybdepunkt;punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå -- Definition -- a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D26F06D_2598_424f_A9A0_F4C7B816376F;4.0 EAID_8C18F5CB_FFAA_47ad_8DB9_B368777F5F66;TerrenglinjeVeg;linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner lang veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant, vegskulder mv -- Definition -- line which describes characteristic break points in terrain formations along road constructions, such as median, traffic island, curb, hard shoulder, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C18F5CB_FFAA_47ad_8DB9_B368777F5F66;4.0 EAID_A3EADC4A_792E_44f5_B9AC_3D953DD97301;DTMPunkt;høydebærende punkt som beskriver terrengets overflate i forhold til angitt referansenivå. Punktene kan være plassert i et regelmessig (kvadratisk eller rektangulært) eller uregelmessig nett Merknad 1: Kan benyttes alene eller som et supplement utover andre høydebærende objekttyper slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form innenfor de kvalitetskrav som er satt. Merknad 2: Tidligere kalt Nett, før dette Grid -- Definition -- height-bearing point which describes the surface of the terrain in relation to the designated reference level. The points may be placed in a regular grid (square or rectangular) or an irregular network.;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3EADC4A_792E_44f5_B9AC_3D953DD97301;4.0 EAID_AEF1F555_12DC_4739_BC12_B26FFAD4C899;Terrengpunkt;punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser -- Definition -- point in the terrain with a measured height value used to indicate the height on pronounced surfaces in the terrain, such as saddles and large surfaces, in road and street intersections and other intersections between transportation lines, in courtyards outside main entrances and in car parks ;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEF1F555_12DC_4739_BC12_B26FFAD4C899;4.0 EAID_B92B1E56_4ED5_4fa2_BEEF_BB21FDEC6FFD;Skjæring;utgraving i opprinnelig terreng begrenset av skjæringsskråning og vegens planum Merknad: Benyttes kun unntaksvis ved markerte skjæringer. Vanlige knekklinjer i terrenget registreres som terrenglinjer. -- Definition -- excavation in original terrain delimited by the cutting slope and the ??datum line/edge/formation of the road;SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B92B1E56_4ED5_4fa2_BEEF_BB21FDEC6FFD;4.0 EAID_E0737351_5FD4_4792_AC96_6946CFE91AF0;Hjelpekurve;linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene Merknad: Tidligere kalt mellomkurve -- Definition -- line which follows the terrain with a fixed height value (z value), and which is used to provide a better description of the terrain between the ordinary ??(contour lines / height contours);SOSI Generell objektkatalog\Terreng\Terreng 4.0;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0737351_5FD4_4792_AC96_6946CFE91AF0;4.0 EAPK_A1092D3C_AB16_4352_B6F9_63BFE903ABB5;Vann-4.0;spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer og isbreer. Områder i vassdrag som avgrenses og identifiseres pga. flom eller vern, samt målestasjoner med måleparametre beskrives også. Objektene skal ha angitt høyde når datafangsten tillater dette. Dybdekurver og dybdepunkt i vann er beskrevet i kapitlet “Terrengform”. Høyde-informasjon knyttet til vannobjektene er beskrevet her. Kystkontur og objekter i havet er beskrevet i kapitlet “Kyst. Nedbørsfelt er tatt med slik de er definert i NVEs REGINE, dog med et minimum av egenskaper i SOSI-formatet: vassdragsnummer og areal på flater og hierarkinøkkel på grenser;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A1092D3C_AB16_4352_B6F9_63BFE903ABB5;4.0 EAID_241B08DF_B6C7_4eed_98B6_1ECA2F8927E7;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_241B08DF_B6C7_4eed_98B6_1ECA2F8927E7;4.0 EAID_3EBF2383_0391_449c_88E2_EA28B9F2C00A;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EBF2383_0391_449c_88E2_EA28B9F2C00A;4.0 EAID_4C538B93_A30E_4e0e_93AD_9D796B6A3450;elvenettverk;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C538B93_A30E_4e0e_93AD_9D796B6A3450;4.0 EAID_D1AD89C2_C96C_4276_A74A_577D55D748EA;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1AD89C2_C96C_4276_A74A_577D55D748EA;4.0 EAID_D98997F4_F99C_46ae_A288_023659B970D2;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D98997F4_F99C_46ae_A288_023659B970D2;4.0 EAID_118DDFB0_A3AE_4eef_A64B_39E2A79482A3;Generell vannflate;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118DDFB0_A3AE_4eef_A64B_39E2A79482A3;4.0 EAID_685BB932_B3A1_44ce_BC37_70C0A49BF43C;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_685BB932_B3A1_44ce_BC37_70C0A49BF43C;4.0 EAID_9BE98A4E_3336_47a5_963A_1B578B8E8ACB;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BE98A4E_3336_47a5_963A_1B578B8E8ACB;4.0 EAID_B6B7077C_0511_49fc_9099_070D8B8A7C1B;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6B7077C_0511_49fc_9099_070D8B8A7C1B;4.0 EAID_7ADC5E5D_1C0A_42de_B7CB_49A2B7ECBD84;Målestasjon;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ADC5E5D_1C0A_42de_B7CB_49A2B7ECBD84;4.0 EAID_ADB3575F_FB08_4a17_AF00_35E067A7BC38;modell;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADB3575F_FB08_4a17_AF00_35E067A7BC38;4.0 EAID_5ECF44C5_CFD6_4056_8B23_C7EE3A8FD8DF;Vannforekomst;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ECF44C5_CFD6_4056_8B23_C7EE3A8FD8DF;4.0 EAID_E611EDD0_EB7E_40f2_A928_6032B617938C;Verneområde;;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E611EDD0_EB7E_40f2_A928_6032B617938C;4.0 EAPK_DFA18846_9696_4503_A7C3_A06FEB8FB38E;Vegnett-4.0;beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DFA18846_9696_4503_A7C3_A06FEB8FB38E;4.0 EAID_0B0BC091_A793_4a0c_9D75_50A97F400B0E;Lenkeobjekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B0BC091_A793_4a0c_9D75_50A97F400B0E;4.0 EAID_154EDA56_8710_4d3c_B936_C9D9C472AC81;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_154EDA56_8710_4d3c_B936_C9D9C472AC81;4.0 EAID_66CA0A53_88F7_4108_8A81_D376D13CC779;Nodeobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66CA0A53_88F7_4108_8A81_D376D13CC779;4.0 EAID_3BFBEA28_F778_4682_8EF8_8054A2E52036;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BFBEA28_F778_4682_8EF8_8054A2E52036;4.0 EAID_2DC1BFD7_1ACF_482b_AB48_CD306EB7E163;Veglenke og vegPunkter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DC1BFD7_1ACF_482b_AB48_CD306EB7E163;4.0 EAID_98EAD9CD_74EA_4593_AC82_CF83E489EC4F;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98EAD9CD_74EA_4593_AC82_CF83E489EC4F;4.0 EAID_A356D83F_4B57_4529_8965_1980C69C35BC;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A356D83F_4B57_4529_8965_1980C69C35BC;4.0 EAID_053B2018_04D7_41a3_A4C4_C559995C975F;Svingekonnekteringslenke;kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien i forbindelse med svingefelt -- Definition -- artificial object where the centre-line represents a fictitious connection between segments where there are gaps in the geometry in connection with turn lanes ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_053B2018_04D7_41a3_A4C4_C559995C975F;4.0 EAID_21FC3110_7E42_48d1_9AE7_C77B5A81DE4F;VegStatus;angir veglenkens status -- Definition - - indicates the status of the road segment;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21FC3110_7E42_48d1_9AE7_C77B5A81DE4F;4.0 EAID_22D525DA_CBE8_4eb7_916F_1AB81EE8FD58;Vegident;sammensatt identifikator for en vegrute -- Definition - - compound identifier for a road route ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22D525DA_CBE8_4eb7_916F_1AB81EE8FD58;4.0 EAID_43C5AF7B_C32D_4a67_B9FA_3ECD5F109CA6;Vegkategori;angir hvilken type veg veglenken beskriver -- Definition - - indicates which type of road the road segment describes;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43C5AF7B_C32D_4a67_B9FA_3ECD5F109CA6;4.0 EAID_4A8D053A_5C74_4403_AD4B_0EC9E6B13B65;Kjørefelt;del av veg som er bestemt for en vognrekke -- Definition -- part of road which is intended for a series of vehicles [a single lane of traffic];SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A8D053A_5C74_4403_AD4B_0EC9E6B13B65;4.0 EAID_56938B1D_0502_40d2_930C_8E1E64A9F82E;Planovergang;der hvor vegen krysser i plan med bane -- Definition -- the point at which the road and track cross each other at the same level;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56938B1D_0502_40d2_930C_8E1E64A9F82E;4.0 EAID_596118BF_02BC_4150_98AF_08AFFA6D872A;VegUnderBane;der hvor veg passerer under jernbane -- Definition -- the point at which the road passes under a railway;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_596118BF_02BC_4150_98AF_08AFFA6D872A;4.0 EAID_5E6D7D4A_F0FC_4844_AB88_03F830769CBA;Kommunedele;punkt der senterlinjeveg, spormidt og andre ruter krysser kommunegrensen -- Definition -- point at which road centre-line, middle of track and other routes cross the municipal boundary ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E6D7D4A_F0FC_4844_AB88_03F830769CBA;4.0 EAID_634B77B2_7ECD_45ef_AA72_6A6BE4D832DD;Vegtrase;representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger (f.eks. ved fysisk atskilte kjørebaner). -- Definition -- represents a fictitious centre-line which the physical road does not follow (e.g. in the case of dual carriageway roads) ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_634B77B2_7ECD_45ef_AA72_6A6BE4D832DD;4.0 EAID_6C57A290_129C_4913_B5C6_C05584D190E5;Fortau;del av veg reservert for gående Merknad: ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein -- Definition -- part of road reserved for pedestrians Note: lies higher than the carriageway and is separated from this by a curb ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C57A290_129C_4913_B5C6_C05584D190E5;4.0 EAID_6CD9073F_0A85_4472_BD19_E402F3E3BCDA;VegSenterlinje;linje midt mellom vegkanter. -- Definition -- line mid-way between edges of road;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CD9073F_0A85_4472_BD19_E402F3E3BCDA;4.0 EAID_7E707DD7_7E04_4dfc_B95D_EC5499733AB2;Vegnode;abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet -- Definition -- Node in the road network ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E707DD7_7E04_4dfc_B95D_EC5499733AB2;4.0 EAID_80E4656E_EF7E_46c2_8730_305D815E955B;Kjørebane;del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan -- Definition -- part of road which consists of one or more lanes which lie adjacent to each other and at the same level ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80E4656E_EF7E_46c2_8730_305D815E955B;4.0 EAID_9C0B5EB5_CF64_455d_A404_0D8CE44DDD36;Vegpunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C0B5EB5_CF64_455d_A404_0D8CE44DDD36;4.0 EAID_AD8CA608_B56C_4a17_B940_F30486AC569E;Veglenke;abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i veinettet -- Definition -- segment of the road network;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD8CA608_B56C_4a17_B940_F30486AC569E;4.0 EAID_C5FDE912_AF57_4c7c_AE27_3588B4A45CF8;Ferjekai;ferjelem på kai -- Definition -- ferry ramp on quay;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5FDE912_AF57_4c7c_AE27_3588B4A45CF8;4.0 EAID_DCDEB8E1_C49E_4af9_B47A_6A6EA0987EC4;Bilferjestrekning;strekning trafikert av bilferjer som del av vegnettet -- Definition -- route serviced by car ferries as part of the road network ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCDEB8E1_C49E_4af9_B47A_6A6EA0987EC4;4.0 EAID_EB45E821_EE16_42ef_90BE_1CEF68CE40C6;GangSykkelvegSenterlinje;linje midt mellom gangsykkelvegkanter -- Definition -- line mid-way between edges of pedestrian/bicycle road;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB45E821_EE16_42ef_90BE_1CEF68CE40C6;4.0 EAID_EFA759E6_7C2A_4311_AA03_6B21517C077C;Vegparsell;beskrivelse av parsell av en vegrute -- Definition - - description of a parcel of a road route ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.0;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFA759E6_7C2A_4311_AA03_6B21517C077C;4.0 EAPK_5E126401_DA6B_4396_AAE8_572236EB1658;Vegnett-4.1 20110606;beskrivelsen omfatter hele spesifikasjonen for vegnettet. Vegnettet inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert, gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker som representerer senterlinje veg. For fullgod kvalitet er kravet til nøyaktighet 2 meter som middelfeil, men det tilstrebes at den beste tilgjengelige geometrien benyttes. Vegen registreres i tre dimensjoner (nord, øst, høyde);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5E126401_DA6B_4396_AAE8_572236EB1658;4.1 EAID_607259AD_C2C6_465d_8629_FE00FE95BB3A;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_607259AD_C2C6_465d_8629_FE00FE95BB3A;4.1 EAID_2B1817B6_DA03_4f71_A0C4_41FF022F6524;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B1817B6_DA03_4f71_A0C4_41FF022F6524;4.1 EAID_33EAFF77_6E6A_46de_8ACA_4D4C336B511D;Nodeobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33EAFF77_6E6A_46de_8ACA_4D4C336B511D;4.1 EAID_7D3E2C50_CE37_4d6b_ABF7_27F6DA317AD3;Veglenke og vegnoder;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D3E2C50_CE37_4d6b_ABF7_27F6DA317AD3;4.1 EAID_D4F33117_710C_4083_A26B_1F3CFA910146;Lenkeobjekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4F33117_710C_4083_A26B_1F3CFA910146;4.1 EAID_7DF562B3_D7EF_4196_8279_811707B6FABE;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF562B3_D7EF_4196_8279_811707B6FABE;4.1 EAID_114EC491_9AF6_4ee6_8058_CBD1D573A066;Vegparsell;beskrivelse av parsell av en vegrute;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_114EC491_9AF6_4ee6_8058_CBD1D573A066;4.1 EAID_1E28197F_0E15_4be8_90A0_25E3C1E08172;Bilferjestrekning;strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E28197F_0E15_4be8_90A0_25E3C1E08172;4.1 EAID_38F38DA7_425E_4338_A8AF_BBA93E1BB89D;Svingekonnekteringslenke;kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien i forbindelse med svingefelt;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38F38DA7_425E_4338_A8AF_BBA93E1BB89D;4.1 EAID_484835DB_C4D7_4560_ABBF_3FBE88D8DA84;Kjørebane;del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_484835DB_C4D7_4560_ABBF_3FBE88D8DA84;4.1 EAID_553A7626_8E3F_4b24_A836_0EACE07CE7A3;Fortau;del av veg reservert for gående Merknad: ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_553A7626_8E3F_4b24_A836_0EACE07CE7A3;4.1 EAID_57A2865A_30CC_49d9_A673_BCE22143976F;Planovergang;der hvor vegen krysser i plan med bane;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57A2865A_30CC_49d9_A673_BCE22143976F;4.1 EAID_751381CE_6694_4fc7_9252_6089E0E464D8;Vegkategori;angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_751381CE_6694_4fc7_9252_6089E0E464D8;4.1 EAID_857A6A81_98E8_40e1_9B20_0A437221C331;Vegpunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_857A6A81_98E8_40e1_9B20_0A437221C331;4.1 EAID_9C243CBD_14F1_4c56_9AB6_BCD4A0F9A2B3;Vegnode;abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C243CBD_14F1_4c56_9AB6_BCD4A0F9A2B3;4.1 EAID_A3400992_3387_4d0f_8CCC_42F8DC0E7112;Kjørefelt;del av veg som er bestemt for en vognrekke;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3400992_3387_4d0f_8CCC_42F8DC0E7112;4.1 EAID_A4F1D3F5_F6EE_4811_8E15_FF3C417F27FE;VegStatus;angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4F1D3F5_F6EE_4811_8E15_FF3C417F27FE;4.1 EAID_C2E4767F_8182_46ed_B722_CB637A411D48;Kommunedele;punkt der senterlinjeveg, spormidt og andre ruter krysser kommunegrensen;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2E4767F_8182_46ed_B722_CB637A411D48;4.1 EAID_CE323EAE_B2C0_4b96_8C8E_2D4E0917832B;Ferjekai;ferjelem på kai;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE323EAE_B2C0_4b96_8C8E_2D4E0917832B;4.1 EAID_D3595ACB_E513_4a38_8D28_92B1BD264C0D;VegUnderBane;der hvor veg passerer under jernbane;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3595ACB_E513_4a38_8D28_92B1BD264C0D;4.1 EAID_E1A54755_B7F8_4efa_8110_B0813F7C42C6;Vegtrase;representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger (f.eks. ved fysisk atskilte kjørebaner).;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A54755_B7F8_4efa_8110_B0813F7C42C6;4.1 EAID_E25C9EEF_7A70_44a6_ADA6_F51DFEA64817;Vegident;sammensatt identifikator for en vegrute;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E25C9EEF_7A70_44a6_ADA6_F51DFEA64817;4.1 EAID_EA78190E_46DA_41ad_926E_03DC3F8894B9;VegSenterlinje;linje midt mellom vegkanter.;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA78190E_46DA_41ad_926E_03DC3F8894B9;4.1 EAID_ED0BE690_12C4_4564_9960_9375568BFEE0;GangSykkelvegSenterlinje;linje midt mellom gangsykkelvegkanter;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED0BE690_12C4_4564_9960_9375568BFEE0;4.1 EAID_ED610B8C_6E4B_4aba_B93F_2C4C91DF2C39;Veglenke;abstrakt supertype for objekttyper som representerer lenker i veinettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED610B8C_6E4B_4aba_B93F_2C4C91DF2C39;4.1 EAID_D5D51063_D92C_4f0f_AC2A_C283AD3DCC69;INON_Inngrep;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.1 20110606Vegnett-4.1 20110606;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5D51063_D92C_4f0f_AC2A_C283AD3DCC69;1.0 EAPK_93EAB495_B382_48bc_AD78_35AC65287161;Vegnett-4.5;Forandringer til versjon 4.5: - Hovedforandringen er at alle lineære objekttyper er samlet i en objekttype (Veglenke). - Egenskapen TypeVeg brukes for å skille det som tidligere var egne objekttyper;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_93EAB495_B382_48bc_AD78_35AC65287161;4.5 EAID_5D25B1EF_91D7_417d_B6B4_C4B23CB0AA04;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D25B1EF_91D7_417d_B6B4_C4B23CB0AA04;4.5 EAID_914F1E0F_639B_4575_8938_77796CD44920;Veglenke og vegnoder;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_914F1E0F_639B_4575_8938_77796CD44920;4.5 EAID_7635C911_7183_4e97_9758_EC7697C19520;Lenkeobjekttyper;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7635C911_7183_4e97_9758_EC7697C19520;4.5 EAID_C16FAFA6_305D_49af_B003_F171DA460D6B;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C16FAFA6_305D_49af_B003_F171DA460D6B;4.5 EAID_A8BD7762_50D4_4927_BCFA_8942F795DF5D;Veglenke;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8BD7762_50D4_4927_BCFA_8942F795DF5D;4.5 EAID_5C9CEED2_5B46_4b14_A52E_4E826E25A6C3;Nodeobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9CEED2_5B46_4b14_A52E_4E826E25A6C3;4.5 EAID_4C1D5656_4C76_4fce_AD19_429A76028854;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C1D5656_4C76_4fce_AD19_429A76028854;4.5 EAID_0A75F035_95C1_44aa_998F_BDBAC2CBCED1;Veglenke;Objekttype som representerer lenker i vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A75F035_95C1_44aa_998F_BDBAC2CBCED1;4.5 EAID_18BEC852_5F7A_493b_BF47_75995710A698;Vegnode;abstrakt supertype for objekttyper som representerer noder i vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18BEC852_5F7A_493b_BF47_75995710A698;4.5 EAID_21BB3E09_6413_457d_9116_07DA2EF67A5A;Vegkategori;angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21BB3E09_6413_457d_9116_07DA2EF67A5A;4.5 EAID_57FE6124_A4CB_4c44_99C6_1BAD68948707;Vegdetaljnivå;Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57FE6124_A4CB_4c44_99C6_1BAD68948707;4.5 EAID_5AB9A065_2EC1_452e_9DBC_F581FB88981E;TypeVeg;Type veg (FormOfWay).;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AB9A065_2EC1_452e_9DBC_F581FB88981E;4.5 EAID_68F65F8D_C293_4217_B1E4_2D47DB9A2124;VegStatus;angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68F65F8D_C293_4217_B1E4_2D47DB9A2124;4.5 EAID_8AD0FA61_A37C_4c82_907D_93B1637694F2;Veglenkeadresse;"adressen på veglenken. Merknad: veglenkeadresse gir adressen til veglenken. Denne er ""fellesdelen"" av adressen til alle som er tilknyttet veglenken.";SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AD0FA61_A37C_4c82_907D_93B1637694F2;4.5 EAID_926C0D04_CD1C_45a3_BCF8_2F3B70FD119A;Vegident;sammensatt identifikator for en vegrute;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_926C0D04_CD1C_45a3_BCF8_2F3B70FD119A;4.5 EAID_F42954AB_40E1_4cb3_BC49_24203BD0683C;Vegparsell;beskrivelse av parsell av en vegrute;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F42954AB_40E1_4cb3_BC49_24203BD0683C;4.5 EAID_F6EFD212_DA7A_4314_B84A_A05A25AE1E04;Trafikkreguleringer;angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6EFD212_DA7A_4314_B84A_A05A25AE1E04;4.5 EAID_9CDE2BF9_9703_4009_8EA4_801C4CB1CA39;NVDB Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.5Vegnett-4.5;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CDE2BF9_9703_4009_8EA4_801C4CB1CA39;1.0 EAPK_A85767EB_5599_4979_A4A6_311731B30365;Vegnett-4.6;Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A85767EB_5599_4979_A4A6_311731B30365;4.6 EAID_FBAD170C_410A_47f9_8EB1_80C398974624;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBAD170C_410A_47f9_8EB1_80C398974624;4.6 EAID_B8B51897_38EE_48b5_B48B_B5D5B7F3525D;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8B51897_38EE_48b5_B48B_B5D5B7F3525D;4.6 EAID_00F284F4_50EE_4764_82EA_00F001A45DEC;Veglenke;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F284F4_50EE_4764_82EA_00F001A45DEC;4.6 EAID_78F86279_73A6_4dca_9688_F74D1231A53C;Vegnode;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78F86279_73A6_4dca_9688_F74D1231A53C;4.6 EAID_4AFC0AC3_B17F_4c7a_BBF0_C8F0F391E1E6;Forholdet til INSPIRE;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AFC0AC3_B17F_4c7a_BBF0_C8F0F391E1E6;4.6 EAID_5E5E1E7C_8AFE_47c8_B555_84BE650A7C48;Eksempler på objekttyper knyttet til vegnettet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E5E1E7C_8AFE_47c8_B555_84BE650A7C48;4.6 EAID_1FB34B9C_646B_48c6_A444_018789504C3D;Nettverksmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FB34B9C_646B_48c6_A444_018789504C3D;4.6 EAID_3357CBBB_78E3_4011_BA85_59B3C2D3A045;Hoveddiagram;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3357CBBB_78E3_4011_BA85_59B3C2D3A045;4.6 EAID_74BAD935_1482_4576_B7D0_A2BBEAB08E75;Veglenkesekvens;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74BAD935_1482_4576_B7D0_A2BBEAB08E75;4.6 EAID_649447B4_F8A4_411f_AAE2_51B218C186B2;Veglenkesett;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_649447B4_F8A4_411f_AAE2_51B218C186B2;4.6 EAID_B1257E3B_E25D_45b9_840F_89E9731B0B03;Lineær posisjon med eksempel;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1257E3B_E25D_45b9_840F_89E9731B0B03;4.6 EAID_2972D292_8486_434a_A6E9_C8F92CACE8E2;Hoveddiagram - liggende;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2972D292_8486_434a_A6E9_C8F92CACE8E2;4.6 EAID_5DFD8613_D406_49a8_914F_0F20A876046A;Veglenke og vegadresse;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DFD8613_D406_49a8_914F_0F20A876046A;4.6 EAID_6DE083C9_B41D_4e09_9167_4153A666053F;Vegreferanse;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DE083C9_B41D_4e09_9167_4153A666053F;4.6 EAID_0FB1D139_2A5C_48af_B744_1B78A4716ED9;Vegnode;node i vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FB1D139_2A5C_48af_B744_1B78A4716ED9;4.6 EAID_4086222F_BE78_4ae6_BB4F_D6D2937373A8;Veglenkesett;Sett av veglenker. eller veglenkesekvenser Eksempel: E6;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4086222F_BE78_4ae6_BB4F_D6D2937373A8;4.6 EAID_6B44FB5D_FE7C_41d7_99C0_D39F767FD4C4;Vegstatus;Angir vegstatus;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B44FB5D_FE7C_41d7_99C0_D39F767FD4C4;4.6 EAID_6F230767_ED4D_4f7d_AD4B_85BB1B535425;Vegdetaljnivå;Detaljnivå i vegnettet. Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F230767_ED4D_4f7d_AD4B_85BB1B535425;4.6 EAID_76865A45_9115_4c68_A6DB_9DD9BF671BB0;Veglenke;Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76865A45_9115_4c68_A6DB_9DD9BF671BB0;4.6 EAID_98205110_9FC6_42c2_A734_FFB3B3DE4D02;Vegkategori;Angir vegkategori;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98205110_9FC6_42c2_A734_FFB3B3DE4D02;4.6 EAID_B2290D27_8BD1_402a_B9BE_F15E460C9FE6;Veglenkesekvens;Sekvens av veglenker. Eksempel: NVDB Referanselenker, som består av referanselenkedeler (Lenke);SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2290D27_8BD1_402a_B9BE_F15E460C9FE6;4.6 EAID_E3D841EE_A6CE_4942_A81B_B51881257C9B;TypeVeg;Type veg (FormOfWay).;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3D841EE_A6CE_4942_A81B_B51881257C9B;4.6 EAID_E4967280_F40F_45ff_842F_E3D2A95C7B93;Vegreferanse;sammensatt identifikator for vegreferanse;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4967280_F40F_45ff_842F_E3D2A95C7B93;4.6 EAID_F6A035E2_8D81_4db8_BEB9_06F95040B2E8;Veglenkeadresse;sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav. ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-4.6;Gyldig;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6A035E2_8D81_4db8_BEB9_06F95040B2E8;4.6 EAPK_5A392AE9_43FA_4278_9B86_D07B6049CA2E;Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Endringer til versjon 4.6: - Mer rendyrking av objekttypen Veglenke - Belysning, Brøytes og Trafikkregluleringer fjernes fra Veglenke, håndteres som objekttyper - Kobling til SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 - Pakke med NVDB-objekttyper er utelatt fra standarden. Disse finnes nå i egen NVDB-pakke i SOSI-modellregister.;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5A392AE9_43FA_4278_9B86_D07B6049CA2E;5.0 EAID_B9029FD5_9368_46fd_8934_597745794B1A;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9029FD5_9368_46fd_8934_597745794B1A;5.0 EAID_B203F760_90F0_4c2e_A954_78641C5ACB4F;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B203F760_90F0_4c2e_A954_78641C5ACB4F;5.0 EAID_170C31E9_7709_4b3f_A5B3_AEE8EBABCFD6;Veglenke;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_170C31E9_7709_4b3f_A5B3_AEE8EBABCFD6;5.0 EAID_A1643002_C3D6_4cce_B6C1_293DE26BA265;Vegnode;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1643002_C3D6_4cce_B6C1_293DE26BA265;5.0 EAID_56E7B0A9_F34A_45e3_A5C2_F457591323FF;Forholdet til INSPIRE;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56E7B0A9_F34A_45e3_A5C2_F457591323FF;5.0 EAID_C4F68762_377E_483d_B45F_32DF7D97102F;Eksempler på objekttyper knyttet til vegnettet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4F68762_377E_483d_B45F_32DF7D97102F;5.0 EAID_5C549917_AA53_47cd_A93D_D5F22F2A4DF4;Nettverksmodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C549917_AA53_47cd_A93D_D5F22F2A4DF4;5.0 EAID_EE223F34_12AB_41d5_A090_7CE64BE0475E;Hoveddiagram;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE223F34_12AB_41d5_A090_7CE64BE0475E;5.0 EAID_9570AC79_5404_40ec_8408_FB1951A899A8;Veglenkesekvens;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9570AC79_5404_40ec_8408_FB1951A899A8;5.0 EAID_863A836B_68FE_4b83_979A_FDB2F12A99A4;Veglenkesett;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_863A836B_68FE_4b83_979A_FDB2F12A99A4;5.0 EAID_80FF6CDC_3067_4cd7_9BDE_0C9312C5C3AE;Lineær posisjon med eksempel;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80FF6CDC_3067_4cd7_9BDE_0C9312C5C3AE;5.0 EAID_6E18C5BF_FD25_4731_9122_7BC77D6B3459;Hoveddiagram - liggende;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E18C5BF_FD25_4731_9122_7BC77D6B3459;5.0 EAID_2DE413E2_ABEC_406a_AB25_0075A40E9B01;Veglenke og vegadresse;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DE413E2_ABEC_406a_AB25_0075A40E9B01;5.0 EAID_225C7B78_E562_4008_91C1_B2712385CA4B;Vegsystemreferanse;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_225C7B78_E562_4008_91C1_B2712385CA4B;5.0 EAID_0018798E_3646_42e7_A086_19B8ADB20784;Type veg;;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0018798E_3646_42e7_A086_19B8ADB20784;5.0 EAID_2F70A7BF_84E6_40a3_A7EF_5F2D7989A465;Sideanlegg;sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F70A7BF_84E6_40a3_A7EF_5F2D7989A465;5.0 EAID_35C646AA_1BBE_472a_9649_8A8DAD453C46;Veglenkesekvens;Sekvens av veglenker. Eksempel: NVDB veglenkesekvenser, som består av veglenker;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35C646AA_1BBE_472a_9649_8A8DAD453C46;5.0 EAID_420B9434_24ED_4e48_9A3A_853D3A64CBD1;LineærPosisjonVegnett;"Angivelse av en posisjon langs et nettverkselement Realisering av ISO19148: LE_EventLocation";SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_420B9434_24ED_4e48_9A3A_853D3A64CBD1;5.0 EAID_48392E1A_6AA5_41f7_BEA9_E20AB428F786;Veglenkeadresse;sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav. ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48392E1A_6AA5_41f7_BEA9_E20AB428F786;5.0 EAID_57EC3FB2_27D4_45bf_BB0A_15AB2D0A3571;Sideposisjon;Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57EC3FB2_27D4_45bf_BB0A_15AB2D0A3571;5.0 EAID_7BC1C96E_C3A5_42ef_AF2A_4FADCCD11E10;Veglenke;Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BC1C96E_C3A5_42ef_AF2A_4FADCCD11E10;5.0 EAID_8F1CCC6C_7EF3_4bfa_878B_A35083E6AAED;Vegkategori;Angir vegkategori;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F1CCC6C_7EF3_4bfa_878B_A35083E6AAED;5.0 EAID_96BA009C_9F78_455a_9BE8_CD2D5846CD3C;Vegsystem;hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96BA009C_9F78_455a_9BE8_CD2D5846CD3C;5.0 EAID_9AA784AD_FA1F_4ac7_AC86_F919B5429546;Kryssystem;angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AA784AD_FA1F_4ac7_AC86_F919B5429546;5.0 EAID_A2D065EC_C835_4a1f_AE28_F4E11D81B7AB;Vegsystemreferanse;sammensatt identifikator for vegsystemreferanse;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2D065EC_C835_4a1f_AE28_F4E11D81B7AB;5.0 EAID_A61738D5_522F_4553_934B_9111EFC84A28;LineærPosisjonStrekning;lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A61738D5_522F_4553_934B_9111EFC84A28;5.0 EAID_A78F2989_DDE7_4291_BF14_EDB96CA0DB3B;Vegnode;node i vegnettet;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A78F2989_DDE7_4291_BF14_EDB96CA0DB3B;5.0 EAID_B671B084_B0AB_4d79_ADAE_426366EEAFED;AdskilteLøp;angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B671B084_B0AB_4d79_ADAE_426366EEAFED;5.0 EAID_B738A8E5_F38E_4613_AD61_6449965ECCFE;Vegstrekning;deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning ;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B738A8E5_F38E_4613_AD61_6449965ECCFE;5.0 EAID_D1A10969_5851_4c18_837E_0681DF16885F;LineærPosisjonPunkt;lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1A10969_5851_4c18_837E_0681DF16885F;5.0 EAID_D7E6326D_E3A2_4edf_A195_8559C7084476;Veglenkesett;Sett av veglenker. eller veglenkesekvenser Eksempel: E6;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7E6326D_E3A2_4edf_A195_8559C7084476;5.0 EAID_E7D2093B_CFD8_4ce0_B69B_A85F42FB5F43;Høydeposisjon;Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7D2093B_CFD8_4ce0_B69B_A85F42FB5F43;5.0 EAID_EDEF5D37_B1F0_42d0_B755_0350B66CCE90;Vegfase;angir vegens fase i live;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDEF5D37_B1F0_42d0_B755_0350B66CCE90;5.0 EAID_F89839ED_B232_48c0_A842_BD8A5E1F7C96;TypeVeg;Type veg (FormOfWay).;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F89839ED_B232_48c0_A842_BD8A5E1F7C96;5.0 EAID_FEFF27F3_A9B2_4047_B4D2_0455AC8D207F;Vegdetaljnivå;Detaljnivå i vegnettet. Merknad: Erstatter tidligere bruk av ulike objekttyper for å skille detaljnivåer i vegnettet (objekttypene VegSenterlinje, Vegtrase, Kjørebane og Kjørefelt). Ikke angitt verdi tilsvarer tidligere bruk av VegSenterlinje, der linja representerer både vegtrase og kjørebane;SOSI Generell objektkatalog\Vegnett\Vegnett-5.0 Under arbeid 20180913;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEFF27F3_A9B2_4047_B4D2_0455AC8D207F;5.0 EAPK_27728A53_9AED_422a_8F3E_AFA03348E30E;Vegsituasjon-4.0;spesifikasjonen gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri. Enkelte objektklasser er også aktuelle for bruk i Jernbane;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_27728A53_9AED_422a_8F3E_AFA03348E30E;4.0 EAID_2ED1B6D9_82E3_4a89_9BEF_17FA3BB81DEA;Veg og relaterte avgrensningsobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ED1B6D9_82E3_4a89_9BEF_17FA3BB81DEA;4.0 EAID_4A424570_132D_48d3_B38B_9E534FF2CC88;Referansestolpe og referansepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A424570_132D_48d3_B38B_9E534FF2CC88;4.0 EAID_7C0981FB_6436_4076_B897_C9C8468D0E97;Gangveg;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C0981FB_6436_4076_B897_C9C8468D0E97;4.0 EAID_ABFFE26C_3505_4083_B368_1670CD061D57;Fortau;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABFFE26C_3505_4083_B368_1670CD061D57;4.0 EAID_A3EFD7DA_40E2_4c7c_8BF4_E62402D761FA;Gangsykkelveg ;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3EFD7DA_40E2_4c7c_8BF4_E62402D761FA;4.0 EAID_7519E4F6_E998_4ff4_961E_626A739C351D;Vegsperring;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7519E4F6_E998_4ff4_961E_626A739C351D;4.0 EAID_4228F025_FE26_47db_950B_28FC2A199B08;Ulike vegsituasjonsobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4228F025_FE26_47db_950B_28FC2A199B08;4.0 EAID_32DC601F_8A87_4741_A12C_FC45E71E6557;Gangfelt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32DC601F_8A87_4741_A12C_FC45E71E6557;4.0 EAID_7A100692_BE55_488d_86C8_80790D122532;Skilter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A100692_BE55_488d_86C8_80790D122532;4.0 EAID_95ED58CE_E7BF_4649_984A_87B9A3C79FFE;Parkeringsområde;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95ED58CE_E7BF_4649_984A_87B9A3C79FFE;4.0 EAID_784B0826_26DF_4556_A60F_7CE573A5723C;Gangsykkelveg med avgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_784B0826_26DF_4556_A60F_7CE573A5723C;4.0 EAID_CF64E3CA_23E0_456c_B594_D2C6839368BD;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF64E3CA_23E0_456c_B594_D2C6839368BD;4.0 EAID_19F63277_908B_4bdb_B11F_85FAB494E933;Vegrekkverk;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19F63277_908B_4bdb_B11F_85FAB494E933;4.0 EAID_C1B832E8_E984_446a_8555_942203B38A44;Parkeringsområde med avgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1B832E8_E984_446a_8555_942203B38A44;4.0 EAID_08FC7923_18F8_4d48_8EBA_58DF48A1E3C4;VegkantAnnetVegareal;"fiktiv linje som avgrenser veg mot ""annet vegareal"" som ligger i tilknytning til vegnettet. Eksempel på ""annet vegareal"" er åpne parkeringsplasser, industriområder og gårdsplasser -- Definition -- fictitious line which divides a road from ""other road areas"" in connection with the road network. Examples of ""other road areas"" are open parking lots, industrial areas and courtyards ";SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08FC7923_18F8_4d48_8EBA_58DF48A1E3C4;4.0 EAID_0FF8EF10_CF97_4078_9EC6_63C5DA3B0913;FeristAvgrensning;avgrensning av ferist -- Definition -- delimitation of CattleGrating;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FF8EF10_CF97_4078_9EC6_63C5DA3B0913;4.0 EAID_135E079E_18E1_4e4a_859E_721E68127848;Referansepunkt;punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet -- Definition -- point on the road which is used as a reference in the road network;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_135E079E_18E1_4e4a_859E_721E68127848;4.0 EAID_16D45C66_142E_4d1f_9C49_EBC0DBDF8872;FortauskantYtre;avgrensning av fortau ut mot terreng/bebyggelse i en gate (ikke langs kjørebanen) -- Definition -- delimitation of pavement facing the terrain/houses in a street (not along carriageway);SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16D45C66_142E_4d1f_9C49_EBC0DBDF8872;4.0 EAID_17C76456_18D7_4fc0_86F9_067C838463DC;Parkeringsområde;område for parkering av kjøretøy -- Definition -- area for parking of vehicles;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17C76456_18D7_4fc0_86F9_067C838463DC;4.0 EAID_1EE6C700_54DE_4a7b_9B76_06125A891ED8;Fartsdemper;fysiske tiltak i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten -- Definition -- physical measure in roads and/or streets to reduce driving speeds;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EE6C700_54DE_4a7b_9B76_06125A891ED8;4.0 EAID_22575BBE_3AA0_491c_AA49_7671813FBB8A;Trafikksignalpunkt;lys i (minst to) forskjellige farger som fungerer som trafikksignal -- Definition -- lights of (at least two) different colours which function as a traffic signal;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22575BBE_3AA0_491c_AA49_7671813FBB8A;4.0 EAID_231E4AFE_83C4_48b8_9A91_EE55F12586E4;Referansestolpe;vegvesenets referansestolpe langs europa-, riks- og fylkesveger for å angi metreringsverdier -- Definition -- a Norwegian Public Roads Administration reference post along European, national and county highways to indicate ??distance values in metres;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_231E4AFE_83C4_48b8_9A91_EE55F12586E4;4.0 EAID_27A3A928_DB5D_49e1_8757_219C9527CA94;Veg;hovedferdselsåre for motorisert trafikk (biler, motorsykler mv) -- Definition -- main traffic artery for motorised vehicles (cars, motorcycles, etc);SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27A3A928_DB5D_49e1_8757_219C9527CA94;4.0 EAID_2C0E579B_EC30_4121_9370_959DAE005E1C;Vegskulderkant;kant av kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen Merknad: inkluderer i tillegg rom for rekkverk etc. -- Definition -- edge of drivable road located next to carriageway. Note: also includes space for guard rail, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C0E579B_EC30_4121_9370_959DAE005E1C;4.0 EAID_5803FC13_0FDD_4dda_972F_B1888E89484D;Trafikkøy;område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy -- Definition -- area delimited by traffic lanes on all sides and which is not normally used by vehicles. Note: may be a raised area delimited by a curb, or painted on the road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5803FC13_0FDD_4dda_972F_B1888E89484D;4.0 EAID_665D96EF_A21E_4799_AFCB_A850F2B6ACBB;ParkeringsområdeAvgrensning;avgrensning av område for parkering av kjøretøy -- Definition -- delimitation of area for the parking of vehicles;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_665D96EF_A21E_4799_AFCB_A850F2B6ACBB;4.0 EAID_6A456A8E_9D60_41b6_A582_ECCBE87B2ED0;GangSykkelvegkant;avgrensning av bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg -- Definition -- delimitation of pedestrian and cycle lane along or near a road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A456A8E_9D60_41b6_A582_ECCBE87B2ED0;4.0 EAID_6F597A78_E1C7_4876_B652_4C9FAF468089;Skiltgruppe;angivelse av ulike skiltgrupper -- Definition - - indication of various sign groups;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F597A78_E1C7_4876_B652_4C9FAF468089;4.0 EAID_7A37E7BD_5B45_400f_80D4_7843778401E5;FartsdemperAvgrensning;avgrensning av forhøyning i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten -- Definition -- delimitation of an elevated area on roads and/or streets to reduce driving speeds;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A37E7BD_5B45_400f_80D4_7843778401E5;4.0 EAID_7D58D52F_F538_4c71_9066_4302C3CE8CB9;Sykkelfelt;eget felt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende -- Definition -- separate lane for cyclists indicated by public traffic signs and markings;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D58D52F_F538_4c71_9066_4302C3CE8CB9;4.0 EAID_81898297_39AA_4c30_A71E_AF26C11B771A;VegrekkverkType;angivelse av ulike typer rekkverk -- Definition - - indication of various types of guard rails ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81898297_39AA_4c30_A71E_AF26C11B771A;4.0 EAID_869D153B_5901_4bf3_AEFD_836E5836CCFC;Gangfelt;oppmerket kryssing av veg/gate for fotgjengere -- Definition -- marked crossing of road/street for pedestrians;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_869D153B_5901_4bf3_AEFD_836E5836CCFC;4.0 EAID_93778C97_B0E6_4146_B2F4_3D2EB7A6B457;Vegsperringtype;angir type vegsperring -- Definition - - indicates type of roadblock;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93778C97_B0E6_4146_B2F4_3D2EB7A6B457;4.0 EAID_9F38D8B6_FBAB_4d62_957B_4ED3E47E905E;Kjørebanekant;angir begrensning av kjørebanen, dvs overgang mellom kjørebane og skulder -- Definition -- indicates limitation of carriageway, i.e. transition between carriageway and shoulder;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F38D8B6_FBAB_4d62_957B_4ED3E47E905E;4.0 EAID_A0E3279C_365D_41a5_A7E6_BE3CC425B6C6;Vegrekkverk;hinder som står langs vegskulder Merknad: Brukes også som midtdeler -- Definition -- barrier located along shoulder. Note: Also used as a central reserve ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0E3279C_365D_41a5_A7E6_BE3CC425B6C6;4.0 EAID_A6F7AC34_4F97_4be4_A01B_38D50E206004;GangfeltAvgrensning;avgrensning av gangfelt -- Definition -- delimitation of pedestrian crossing;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6F7AC34_4F97_4be4_A01B_38D50E206004;4.0 EAID_AF17E41A_2475_463c_A69F_C8FF04498B2B;Fortauskant;avgrensning av del av veg reservert for gående -- Definition -- delimitation of part of road for pedestrians;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF17E41A_2475_463c_A69F_C8FF04498B2B;4.0 EAID_B73E26A4_656D_45e5_B29C_68FE0EAE8327;Trafikkøykant;avgrensning av veg mot trafikkdeler, midtdeler, og trafikkøyer -- Definition -- delimitation of road against ??traffic separators, central reserves and traffic islands;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E26A4_656D_45e5_B29C_68FE0EAE8327;4.0 EAID_B7FA38A8_D64F_4ef9_B7D3_8AEC1A0B9022;VegkantAvkjørsel;avgrensning av veg mot privat avkjørsel -- Definition -- delimitation of road towards private exit road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7FA38A8_D64F_4ef9_B7D3_8AEC1A0B9022;4.0 EAID_B8206566_0B7D_4e0d_B291_573978A883EC;Vegsperring;fysisk sperring av vegen -- Definition -- physical blockage of the road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8206566_0B7D_4e0d_B291_573978A883EC;4.0 EAID_B822ADDB_AC31_4bcc_BAF1_D6C3A18B7ABE;Gangvegkant;avgrensning av gangveg -- Definition -- delimitation of footpath;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B822ADDB_AC31_4bcc_BAF1_D6C3A18B7ABE;4.0 EAID_BEAB6E37_0331_465e_948B_E6D18F95DEF9;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse) -- Definition -- delimitation of private driveways, outer edge of open parking spaces in connection with roads, short pedestrian and bicycle paths which do not belong to the main road network (for example small roads in-between buildings);SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEAB6E37_0331_465e_948B_E6D18F95DEF9;4.0 EAID_BEFFBE80_8689_4f09_9DD2_D2C92C4CDD06;GangSykkelveg;bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg -- Definition -- lane for pedestrians and cyclists along or near a road ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEFFBE80_8689_4f09_9DD2_D2C92C4CDD06;4.0 EAID_D2AC811C_4206_4c73_BE06_2394CEC17B0D;Skiltportal;anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene -- Definition -- device to hang up signs, technical equipment, etc. above traffic lanes;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2AC811C_4206_4c73_BE06_2394CEC17B0D;4.0 EAID_D3A7DE8E_6D50_4ed2_B2D8_DA3D36C03877;VeggrøftÅpen;åpen drenering parallelt med veg -- Definition -- open drainage parallel with road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3A7DE8E_6D50_4ed2_B2D8_DA3D36C03877;4.0 EAID_E5542608_5BD0_4a04_BC86_0177FD8FECDF;Gangveg;avgrenset område beregnet for gående og som ikke ligger i tilknytning til veg -- Definition -- delimited area intended for pedestrians and which is not connected to a road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5542608_5BD0_4a04_BC86_0177FD8FECDF;4.0 EAID_E88B7891_3E03_4644_823D_55835C5C6737;Vegdekkekant;sideveis avgrensning av vegdekke -- Definition -- sideways delimitation of surfacing;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E88B7891_3E03_4644_823D_55835C5C6737;4.0 EAID_EBDB3FD5_6A7B_4239_8E6E_7E05C3BA0397;VegoppmerkingLangsgående;langsgående linjer med opplysninger til trafikantene -- Definition -- Horizontal lines with information for road-users;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBDB3FD5_6A7B_4239_8E6E_7E05C3BA0397;4.0 EAID_EBE20B56_2882_432c_BC10_8A24E3BBC5C2;VegkantFiktiv;fiktiv avgrensningslinje (lukkelinje) for vegflater -- Definition -- fictitious delimitation line for road surfaces ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBE20B56_2882_432c_BC10_8A24E3BBC5C2;4.0 EAID_F373F834_8ABE_4f96_BB1B_5770A41A9284;Skiltpunkt;sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm. -- Definition -- combination of sign plates, posts and post foundation, etc.;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F373F834_8ABE_4f96_BB1B_5770A41A9284;4.0 EAID_F5486831_89CF_4ce4_BAC3_C68A4AE3FCC8;ÅrstidBruk;beskriver hvilken tid av året objektet er i bruk Merknad: beskrivelsen og inndelingen baserer seg på bruk i forhold til barmark i motsetning til is/snø forhold -- Definition - - describes which time of the year the object is in use Note: the description and ??categorization/distinction are based on use on snowless ground as opposed to in icy/snowy conditions;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5486831_89CF_4ce4_BAC3_C68A4AE3FCC8;4.0 EAID_FD10FCE1_1F33_42c2_849A_591054031531;Ferist;rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer dyr i å komme over -- Definition -- grid which lies flush with the road surface, and which hinders the passage of animals ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.0;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD10FCE1_1F33_42c2_849A_591054031531;4.0 EAPK_0AAFB711_77CA_42de_8FF3_0DAAF2BE7026;Vegsituasjon-4.5;standarden omfatter elementer som beskriver vegens overflategeometri. I tillegg er det tatt med viktig vegutstyr som rekkverk, skilter, vegsperring o.l. Parkeringsområder inngår også. Enkelte objektklasser er også aktuelle for bruk i Bane;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;fagområdestandard;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0AAFB711_77CA_42de_8FF3_0DAAF2BE7026;4.5 EAID_9DDCFD8A_28D5_415e_A114_9D4334EA56A3;Vegrekkverk;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DDCFD8A_28D5_415e_A114_9D4334EA56A3;4.5 EAID_FA20F4C7_E89D_4761_B0AD_177F48BFC7F6;Gangsykkelveg med avgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA20F4C7_E89D_4761_B0AD_177F48BFC7F6;4.5 EAID_8EA7DDFD_7BCF_4f6a_95B4_8C8B7FE2D250;Vegsperring;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EA7DDFD_7BCF_4f6a_95B4_8C8B7FE2D250;4.5 EAID_02560606_31F9_4534_8B57_689F73A29C44;Gangveg;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02560606_31F9_4534_8B57_689F73A29C44;4.5 EAID_BF4FFD48_0FCD_4d8c_812D_136A05C13E2C;Pakkeavhengighet;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF4FFD48_0FCD_4d8c_812D_136A05C13E2C;4.5 EAID_7CC92505_3714_43d4_99E2_6F99439FB14A;Referansestolpe og referansepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CC92505_3714_43d4_99E2_6F99439FB14A;4.5 EAID_BB2CF20B_CA5C_4db4_A2B7_927FD72927F0;Skilter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB2CF20B_CA5C_4db4_A2B7_927FD72927F0;4.5 EAID_B3E7CCD2_F6F3_480f_9097_B5BCE65C8D2E;Gangfelt;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E7CCD2_F6F3_480f_9097_B5BCE65C8D2E;4.5 EAID_AEA1456E_18E8_44d9_8A8C_41DFDE818AD0;Ulike vegsituasjonsobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEA1456E_18E8_44d9_8A8C_41DFDE818AD0;4.5 EAID_2BA7E014_395C_4535_8067_793C66D5B396;Fortau;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BA7E014_395C_4535_8067_793C66D5B396;4.5 EAID_460DE5F3_B612_4efb_833C_6F79D64DF198;Parkeringsområde med avgrensninger;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_460DE5F3_B612_4efb_833C_6F79D64DF198;4.5 EAID_28E2A73C_A61B_4022_BC07_F8A2C7915938;Veg og relaterte avgrensningsobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28E2A73C_A61B_4022_BC07_F8A2C7915938;4.5 EAID_D2160FE8_4F7C_4e5a_A4AD_8CA8E40A3C57;Samlemodell;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2160FE8_4F7C_4e5a_A4AD_8CA8E40A3C57;4.5 EAID_9D3AA99C_F65B_406b_9C76_F0974FAC9E90;Samlemodell - avgrensningslinjer;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D3AA99C_F65B_406b_9C76_F0974FAC9E90;4.5 EAID_0615398F_2215_466d_841D_F03359236BB9;FeristAvgrensning;avgrensning av ferist;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0615398F_2215_466d_841D_F03359236BB9;4.5 EAID_09D186EE_72F9_496c_B02B_BFCD0F7DC81F;ParkeringsområdeAvgrensning;avgrensing av Parkeringsområde;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09D186EE_72F9_496c_B02B_BFCD0F7DC81F;4.5 EAID_1FC0E3DD_671E_4c57_A1A4_27ED2E65A70C;VeggrøftÅpen;åpen drenering parallelt med veg ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FC0E3DD_671E_4c57_A1A4_27ED2E65A70C;4.5 EAID_24503F14_15BE_46d3_B116_57EE829B93DE;Trafikksignalpunkt;trafikksignal inkludert signalhoder og stolpe lokalisert i ett punkt.;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24503F14_15BE_46d3_B116_57EE829B93DE;4.5 EAID_352CA214_D39F_4771_BD15_F5628A3AF77F;Fortau;del av veg reservert for gående Merknad: ligger høyere enn kjørebanen og er adskilt fra denne med kantstein;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_352CA214_D39F_4771_BD15_F5628A3AF77F;4.5 EAID_3C260306_EBF6_4ff8_8925_D10D062D76E1;Parkeringsområde;område for parkering av kjøretøy ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C260306_EBF6_4ff8_8925_D10D062D76E1;4.5 EAID_3DCB9117_5BA1_4394_B893_773836F4F467;GangSykkelvegkant;avgrensning av bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DCB9117_5BA1_4394_B893_773836F4F467;4.5 EAID_4B3A55E6_7BA1_487e_9D73_F1F16312D69C;VegkantFiktiv;fiktiv avgrensningslinje (lukkelinje) for vegflater ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3A55E6_7BA1_487e_9D73_F1F16312D69C;4.5 EAID_4DDFB75F_9E0A_4086_AF49_AC76797E1F4C;Vegrekkverk;rekkverk som står som hinder langs vegskulder og som trafikkdeler.;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DDFB75F_9E0A_4086_AF49_AC76797E1F4C;4.5 EAID_55531B85_6A9C_472a_8145_E1D98E242782;Fortauskant;avgrensning av del av veg reservert for gående;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55531B85_6A9C_472a_8145_E1D98E242782;4.5 EAID_587937C1_605D_4ed9_8444_979C732B1C1D;Skiltpunkt;sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm. ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_587937C1_605D_4ed9_8444_979C732B1C1D;4.5 EAID_5AE8928C_210C_47fe_8606_0FEF4CD1F8AB;VegkantAnnetVegareal;"fiktiv linje som avgrenser veg mot ""annet vegareal"" som ligger i tilknytning til vegnettet. Eksempel på ""annet vegareal"" er åpne parkeringsplasser, industriområder og gårdsplasser ";SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AE8928C_210C_47fe_8606_0FEF4CD1F8AB;4.5 EAID_5B86E732_6B22_4439_BB4A_11DCDEB6AED8;Referansepunkt;punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B86E732_6B22_4439_BB4A_11DCDEB6AED8;4.5 EAID_681D04B2_12CC_4d11_AE49_4FBDCB9EFDB4;Fartsdemper;fysiske tiltak i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_681D04B2_12CC_4d11_AE49_4FBDCB9EFDB4;4.5 EAID_71F6F1FD_FE6D_4145_829E_47530D9E4A95;Kjørebanekant;Avgrensing av kjørebanen;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71F6F1FD_FE6D_4145_829E_47530D9E4A95;4.5 EAID_74604F68_DD87_4cd8_9FFE_C1382C8105AB;Ferist;rist eller gitter i vegbanen som hindrer dyr (dvs fe) i å passere.;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74604F68_DD87_4cd8_9FFE_C1382C8105AB;4.5 EAID_748D2833_CDEA_484e_85AF_F8724977BD72;FartsdemperAvgrensning;avgrensningslinje for Fartsdemper;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_748D2833_CDEA_484e_85AF_F8724977BD72;4.5 EAID_75D390B8_6EAD_48a0_8344_A08F5FED8273;Trafikkøykant;avgrensing av trafikkøy;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75D390B8_6EAD_48a0_8344_A08F5FED8273;4.5 EAID_7D6DD064_BD01_4e4e_89DE_F0BA3F6FB9C9;GangSykkelveg;veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D6DD064_BD01_4e4e_89DE_F0BA3F6FB9C9;4.5 EAID_813D528B_9B13_4bd7_ACBD_4D28D4D9C89C;GangfeltAvgrensning;avgrensning av gangfelt ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_813D528B_9B13_4bd7_ACBD_4D28D4D9C89C;4.5 EAID_81A4A395_DB3B_4a06_A886_9F56568B977F;Traktorvegkant;avgrensning av traktorveg -- Definition -- delimitation of tractor road;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81A4A395_DB3B_4a06_A886_9F56568B977F;4.5 EAID_87AF9403_43C8_4aa0_A513_8DAE5929FD64;Traktorveg;veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor -- Definition -- road not suitable for ordinary year-round (or only seasonal) car traffic, but which is passable by tractor ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87AF9403_43C8_4aa0_A513_8DAE5929FD64;4.5 EAID_893B5340_0C75_4b78_B81E_A9F427408265;Gangvegkant;avgrensning av gangveg ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_893B5340_0C75_4b78_B81E_A9F427408265;4.5 EAID_8E3C8AB5_5EF4_45d6_8EE8_A9741DB152A9;Trafikkøy;område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E3C8AB5_5EF4_45d6_8EE8_A9741DB152A9;4.5 EAID_A025E464_BDF7_44ec_8B32_61F26E4D2F68;Gangveg;veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A025E464_BDF7_44ec_8B32_61F26E4D2F68;4.5 EAID_A0FD7AA1_1E9F_44d3_AD5D_BFB9551D5826;VegkantAvkjørsel;avgrensning av veg mot privat avkjørsel ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0FD7AA1_1E9F_44d3_AD5D_BFB9551D5826;4.5 EAID_C6AD286E_3B4A_4128_9C9A_80717CC21CBA;Referansestolpe;vegvesenets referansestolpe langs europa-, riks- og fylkesveger for å angi metreringsverdier ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6AD286E_3B4A_4128_9C9A_80717CC21CBA;4.5 EAID_C92869C4_7A82_4e72_B9F8_158DB410829E;AnnetVegarealAvgrensning;avgrensning av private avkjørsler, ytterkant av åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang- og sykkelveger som ikke hører til hovedvegnettet (for eksempel småveger mellom bebyggelse);SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C92869C4_7A82_4e72_B9F8_158DB410829E;4.5 EAID_D42263B4_94A6_4396_8947_72224FAEDFEB;Gangfelt;oppmerket kryssing av veg/gate for fotgjengere ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D42263B4_94A6_4396_8947_72224FAEDFEB;4.5 EAID_D52DF2BC_7FDA_459b_AC06_F2D56A60EAF9;Veg;ferdselsåre for motorisert trafikk;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D52DF2BC_7FDA_459b_AC06_F2D56A60EAF9;4.5 EAID_D7F4872A_502F_46c0_B642_B5DA8217D5EB;Vegdekkekant;sideveis avgrensning av vegdekke ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7F4872A_502F_46c0_B642_B5DA8217D5EB;4.5 EAID_EAC208B8_B6C0_42b3_B13F_29F0B3D20522;Vegsperring;fysisk sperring av vegen ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAC208B8_B6C0_42b3_B13F_29F0B3D20522;4.5 EAID_EC64B90C_BF54_4ee0_BE0D_F288528D5C47;Skiltportal;anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC64B90C_BF54_4ee0_BE0D_F288528D5C47;4.5 EAID_F0E381AC_9C1B_46d8_8B7A_FD3A15A3E8C5;Vegskulderkant;kant av kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen Merknad: inkluderer i tillegg rom for rekkverk etc. ;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0E381AC_9C1B_46d8_8B7A_FD3A15A3E8C5;4.5 EAID_F6FB6873_A067_4f5b_AB88_3515B06657EB;VegoppmerkingLangsgående;langsgående vegoppmerkingslinjer i veien;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6FB6873_A067_4f5b_AB88_3515B06657EB;4.5 EAID_82819707_F49A_447f_BA10_30510429DFFC;Kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\Vegsituasjon\Vegsituasjon-4.5Vegsituasjon-4.5;Gyldig;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82819707_F49A_447f_BA10_30510429DFFC;1.0 EAPK_25CF6DF6_9C47_4290_BF71_340E67235525;Nasjonal hovedinndeling;underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_25CF6DF6_9C47_4290_BF71_340E67235525;4.6 EAID_02273AB9_CA0D_4e5e_AC7F_D00F6DC6653B;Nivånummer;hierarkisk nivå for administrativ inndeling;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02273AB9_CA0D_4e5e_AC7F_D00F6DC6653B;4.6 EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;Kommune;inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;4.6 EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;kommunenavn;offisielt navn på kommunen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Kommune;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;4.6 EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Kommune;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;4.6 EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;samiskForvaltningsområde;om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Kommune;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;4.6 EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;postadresse;kommunens offisielle postadresse;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Kommune;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AA604D_1097_4c1b_9ED9_39288B0A3945;4.6 EAID_27683B2F_914D_42bf_85F6_E7A2D7853D9B;Kommunegrense;avgrensing av kommune;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27683B2F_914D_42bf_85F6_E7A2D7853D9B;4.6 EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;AdmSenter;det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;4.6 EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdmSenter;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;4.6 EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;navn;stedsnavn hvor det administrative senteret ligger;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdmSenter;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;4.6 EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;besøksadresse;besøksadresse til administrativt senter;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdmSenter;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;4.6 EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;administrativtNivå;angivelse av nummer eller navn for det hierarkiske nivået som det administrative senteret hører til;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdmSenter;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282CFE7D_34C0_4f52_BA5E_52D0DE773173;4.6 EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;AdministrativtNivå;angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;4.6 EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;nivånummer;hierarkisk nivå for administrativ inndeling;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativtNivå;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;4.6 EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;nivånavn;offisielt navn for et administrativt nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativtNivå;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3734EBCB_22B3_421f_A250_B9AF76DCF862;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;grensestatus;juridisk status på grensa ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;fastsettingstype;måte en administrativ grense er fastsatt på ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DC82998_52A7_485c_9010_8E9A017FBCFA;4.6 EAID_53FC7403_96BB_4c7e_BF23_DBE8342323E9;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53FC7403_96BB_4c7e_BF23_DBE8342323E9;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;GrensemerkeLand;merket punkt på et grenseforløp på land;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;punktreferanse;identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;grensemerketype;en spesiell type merke som angir en administrativ grense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;beskrivelse;tekstlig beskrivelse av grensemerket, for eksempel: jernbolt i fjell;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;etableringsdato;dato for når grensemerket ble satt opp;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;egenhøyde;høyden fra fot til topp av grensemerke Merknad: Måles fra høyeste fjell ved fotens omkrets.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\GrensemerkeLand;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562CA3AB_F1B4_48e1_A65A_BE9731CA5B44;4.6 EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;AdministrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;4.6 EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;navn;offisielt navn på administrativ enhet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhetNavn;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;4.6 EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;språk;angir hvilket språk navnet hører til;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhetNavn;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;4.6 EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;rekkefølge;angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhetNavn;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FAA18CD_FDE9_432a_A091_AC20BE446E02;4.6 EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C8E2791_7240_47c6_9F0C_862D1B88D82C;4.6 EAID_8434E296_087E_46ca_8A1C_E2A1FEC22FD5;Nasjon;selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8434E296_087E_46ca_8A1C_E2A1FEC22FD5;4.6 EAID_8434E296_087E_46ca_8A1C_E2A1FEC22FD5;nasjonnavn;offisielt navn på nasjonen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Nasjon;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8434E296_087E_46ca_8A1C_E2A1FEC22FD5;4.6 EAID_9DE30D97_FF21_4b76_8DCE_21D094F21F05;Fylkesgrense;avgrensning av fylke;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DE30D97_FF21_4b76_8DCE_21D094F21F05;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;land;stat som den administrative enheten hører til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;administrativtNivå;angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;administrativKode;"tematisk identifikator som tilsvarer kode for den nasjonale administrative inndelingen Merknad: I Norge skal alltid fire sifre benyttes. For eksempel Ringerike kommune: 0605; Buskerud fylke: 0600; Norge: 0000";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\AdministrativEnhet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA8748EC_2EE6_47bf_80F6_0BC5C575D445;4.6 EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;Fylke;administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;4.6 EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;fylkesnavn;offisielt navn på fylket;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Fylke;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;4.6 EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;fylkesnummer;nummerering av fylket i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Fylke;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;4.6 EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;samiskForvaltningsområde;om fylket er en del av samisk forvaltningsområde Merknad: Fylket fungerer kun som samisk forvaltningsområde for de kommunene som er innlemmet i samisk forvaltningsområde.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Fylke;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;4.6 EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;postadresse;fylkets offisielle postadresse;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Fylke;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54F5A4F_8919_4bec_A0C0_12B084C1896B;4.6 EAPK_964AE843_5C97_46d6_8AE9_166F6DCEEABE;Riksgrense;kun tenkt forvaltning ikke formidling;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_964AE843_5C97_46d6_8AE9_166F6DCEEABE;4.6 EAID_745A9BDF_7919_41b4_B8D9_5529B4773F65;Hovedmodell;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndelingNasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_745A9BDF_7919_41b4_B8D9_5529B4773F65;4.6 EAID_2A08248B_DA8E_4673_8267_0F44A811B034;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndelingNasjonal hovedinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A08248B_DA8E_4673_8267_0F44A811B034;4.6 EAID_09E670CA_D1A3_4713_B271_D0EBDDF89FB1;Utligger;røys i grensas strekning som ikke definerer grensas beliggenhet Merknad: Utligger skal i utgangspunktet ligge i selve riksgrensa. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09E670CA_D1A3_4713_B271_D0EBDDF89FB1;4.6 EAID_0AF2A844_0F2B_4a1d_B9CA_DDD0B75C6CBF;Grenseskilt;skilt satt opp i tilknytning til riksgrensa for å orientere om grensas beliggenhet ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AF2A844_0F2B_4a1d_B9CA_DDD0B75C6CBF;4.6 EAID_0FB53BA6_ACEF_4bb8_8865_6BBC5C626B03;Viserstein;fastmuret, oppreist stein som ligger i direkte tilknytning til riksrøys for å vise retningen til forrige og neste riksrøys;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FB53BA6_ACEF_4bb8_8865_6BBC5C626B03;4.6 EAID_25F82871_9D92_4f5c_8BDA_44064B83A3C7;NærmesteGrensemerke;referanse til nærmeste riksrøys eller brytningspunkt;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25F82871_9D92_4f5c_8BDA_44064B83A3C7;4.6 EAID_3A864C76_3A15_4188_B0B0_568E3C7979DE;Vedlikehold;arbeid og vedlikehold utført på grensemerket;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A864C76_3A15_4188_B0B0_568E3C7979DE;4.6 EAID_4133BBB0_2BDB_4203_8250_F59878B1AD60;Riksgrensepunkt;punkt som definerer riksgrensa;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4133BBB0_2BDB_4203_8250_F59878B1AD60;4.6 EAID_577C9FC4_29FB_4d9d_819E_6B0A0DA43B33;RegistrerteKoordinater;original, historisk eller nyere koordinatinformasjon Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere konstruksjon av grensen.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_577C9FC4_29FB_4d9d_819E_6B0A0DA43B33;4.6 EAID_6CFCE8D4_6BA1_4495_BA3B_28996D549760;StorUtligger;røys som ligger mellom riksrøyser med stor avstand, eller der fri sikt mellom disse mangler, definerer ikke grensas beliggenhet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CFCE8D4_6BA1_4495_BA3B_28996D549760;4.6 EAID_722A461C_BECF_4ab7_923F_9A847D43E1A4;Grenseviser;grensemerke som viser riksgrensas beliggenhet, men som ikke definerer selve riksgrenseforløpet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_722A461C_BECF_4ab7_923F_9A847D43E1A4;4.6 EAID_77D43FC4_C864_443f_B0EA_33B117A2501D;ØvrigHjelpemerke;hjelpemarkering knyttet til riksgrensa, for eksempel bolter, borehull, stenger, overettmerker, etc.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D43FC4_C864_443f_B0EA_33B117A2501D;4.6 EAID_7FD034EB_BF30_4791_B336_78B6F1FF1296;SikringspunktType;type merke som er brukt for å angi sikringspunkt;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7FD034EB_BF30_4791_B336_78B6F1FF1296;4.6 EAID_90A55785_1329_45d8_8BA1_B513B7FC3605;MaterialeBolt;type materiale som bolten består av;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90A55785_1329_45d8_8BA1_B513B7FC3605;4.6 EAID_92536EB3_3760_4de3_99D1_85286859F060;RegistrertHøyde;gjeldende, original, historisk eller nyere høydeinformasjon Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere konstruksjon av grensa.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92536EB3_3760_4de3_99D1_85286859F060;4.6 EAID_94DC374D_273B_4e55_B128_5B1C2C8B060E;Profilpunkt;som oftest et umerket punkt som ligger i profilen mellom grensestolpene Merknad: På land ligger punktet som regel midt mellom grensestolpene. Der det er stein eller fjell er sentermerket markert med borhull med ring (25 cm i diameter) rundt. I vann er punktet umerket, og skal sammenfalle med dypålen. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94DC374D_273B_4e55_B128_5B1C2C8B060E;4.6 EAID_95359B41_29B9_4dba_BE86_0513EF268EF1;Riksrøys;et markert punkt som definerer riksgrensa Merknad: Gjelder både riksrøyser bygd opp av stein og betongsøyler som står i riksgrensa, såkalte fellesmerker. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95359B41_29B9_4dba_BE86_0513EF268EF1;4.6 EAID_9B7103F6_89CE_4bca_A28F_C30125B00671;Hjertesteininformasjon;samlet informasjon for en hjertestein tilknyttet ei røys;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B7103F6_89CE_4bca_A28F_C30125B00671;4.6 EAID_9C3DD13B_D5A3_4dd9_B3ED_B902EA88DAFE;Grensestolpe;stolpe i komposittmateriale som alltid opptrer i par, en på norsk og en på russisk side, og som sammen definerer grensemerke på profilen mellom dem;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C3DD13B_D5A3_4dd9_B3ED_B902EA88DAFE;4.6 EAID_B2D1A985_FF2E_4ffb_9D73_0BA78203ECE4;Grensemerke;samlebetegnelse for riksrøyser, utliggere og skilt med mer;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2D1A985_FF2E_4ffb_9D73_0BA78203ECE4;4.6 EAID_B91A032A_D684_47c5_B195_5C45E49468A1;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B91A032A_D684_47c5_B195_5C45E49468A1;4.6 EAID_CFB0F8B5_EE60_48aa_AA13_8D1D85920501;LitenUtligger;liten røys beliggende nær riksrøys og angir retning til neste røys;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFB0F8B5_EE60_48aa_AA13_8D1D85920501;4.6 EAID_D0D638A9_CBE6_474c_B1DE_C731E94A6CD0;Vassdragspunkt;umarkert punkt i vassdrag som definerer riksgrensas forløp Merknad: Ikke definert som punkt i grensemerkeprotokollen. Ikke punkt mellom stolpepar.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0D638A9_CBE6_474c_B1DE_C731E94A6CD0;4.6 EAID_D95408CB_8FF9_4aa3_995C_3A65FBE8E829;Sikringspunkt;hjelpepunkt for rekonstruksjon av objektets (riksrøys eller utligger) opprinnelige beliggenhet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D95408CB_8FF9_4aa3_995C_3A65FBE8E829;4.6 EAID_DAAD6CDB_4BB3_4cfe_9C99_80066332ECA1;Skilttype;angir type skilt ut fra beliggenhet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAAD6CDB_4BB3_4cfe_9C99_80066332ECA1;4.6 EAID_ECD1A6D4_A167_4fde_A220_D3B33ED8764D;Brytningspunkt;et vanligvis umarkert punkt som definerer riksgrensa Merknad: Brytningspunktene er definert, ofte som skjæringspunkt mellom rettlinjer basert på de to nærmeste riksrøysene på hver side av brytningspunktet, eller av overettmerker. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECD1A6D4_A167_4fde_A220_D3B33ED8764D;4.6 EAID_F3F0A852_B33D_40e9_8529_0E0996C5A5C1;Underlag;type underlag som grensemerket eller sikringspunktet står på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3F0A852_B33D_40e9_8529_0E0996C5A5C1;4.6 EAPK_F1CD796D_26A7_4aaf_95F3_0A824BD4F4B8;Statistisk inndeling;her er inndelingene spesielt knyttet til statistikk, som landsdel, økonomisk region, grunnkrets og tettsted. Det er Statistisk sentralbyrå som er ansvarlig for de statistiske inndelingene;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F1CD796D_26A7_4aaf_95F3_0A824BD4F4B8;1.0 EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;Delområde;statistisk mellomnivå mellom kommune og grunnkrets Merknad 1: Delområdene består av et helt antall grunnkretser. Merknad 2: Delområde er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;1.0 EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;1.0 EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;1.0 EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;delområdeId;angivelse av delområdenummer og navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;1.0 EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;kommunenummer;nummeret til kommunen delområdet ligger i;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_021B9497_B6BD_4210_ACEA_7DD32EFF2172;1.0 EAID_0648586A_C844_43e4_AA9D_8BEB40D8DAD9;ØkonomiskRegionNavn;"offisielle navn fra NOS-publikasjonen (C 616) ""Standard for økonomiske regioner"" utgitt av SSB";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0648586A_C844_43e4_AA9D_8BEB40D8DAD9;1.0 EAID_19239367_FB38_4fb5_B898_F5CB7FBB3319;Tettstedsgrense;avgrensing av tettsted;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19239367_FB38_4fb5_B898_F5CB7FBB3319;1.0 EAID_19239367_FB38_4fb5_B898_F5CB7FBB3319;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Tettstedsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19239367_FB38_4fb5_B898_F5CB7FBB3319;1.0 EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;LandsdelId;unik identifikasjon av en landsdel i form av en 1-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;1.0 EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;landsdelNummer;offisielt nummer fra SSB som består av en 1-sifret kode;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\LandsdelId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;1.0 EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;landsdelNavn;offisielt navn fra SSB;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\LandsdelId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2405983D_C80A_4718_8099_7C0A4F57A754;1.0 EAID_2EC19E95_85CA_4820_AB66_A65A10768D03;LandsdelNummer;Fastlands-Norge er gruppert i 7 områder ihht. SSB, og lista inneholder numrene til disse områdene;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EC19E95_85CA_4820_AB66_A65A10768D03;1.0 EAID_4A101375_22D5_4e52_93A0_2334DC52C135;ØkonomiskRegionNummer;"offisielle numre fra NOS-publikasjonen (C 616) ""Standard for økonomiske regioner"" utgitt av SSB Merknad: De to første sifrene henviser til fylkestilhørighet.";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A101375_22D5_4e52_93A0_2334DC52C135;1.0 EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;DelområdeId;unik identifikasjon av et delområde i form av en 8-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;1.0 EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;delområdenummer;består av 8 siffer, derav de 4 første kommunenummer og de 4 siste delområdenummer hvor de 2 siste er 00 Merknad: Det skal benyttes ledende nuller.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\DelområdeId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;1.0 EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;delområdenavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\DelområdeId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D644B7C_1713_4490_85C5_E91D89BDB5CC;1.0 EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;Sentrumssone;område med konsentrasjon av sentrumsfunksjoner som detaljvarehandel, tjenesteyting og offentlig administrasjon Merknad: En sentrumssone er et område satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt. En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;1.0 EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Sentrumssone;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;1.0 EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Sentrumssone;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;1.0 EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;tettstedId;unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Sentrumssone;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;1.0 EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;kommunenummer;nummer til kommunen der den største delen av sentrumssonen ligger i;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Sentrumssone;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76D17C0A_056D_477e_8673_E86A1764D951;1.0 EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;TettstedId;unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;1.0 EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;tettstednummer;består av en 4-sifret kode Merknad: Det skal benyttes ledende nuller.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\TettstedId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;1.0 EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;tettstednavn;navn på tettsted bestemt av SSB;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\TettstedId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_805F8BF7_5825_43cc_8CB9_6139A63FC066;1.0 EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;Grunnkretsgrense;avgrensning av grunnkrets;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;1.0 EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkretsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;1.0 EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkretsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;1.0 EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;følgerTeiggrense;angir om grunnkretsgrensen sammenfaller med teiggrense ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkretsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C328B63B_2552_4009_B85E_1C634A6D59B4;1.0 EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;ØkonomiskRegion;økonomisk region er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked og skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk Merknad: Tilsvarer LAU 1 på internasjonalt statistisk nivå.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;1.0 EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\ØkonomiskRegion;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;1.0 EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\ØkonomiskRegion;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;1.0 EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;økonomiskRegionId;angivelse av økonomisk regionnummer og -navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\ØkonomiskRegion;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF1F999A_94D6_4e54_BC85_29339F32DF57;1.0 EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;Delområdegrense;avgrensning av delområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;1.0 EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområdegrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;1.0 EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområdegrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;1.0 EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;følgerTeiggrense;angir om delområdegrensen sammenfaller med teiggrense ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Delområdegrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4531549_5B9F_4fd9_86F8_A100B2BD458A;1.0 EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;Tettsted;område hvor det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter (SSB) Merknad: Hussamlinger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;1.0 EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Tettsted;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;1.0 EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Tettsted;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;1.0 EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;tettstedId;unik identifikasjon av et tettsted i form av en 4-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Tettsted;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;1.0 EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;kommunenummer;nummer til kommunen der den største delen av tettstedet ligger i;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Tettsted;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93B6117_1B29_4673_A103_5A9D611B27D7;1.0 EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;Grunnkrets;grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;1.0 EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;1.0 EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;1.0 EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;grunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;1.0 EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;kommunenummer;nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Grunnkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAEF8CF2_6C84_4934_87AC_E5915435618A;1.0 EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;GrunnkretsId;unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;1.0 EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;grunnkretsnummer;består av 8 siffer, hvor de fire første er kommunenummer, de to neste er delområdenummer og de to siste angir grunnkrets Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB, og er den offisielle listen over grunnkretser. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\GrunnkretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;1.0 EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;grunnkretsnavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\GrunnkretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5C25771_5CDD_4608_8969_E8F15671CAC8;1.0 EAID_EC84626F_B343_4ac7_B29B_818A61DE6F9D;LandsdelNavn;Fastlands-Norge er gruppert i 7 områder ihht. SSB, og lista inneholder navnene til disse områdene;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC84626F_B343_4ac7_B29B_818A61DE6F9D;1.0 EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;Landsdel;inndeling av Fastlands-Norge i 7 landsdeler for plan- og statistikkformål, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå Merknad 1: Landsdelsinndelingen er et regionalt nivå mellom fylke og hele landet. Landsdelene består av et helt antall fylker. Merknad 2: Tilsvarer NUTS 2 på internasjonalt statistisk nivå.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;1.0 EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Landsdel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;1.0 EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Landsdel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;1.0 EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;landsdelId;angivelse av landsdelnummer og -navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Landsdel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF2E862F_392A_40c8_AD1F_BFBC500ED846;1.0 EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;ØkonomiskRegionId;unik identifikasjon av en økonomisk region i form av en 4-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;1.0 EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;økonomiskRegionNummer;"offisielt nummer fra NOS-publikasjonen (C 616) ""Standard for økonomiske regioner"" utgitt av SSB Merknad: De to første sifrene henviser til fylkestilhørighet.";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\ØkonomiskRegionId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;1.0 EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;økonomiskRegionNavn;"offisielt navn fra NOS-publikasjonen (C 616) ""Standard for økonomiske regioner"" utgitt av SSB";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\ØkonomiskRegionId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F68B50D1_CE32_41a0_BDCC_A4C9DA73BE07;1.0 EAID_FE0D4871_126B_40c4_8EEB_4BCC12FC70DA;Sentrumssonegrense;avgrensning av en sentrumssone i et tettsted;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE0D4871_126B_40c4_8EEB_4BCC12FC70DA;1.0 EAID_FE0D4871_126B_40c4_8EEB_4BCC12FC70DA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Statistisk inndeling\Sentrumssonegrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE0D4871_126B_40c4_8EEB_4BCC12FC70DA;1.0 EAPK_31FEC55A_7EA1_474d_886D_9A27D616C3E2;Kommunale kretser;i dette underkapittelet beskrives kommunal underinndeling i valgkrets, skolekrets og bydel;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_31FEC55A_7EA1_474d_886D_9A27D616C3E2;4.6 EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;BydelId;unik identifikasjon av en bydel i form av en 6-sifret kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;4.6 EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;bydelsnummer;består av 6 siffer hvorav de 4 første sifrene er kommunenummer;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\BydelId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;4.6 EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;bydelsnavn;et navn som er dekkende for området;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\BydelId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01D02653_33C1_46a8_BB40_99187F54143E;4.6 EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;ValgkretsId;unik identifikasjon av en valgkrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;4.6 EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;valgkretsnummer;løpenummer innenfor valgkretsens kommune;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\ValgkretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;4.6 EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;valgkretsnavn;navn til valgkrets;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\ValgkretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_138EEEA1_5A56_4e40_902A_B491B4B63DB7;4.6 EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;Valgkrets;valgkretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;4.6 EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Valgkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;4.6 EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Valgkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;4.6 EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;valgkretsId;angivelse av valgkretsnummer og navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Valgkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;4.6 EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Valgkrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDD512F_A62C_42ac_BAE0_61CD0D40AE06;4.6 EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;SkolekretsId;unik identifikasjon av en skolekrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;4.6 EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;skolekretsnummer;løpende nummer innenfor en kommune;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\SkolekretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;4.6 EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;skolekretsnavn;navnet til skolekretsen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\SkolekretsId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3101722A_ABB6_4e1b_B963_CDB3BA17E589;4.6 EAID_85A48F88_D7DC_43a2_8CF3_2D6540522154;Bydelsgrense;avgrensning av bydel;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A48F88_D7DC_43a2_8CF3_2D6540522154;4.6 EAID_85A48F88_D7DC_43a2_8CF3_2D6540522154;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Bydelsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A48F88_D7DC_43a2_8CF3_2D6540522154;4.6 EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;Bydel;administrativ inndeling av en by med egen bydelsadministrasjon med ansvar for flere tidligere sentrale kommunale forvaltningsoppgaver Merknad: Bydelene består av et helt antall grunnkretser. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;4.6 EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Bydel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;4.6 EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Bydel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;4.6 EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;bydelId;angivelse av bydelsnummer og navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Bydel;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95977DB0_CC45_461e_8084_DE4C3DEFDEC7;4.6 EAID_B85A4DE8_3217_4b3b_93CD_BD4089EE1921;Valgkretsgrense;avgrensning av valgkrets;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B85A4DE8_3217_4b3b_93CD_BD4089EE1921;4.6 EAID_B85A4DE8_3217_4b3b_93CD_BD4089EE1921;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Valgkretsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B85A4DE8_3217_4b3b_93CD_BD4089EE1921;4.6 EAID_B8A7043F_E562_4fd2_879A_866C0A86F428;Skolekretsgrense;avgrensning av skolekrets;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8A7043F_E562_4fd2_879A_866C0A86F428;4.6 EAID_B8A7043F_E562_4fd2_879A_866C0A86F428;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekretsgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8A7043F_E562_4fd2_879A_866C0A86F428;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;Skolekrets;skolekretsene brukes av de fleste kommuner til å dele kommunen inn i områder som skal sogne til den enkelte skole på barne- og/eller ungdomstrinnet Merknad: Består som oftest av hele grunnkretser selv om dette i praksis kan avvikes fra år til år. Grensene ligger som oftest fast, men mange kommuner opererer med 'flytende' grenser.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;skolekretsId;skolekretser kan være nummerert entydig innen en kommune;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;barnetrinn;skolekretstype barnetrinn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;ungdomstrinn;skolekretstype ungdomstrinn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Kommunale kretser\Skolekrets;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC1E4DDD_7A14_43a4_BE72_C72D318FC5A3;4.6 EAPK_B7BF2A00_1CB2_442d_87CE_E7EACC784240;Etats- og sektorinndeling;her er det laget en overordnet modell som kan benyttes av alle som har en inndeling i virkeområder eller kontorområder som er av interesse for befolkningen, for eksempel politidistrikt, helseregioner, tolldistrikter med mer. For postadministrativ inndeling og geistlig inndeling er det laget spesifikke modeller. Disse modellene kan være eksempler for hvordan andre etater kan spesialmodellere sine områder hvis det er ønskelig. Men man står også fritt til å benytte den generelle, overordnede modellen for geistlig og postadministrativ inndeling hvis det er ønskelig;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B7BF2A00_1CB2_442d_87CE_E7EACC784240;1.0 EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;Sektorlokalitet;viktig lokalitet med sentral funksjon enten knyttet til administrasjon eller utførelse av etatens eller institusjonens oppgaver;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;1.0 EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorlokalitet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;1.0 EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;navn;navnet på lokaliteten, eller stedsnavn hvor lokaliteten befinner seg;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorlokalitet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;1.0 EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;funksjon;hva lokaliteten brukes til av sektoreier, for eksempel hovedkontor for intern administrasjon, soknekirke, lensmannskontor osv. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorlokalitet;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F5E4F3_3EFE_4e7d_904A_E5F0E2537A54;1.0 EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;Sektornivå;angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;1.0 EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;nivånummer;hierarkisk nivå for sektorinndeling;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektornivå;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;1.0 EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;nivånavn;offisielt navn for et sektornivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektornivå;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AD03FF0_75AA_4524_B3A2_80473095724D;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;Sektorområde;en etats eller institusjons administrative inndeling i geografiske eller tematiske områder;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;sektornivå;angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;sektoreier;etatens eller institusjonens navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;sektorId;identifisering av sektorområdene ved hjelp av nummer og navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96FDF602_819E_40b0_A9A1_C1271B7E96F1;1.0 EAID_B6B133CF_81E7_400b_AA11_44E3068A6679;Nivånummer;hierarkisk nivå for sektoradministrativ inndeling;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6B133CF_81E7_400b_AA11_44E3068A6679;1.0 EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;SektorId;identifisering av sektorområdene ved hjelp av nummer og navn Merknad: Minst en av egenskapene sektornavn eller sektornummer skal brukes.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;1.0 EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;sektornavn;betegnelse for det avgrensede sektorområdet ut i fra etatenes egne navnelister;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\SektorId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;1.0 EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;sektornummer;nummer for det avgrensede sektorområdet ut i fra etatenes egne lister;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\SektorId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;1.0 EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;alternativtSektornummer;nummer for det avgrensede sektorområdet ut i fra etatenes egne lister hvis etatene opererer med doble nummerlister;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\SektorId;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC788B1E_EE73_439a_AAFE_DA8A0ECD9B14;1.0 EAID_E76B6712_F917_44b5_BBF7_7A71491ACC42;Sektorgrense;avgrensning av sektorområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E76B6712_F917_44b5_BBF7_7A71491ACC42;1.0 EAID_E76B6712_F917_44b5_BBF7_7A71491ACC42;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Sektorgrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E76B6712_F917_44b5_BBF7_7A71491ACC42;1.0 EAPK_C1DF7F8A_36DB_49fe_A57F_0C12EA47A2E9;Geistlig inndeling;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C1DF7F8A_36DB_49fe_A57F_0C12EA47A2E9;1.0 EAID_6991A6B3_5F42_4c02_88D2_A82B1464A1C3;Datatyper og kodelister;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndelingEtats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6991A6B3_5F42_4c02_88D2_A82B1464A1C3;1.0 EAID_8F239B57_1A67_446d_A8D7_1D83A9908703;Geistlig inndeling;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndelingEtats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F239B57_1A67_446d_A8D7_1D83A9908703;1.0 EAID_037521FC_C575_4a1f_86DC_0127A444389B;Prosti;geistlig inndeling som består av et antall sokn, og bestyres av en prost ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_037521FC_C575_4a1f_86DC_0127A444389B;1.0 EAID_258A9495_E3E2_4924_9A15_735510758E5D;Bispedømmenummer;unik identifikasjon av et bispedømme i form av 2-sifre;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_258A9495_E3E2_4924_9A15_735510758E5D;1.0 EAID_30E3E398_8C24_4799_8292_32053B634195;ProstiId;unik identifikasjon av et prosti;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E3E398_8C24_4799_8292_32053B634195;1.0 EAID_3D02714D_EB23_4149_BC15_D7993FDAA66A;Sokn;den minste geistlige enheten og bestyres av en sokneprest Merknad: Folket som er medlem i Den norske kirke og bosatt innenfor et sokn betegnes som menighet. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D02714D_EB23_4149_BC15_D7993FDAA66A;1.0 EAID_6047126A_15CB_43b0_B600_D6EABC03A97F;Prostigrense;avgrensning av prosti;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6047126A_15CB_43b0_B600_D6EABC03A97F;1.0 EAID_7B901406_766A_448e_BB11_ACCD08690F4E;Soknegrense;avgrensning av sokn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B901406_766A_448e_BB11_ACCD08690F4E;1.0 EAID_8321BA87_A007_48dc_B9F3_EAA3F703B893;Bispedømmegrense;avgrensning av bispedømme;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8321BA87_A007_48dc_B9F3_EAA3F703B893;1.0 EAID_9795D7D3_8FBB_4110_B05F_4E268B4D108F;Prostinummer;unik identifikasjon av et prosti i form av 4-sifre Merknad: De to første siffer står for bispedømme, to neste for prosti.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9795D7D3_8FBB_4110_B05F_4E268B4D108F;1.0 EAID_A1F0C745_C4B9_48f2_9818_F888B82B29D2;Soknenummer;unik identifikasjon av et sokn i form av 8-sifre Merknad: De to første siffer står for bispedømme, to neste for prosti, to neste for tidligere prestegjeld og to siste for sokn.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1F0C745_C4B9_48f2_9818_F888B82B29D2;1.0 EAID_ACC1A217_0312_4043_8DD3_4B02D2D0795A;SokneId;unik identifikasjon av et sokn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACC1A217_0312_4043_8DD3_4B02D2D0795A;1.0 EAID_CE600D81_D745_4275_80D8_7C1F51148AC0;BispedømmeId;unik identifikasjon av et bispedømme;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE600D81_D745_4275_80D8_7C1F51148AC0;1.0 EAID_EE47FB40_ADA5_43a6_B1C2_27415804DDFF;Bispedømme;øverste nivå i den geistlige inndelingen som omfatter hele prostier og bestyres av en biskop ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Geistlig inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE47FB40_ADA5_43a6_B1C2_27415804DDFF;1.0 EAPK_D6874794_B11A_47c3_9E40_7741358F315B;Postadministrativ inndeling;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D6874794_B11A_47c3_9E40_7741358F315B;1.0 EAID_451BCAEF_0584_4f46_88B0_D79BDC517CAB;Postadministrativ inndeling;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndelingEtats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_451BCAEF_0584_4f46_88B0_D79BDC517CAB;1.0 EAID_45B8CB15_9FBF_42f2_BD96_176BA7B35051;Datatyper;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndelingEtats- og sektorinndeling;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45B8CB15_9FBF_42f2_BD96_176BA7B35051;1.0 EAID_0F467990_7A3D_42bd_BF52_79C6A01E5625;Postnummerområde;geografisk område med felles postnummer, og en underinndeling av postområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F467990_7A3D_42bd_BF52_79C6A01E5625;1.0 EAID_44A9B0E2_5A2F_4126_BA8F_BB8CEE13DBFB;Postsone;landet er delt i 10 soner som avgrenses av postsonegrenser;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44A9B0E2_5A2F_4126_BA8F_BB8CEE13DBFB;1.0 EAID_5A3881F2_07B1_4869_BF3A_D55A5E02E182;Postsonegrense;avgrensning av postsone;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A3881F2_07B1_4869_BF3A_D55A5E02E182;1.0 EAID_776B6909_2F42_4197_936A_51B899D39F57;Postområdegrense;avgrensning av postområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_776B6909_2F42_4197_936A_51B899D39F57;1.0 EAID_A9C5C455_BC56_4c4b_BDF2_304FA90A40BB;Postregion;underinndeling av postsone;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9C5C455_BC56_4c4b_BDF2_304FA90A40BB;1.0 EAID_BE4226AD_0192_44d4_9925_81147BBF8354;Postområde;underinndeling av postregion;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4226AD_0192_44d4_9925_81147BBF8354;1.0 EAID_E052D485_575E_4dc3_92A0_7B3E7FC910B6;Postnummerområdegrense;avgrensning av postnummerområde;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E052D485_575E_4dc3_92A0_7B3E7FC910B6;1.0 EAID_E88656FC_7F7F_4a5e_A9A4_D97492534008;PostnummerområdeId;unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E88656FC_7F7F_4a5e_A9A4_D97492534008;1.0 EAID_EF6514CA_770E_4fb7_B2C0_1BF0D179F415;Postregionsgrense;avgrensning av postregion;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Etats- og sektorinndeling\Postadministrativ inndeling;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF6514CA_770E_4fb7_B2C0_1BF0D179F415;1.0 EAPK_14D5BEF2_0FB4_4a53_8C4E_7C690B4ECD01;Forvaltningsområder og lovers virkeområde;underkapittelet beskriver inndeling av virkeområder for lover og for allmenninger. Lovers virkeområde er modellert med tanke på å framstille en lovs geografiske utstrekning i forbindelse med vedtak av lov eller som hjelpemiddel ved håndheving og forvaltning av loven. Lovers virkeområder er her definert som noe litt annet enn forvaltningsområder. Et eksempel er plan- og bygningsloven, hvor lovens virkeområde er Fastlands-Norge ut til 1 nautisk mil utenfor og parallelt med grunnlinja. Loven forvaltes kommunevis, der hver kommune danner et eget forvaltningsområde. Modelleringen av forvaltningsområder er opp til andre prosjektgrupper. Kartverket forvalter Norges maritime grenser, som også har vært en del av dette fagkapittelet tidligere. De maritime grensene viser i hovedsak lovers virkeområder. Modellen er bygget opp slik at man enten kan velge å benytte den generelle LovVirkeområde eller den spesifikke modellen for maritime grenser som vises i et underkapittel. Dette er også laget for å vise at hvert fagområde står fritt til å ha en egen modell for sitt spesifikke fagområde. Det har blitt ytret ønske om å ta inn elementer fra Inspire. Inspirespesifikasjonen er i så måte brukt som inspirasjon der det har manglet etablerte kodelister og egenskaper i den norske standarden. Kodelistene fra Inspire er i utgangspunktet tenkt som hjelpemidler for å klassifisere lovområdene. Noen av kodene er aktuelle for fagområdene som er modellert i administrative og statistiske inndelinger. Men for vise helheten ble alle koder fra Inspire lagt inn, deriblant koder som direkte berører andre fagområder. Lovers virkeområder er derfor å anse som en generell standard, og bør ikke erstatte fagspesifikke standarder der disse er laget;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_14D5BEF2_0FB4_4a53_8C4E_7C690B4ECD01;1.0 EAID_1A02B110_F1F9_4750_B60C_1FF5586A3A21;Miljøområde;tematisk miljø innenfor et område som er under en gitt administrasjon, regulering eller restriksjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A02B110_F1F9_4750_B60C_1FF5586A3A21;1.0 EAID_3863221A_3938_4407_A701_C80686170ECB;Sonetype;type administrasjon, regulering eller restriksjon som gjelder innenfor det angitte området;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3863221A_3938_4407_A701_C80686170ECB;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;lovId;referanse til lov, forskrift eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer, for eksempel LOV-2012-09-07-65 ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;lovnavn;lovens, forskriftens, vedtakets eller traktatens fulle navn;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;dokumentlink;link til lov, forskrift, traktat eller annet saksdokument;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;fastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;lovKortnavn;lovens, forskriftens, vedtakets eller traktatens kortnavn eller alternativ tittel;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Dokumentasjonsreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_397D7306_3CB6_4187_8B9E_0D98477E8984;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;LovVirkeområde;et område hvor det gjennom lov eller forskrift skal være spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;sonetype;type administrasjon, regulering eller restriksjon som gjelder innenfor det angitte området;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;miljøområde;tematisk miljø innenfor lovområdet som er under en gitt administrasjon, regulering eller restriksjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;spesialisertSonetype;tilleggsklassifisering for sonetypen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50C0CD07_CD38_42b7_9CFF_0FC24FE9E1E8;1.0 EAID_539868AB_D361_49c2_BC55_C6E02AB49169;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_539868AB_D361_49c2_BC55_C6E02AB49169;1.0 EAID_742AE233_17D2_4ef6_9E02_2DBFADACBDEE;Allmenninggrense;avgrensning av allmenning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_742AE233_17D2_4ef6_9E02_2DBFADACBDEE;1.0 EAID_742AE233_17D2_4ef6_9E02_2DBFADACBDEE;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Allmenninggrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_742AE233_17D2_4ef6_9E02_2DBFADACBDEE;1.0 EAID_7808CB98_F9BD_4eed_BF51_6ED5176242E1;Allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7808CB98_F9BD_4eed_BF51_6ED5176242E1;1.0 EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;LovVirkeområdeGrensePunkt;koordinater som angir avgrensningen av det området som en lov virker innenfor;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;1.0 EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;posisjon;sted som objektet eksisterer på ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrensePunkt;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;1.0 EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;punktreferanse;identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrensePunkt;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81673A50_1826_4fc0_A1AA_E2FDBF2C1E19;1.0 EAID_8C0A751B_1DF0_49a1_8997_A4E1DF4DD0D2;SpesialisertSonetype;tilleggsklassifisering for sonetypen Merknad: Dataeier kan selv definere verdier som skal være gyldige i denne kodelista. Det gjøres ved å definere realiserbare subtyper av denne kodelista i en produktspesifikasjon.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C0A751B_1DF0_49a1_8997_A4E1DF4DD0D2;1.0 EAID_918BB88B_87CF_4713_891C_35300CCFD414;MaritimtOmrådeSonetype;ulike typer rettigheter som er spesielt definert i Havrettskonvensjonen av 1982 og hvor nasjonen selv har eget lovverk eller godkjenning av FNs CLCS til å benytte seg av rettighetene;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_918BB88B_87CF_4713_891C_35300CCFD414;1.0 EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;Allmenning;"område som alle, eller en bestemt gruppe har bruksrett til Merknad: Det er ofte vilkår om at den bruksberettigede må ha en eiendom av en viss størrelse. Eksempel på rettigheter er beiterett, hogstrett, fiskerett.";SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;1.0 EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;område;objektets utstrekning;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Allmenning;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;1.0 EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;posisjon;sted som objektet eksisterer på;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Allmenning;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;1.0 EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;allmenningtype;nærmere inndeling av allmenninger;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Allmenning;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5DBB12D_E0F8_4ec7_89EB_5B093B4C1A9E;1.0 EAID_B6B1453C_893F_4b30_B95C_2EFF0D43BB8F;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6B1453C_893F_4b30_B95C_2EFF0D43BB8F;1.0 EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;Punktreferanse;identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;1.0 EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;grenselinjeidentifikasjon;unik identifikasjon av grensa som punktinformasjonen står til;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Punktreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;1.0 EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;punktnummer;nummerering av punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Punktreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;1.0 EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;punktnavn;navn til punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Punktreferanse;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA94EF2D_A6EA_4eb5_B15C_F93B6098BFA1;1.0 EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;Virkeområde;sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;1.0 EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Virkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;1.0 EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området, eller opprettholdelse av grense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Virkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;1.0 EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for Eksempel: Markaloven gjelder følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Virkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;1.0 EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;virkeområdenavn;begrep knyttet til virkeområdet eller grensen for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift, for eksempel Marka, Markagrensen, Norges økonomiske sone eller 200 nautiske mil;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Virkeområde;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33FD554_5062_4bb9_BEC1_8981B2831E3E;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;LovVirkeområdeGrense;avgrensningen av det området som en lov virker innenfor;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;grensestatus;juridisk status på grensa ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;soneNautisk;sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;følgerAdministrativGrense;om grensa for lovens virkeområde følger en administrativ grense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\LovVirkeområdeGrense;Utkast;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F11B6C2A_53A1_4a07_ADB6_1528337FF85D;1.0 EAPK_D55A943E_10BF_4c4b_BF67_FABDF05A4EC8;Maritime grenser;beskriver maritime grenser og områder knyttet til lovverket;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D55A943E_10BF_4c4b_BF67_FABDF05A4EC8;1.0 EAID_A763D856_4A5D_410f_86E8_6FB258BDBD9B;Grensepunkt;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A763D856_4A5D_410f_86E8_6FB258BDBD9B;1.0 EAID_3CCD5B73_A0D3_420e_9137_D6DEF8259E9A;Økonomiske soner og DSO;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CCD5B73_A0D3_420e_9137_D6DEF8259E9A;1.0 EAID_E92BE6ED_9960_4d0d_84E0_987BD2BC2DA0;Kystnære soner;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E92BE6ED_9960_4d0d_84E0_987BD2BC2DA0;1.0 EAID_22A46CE9_160D_4299_A84D_D5E456E54A12;Kontinentalsokkel;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22A46CE9_160D_4299_A84D_D5E456E54A12;1.0 EAID_C44DC8FF_0B7C_43f2_BCD8_BE222CEC852F;Land og nære havområder;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C44DC8FF_0B7C_43f2_BCD8_BE222CEC852F;1.0 EAID_ECAD0B1C_F792_4690_93B9_19FEB9214923;Tilstøtende sone;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECAD0B1C_F792_4690_93B9_19FEB9214923;1.0 EAID_B0B66186_3C39_4745_9C3F_CA78E7AA74D3;Internasjonalt farvann;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0B66186_3C39_4745_9C3F_CA78E7AA74D3;1.0 EAID_5244A0E4_CB82_4009_8E12_BC72DFA2457A;Historiske områder;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5244A0E4_CB82_4009_8E12_BC72DFA2457A;1.0 EAID_0FCDA17F_8312_44dc_B86E_592ABF9EF210;Maritime grenser - linjeobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FCDA17F_8312_44dc_B86E_592ABF9EF210;1.0 EAID_2445ABF6_7255_4a9c_9F21_9405661DF4B6;Maritime grenser - flateobjekter;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområdeForvaltningsområder og lovers virkeområde;Utkast;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2445ABF6_7255_4a9c_9F21_9405661DF4B6;1.0 EAID_0B6EFDEE_BFF0_44ec_9F74_06750881642F;Sjørøys;røys som markerer punkt på avtalt avgrensningslinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B6EFDEE_BFF0_44ec_9F74_06750881642F;1.0 EAID_0E2AE352_8FBC_4e5c_82BD_FAA8F89779E5;Gråsonegrense;grense for havområdet som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 mellom Norge og Russland;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E2AE352_8FBC_4e5c_82BD_FAA8F89779E5;1.0 EAID_14F72E75_3374_490b_B3CE_CB3C556E6542;MaritimeOmråder;område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14F72E75_3374_490b_B3CE_CB3C556E6542;1.0 EAID_2C8B91AF_E7AD_4ea8_BE6B_080D6A1F538E;GrenseMellomNasjoner;grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C8B91AF_E7AD_4ea8_BE6B_080D6A1F538E;1.0 EAID_3B6F7A37_72D7_4201_B01B_F19A97774A99;MerketGrensepunkt;merket punkt på et grenseforløp i hav;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B6F7A37_72D7_4201_B01B_F19A97774A99;1.0 EAID_446547F5_B131_4314_9FDE_FE64AE75263D;YttergrenseSokkel;dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_446547F5_B131_4314_9FDE_FE64AE75263D;1.0 EAID_47FDDDF4_753A_40d7_A2FC_09BC18FDC9B7;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47FDDDF4_753A_40d7_A2FC_09BC18FDC9B7;1.0 EAID_500B701D_C453_4140_873D_3289A28AF836;YttergrenseTilstøtendeSone;ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_500B701D_C453_4140_873D_3289A28AF836;1.0 EAID_562BB041_FED3_4355_A8D9_4214D3937EE7;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_562BB041_FED3_4355_A8D9_4214D3937EE7;1.0 EAID_5DBC36EF_BBEA_467e_A255_F354F6527188;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DBC36EF_BBEA_467e_A255_F354F6527188;1.0 EAID_68754158_F746_4060_BD71_178BEB321F07;NorgesØkonomiskeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68754158_F746_4060_BD71_178BEB321F07;1.0 EAID_6A70BEA3_BD52_4f73_AF3F_D7AC442D4BE6;Territorialfarvann;sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A70BEA3_BD52_4f73_AF3F_D7AC442D4BE6;1.0 EAID_6E4A1099_8808_4cef_B8B8_8C59F21F3130;NorskeGrenser;grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E4A1099_8808_4cef_B8B8_8C59F21F3130;1.0 EAID_6F956D97_71BB_46bf_A041_D228958168A3;TidligereOmstridtOmråde;havområdet mellom det tidligere norske kravet (beregnet midtlinje) og det tidligere russiske kravet (sektorlinjen) i forhandlingene om avgrensningslinjen i Barentshavet;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F956D97_71BB_46bf_A041_D228958168A3;1.0 EAID_83A63D25_A994_4b8c_BC86_CBB6CCC4C950;Sjøterritorium;sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83A63D25_A994_4b8c_BC86_CBB6CCC4C950;1.0 EAID_87CE6277_80D1_47b5_8895_D4537B2D37D4;IndreFarvann;havområdet innenfor grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87CE6277_80D1_47b5_8895_D4537B2D37D4;1.0 EAID_93788DEB_38C5_495f_9827_994FE1770472;TilstøtendeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93788DEB_38C5_495f_9827_994FE1770472;1.0 EAID_A32950A4_397F_4e22_A22B_2C36BFD0C674;MaritimtPunkt;et punkt i sjø som ved merke, eller ved koordinater i avtale, angir grense i sjø;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A32950A4_397F_4e22_A22B_2C36BFD0C674;1.0 EAID_AE5F209D_0B4D_4d61_8C55_1CD6AA76153F;Kontinentalsokkel;undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE5F209D_0B4D_4d61_8C55_1CD6AA76153F;1.0 EAID_BF593D1A_646C_471c_BABC_66E90C547008;Territorialområde;statens suverenitetsområde, gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensa;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF593D1A_646C_471c_BABC_66E90C547008;1.0 EAID_CC15AEB2_5DD6_425c_9F55_0861C35570B4;MaritimeGrenser;grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC15AEB2_5DD6_425c_9F55_0861C35570B4;1.0 EAID_CCD08AE0_AB25_4b2b_AEBA_FD1F401CA51B;Sektorlinje;foreslått grenselinje mellom kyststater hvor forløpet følger lengde- eller breddegrader Merknad: Dannet utgangspunkt for Russlands krav under forhandlingene med Norge om avgrensningslinjen. Kravet var en linje som starter i et punkt på Fiskerhalvøya i Russland, den gamle finskegrensen, og følger meridianen nord til Svalbardfirkanten og langs østgrensen av denne til samme utgangsmeridian og så videre rett nordover mot Nordpolen.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCD08AE0_AB25_4b2b_AEBA_FD1F401CA51B;1.0 EAID_CFE2CCA4_13F2_487c_87CB_DF4D1E562EAB;GrensepunktSjø;umerket punkt på et grenseforløp i hav Merknad: Kan også benyttes for å angi hjelpepunkter ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFE2CCA4_13F2_487c_87CB_DF4D1E562EAB;1.0 EAID_D108C54F_7A38_462f_B490_8C28E9D87354;LandIndreFarvann;landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D108C54F_7A38_462f_B490_8C28E9D87354;1.0 EAID_D6843182_5037_4e20_8C4B_25F8D08E38F2;DetSærskilteOmrådet;havområde som ligger øst for avgrensningslinjen mot Russland, og innenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Fastlands-Norge, men utenfor 200 nm fra grunnlinjen ved Russland;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6843182_5037_4e20_8C4B_25F8D08E38F2;1.0 EAID_D69E23DD_B87E_4a58_B87F_F1E93A97629B;InternasjonaltFarvann;havområde som ikke er underlagt noen form for kyststatsjurisdiksjon;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D69E23DD_B87E_4a58_B87F_F1E93A97629B;1.0 EAID_DB54F419_0A1D_40d8_8186_976E5A1A1835;Kystkontur;grense mellom land og sjø Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB54F419_0A1D_40d8_8186_976E5A1A1835;1.0 EAID_E2CEFB50_8718_49d6_941B_C9EBCA334E84;BeregnetMidtlinje;foreslått grenselinje mellom kyststater hvor hvert punkt på linjen er beregnet like langt fra begge staters grunnlinjer Merknad: Avgrensningslinje som ikke er endelig fastsatt ved avtale. Dannet utgangspunkt for Norges krav under forhandlingene med Russland om avgrensningslinjen. ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2CEFB50_8718_49d6_941B_C9EBCA334E84;1.0 EAID_E64A46FD_B528_4cc0_B388_30763F68B16E;Fiskerisone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E64A46FD_B528_4cc0_B388_30763F68B16E;1.0 EAID_E991BA2E_7172_45b6_9363_960A1565DBE1;200NautiskeMil;ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E991BA2E_7172_45b6_9363_960A1565DBE1;1.0 EAID_EA0E94F3_5085_4fe8_A66A_767FC00D0869;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA0E94F3_5085_4fe8_A66A_767FC00D0869;1.0 EAID_F2A178E4_C07D_42f8_9EE4_F2962B1DD515;Gråsonen;havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 og fornyet på årsbasis mellom Norge og Russland. Avtalen falt bort ved ikrafttredelsen av avgrensningslinjeavtalen av 7. juli 2011;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A178E4_C07D_42f8_9EE4_F2962B1DD515;1.0 EAID_F6E1D009_1046_42ed_B5CF_F474F95C1505;Grensebøye;flytende gjenstand som er fastankret i bunnen og blir brukt til merking av grense;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F6E1D009_1046_42ed_B5CF_F474F95C1505;1.0 EAID_FC73CB44_1F45_45b5_A8F4_513D600C8211;Fiskevernsone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC73CB44_1F45_45b5_A8F4_513D600C8211;1.0 EAID_FEB199E7_24F4_4ae5_835B_F0AE87A3349C;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6\Forvaltningsområder og lovers virkeområde\Maritime grenser;Utkast;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEB199E7_24F4_4ae5_835B_F0AE87A3349C;1.0 EAPK_C114A1FA_79E0_4839_99B5_10A66598D2A5;Administrativ/statistisk underinndeling;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C114A1FA_79E0_4839_99B5_10A66598D2A5;4.0 EAID_082A309D_76E0_40ef_9D9B_4C2F53E81046;BydelGrense;avgrensing av bydel -- Definition -- delimitation of city district;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_082A309D_76E0_40ef_9D9B_4C2F53E81046;4.0 EAID_082A309D_76E0_40ef_9D9B_4C2F53E81046;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\BydelGrense;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_082A309D_76E0_40ef_9D9B_4C2F53E81046;4.0 EAID_177326F4_A932_439e_8080_574C4EA867E8;Skolekretstype;type skolekrets;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_177326F4_A932_439e_8080_574C4EA867E8;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;Skolekrets;skolekretsene brukes av de fleste kommuner til å dele kommunen inn i områder som skal sogne til den enkelte skole, enten barne- og/eller ungdomstrinnet Merknad: Avgrenses av skolekretsgrenser og kommunegrenser. Består som oftest av hele grunnkretser selv om dette i praksis kan avvikes fra år til år. Grensene ligger imidlertid som oftest fast, men mange kommuner opererer med 'flytende' grenser ;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Skolekrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Skolekrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;skolekretsId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Skolekrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;skolekretstype;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Skolekrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;kommunenummer;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Skolekrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224EA252_5FAF_461e_8F1A_09BFFF86E1DD;4.0 EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;ValgkretsId;angivelse av valgkretsnummer og navn -- Definition - - statement of constituency number and name;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;4.0 EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;valgkretsnummer;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\ValgkretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;4.0 EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;valgkretsnavn;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\ValgkretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25940517_AF50_4e6e_89F7_C5E92F1DD53A;4.0 EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;GrunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn -- Definition - - statement of basicDistrictUnitNumber and name;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;4.0 EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;grunnkretsnummer;består av 8 siffer som er en sammensetting av kommunenummer (fire siffer, ledende null) og kretsnummer Merknad: Lovlige verdier pr. 01.01.05 er 01010100 til 20300505. Kretsummeret består av fire siste siffer hvorav de to første markerer delområdenummer. Offisiell liste ligger hos SSB. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\GrunnkretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;4.0 EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;grunnkretsnavn;oftest et navn på et område i kretsen;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\GrunnkretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_262AEEAF_E863_4ab4_8910_30AD59A32C8E;4.0 EAID_30787BCA_3CD3_4851_8423_72735798551E;Delområdegrense;avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30787BCA_3CD3_4851_8423_72735798551E;4.0 EAID_30787BCA_3CD3_4851_8423_72735798551E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Delområdegrense;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30787BCA_3CD3_4851_8423_72735798551E;4.0 EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;BydelId;angivelse av bydelsnummer og navn -- Definition - - statement of city district number and name;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;4.0 EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;bydelsnavn;et navn som er dekkende for området;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\BydelId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;4.0 EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;bydelsnummer;består av 6 siffer hvorav de 4 første sifrene er kommunenummer;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\BydelId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_315E1FC8_B1F1_4465_8E0E_07ABCFCAF07A;4.0 EAID_352F6D2F_8F2F_4af3_BF23_479054A41082;Valgkretsgrense;avgrensing av valgkrets -- Definition -- delimitation of constituency;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_352F6D2F_8F2F_4af3_BF23_479054A41082;4.0 EAID_352F6D2F_8F2F_4af3_BF23_479054A41082;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Valgkretsgrense;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_352F6D2F_8F2F_4af3_BF23_479054A41082;4.0 EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;Sentrumssone;område med konsentrasjon av sentrumsfunksjoner som detaljvarehandel, tjenesteyting og offentlig administrasjon -- Definition -- area of concentration of central functions such as retail trade, services and public administration;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;4.0 EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Sentrumssone;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;4.0 EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Sentrumssone;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;4.0 EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;sentrumssoneId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Sentrumssone;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;4.0 EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;tettstedId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Sentrumssone;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B03A0B3_CB1B_4e7b_822F_CFE9441EC75A;4.0 EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;TettstedId;entydig nummerert innen landet. Et tettsted kan gjerne ligge på tvers av en kommunegrense, men vanligvis får tettstedet da et nummer ut fra den ene kommunen, dvs. den kommunen som innbefatter den største delen av tettstedet -- Definition - - uniquely numbered within the country. A village may well straddle municipal boundaries, but usually the village gets its number from the one municipality which includes the largest part of the village.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;4.0 EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;tettstednummer;tettsted er entydig nummerert innen landet. Et tettsted kan gjerne ligge på tvers av en kommunegrense, men vanligvis får tettstedet da et nummer ut fra den ene kommunen, dvs. den kommunen som innbefatter den største delen av tettstedet.;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\TettstedId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;4.0 EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;tettstednavn;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\TettstedId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_561A34CF_072E_4b2f_B72A_7A19640381F8;4.0 EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;Tettsted;område hvor det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt ikke overstige 50 meter (SSB) Merknad: Hussamlinger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. --Definition-- area where at least 200 people live, and where the distance between the houses normally does not exceed 50 metres (Statistics Norway - SSB) Note: concentrations of houses which naturally belong to the ??community / densely populated area, are included up to a distance of 400 metres from the core of the community;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;4.0 EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Tettsted;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;4.0 EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Tettsted;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;4.0 EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;tettstedId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Tettsted;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C9C96DB_AE9B_4c68_8BDB_148B8B5828D1;4.0 EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;Grunnkrets;grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;4.0 EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Grunnkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;4.0 EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Grunnkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;4.0 EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;grunnkretsId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Grunnkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66104D9D_899E_429c_8C2A_6745D8A29DBD;4.0 EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;Delområde;sum av flere grunnkretser, og er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret Merknad: Avgrenses av kommunegrenser og delområdegrenser. --Definition-- line drawn 12 nautical miles outside the ??baseline/sea boundary and parallel to this Note: (see Section 1 in the statutes of 17 June 1966 No. 19);SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;4.0 EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Delområde;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;4.0 EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Delområde;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;4.0 EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;delområdeId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Delområde;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7131D64F_1766_4715_BC95_EBCA8464CA84;4.0 EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;Valgkrets;valgkretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål. -- Definition -- the constituencies are intended to be a suitable division of municipalities for elections, including the voters not having too great a distance to the polling place;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;4.0 EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Valgkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;4.0 EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Valgkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;4.0 EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;valgkretsId;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\Valgkrets;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77DD179B_4188_4914_9E97_90FB03EC4E1A;4.0 EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;SkolekretsId;skolekretser kan være nummerert entydig innen en kommune -- Definition - - school districts may be numbered uniquely within a municipality;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;datatype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;4.0 EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;skolekretsnummer;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\SkolekretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;4.0 EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;skolekretsnavn;;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling\SkolekretsId;Erstattet;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8596B698_EFB4_4e34_BDDE_4FF9F2D58536;4.0 EAID_8A15E41D_D013_4ced_8BEE_A2C3BD683BF3;Tettstedsgrense;avgrensing av tettsted -- Definition -- delimitation of community;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling;Erstattet;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A15E41D_D013_4ced_8BEE_A2C3BD683BF3;4.0 EAID_8A15E41D_D013_4ced_8BEE_A2C3BD683BF3;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatisti