Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_741CA976_B894_4ccd_A198_5D9C69E69842;Hovedskjema;;diagram;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_E9CF7F09_375C_44cc_9BD0_578B01D97408;Datatyper;;diagram;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_8242DB41_4781_4cee_9677_B7DE16197598;Pakkerealiseringer;;diagram;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_66C42301_96FF_4884_B70A_CF2BA3FA04E4;Kodelister;;diagram;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_F2B748DB_F80E_4b6d_A562_D613AD570F4F;Realiseringer av KulturminneBygning, Bygningsendring og Bygning;;diagram;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;Bygning;bygning som er registrert i matrikkelen -- Definition -- building which is registered in the cadastre;objekttype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;KulturminneBygning;kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites;objekttype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_02293887_AE2F_4660_B1E0_3D02FD83D126;Vern_Fredning;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_350093CF_3C8B_459a_97F8_35477873088A;KulturminneBetegnelse;navn på objektet. Identifiserende navn som er brukt i sefrak-arkivet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - name of the object. Identifying name which is used in the Sefrak file Note: Section no. 45 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;Ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition - - statement of date of updating and who has updated;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_7D40F0C6_AA22_4523_B540_36F9B98F2DB9;FredningRubrikk;angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - statement of ??listing/preservation of the Sefrak heritage site Note: Section no. 35 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_88030E23_2B6B_465b_8F9F_EAE8BE29D0C2;SefrakId;sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_8CD5E1EC_856D_4081_B63A_E09C924C2317;KulturminneDateringInfo;tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;Hovedmålrubrikk;lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_93C16BAE_ACDC_4c95_ADCC_63C5DC73EC88;SefrakFunksjon;beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen -- Definition - - Description av the Sefrak building's current and original functions;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;Endringsvurdering;vurderingen av et sefrakobjekt i form av endringsgrad og dato for vurderingen -- Definition - - the assessment of a Sefrak object in the form of degree of modification and the date of the assessment.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;Bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_E35B222D_4581_4526_8489_A8ABFA450ACF;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;Feltregistrert;angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;datatype;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_018918C8_0770_4254_86AC_A7F81F8AE27B;SefrakTiltak;hendelser i et sefrakobjekts livsløp -- Definition - - incidents in the lifetime of a Sefrak object;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_08CE1CCB_EE23_4726_8C40_16B717338180;BygningstypeKode;Koder for hva bygget er brukt til.;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_22E21012_9559_42ae_A3D6_4884AACB29A4;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_249AC6F3_10B1_4533_99A5_19780750EEB2;Bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_25A0F0C9_26B6_43d1_BAFB_06DA7E8AB61B;SefrakStatus;SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus.;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_44E999E3_2A57_4409_9985_AC863A836B5F;Kjeller;angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller -- Definition - - statement of the Sefrak object's utilization of cellar;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_5225D517_09CF_4baf_8C47_AA9067421CFC;KulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_52C806BE_B212_4289_8C55_E6EC5749AB64;FysiskMiljø;angivelse av fysisk miljø -- Definition - - statement of physical environment;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_77D88B84_9B4F_456e_A7B9_A73E6CAE0470;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_880D1C0A_F3DE_4c74_83D9_13EC3C83DAC2;Tidsangivelse;tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre -- Definition - - time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century Note: Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_905E5380_CE6E_4326_B4A7_6A33478DF64F;UnderbygningKonstr;angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen -- Definition - - statement of substructure construction of the Sefrak object;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_9944725D_CE48_4efc_B997_4D1FDA437605;Bygningstype;beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Denne samsvarer i størst mulig grad med tilsvarende informasjon i GAB/Matrikkelen for bygninger Merknad 1: I GAB er bygningene i størst mulig grad registrert ut fra den faktiske bruk, og ikke nødvendigvis det som bygningen er godkjent for gjennom byggesaksbehandlingen. Merknad 2: Denne egenskapen er identisk med Norges Byggstandardiseringsråd vedrørende tabell for bygningstyper, NBR F33/95. Fra 1.1.2000 er disse de eneste som vedlikeholdes i GAB. -- Definition - - description of what the building is actually used for, alternatively what the building is approved for. This complies insofar as possible with corresponding building information in GAB. Note 1: In GAB, the buildings are insofar as possible registered according to the actual ??;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_A17FEB8B_AC02_4745_BF4F_63C6963FA948;SefrakFunksjonskode;angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten -- Definition - - statement of original and current functions Note: since many of the code texts are alike, the code value has been included in the code text;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_A87A61A5_72C8_4b77_86E1_983060140168;Etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_AA84EAC7_12C7_4da4_8BA6_CF179B812DB5;SefrakFunksjonsstatus;angivelse av sefrakobjektets funksjon Merknad: Rubrikk nr 12 og 13 i sefrak-skjemaet. -- Definition - - statement whether the function code indicates the original or the current function status for the SEFRAK building Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Also contains a note on the registration of original function and whether it is uncertain. Section no. 13 on the Sefrak form;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_B61B0F57_6F99_4d1c_B3FD_D692B5AC5513;OpprinneligSosialtMiljø;angivelse av sefrakobjektets opprinnelig sosialt miljø -- Definition - - indication of the Sefrak object's original social environment;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_C6233F74_EE9B_4aeb_A25A_1BA2D05DB5C1;Vernevedtak;angivelse av vernevedtak -- Definition - - statement of preservation ruling;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_CD3EB961_7DAE_47f1_9809_F90B22A4857E;Takform;angivelse av SEFRAK minnets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista kulturminnetsHovedtakform i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - indication of the roof shape of the Sefrak heritage site Note: Section no. 21 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the code list culturalHeritageMainRoofShape in SOSI version 3.4;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_CDD2E000_8B6C_44f6_8582_015AF5ACCCEB;ForholdAndreHus;kulturminnets forhold til andre hus -- Definition - - Cultural heritage site's relationship to other buildings;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_D55E9222_5A9D_457b_BCEE_F31AFA3E6597;Endringsgrad;angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition - - indication of how large the changes to the building have been;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_E1E42F6D_C631_4f42_88D5_50DE049ECADB;Taktekking;angivelse av type taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer kodelista KulturminnetsTaktekkingMateriale i SOSI versjon 3.4. -- Definition - - statement of type of roofing Note: Section no. 22 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Corresponds to the code list culturalHeritageRoofingMaterial in SOSI version 3.4.;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_E34CB107_4194_48c6_AE65_EA7DB35FC9ED;Fasade;angivelse av fasadekledninger Merknad: Tilsvarer kodelista KulturminnetsFasadeKledning i SOSI versjon 3.4 -- Definition - - statement of facade cladding Note: Corresponds to the code list CulturalHeritageSiteFacadeCladding in SOSI version 3.4;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_EB723C89_68F7_44f7_89DA_262E30BD0657;KulturminneVerneverdi;vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element);kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_FD7A2C3F_87D3_4f3c_A61D_4F30459CB6F2;Yttervegg;konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. Tilsvarer egenskapen kulturminnetsKonstruksjon i SOSI 3.4. -- Definition - - construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain. Note: Corresponds to the attribute culturalHeritageConstruction in SOSI 3.4.;kodeliste;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK EAID_02293887_AE2F_4660_B1E0_3D02FD83D126;vernedatoFredning;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern_Fredning EAID_02293887_AE2F_4660_B1E0_3D02FD83D126;vernelovFredning;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition -- which statute the preservation of the object is founded on ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern_Fredning EAID_02293887_AE2F_4660_B1E0_3D02FD83D126;verneparagrafFredning;verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov -- Definition -- preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern_Fredning EAID_02293887_AE2F_4660_B1E0_3D02FD83D126;vernetypeFredning;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern_Fredning EAID_350093CF_3C8B_459a_97F8_35477873088A;objektnavn;objektets navn;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBetegnelse EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsnummer;SSBs nummerering av bygninger. Nummeret er landsdekkende, og kommunene har fått tildelt en eller flere nummerserier. De første 8 sifrene er løpenummer, og det niende er et modulus-11 kontrollsiffer. BESKRIVELSE For å entydig kunne identifisere bygninger. -- Definition -- statistics Norway's numbering of buildings. The number is nationwide, and the municipalities have been allocated one or more number series. The first 8 digits are serial numbers, and the ninth is a modulus-11 control digit n DESCRIPTION To be able to uniquely identify the building;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningstype;Bygningstype sier hva bygningen er brukt til;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;ufullstendigAreal;Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning EAID_77A74B9B_498A_414c_8782_4D84CE5E0EB4;bygningsendring;Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygning EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtDato;når ajourføringen ble utført -- Definition -- date when the updating was made;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring EAID_77D9D77D_C738_4006_827C_E835B7426499;ajourførtAv;hvem ajourføringen ble utført av -- Definition -- who the updated was conducted by;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Ajourføring EAID_7D40F0C6_AA22_4523_B540_36F9B98F2DB9;fredning;angivelse av etter hvilken lov og paragraf bygningen eventuelt er fredet.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\FredningRubrikk EAID_88030E23_2B6B_465b_8F9F_EAE8BE29D0C2;sefrakKommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste, samt utgåtte kommuner som er benyttet som en del av identifikasjonen Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition -- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list, as well as discontinued municipalities which have been used as part of the identification. Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for generating relations;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\SefrakId EAID_88030E23_2B6B_465b_8F9F_EAE8BE29D0C2;registreringKretsnr;riksantikvarens oppdeling av kommunen, tilsvarer gamle kirkekretser Merknad: Må være større enn 0. -- Definition -- the Directorate for Cultural Heritage's division of the municipality, corresponding to old church districts Note: Must be greater than 0.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\SefrakId EAID_88030E23_2B6B_465b_8F9F_EAE8BE29D0C2;husLøpenr;løpenummer innen kretsnummer Merknad: Entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer -- Definition -- serial number within district number Note: Unique key for cultural heritage site/artifact/item?? with municipality number and district number.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\SefrakId EAID_8CD5E1EC_856D_4081_B63A_E09C924C2317;sefrakTiltak;hendelser i et sefrakobjekts livsløp -- Definition -- incidents in the lifetime of a sefrak object;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneDateringInfo EAID_8CD5E1EC_856D_4081_B63A_E09C924C2317;tidsangivelse;tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre -- Definition -- time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneDateringInfo EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;lengde;lengden på huset, angitt i cm;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Hovedmålrubrikk EAID_8DDA5346_3CF9_49c3_976C_19B8967A6880;bredde;bredden på huset, angitt i cm;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Hovedmålrubrikk EAID_93C16BAE_ACDC_4c95_ADCC_63C5DC73EC88;sefrakFunksjonskode;angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt -- Definition -- indicates the function which the SEFRAK building has had;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\SefrakFunksjon EAID_93C16BAE_ACDC_4c95_ADCC_63C5DC73EC88;sefrakFunksjonsstatus;angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller nåværende funksjonsstatus for SEFRAK-bygget -- Definition -- statement of whether the function code indicates the original or the current functional status of the SEFRAK building;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\SefrakFunksjon EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;endringsgrad;angivelse av hvor store endringene i bygningen har vært -- Definition -- statement of how large the modifications to the building have been.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Endringsvurdering EAID_B0CFCA58_7647_4f32_B2EC_A1D61BC3E5F0;vurdertDato;dato for endringsvurderingen -- Definition -- the date of the evaluation of modifications;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Endringsvurdering EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;bygningsendringskode;angivelse av hvordan bygningsendringen ligger i forhold til hovedbygget;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygningsendring EAID_DE40BBEF_C802_4977_9AB8_34BE71FA8651;endringsløpenummer;løpende nummerering av en bygningsendring;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Bygningsendring EAID_E35B222D_4581_4526_8489_A8ABFA450ACF;vernedato;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern EAID_E35B222D_4581_4526_8489_A8ABFA450ACF;vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition -- which statute the preservation of the object is founded on ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern EAID_E35B222D_4581_4526_8489_A8ABFA450ACF;verneparagraf;verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov -- Definition -- preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern EAID_E35B222D_4581_4526_8489_A8ABFA450ACF;vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Vern EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;sefrakId;sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnr og husløpenr. Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition -- The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note on the registration, and whether it is ??;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;sefrakStatus;SEFRAK-objektets alder og bygningsstatus. Stående objekter eldre enn 1850 er meldepliktige etter kulturminnelovens § 25, stående objekter yngre enn 1850 er ikke meldepliktige. Egenskapen brukes også som standard symbolisering for SEFRAK-objekter der rød trekant indikerer meldepliktige objekter, gul trekant indikerer andre SEFRAK-objekter (ikke meldepliktige) og grå trekant indikerer SEFRAK-objekter som er revet eller brent.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;sefrakFunksjon;"angivelse av sefrakobjektets opprinnelige og nåværende funksjoner Merknad; Med {ordered} menes at den vikitskte funksjonen kommer først og den minst viktige sist, dvs rekkefølgeavhengighet. -- Definition -- statement of the Sefrak object's original and current functions Note: Section no. 12 on the Sefrak form. Note: {ordered} means that the most important functions come first and the least important last, i.e. order dependency.";egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;lokaltnavn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;vernevedtak;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;fredning;angivelse av fredning av sefrakminnet Merknad: Rubrikk nr 35 i sefrak-skjemaet.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;fysiskMiljø;angivelse om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted Merknad Rubrikk nr 16 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- specification of whether the cultural heritage site lies in a larger or smaller village, or outside of a densely populated area Note: Section no. 16 on the Sefrak form. ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;opprinneligSosialtMiljø;angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;miljøovervåking;Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram Gamle hus da og nå måler tap, endring og tilstand for SEFRAK-bygninger eldre enn 1900, ved feltregistrering hvert femte år i 18 av landets kommuner;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;hovedmålRubrikk;lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;kulturminneHovedgruppe;hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition -- which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;kulturminneBetegnelse;kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet Merknad: Rubrikk nr 45 i sefrak-skjemaet. I matrikkelen heter denne objektnavnRubrikk Eksempel: Stavkirke -- Definition -- short type designation for the cultural heritage site Note: Section no. 45 on the Sefrak form. In the cadastre, this is called the object name section Example: StaveChurch;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;kulturminneVerneverdi;vurdering av sefrakobjektets verdi Merknad: Rubrikk nr 61 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- assessment of the value of the Sefrak object Note: Section no. 61 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;kulturminneDateringInfo;angivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre Merknad: Tilsvarer tidsangivelserRubrikk i matrikkelen -- Definition -- statement of the year in which the Sefrak object was built, added onto, moved, as well as when the object was torn down or burnt (where applicable) to the nearest quarter century Note: Corresponds to the section for statement of point in time in the cadastre;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;feltregistrert;angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;forholdAndreHus;angivelse av kulturminnets forhold til andre hus, om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd Merknad: Rubrikk nr 15 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of the cultural heritage site's relationship to other buildings: Whether it is independent or part of a facility, whether it stands alone or is joined with another building Note: Section no. 15 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;etasjetall;angivelse av sefrakobjektets antall etasjer Merknad: Rubrikk nr 23 i sefrak-skjemaet. Det er ikke det samme som antall etasjer lagret på bygning. -- Definition -- statement of the number of floors of the Sefrak object Note: Section no. 23 on the Sefrak form. This is not det the same as the number of floors stored on a building.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;fasade;angivelse av sefrakobjektets fasadekledning Rubrikk nr 20 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition -- statement of the Sefrak object's facade cladding Section no. 20 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether it is uncertain.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;antallSkorsteiner;sefrakminnets antall skorsteiner Merknad: Rubrikk nr 25 i sefrak-skjemaet. Kulturminnets antall skorsteiner er ikke det samme som antall røkløp lagret på bygning. -- Definition -- number of chimneys at the Sefrak cultural site Note: Section no. 25 on the Sefrak form. The number of chimneys on the cultural heritage building is not the same as the number of smoke channels stored on building.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;takform;angivelse av sefrakobjektets takform Merknad: Rubrikk nr 21 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of the roof shape of the Sefrak object Note: Section no. 21 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;taktekking;angivelse av sefrakobjektets taktekking Merknad: Rubrikk nr 22 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of the roofing of the Sefrak object Note: Section no. 22 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;underbygningKonstr;angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av underbygningen Merknad: Rubrikk nr 17 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of substructure construction Note: Section no. 17 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;yttervegg;angivelse av sefrakobjektets konstruksjon av yttervegg Merknad: Rubrikk nr 19 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of construction of outer wall Note: Section no. 19 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;kjeller;angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller Rubrikk nr 18 i sefrak-skjemaet. -- Definition -- statement of utilization of cellar Section no. 18 on the Sefrak form.;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_E977956D_4F67_4816_93E2_030EB49EE65C;askeladdenID;"Koden er en sammenstilling av LokalitetID og EnkeltminneIndeks i Askeladden. LokalitetID er løpenummer fra 1 til n. Eksempel: Borgund stavkyrkje. Lokaliteten, det øverste nivået, er et kirkested og omfatter alle enkeltminnene. LokalitetID er 83933. Enkeltminnene er Borgund stavkyrkje (EnkeltminneIndeks 1), Borgund kyrkje 2 (EmkeltminneIndeks 2), Støpul (EnkeltminneIndeks 3) og Kirkegård (EnkeltminneIndeks 4). KulturminneID eller AskeladdenID blir da henholdsvis 83933-1, 83933-2, 83933-3 og 83933-4. AskeladdenID og KulturminneID er synonymt. ";egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\KulturminneBygning EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;feltregistrertAv;Registrert i felt av;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ?? ;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert EAID_EA3665A1_306A_458c_ACE3_75E29B966E8F;ajourføring;angivelse av ajourført dato og hvem som har ajourført -- Definition -- statement of date of updating and who has updated;egenskap;20160503;Gyldig;Kulturminner - SEFRAK;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - SEFRAK\Feltregistrert