Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_DBF2AC94_D397_4613_B125_F636EE6028B8;Hoveddiagram Riggområder_20160804;;diagram;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_4FF2F2A4_CD7E_44cf_A233_17C3CD88ACA2;Kodelister med realisering;;diagram;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;Ankringsområde;Ankringsområder viser områder som er avsatt av Kystverket til ankring av skip. Arealene omfatter selve området som beslaglegges av skip til ankers, og anker/fortøyninger for skip i opplag. Arealene omfatter ikke nødvendig sikkerhetsavstand til ulike tiltak som for eksempel sjøledninger eller havbruks-anlegg. Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige ankringsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan- og forvaltningsarbeid etter havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven.;objekttype;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_0325ED75_84DA_4573_A596_6B5D4675A5D3;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_7366D4CC_6CE5_4056_B7F8_6DFB2C32E2EF;Ankringstype;kategori ankring Merknad: tilsvarer CATACH i S-57 -- Definition - - the category of the anchorage. Note: S-57 CATACH;kodeliste;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_D018A482_751E_421d_96A8_C22D7B835BE1;Ankringsklasse;Angir typer av ankringsklasser gjeldende for ankringsområder.;kodeliste;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;område;Stedlig representasjon av riggområdet.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;navn;Navn på riggområde.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;sifoid;Identifikator for hvert enkeltobjekt;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;ankringID;Intern identifikator ankringsområde.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;ankringstype;Ankringstype.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;ankringsklasse;Ankringsklasse.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde EAID_27AF5229_9F24_4cd0_9314_88DA8341EFA9;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20160804;Utkast;Riggområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder\Ankringsområde