Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_68B12FFE_F2D0_4de0_BB9C_2E5DB0EC334E;Skredfareområder_1.3;Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) samt fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone) og punkt for (SkredTypePunkt). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilken(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde. ;produktspesifikasjon;1.3;Utkast;Skredfareområder_1.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfareområder_1.3 EAPK_4A19E061_381D_4948_B9F2_8EABB1539D5F;Skredhendelser_1.2;Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser. ;produktspesifikasjon;1.2;Utkast;Skredhendelser_1.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser_1.2 EAPK_5B2A25D4_FBF9_478c_B0C0_7B13E610CCFA;Store-Fjellskred-1.0-Utkast;Store fjellskred;produktspesifikasjon;4.6;Utkast;Store-Fjellskred-1.0-Utkast;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Store-Fjellskred-1.0-Utkast EAPK_46B5E331_90C4_49cc_8B49_6DEFD0CA937F;Skred aktsomhetsområder;Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAPK_497D133F_A3BA_4390_80C1_F5DAE8D7BCC7;Skred aktsomhetsområder;Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).;produktspesifikasjon;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAPK_D7E0F4D3_788C_40d9_A6D1_4A821321071F;Skred aktsomhetsområder;Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).;produktspesifikasjon;1.2;Gyldig;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAPK_911F6021_1052_4257_95E5_D46E30F233B5;Skredfaresoner;Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAPK_4694782C_07DF_4290_8AE4_FA38FD352189;Skredfaresoner;Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAPK_865F1650_C7D0_4bba_B9C2_645F539CC67D;Skredfaresoner;Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.;produktspesifikasjon;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAPK_EA0DD6CB_0DCF_49d9_8278_811C6217CBC0;Skredhendelser;Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.;produktspesifikasjon;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAPK_9BFE72FC_4F53_40ec_8654_95050412F910;Skredhendelser;Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.;produktspesifikasjon;1.1;Gyldig;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_B9AA7FC6_6A4E_45e4_9CA6_361F8BEB8C6B;Kodelister;;diagram;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_B72D51F1_BACF_47d5_84D6_90C2ADA83309;SkredFareområderFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.;objekttype;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_B73A0A9B_7AE7_420e_9074_F5A5B531FD4F;SkredAktsomhetFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.;objekttype;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_C44300B1_9219_4f35_9575_DF5DE8BBD588;NVEFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_379B9F15_5C7E_40cd_BEE6_1F39A31D5D8B;SkredtypeDetaljert;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_AA13DDFA_EBDC_49b8_9E7B_6057990D89D9;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_BD313F73_B9B5_4ddd_8408_6248413A8064;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_DB5ED5B1_5666_40a3_B99C_7285F2F4B92D;Skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred EAID_B72D51F1_BACF_47d5_84D6_90C2ADA83309;prosjektURL;URL-lenke til kartleggingsprosjektets informasjonsside;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredFareområderFellesegenskaper EAID_B72D51F1_BACF_47d5_84D6_90C2ADA83309;rapportURL;URL-lenke til rapport fra kartleggingsprosjektet;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredFareområderFellesegenskaper EAID_B73A0A9B_7AE7_420e_9074_F5A5B531FD4F;skredType;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_B73A0A9B_7AE7_420e_9074_F5A5B531FD4F;skredfareVurdering;grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGIs geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare.;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_B73A0A9B_7AE7_420e_9074_F5A5B531FD4F;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_B73A0A9B_7AE7_420e_9074_F5A5B531FD4F;målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_C44300B1_9219_4f35_9575_DF5DE8BBD588;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\NVEFellesegenskaper EAID_C44300B1_9219_4f35_9575_DF5DE8BBD588;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.0;;Skred;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\NVEFellesegenskaper